Exod.3.19; Exod.13.3; Exod.11.1; Exod.12.33; Exod.12.39
Isa.42.8; Mal.3.6
Gen.17.1; Ps.67.5; Ps.82.19; John.8.58; Rev.1.4; Rev.1.8
Gen.15.18; Gen.17.4; Gen.17.7; Gen.17.8; Gen.28.4
Exod.2.24
Isa.42.8; Mal.3.6; Exod.7.4; Deut.26.8; Ps.135.11-Ps.135.12; Exod.3.17; Exod.15.13; Deut.7.8; 2Kgs.17.36; 1Chr.17.21; Neh.1.10
Deut.4.20; Deut.7.6; Deut.14.2; Deut.26.18; 2Sam.7.24; 1Pet.2.9; Exod.29.45-Exod.29.46; Gen.17.8; Lev.22.33; Deut.29.13; Rev.21.7; Exod.6.6; Exod.6.6
Exod.32.13; Gen.15.18; Gen.26.3; Gen.28.13; Gen.35.12; Ezek.20.6; Ezek.20.42; Gen.14.22; Deut.32.40; Ezek.20.5-Ezek.20.6; Ezek.47.14; Exod.6.6
Exod.5.21; Acts.7.25
Exod.6.9; Exod.6.30; Exod.4.10; Jer.1.6; Jer.6.10; Ezek.44.7
Gen.46.9; 1Chr.5.3
Gen.46.10; 1Chr.4.24
Gen.46.11; Num.3.17; 1Chr.6.1; 1Chr.6.16
Num.3.18; 1Chr.6.17; 1Chr.23.7
Num.3.19; Num.26.57; 1Chr.6.2; 1Chr.6.18
Num.3.20; 1Chr.6.19; 1Chr.23.21
Exod.2.1
Num.16.1; 1Chr.6.37-1Chr.6.38
Lev.10.4; Num.3.30
Ruth.4.19-Ruth.4.20; 1Chr.2.10; Matt.1.4; Luke.3.33; Num.1.7; Num.2.3; Num.7.12; Num.7.17; Num.10.14; Matt.1.4; Luke.3.32; Lev.10.1; Num.3.2; Num.26.60; 1Chr.6.3; 1Chr.24.1
1Chr.6.22-1Chr.6.23; 1Chr.6.37
Num.25.7; Num.25.11; Josh.24.33; Ps.105.30
Exod.6.13; Exod.7.4; Exod.12.17; Exod.12.51; Num.33.1
Exod.6.2; Exod.6.11; Exod.7.2
Isa.6.5; Exod.6.12
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Теңирдин жообу

1 Ошондо Теңир Мусага: «Эми сен Менин фараонго эмне кыларымды көрөсүң. Фараон аларды күчтүү колдун кийлигишүүсү менен коё берет. Атүгүл, күчтүү колдун кийлигишүүсү менен аларды өз жеринен кууп чыгат», – деди.
2 Ошондо Кудай Мусага мындай деди: «Мен Те ңирмин.
3 Мен Ыбрайымга, Ыскакка жана Жакыпка: “Кудуреттүү Кудай” деген ысым менен келгенмин, бирок аларга “Теңир (Жахаба)” деген ысымым менен ачылган эмесмин.
4 Өздөрү келгин болуп жашашкан Канаан жерин берем деп, Мен алар менен келиши м т үзгөм.
5 Мен мисирликтердин эзүүсү астында кыйналган Ысрайыл уулдарынын онтогонун угуп, Өзүмдүн келишимимди эстедим.
6 Ошондуктан Ысрайыл уулдарына мындай деп айт: «Мен Теңирмин, силерди мисирликтердин эзүүсүнөн куткарам, силерди кулчулуктан бошотом, силерди кудуретт үү күчүм менен, чоң жазалар менен куткарам.
7 Силерди Өзүмө эл кылып алам да, силердин Кудайыңар болом, ошондо силерди мисирликтердин эзүүсүнөн куткарган Кудай-Теңириңер Мен экенимди билесиңер.
8 Мен колумду көтөрүп, Ыбрайымга, Ыскакка жана Жакыпка берем деген жерге силерди алып барам да, аны силерге мураска берем. Мен Теңирмин».
9 Муса муну Ысрайыл уулдарына айтып берди, бирок алар жүрөкзаада болуп калышкандыктан, жумуштун оордугунан Мусага кулак салышкан жок.
10 Ошондо Теңир Мусага мындай деди:
11 «Мисир падышасы фараонго кирип айт, ал Ысрайыл уулдарын өз жеринен коё берсин».
12 Муса Теңирдин алдында мындай деди: «Мени Ысрайыл уулдары укпай жатышса, фараон кантип уксун? Мен болсо сөзгө жокмун».
13 Бирок Теңир Муса менен Арунга с үйлөдү. Ысрайыл уулдарын Мисирден алып чыгууга буйрук берип, аларды Ысрайыл уулдарына жана Мисир падышасы фараонго жиберди.

Муса менен Арундун санжырасы

14 Алардын уруу башчылары булар: Ысрайылдын туну Рубейиндин уулдары: Ханох жана Палу, Хесрон жана Карми. Бул – Рубейин уруусу.
15 Шымондун уулдары: Жемуел жана Жамин, Ойат жана Жахин, Сохар жана канаандык аялдын уулу Шабул. Бул – Шымон уруусу.
16 Лебинин уулдары, уруу башчылары булар: Гейиршон, Каат жана Мерари. Леби болсо жүз отуз жети жыл жашаган.
17 Гейиршондун уулдары, уруу башчылары: Либни жана Шимей.
18 Кааттын уулдары: Амрам жана Итсар, Хеброн жана Узиел. Каат болсо жүз отуз үч жыл жашаган.
19 Мераринин уулдары: Махли жана Муши. Булар – Лебинин уруу башчылары.
20 Амрам атасынын карындашы Жохебетти аялдыкка алган. Ал ага Арун менен Мусаны төрөп берген. Амрам болсо жүз отуз жети жыл жашаган.
21 Итсардын уулдары: Корак, Непек жана Зихри.
22 Узиелдин уулдары: Мишаел, Элсапан жана Ситри.
23 Арун Нахшондун карындашы, Аминадаптын кызы Элишебаны аялдыкка алган. Ал ага Надап менен Абыйутту, Элазар менен Итамарды төрөп берген.
24 Корактын уулдары: Асир, Элкана жана Абыйасап. Булар – Корак уруусу.
25 Арундун уулу Элазар Путиелдин кыздарынын бирин аялдыкка алган. Ал ага Пинехасты төрөп берген. Булар – Лебинин уруу башчылары.
26 Арун менен Муса – Теңирден «Мисир жеринен Ысрайыл уулдарын кошуундары менен алып чыккыла» деген буйрук алган кишилер.
27 Ысрайыл уулдарын Мисирден алып чыгуу үчүн Мисир падышасы фараон менен сүйлөшкөн кишилер – ушул Арун менен Муса.

Теңирдин Муса менен Арунга берген буйругу

28 Теңир Мисир жеринде Мусага сүйлөгөндө:
29 «Мен Теңирмин! Мен сага айткандын баарын Мисир падышасы фараонго айт», – деди.
30 Муса болсо Теңирдин алдында мындай деди: «Мен сөзгө жокмун, фараон мени кантип уксун?»