John.1.1
Matt.19.4; Mark.10.6
QQB
http://ibt.org.ru/bible
Karaqalpaq tilindegi Muxaddes Kitap
Karaqalpaq tilindegi Muxaddes Kitap.
Eski kelisim: Tolıq tamamlanbag'an nusqa, oktyabr 2016.
Jan'a Kelisim: Baspag'a ruxsat etildi; Qag'az formatı 60(90 1/16. Ofset usılında basıldı; Usl. pech. l. 38,5. Tirajı 5000 ekz.; Buyırtpa №; «PRINTCORP» tipografiyası; LP № 347 ot 11.05.1999; 220141 Belarus, Minsk, Staroborisovskiy trakt, 40Creative Commons: by-nd: © Institute for Bible Translation; This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/.

Мухаддес Китапты аўдарыў институты
Институт перевода Библии, 101000 Москва, Главпочтамт, а/я 360
ibt_inform@ibt.org.ru
назад
закрыть
:

Du'nyanın' jaratılıwı

1 En' basta Quday aspan ha'm jerdi jarattı.
2 Jer tu'r-tu'ssiz qan'ırap atırg'an bolıp, tun'g'ıyıq u'stin qaran'g'ılıq qaplag'an edi. Al Qudaydın' Ruwxı bolsa, suwlardın' u'stinde ushıp ju'r edi.
3 Sonda Quday: «Jaqtılıq bolsın!» – dep buyırdı ha'm jaqtılıq payda boldı.
4 Quday jaqtılıqtın' jaqsı ekenin ko'rdi ha'm onı qaran'g'ılıqtan ajırattı.5 Solay etip, Quday jaqtılıqtı «ku'ndiz», al qaran'g'ılıqtı «tu'n» dep atadı. Kesh bolıp, tan' attı. Bul birinshi ku'n edi.
6 Quday: «Suwlar ortasında bir gu'mbez payda bolıp, suwlardı bir-birinen ayırıp tursın!» – dep buyırdı.
7 Bul bılay boldı: Quday aspan gu'mbezin jaratıp, gu'mbez astındag'ı suwlardı gu'mbez u'stindegi suwlardan ayırdı.8 Quday gu'mbezdi «aspan» dep atadı. Kesh bolıp, tan' attı. Bul ekinshi ku'n edi.
9 Quday: «Aspan astındag'ı suwlar bir jerge toplanıp, qurg'aqlıq ko'rinsin!» – dep buyırdı. Solay boldı da.
10 Quday qurg'aqlıqtı «jer» dep, al toplang'an suwlardı «ten'iz» dep atadı. Quday bunın' jaqsı ekenin ko'rdi.
11 Quday: «Jer jasıl sho'plerdi, tuqım shashatug'ın o'simliklerdi ha'm tuqımı miywesinde bolg'an jemis ag'ashların tu'r-tu'rine qaray o'ndirsin!» – dep buyırdı ha'm solay boldı da.
12 Jer jasıl sho'plerdi, tu'r-tu'rine qaray tuqım shashatug'ın o'simliklerdi ha'm tuqımı miywesinde bolg'an jemis ag'ashların o'ndirdi. Quday bunın' da jaqsı ekenin ko'rdi.13 Kesh bolıp, tan' attı. Bul u'shinshi ku'n edi.
14 Quday: «Ku'ndiz benen tu'ndi bir-birinen ayırıw ushın ha'm ma'wsimlerdi, ku'nlerdi, jıllardı belgilew ushın, aspan gu'mbezinde jaqtırtqıshlar payda bolsın.
15 Olar aspan gu'mbezinde turıp, jer ju'zin jaqtı qılsın!» – dep buyırdı. Solay boldı da.16 Quday u'lken eki jaqtırtqıshtı: ku'ndizdi basqarıw ushın u'lken jaqtırtqıshtı ha'm tu'ndi basqarıw ushın kishi jaqtırtqıshtı, ja'ne de, juldızlardı da jarattı.17-18 Jer ju'zin jaqtı qılıp turıw ushın, ku'ndiz benen tu'ndi basqarıw ushın ha'm jaqtılıqtı qaran'g'ılıqtan ayırıw ushın, Quday olardı aspan gu'mbezine jaylastırdı. Quday bunın' da jaqsı ekenin ko'rdi.19 Kesh bolıp, tan' attı. Bul to'rtinshi ku'n edi.
20 Quday: «Suwlar janlı janıwarlarg'a tolsın! Jer u'stinde aspan gu'mbezi boylap quslar ushsın!» – dep buyırdı.
21 Quday aybatlı ten'iz janıwarların, suwlarda tolıp tasqan pu'tkil janıwarlardı ha'm ha'r tu'rli quslardı jarattı. Quday bunın' da jaqsı ekenin ko'rdi.22 Quday olardı jarılqap: «O'sip-o'nip, ko'beyin'ler, ten'iz suwların toltırın'lar. Jer ju'zinde quslar ko'beysin!» – dedi.23 Kesh bolıp, tan' attı. Bul besinshi ku'n edi.
24 Quday: «Jer tu'rli-tu'rli janlı janıwarlardı: mallardı, jabayı haywanlardı ha'm jer bawırlawshılardı o'ndirsin!» – dep buyırdı. Solay boldı da.
25 Quday tu'rli-tu'rli haywanlardı, mallardı ha'm jer bawırlawshılardı jarattı. Quday bulardın' da jaqsı ekenin ko'rdi.
26 Quday: «O'z ko'rinisimizdey qılıp, O'zimizge uqsatıp, adamdı jaratayıq. Olar ten'izdegi balıqlar, aspandag'ı quslar, mallar, jer bawırlawshılar ha'm jer betindegilerdin' ha'mmesi u'stinen ha'kimlik etsin!» – dedi.
27 Quday adamdı O'zine uqsatıp jarattı. Olardı erkek ha'm hayal etip jarattı.28 Quday olardı jarılqap: «O'sip-o'nip, ko'beyin'ler. Jer betin toltırıp, onı iyelep alın'lar. Ten'izdegi balıqlar, aspandag'ı quslar, jer betinde ha'reket etiwshi barlıq haywanatlar u'stinen ha'kimlik etin'ler!» – dedi.
29 Quday ja'ne bılay dedi: «Mine, Men sizlerge jer ju'zindegi tuqım shashatug'ın barlıq o'simliklerdi, tuqımı miywesinde bolg'an barlıq jemis ag'ashların berdim. Olar sizlerge azıq boladı.
30 Al jer betindegi jabayı haywanlarg'a, aspandag'ı quslarg'a, jer bawırlawshılarg'a, ulıwma jer betinde tirishilik etiwshi barlıq haywanatlarg'a azıq ushın ko'k sho'plerdi berdim». Solay boldı da.
31 Quday barlıq jaratqanlarına qarap, olardın' ha'mmesinin' de ju'da' jaqsı ekenin ko'rdi. Kesh bolıp, tan' attı. Bul altınshı ku'n edi.