DNG:1Kgs.4.31; DNG:Prov.10.1; DNG:Prov.25.1; DNG:Eccl.12.9
DNG:Prov.2.9
DNG:Prov.8.5
DNG:Job.28.28; DNG:Ps.110.10; DNG:Prov.8.13; DNG:Prov.9.10; DNG:Prov.16.6
DNG:Prov.6.20
DNG:Prov.4.9
DNG:Deut.13.8; DNG:Prov.16.29
DNG:Ps.9.30; DNG:Ps.63.5; DNG:Jer.5.26
DNG:Num.16.32-Num.16.33; DNG:Ps.123.3; DNG:Ps.27.1
DNG:Ps.1.1; DNG:Prov.4.14; DNG:Prov.24.1
DNG:Prov.6.18; DNG:Isa.59.7; DNG:Rom.3.15
DNG:Prov.15.27
DNG:Prov.8.1; DNG:Prov.9.3
DNG:Prov.8.5; DNG:Ps.1.1; DNG:Prov.21.24
DNG:Isa.65.12; DNG:Isa.66.4; DNG:Jer.7.13
DNG:Ps.106.11
DNG:Ps.2.4
DNG:1Sam.8.18; DNG:Job.27.8-Job.27.9; DNG:Isa.1.15; DNG:Jer.11.11; DNG:Ezek.8.18; DNG:Mic.3.4
DNG:Jer.6.19
Хуэйзў йүянди чўбансы пин Хырхыз Гунхәгуәди Минзў Куәщүәйүан лисы дэ вынхуа йицанди Щүәйүан хуэйзўщүә дэ ханщүә Җунщинди җунчын йинхади
Издание на дунганском языке осуществлено с одобрения Центра дунгановедения и китаистики Института истории и культурного наследия Национальной Академии наук Кыргызской республики

СУЛЬМАНЭДИ ЦУНМИН ХУА

箴言

Zhēn Yán

Мудрые изречения Сулеймана

Щүян

Җыгә чўбан зэ «Шын Җинди*» Зэбур буфын литуни. Ба җы йи бын фу дин цунминди* Исраилди хуоншон Сульманэ щехади.
Шонли суйфуди сыхур Сульманэ щелигә «Цунмин хуа». Ба кугәр суандисы заён җётёди йиҗян лян минлён щинщён. Зэ җы йи бын фу литу Сульманэ ба цунмин хуа, фучин ги зыҗиди эрзы гиди җётё шудо йидарнили. Зэ җытар җибянҗя тифәдисы замуҗя ё гуан зыҗиди җяхўни, замуҗя ё җян йигә щифурни, замуҗя лян данлин жынму щёнхони хан замуҗя зэ хуоншон мянчян занни.
Фуди җун-ё тиму – җысы зэ Хўдади мянчян ё гуә гундо гуонйин жызыни. Дин җун-ёдисы пащён Хўда. Лян данлин хуа фәчи, зэ йиче зыҗиди сынхуәшон тэнэ Хўда, зунхў Тади фалү.
Зэ фу литу ги Хўдади Цунмин лю да шындини, Та ба жынму чүанфәди җё гуә гундо гуонйин жызыни. Хўдади Цунмин би йиче данлин дунщи щянчян зу юлэ. Хўда зо дун-яди сыхур, Цунмин зу лян Та зэ йидарнилэ. Җытар хан куаҗён Хўдади Цунминдини, ба Та, зулян нүжынди ёнзы йиён, кангидини. Та щён ба зыҗиди җышы дэ йиха канчўлэди сычин ги жынму гищер. Лян Цунмин зў лэвон – җы зулян гуә янщиди йиён, зэ сашон ба йиче жын чинлэдини. До жыншон Цунмин би җинзы ду җычян. Зу Та ги хуоншонму бонди җё фәгуанни, җё фагуанму вын гуансыни. Хўдўди щинщён дэ тади сынхуә зущён лян буҗысысади нүжын зў лянщиди йиён.
Фуди линйиршон куаҗён кочўди, җыгўди щифузыдини (31:10-31). Та зусы гундо дэ цунминди ёнзы – «Та би йичеди бошы гуйҗун». Сывынди ёнзысы җымуҗяди: ту йигә хуади ту йигә зы йидарни зуәзо яхўти зымудини.
Суйжан «Цунмин хуа» лён чян бан нян зочян щехадини еба, кәсы зэ та литу тифәди жынмуди вынти дэ хуэйда до вуҗинди сыхур хансы ёҗинди. Йинви нэгә вәму ба җы йи бын фу фандо вәму җыдоди сангә йүяншонли – хуэйзўйүшон, ханйүшон дэ вурусйүшон, җё нянҗяму нын ба таму йиҗя лян йиҗя биди канйихар, җё ба литу фәхади Цунмин дыйшон.
Фанйи Шын Җинди Щүәйүан

СУЛЬМАНЭДИ ЦУНМИН ХУАХуэйзў йүян
http://ibt.org.ru/bible
Сульманэди Цунмин Хуа


Copyrighted: © Институт перевода Библии

Институт перевода Библии
Институт перевода Библии, 101000 Москва, Главпочтамт, а/я 360
ibt_inform@ibt.org.ru
назад
закрыть

Цунмин хуади йисы

1 Җысы Даву эрзыди, Исраил гуйниди хуоншон, Сульманэди цунмин хуа.
2 Сульманэ ба җыще цунмин хуа ги нэще жын гигили,
сый щён ба цунмин дэ җёфә җыминбый, щён дун ю эрлинди хуа,
3 ба лийи дэдо, дуан лўфу,
гундо дэ шыщин щүәхо.
4 Та щён ги буҗянди жынму тянщер йиҗян,
ги шонянму тянщер җышы дэ линфан;
5 цунминжын тинҗян е дый җёщүәни,
минбыйжын ба йиҗян зоҗуәни,
6 замуҗя ба цунмин хуа дэ бифон,
ба цунминжынди хуа дэ тамуди цэхуар ё җыминбыйни.

Цунмин дэ хўдў

7 Пащён Җў – җы зусы җышыди тур!
Гуон гуазы җянбудый цунмин дэ җёфә.
8 Вәди эрзы, ни ба дадади җёфә тинйихар,
ба мамади йифу бә туйдё;
9 җысы ни тушонди йигә җүнмый хуачүан,
ниди бәзышонди дудушын.
10 Вәди эрзы, дансы ган гўнахарди жынму гуе ни,
бә чи.
11 Таму дан фә: «Гыншон вәму зу,
зў йигә санкын, хэ мин,
ба мәю зуйди жын дынха!
12 Заму, зулян нэгә дун-я йиён, ба таму хуәхуәди щишонни,
хулунлунди, зущён фынкын ба мэти йиён.
13 Вәму дёщезы заёрди цэбый,
на таму ба гәҗяди фонзы тянманни;
14 лян вәму йидарни ни җуа чирни,
заму тинтир ба дёчёнхади фынкэни».
15 Вәди эрзы, лян таму бә тун лў,
вон тамуди лўфушон бә зу, щёщин,
16 йинцысы таму вон дэ гынчян подини,
вон хэминди лўфушон хуонмондини.
17 Зэ фиди чёр мянчян
мәю йисы щя вон;
18 зу җымуҗя таму зэ мэфушон чёнха
дынди хэ гәҗяди миндини.
19 Сый ба данлин жынди цэбый дёшон,
тади линйир есы җымуҗяди: та хэ гәҗяди минни.

Ба цунмин бә туйдёли

20 Цунмин зэ хонзыни худини,
зэ чонзыни тэ шынйиндини;
21 зэ хәлын-дотынди хонгуэзыни хандини,
зэ чынмын гынчян җён хуадини:
22 «Хан вон җисы буҗянди жынму щён шынха җянданди,
цыщёжынму цыщёни,
гуазыму – җянбудый җышыни?
23 Ниму җуангуәлэ, дансы ниму ба вәди пипин тинйихар,
вә ги ниму толүн вәди сылённи,
ба щинниди хуа ги ниму фәйихарни.
24 Вә ханли – ниму җуангуәчили;
ба шу чынгили – сый ду мә кан.
25 Ниму ба вәди җўйи йидун туйдёли,
ба вәди пипин е мә тин.
26 Ын, җисы ниму йүдо бэляшон, вә кан щёшырни,
җисы ниму хэпакэли, вә е дуйчў ниму щёни.
27 Җисы хэпа, лян хи фын йиён,
бэля, лян щүанфыр йиён, до ниму мянчян,
пәфан дэ җун данзы ба ниму нячў,
28 зу нэгә сыхур ниму хан вәни – кәсы вә бу да шын,
ниму зо вәни – зобуҗуә.
29 Йинцысы ниму җянбудый җышы,
ба Җўди пащён туйдёли,
30 ба вәди җўйи мә зун,
ба вәди пипин е мә тин,
31 ниму ба са җуншон, ба нэгә зу шушонни;
нимуди ха мусуан ба ниму зу хэдёни.
32 Йинцысы ба буҗянди жынму тамуди җён пичи хэдёни,
ба гуазыму тамуди мәлёнщин щёмедёни.
33 Кәсы сый тин вә, та гуә пиннан-вусы жызыни,
нанвынди, бу хэпа сыса ха сычин».