Ps.17.32; Ps.17.47; Ps.18.15; Ps.30.4; Ps.90.2; Ps.143.2; Ps.17.32; Ps.17.47; Ps.18.15; Ps.30.4; Heb.2.13; Ps.17.31; Gen.15.1; Ps.111.9; Luke.1.69; Ps.9.10
Ps.47.2; Ps.95.4; Ps.112.3; Ps.144.3
Ps.114.3; Ps.118.61; Ps.31.6
Ps.17.5
Ps.65.14; Ps.101.3; Ps.119.1; Jonah.2.3; Ps.10.4
Judg.5.4; Acts.4.31; Acts.16.26
Ps.20.10
Ps.143.5; Isa.64.1; Exod.20.21
Ps.103.3
Job.36.29; Ps.96.2; Ps.28.3
Ps.148.8; Josh.10.11
1Sam.2.10; 1Sam.7.10; Job.37.4; Isa.30.30; Ps.28.3-Ps.28.9
Ps.7.14; Ps.63.8; Ps.76.18; Ps.143.6; Deut.32.23; Deut.32.42; Hab.3.11; Exod.14.24; Josh.10.10
Ps.41.2; Joel.1.20; Job.36.30; Ps.105.9; Nah.1.4; Exod.15.8
Ps.143.7; Exod.2.10; Ps.31.6; Job.22.11
Ps.141.6
Ps.30.9; Ps.117.5; Ps.17.37; Ps.21.9; 2Sam.15.26
Ps.7.9; 1Sam.24.20; 1Sam.26.23; 1Kgs.8.32; Job.22.30
Gen.18.19; Prov.8.32
Ps.118.30; Ps.118.102
Gen.17.1; 1Kgs.14.8
Matt.5.7
Ps.80.13; Lev.26.23-Lev.26.24; Prov.3.34; Acts.7.42; Rom.1.28
Exod.3.7; Ps.100.5
Ps.131.17; 1Kgs.11.36; 1Kgs.15.4; 2Kgs.8.19; 2Sam.21.17; Job.18.5-Job.18.6
Isa.35.6; 2Sam.5.6-2Sam.5.9
Deut.32.4; Dan.4.34; Matt.5.48; Rev.15.3; Ps.11.7; Ps.17.3; Ps.16.7
Ps.85.8; Ps.17.3
1Sam.2.4; Isa.45.5; Ps.100.2; Ps.100.6; Ps.118.1; Job.22.3
Hab.3.19; Deut.32.13; Isa.58.14
Ps.143.1
Ps.19.3; Isa.63.9
Ps.30.9; Prov.4.12; Ps.17.20
Exod.23.27; Ps.20.13
Job.27.9
2Kgs.13.7; Isa.10.6; Mic.7.10; Zech.10.5
2Sam.3.1; 2Sam.19.9; 2Sam.19.43; 2Sam.20.1; Ps.2.8; 2Sam.8.1-2Sam.8.14; Isa.55.5; Ps.21.28
Ps.143.7; Ps.65.3; Ps.80.16; Deut.33.29
Ps.17.45; Mic.7.17
Ps.46.4; Ps.143.2; Isa.45.1
Ps.58.2; Ps.139.2
Rom.15.9; Ps.65.4
Ps.143.10; Ps.2.2; Ps.88.30; 2Sam.7.12-2Sam.7.13; 2Sam.7.29
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Ырчылар тобунун башчысына. Теңир бардык душмандардын жана Шабулдун колунан куткарып алганда, Теңирдин кулу Дөөттүн Теңирге ырдаган ыры. Ошондо ал мындай деди:

.
Сени сүйөм, Теңирим, күч-кубатым менин!
Теңир менин тирегим, баш паанам, куткаруучум; Кудайым менин аска-зоом. Мен Ага гана таянам. Ал менин калканым, куткаруучу мүйүзүм, таянычым.
Табынууга татыктуу Теңирдин атын чакырып, душмандарымдан кутулам.
Мени өлүм азаптары курчап алды, кыйынчылыктардын агымы үрөйүмдү учурду.
Мага өлгөндөр жаткан жайдын чынжырлары салынды, өлүмдүн торуна чалындым.
Мен кысталышта калганда, Теңиримди чакырдым, Кудайыма жалындым. Ал Өз турагынан менин үнүмдү укту, зар-муңум Анын кулагына жетти.
Жер силкинип термелди, тоолордун негиздери ордунан козголду, анткени Кудай каарданды.
Анын каарынан түтүн көтөрүлүп, оозунан баарын жалмай турган от чыкты, Андан күйүп жаткан чоктор чачырап жатты.
Асманды эңкейтип, Ал жерге түштү, Анын бут астында караңгылык жатты.
Ал керуптардын үстүнө отуруп, шамалдын канатында учуп жөнөдү.
Караңгылыкты Өзүнө жабуу кылды, асмандагы булуттарды, кара булуттарды Өзүнүн тегерегине чатыр кылды.
Анын алдындагы жарыктан Анын булуттары, мөндүр, кызыл чоктор качты.
Асманда Теңир күркүрөдү, Бардыгынан Жогору Турган үн салды – мөндүр жана жалындаган чок.
Өзүнүн жебелерин тартып, аларды туш-тушка чачыратты; көп чагылган жиберип, аларды туш-тушка качырды.
Теңирим, Сенин каардуу үнүңдөн, Сенин каарыңдын илебинен суу башаттары, ааламдын негизи ачылды.
Ал асмандан колун сунуп, мени алды, мени чоң суулардан тартып чыгарды.
Мени күчтүү душманымдан, менден күчтүү болгон жек көрүүчүлөрдөн куткарды.
Алар мага башыма мүшкүл түшкөн күнү каршы чыгышты. Бирок Теңир мага жөлөк болду.
Ал мени кең жерге алып чыкты, мени куткарды, анткени Ал мени жакшы көрөт.
Теңир менин адилдигиме жараша, колумдун тазалагына жараша тиешемди берди.
Анткени мен Теңирдин жолун сактадым, Кудайымдын алдында мыйзамсыз болгон эмесмин.
Анткени Анын бардык мыйзамдары менин алдымда, Анын көрсөтмөлөрүнөн четтеген жокмун.
Мен Кудай алдында таза элем, күнөө кылып албайын деп сактанчумун.
Теңир Өзүнүн көз алдындагы адилдигиме жараша, колумдун тазалыгына жараша тиешемди берди.
Боорукерге Сен боорукердик кыласың, адил адамга адилет мамиле кыласың.
Тазаларга тазалыгына жараша мамиле кыласың, алдамчыга алдамчылыгына жараша мамиле кыласың.
Анткени Сен эзилген адамдарды куткарасың, ал эми менменсинип карагандарды кемсинтесиң.
Теңир, Сен менин шамымды күйгүзөсүң. Кудайым караңгымды жарык кылат.
Мен Сени менен аскерлерди талкалайм, Кудайым менен чепти ашып түшөм.
Кудай! Анын жолу таза, Теңирдин сөзү таза. Ал – Өзүнө таянгандардын баарына калкан.
Теңирден башка Кудай барбы? Биздин Кудайдан башка Сактоочу барбы?
Кудай мага күч берет, мага түз жол салат.
Буттарымды бугунун буттарындай кылат, мени бийик жерлериме чыгарат.
Колумду согушка даярдайт, ошон үчүн колдорум жез жааны сындырат.
Сен мага куткаруучу калканыңды бердиң, Сенин оң колуң мени колдоп турат, Сенин ырайымың мени жогору көтөрөт.
Сен менин баса турган жолумду кеңейтесиң, ошондо тизелерим титиребейт.
Душмандарымды кууп жетип, аларды жок кылмайынча, артка кайтпайм.
Аларды талкалайм, алар тура албай калышат, менин бут алдыма жыгылышат.
Анткени Сен мага согушканга күч бердиң, мага каршы көтөрүлгөндөрдү бут алдыма жыгып бердиң.
Душманымды менин көз алдымда артка чегинттиң. Мени жек көргөндү кыйратып жатам.
Алар боздоп жатышат, бирок алардын куткарары жок. Кудайга жалынып жатышат, бирок Ал аларды укпайт.
Аларды топурактай сапырып, көчөдөгү балчыктай тебеледим.
Сен мени эл козголоңунан куткарып алып, бөтөн элдерге эл башчы кылдың. Өзүм тааныбаган эл мага кызмат кылып жатат.
Алар мен жөнүндө угуп эле, мага баш ийишет. Бөтөн элдер менин алдымда жасакерленишет.
Бөтөн элдер кумсарып, өздөрүнүн сепилдеринде титиреп отурушат.
Теңир тирүү, менин тирегим даңкталсын! Мени куткарган Кудай даңазалансын!
Мен үчүн өч алган, бөтөн элдерди багындырып берген Кудай,
мени душмандарымдан куткарган Кудай даңкталсын! Мага каршы чыккандардын алдында Сен мени жогору көтөрдүң, мени катаал кишиден куткардың.
Ошон үчүн, Теңир, Сени даңктайм, бөтөн элдердин арасында Сенин ысымыңды даңктап ырдайм.
Падышаны улуу жеңиш менен куткарган, Өзүң майлаган Дөөткө жана анын укум-тукумуна түбөлүккө ырайым кылган Сени даңктап ырдайм.