Hab.1.11; 2Kgs.18.12; Hos.9.12; Hos.10.14; 2Kgs.8.12; 2Kgs.15.16; Amos.1.13
Hab.1.11; 2Kgs.18.12; Hos.9.12; Hos.10.14; 2Kgs.8.12; 2Kgs.15.16; Amos.1.13
Hab.1.11; 2Kgs.18.12; Hos.9.12; Hos.10.14; 2Kgs.8.12; 2Kgs.15.16; Amos.1.13
Hos.6.1; Hos.12.6; Hos.3.5; Hos.13.9
Hos.6.1; Hos.12.6; Hos.3.5; Hos.13.9
Hos.6.1; Hos.12.6; Hos.3.5; Hos.13.9
Hos.5.15; Heb.13.15; Ps.49.13-Ps.49.14; Ps.68.31-Ps.68.32
Hos.5.15; Heb.13.15; Ps.49.13-Ps.49.14; Ps.68.31-Ps.68.32
Hos.5.15; Heb.13.15; Ps.49.13-Ps.49.14; Ps.68.31-Ps.68.32
Hos.5.13; Isa.30.16; Isa.31.1; Hos.14.9; Ps.9.35
Hos.5.13; Isa.30.16; Isa.31.1; Hos.14.9; Ps.9.35
Hos.5.13; Isa.30.16; Isa.31.1; Hos.14.9; Ps.9.35
Jer.3.22; Hos.6.1; Hos.11.1
Jer.3.22; Hos.6.1; Hos.11.1
Jer.3.22; Hos.6.1; Hos.11.1
Hos.6.3; Isa.27.6; Ps.91.13; Isa.35.2
Hos.6.3; Isa.27.6; Ps.91.13; Isa.35.2
Hos.6.3; Isa.27.6; Ps.91.13; Isa.35.2
Ps.51.10
Ps.51.10
Ps.51.10
Ps.90.1
Ps.90.1
Ps.90.1
Hos.14.4; Isa.30.22; Hos.2.8; Hos.2.23; John.15.4-John.15.5
Hos.14.4; Isa.30.22; Hos.2.8; Hos.2.23; John.15.4-John.15.5
Hos.14.4; Isa.30.22; Hos.2.8; Hos.2.23; John.15.4-John.15.5
Ps.106.43; Jer.9.12; Dan.12.10; John.8.47; John.18.37; Prov.10.29; Luke.2.34; 2Cor.2.16; Prov.10.29; Luke.2.34; 2Cor.2.16
Ps.106.43; Jer.9.12; Dan.12.10; John.8.47; John.18.37; Prov.10.29; Luke.2.34; 2Cor.2.16; Prov.10.29; Luke.2.34; 2Cor.2.16
Ps.106.43; Jer.9.12; Dan.12.10; John.8.47; John.18.37; Prov.10.29; Luke.2.34; 2Cor.2.16; Prov.10.29; Luke.2.34; 2Cor.2.16
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1 Самария бүлгүнгө учурайт, анткени ал өз Кудайына каршы чыкты: алар кылычтан кулашат, алардын наристелери кылыч менен кыя чабылат, кош бойлуу аялдары жара чабылат.
1 Опустошена будет Самария, потому что восстала против Бога своего; от меча падут они; младенцы их будут разбиты, и беременные их будут рассечены.
1 Опустошена будет Самария, потому что восстала против Бога своего; от меча падут они; младенцы их будут разбиты, и беременные их будут рассечены.
2
Ысрайыл, өзүңдүн Кудай-Теңириңе кайрылып кел, анткени сен өзүңдүн мыйзамсыздыгыңан улам мүдүрүлүп жыгылдың.
2 Обратись, Израиль, к Господу Богу твоему; ибо ты упал от нечестия твоего.
2 Обратись, Израиль, к Господу Богу твоему; ибо ты упал от нечестия твоего.
3 Өзүңөр менен кошо сөздөрдү алып, Теңирге кайрылып келгиле, Ага мындай дегиле: «Бардык мыйзамсыздыгыбызды кечир, бизге жакшылык кыл, ошондо биз Сага ооз курмандыгын чалабыз.
3 Возьмите с собою молитвенные слова и обратитесь к Господу; говорите Ему: "отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших.
3 Возьмите с собою молитвенные слова и обратитесь к Господу; говорите Ему: "отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших.
4 Ашур эми бизди куткарбайт. Мындан кийин атка минбейбиз, мындан ары колубуздан чыккан буюмдарды “биздин кудайларыбыз” деп атабайбыз, анткени жетимдер Сенден гана ырайым табышат».
4 Ассур не будет уже спасать нас; не станем садиться на коня и не будем более говорить изделию рук наших: боги наши; потому что у Тебя милосердие для сирот".
4 Ассур не будет уже спасать нас; не станем садиться на коня и не будем более говорить изделию рук наших: боги наши; потому что у Тебя милосердие для сирот".
5
Алардын баш тартуучулугун дарылайм, аларды Өз каалоом менен сүйөм, анткени Менин каарым алардан бурулду.
5 Уврачую отпадение их, возлюблю их по благоволению; ибо гнев Мой отвратился от них.
5 Уврачую отпадение их, возлюблю их по благоволению; ибо гнев Мой отвратился от них.
6 Мен Ысрайылга шүүдүрүм болом. Ал лилиядай болуп гүлдөйт, Лебанон сыяктуу тамыр жаят.
6 Я буду росою для Израиля; он расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как Ливан.
6 Я буду росою для Израиля; он расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как Ливан.
7 Анын бутактары жайылат, ошондо анын сулуулугу зайтун дарагындай болот, андан Лебанондун жытындай жыпар жыт чыгат.
7 Расширятся ветви его, и будет красота его, как маслины, и благоухание от него, как от Ливана.
7 Расширятся ветви его, и будет красота его, как маслины, и благоухание от него, как от Ливана.
8 Анын көлөкөсүндө отургандар кайтып келишет, эгин өстүрүшөт, өздөрү жүзүм сабактары сыяктуу гүл ачышат, анын жыты Лебанон шарабындай болот.
8 Возвратятся сидевшие под тенью его, будут изобиловать хлебом, и расцветут, как виноградная лоза, славны будут, как вино Ливанское.
8 Возвратятся сидевшие под тенью его, будут изобиловать хлебом, и расцветут, как виноградная лоза, славны будут, как вино Ливанское.
9 «Эми буркандар менен эмне ишим бар?» – дейт Эпрайым. Мен аны угам, ага назарымды салам. Мен түбөлүк көгөрүп турган кипаристей болом: Сенин жемиштериң Менден болот.
9 "Что мне еще за дело до идолов?" - скажет Ефрем. - Я услышу его и призрю на него; Я буду как зеленеющий кипарис; от Меня будут тебе плоды.
9 "Что мне еще за дело до идолов?" - скажет Ефрем. - Я услышу его и призрю на него; Я буду как зеленеющий кипарис; от Меня будут тебе плоды.
10 Акылдуу адам муну түшүнсүн, даанышман адам муну билсин. Анткени Теңирдин жолдору туура, ал жолдор менен адил адамдар жүрүшөт, ал эми мыйзамсыздар ал жолдордо мүдүрүлүшөт.
10 Кто мудр, чтобы разуметь это? кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы пути Господни, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них.
10 Кто мудр, чтобы разуметь это? кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы пути Господни, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них.