O vakıtlarda İzraildä, Moiseyin Zakonuna görä, yoksullar vardı nasıl yabancı tarlada toplasın başakları, angıları kalardı orakçılardan sora.
Ya da: «ev içindä».
Çıfıtça «bir efa» – İzraildä bir ölçü, 15 kila terekeyä yakın.
Lev.19.9; Deut.24.19
Ps.128.8
1Sam.25.23
Ps.16.8; 1Sam.24.20
1Sam.1.18
Lev.19.10; Lev.23.22; Deut.24.19

RUFİ

Bu istoriya oldu İzrailin en borannı hem dolaşık dönemnerin birisindä. Ozaman izrailli soyları kullanardı ölä denilän «sudyalar», angıların sözü geçärdi herzaman, cenk vakıdı sa onnar koruyardılar kendi soylarını duşmannardan.
Kiyadın baş personajı – Rufi, genç bir karı Moavdan (İzrailin sınırına yakın toprak). Moavlılar hem izraillilär kimär kerä cenk edärdilär biri-birinnän, onuştan onnarın araları kötüydü, da moavlıların evlatlarında yoktu hak katılmaa İzrail halkına. Ama Rufi evlener bir izrailliylän, onun geçinmesindän sora da kalêr inanç kayınnasına Noeminä, butakım onun halkı hem onun Allahı oldular Rufinin dä halkı hem Allahı.
Moiseyin Ayozlu Zakonuna görä, izraillilär düşärdi yardım etsinnär senselelerinä hem korusunnar onnarı beladan. En yakın senselelerä deyärdilär «koruyucu». Eer karının kocası öldüysä, koruyucu lääzımdı satın alsın raametlinin topraanı hem evlensin o dul karıya. Kär bölä çıktı Rufinin eceli. Kiyadın bitkisindä sıralanêr Rufinin evlatları, da biz üüreneriz, ani o oldu İzrailin en anılmış padişahının – Davidin – dedesinin anası. Eer insan açık üreklän inanarsa Allaha hem yaşarsa Onun sımarlamaklarına görä, hiç diil önemni, kimdän çekiler onun kökleri.


Gagauz
http://ibt.org.ru/bible
Eni Baalantı, Rufi, İona, gagauz dilindä Eni Baalantı, Rufi, İona


Copyrighted: © Bibliyayı çevirän İnstitut, Moskva, 2006, 2017

Институт перевода Библии
Институт перевода Библии, 101000 Москва, Главпочтамт, а/я 360
ibt_inform@ibt.org.ru
назад
закрыть
:

Rufi başak toplêêr

1 Noeminin vardı bir senselesi kocasının tarafından, zengin hem helal bir adam, Elimelehin soyundan, onun adıydı Vooz.
2 Bir kerä moavlıyka Rufi dedi Noeminä: «Gideyim bän tarlaya başak toplamaa onun ardına, kimdän görecäm iilik». Kayınnası dedi: «Git, kızım».
3 Rufi gitti da, etişip, başladı toplamaa başak orakçıların ardınca. Da ölä razgeldi, ani o tarlanın saabisiydi Vooz, Elimelehin soyundan.
4 Da tä, Vooz geldi Vifleemdän da dedi orakçılara: «Saabi sizinnän!» Onnar cuvap ettilär: «Ko iisözlesin seni Saabi!»
5 Sora Vooz dedi çıraana, ani koyulmuştu gözletsin orakçıları: «Kimin bu genç insan?»6 Çırak, cuvap ederäk, dedi: «Bu genç insan – moavlıyka, ani geldi Noeminnän Moav topraandan.7 O dedi: „Var mı nasıl bän toplayım başakları orakçıların ardına, ne kalêr demetlär arasında”; da geldi, taa sabaalendän burada bulunêr, sade biraz dinnendi çardaan altında».
8 Sora Vooz dedi Rufiyä: «Seslä beni, kızım, gitmä başak toplamaa başka tarlaya, gitmä buradan, ama kal burada benim izmetçiykalarımnan;
9 ko gözlerinin önündä olsun o tarla, neredä onnar oraklêêrlar, gez onnarın ardına; tä bän buyurdum izmetçilerimä, dokunmasınnar sana; açan susayacan, git tä iç o testilerdän, angılarını doldurêrlar benim izmetçilerim».10 Diz çöküp, Rufi iiltti üzünü erä kadar da dedi ona: «Neylän bän kazandım senin hayırını, ani sän kabledersin beni, makar bän yabancıyım?»11 Vooz, cuvap ederäk, dedi ona: «Bana söledilär hepsini, ne sän yapmışın kayınnan için, açan kocan geçinmiş, ani sän brakmışın bobanı hem ananı hem kendi ana tarafını da gelmişin o halka, angısını taa ileri bilmärdin;12 ko Saabi ödesin sana yaptıkların için, hem ko sana olsun bütün ödek Saabi İzrailin Allahından, Angısına sän geldin, ki O seni arkaya alsın!»13 Rufi dedi: «Ko bän iilik göreyim sendän, çorbacım benim! Sän raatlandırdın beni hem hayırladın üreemi laflarınnan, makar diilim denk senin hiç bir dä izmetçiykana».
14 Açan geldi üülennik vakıdı, Vooz dedi ona: «Yaklaş burayı da i ekmek hem ban bukanı sirkeyä». Da oturdu karı orakçıların yanında. Vooz verdi ona kaurulmuş tenä; Rufi idi doyunca, taa kaldı da.
15 Sora kalktı toplamaa başak. Vooz buyur etti izmetçilerinä, deyip: «Ko toplasın bu insan demetlär arasında da, hem azarlamayın onu;16 demetlerdän dä sıbıdın ona hem brakın, ko toplasın, hem baarmayın ona».17 Bölä Rufi toplardı o tarlada avşama kadar da topladıı başakları düüdü, da çıktı bir demirli kadar arpa.
18 Alıp bunu, o gitti kasabaya, kayınnası da gördü, nekadar başak o toplamış. Rufi sä çıkarıp-verdi onu, ne arttıydı, açan kendisi doydu.
19 Kayınnası sordu ona: «Neredä topladın büün hem neredä işledin? Ko iisözlü olsun seni kabledän!» Rufi annattı kayınnasına, kimdä o işledi, hem dedi: «O adamın, angısında bän işledim, adı Vooz».20 Noemin dedi gelininä: «İisözlesin onu Saabi, Angısı payeder hayırını hem dirilerä, hem ölülerä!» Da söledi ona Noemin: «Bu adam yakın bizä; o bizim koruyucularımızın birisi».21 Moavlıyka Rufi dedi: «O taa dedi bana: „Benim izmetçilerimin yanında bulun, taa onnar toplamayınca bütün bereketi”».22 Noemin dedi Rufi gelininä: «İslää, kızım, ani sän gezecän onun izmetçiykalarının yanısora, da sana zarar yapmayaceklar başka tarlada».
23 Bölä Rufi bulunardı Voozun izmetçiykaları yanında hem toplardı başak, taa arpayı hem boodayı biçmeyincä, hem yaşardı kayınnasınnan.