Иудейлернің кибірі хоостыра хоных хонарға молӌас салған соонда, той полғалахха даа читтер ирепчее саналӌаңнар че хада чуртабаӌаңнар.
Хыс – пу сӧс грек тілінде ир кізінең чағын палғалыста полбаан хысты таныхтапча.
Luke.3.23-Luke.3.28
Gen.22.18; 2Sam.7.12-2Sam.7.13
Gen.21.3; Gen.25.6; Gen.29.35
Gen.38.1-Gen.38.30; Num.26.21; 1Chr.2.9
Ruth.4.18-Ruth.4.22
Josh.2.1; Josh.6.24
1Sam.17.12; Isa.11.1; 2Sam.11.3; 2Sam.12.24
1Chr.3.10-1Chr.3.14
2Chr.26.1
1Chr.3.16; 2Chr.36.1; 2Kgs.24.14-2Kgs.24.15
1Chr.3.17-1Chr.3.19; Ezra.3.2; Hag.1.1
Luke.1.27
Luke.2.1-Luke.2.7
Luke.1.27; Luke.1.35
Deut.22.23-Deut.22.24; Deut.24.1
Isa.49.1; Luke.1.31; Acts.4.12; Acts.13.38
Isa.7.14; Matt.2.14; Matt.4.14; Matt.21.4; Matt.26.56; Mark.14.49; John.19.36; Isa.8.8; Isa.8.10

Матфейнің Чахсы Хабары

Христианнар кибірі пу Чахсы Хабарның авторына Матфей Левийні санапча. Ол албан чығӌаң кізі полған Аны Иисус Христос Позынаң хада парарға хығырған паза он ікі илӌізінің пірсі поларға турғысхан.
Матфей позының Чахсы Хабарын ӧӧнінде еврей хығырығӌыларына пасхан полған. Тархынны ӱгренчеткеннернің хай піреелері, тізең, ол киндені Матфей пастап еврей алай арамей тілінең пасхан, соонаң на грек тіліне тілбестеен тіп, санапчалар. Матфей позының киндезін Иисустың пурунғыларынаң пасти пасча. Ол Иисусты еврейлернің Адазы Авраамның паза Израиль ханы Давидтің кӧні тӧлі полчатханын кӧзітче. Матфей, пурунғы Молӌаға удаа сылтанып ала, еврей ухаанӌылары чоохтааны хоостыра, Назареттең сыххан Иисус Худай таллаан Хан паза Арачылағӌы полчатханын киртістіг киречілепче. Ол ідӧк Иисустың чоохтарына паза ӱгредиине кӧп хайығ (прай кинденің тӧртінӌі чардығынӌа) айландырча. Матфейнің Чахсы Хабарында Иисус, Худайның Чахиин чарыда чоохтаӌаң паза Худай хан-чирінеңер ӱгретчең Худайдаң пирілген ӱлгӱзі пар ӱгретчі чіли, кӧзіділче. Матфей Иисустаңар ӱгредігні сағызы хоостыра пис чара пӧлче: 1) Тағда ӱгреткені (5–7 пастағлар), 2) илӌілерге Чахсы Хабарны тарадарға чахаанынаңар (10-ӌы пастағ), 3) Худай хан-чирінеңер кип-чоохтар (13-ӌі пастағ), 4) Христостың чахсы ӱгренӌізі хайди полардаңар ӱгреде чоохтааны (18-ӌі пастағ), 5) тилекейні килер тустарда ниме сағыпчатханнаңар (24–25-ӌі пастағ). Матфейнің киндезіне ідӧк пасха Чахсы Хабарларда чох полған 10 кип-чоох кірче.


Наа Молӌағ
http://ibt.org.ru/bible
Хакас тілінең Наа Молӌағ. Новый Завет на хакасском языке. Сірернің алныңарда хакас тіліне тілбестелген Наа Молӌағ.
Тілбесчілер: Т.Н. Боргоякова, Г.Н. Литвиненко, И.П. Топоев
Худай сӧзінӌе редакторлар: М. Домагала, П. Кнапп, С.Н. Сычев
Редакторлар: Т.Н. Боргоякова, В.Г. Карпов, А.Г. Сунчугашева (редактор полысчызы)
Худай сӧзінӌе консультант: Д. Кларк

ISBN 978-5-93943-126-2Copyrighted: © Библияны тілбестеӌең институт, Москва, 2009

Библияны тілбестеӌең институт
Институт перевода Библии, 101000 Москва, Главпочтамт, а/я 360
ibt_inform@ibt.org.ru
назад
закрыть
:

Иисус Христостың ӧбекелері

(Лк 3:23-38)

1 Иисус Христостың ӧбекелері: Ол Давидтің паза Авраамның тӧлі полча. Аның ӧбекелері мындағлар:
2 Авраамнаң Исаак тӧреен. Исаактаң – Иаков, Иаковтаң – Иуда паза аның харындастары.3 Иуданаң Фамарьдаң Фарес паза Зара тӧрееннер. Фарестең Есром тӧреен, Есромнаң – Арам.4 Арамнаң Аминадав тӧреен, Аминадавтаң – Наассон, Наассоннаң – Салмон.5 Салмоннаң Рахавтаң Вооз тӧреен. Воознаң Руфтаң Овид тӧреен. Овидтең – Иессей.6 Иессейдең Давид хан тӧреен, Давид ханнаң Соломон тӧреен. Соломонның іӌезі, тізең, пастап Уриейнің ипчізі полған.7 Соломоннаң Ровоам тӧреен, Ровоамнаң – Авий, Авийдең – Аса.8 Асадаң Иосафат тӧреен, Иосафаттаң – Иорам, Иорамнаң – Озий.9 Озийдең Иоафам тӧреен, Иоафамнаң – Ахаз, Ахазтаң – Езекий.10 Езекийдең Манассий тӧреен, Манассийдең – Амон, Амоннаң – Иосий.11 Иосийдең Иоаким тӧреен Иоакимнең – Иехоний паза аның харындастары. Олар прайзы Израиль чоны Вавилонзар сӱрдірер алнындох, тӧрееннер.12 Вавилонзар сӱрдірген соонда, Иехонийдең Салафииль тӧреен. Салафиильдең Зоровавель тӧреен.13 Зоровавельдең Авиуд тӧреен, Авиудтаң – Елиаким, Елиакимнең – Азор.14 Азордаң Садок тӧреен, Садоктаң – Ахим, Ахимнең – Елиуд.15 Елиудтаң Елеазар тӧреен, Елеазардаң – Матфан, Матфаннаң – Иаков.16 Иаковтаң Марияның ирі Иосиф тӧреен. Мариядаң, тізең, Иисус тӧреен. Аны Мессий-Христос тіп адаӌаңнар.17 Ана іди Авраамнаң Давидке теере прай он тӧрт тӧл полған, Давидтең дее Вавилонзар сӱрдіртчең тусха теере он тӧрт тӧл сыххан, Вавилонзар сӱрдірткеннең пеер Мессий-Христос тӧреен тусха теере он тӧртӧк тӧл.

Иисус Христостың тӧреені

(Лк 2:1-7)

18 Мына піди Иисус Христос тӧреен. Аның іӌезі Мария паза Иосиф хоных хонарға молӌас салған полғаннар, че Мария, хоных хонғалаххаох, Худай Худынаң азах аар пол партыр.
19 Иосиф, тізең, аның ирі, арығ чӱректіг кізі полған, аннаңар Марияны, тылаасха кір парбазын тіп, сым-туюххан позыдыбызарға иткен.20 Че ол іди идерге сағын чӧрген туста, тӱзінде андар Хан Худайның ангелі киліп, теен:
– Давид тӧлі, Иосиф! Мариядағы пала Худай Худынаң, аннаңар аннаң хоных хонарға хорыхпа.
21 Мария Оол тӧрідер. Ол Позының чонын чазыхтардаң арачылир, аннаңар Аны Иисус тіп адап саларзың.
22 Прай пу ниме, Хан Худайның Позының ухаанӌызы пастыра чоохтааны тол парар ӱчӱн, пол парған:
23 «Хыс, азах аар пол парып, Оол тӧрідер. Аны Еммануил тіп адап саларлар». Еммануил «Худай піснең хада» теені полча.
24 Иосиф, усхун парып, Хан Худайның ангелінің чахиин толдырып, Марияны ал салған.
25 Че Мария позының Оолғын тӧріткенӌе, ол ағаа теңмеен. Иосиф тӧреен паланы Иисус тіп адап салған.