Анын каны курмандыктын каны сыяктуу төгүлөт.
2Tim.2.14; 1Tim.5.21; 1Tim.6.13; Acts.10.42; 2Tim.4.8; 2Thess.2.8
2Tim.2.14; 1Tim.5.21; 1Tim.6.13; Acts.10.42; 2Tim.4.8; 2Thess.2.8
2Tim.2.14; 1Tim.5.21; 1Tim.6.13; Acts.10.42; 2Tim.4.8; 2Thess.2.8
1Tim.5.20; Titus.1.13; Titus.2.15; 1Tim.4.13
1Tim.5.20; Titus.1.13; Titus.2.15; 1Tim.4.13
1Tim.5.20; Titus.1.13; Titus.2.15; 1Tim.4.13
2Tim.3.1; 1Tim.1.10
2Tim.3.1; 1Tim.1.10
2Tim.3.1; 1Tim.1.10
1Tim.6.20; 1Tim.1; 1Tim.4; 1Tim.6
1Tim.6.20; 1Tim.1; 1Tim.4; 1Tim.6
1Tim.6.20; 1Tim.1; 1Tim.4; 1Tim.6
1Pet.1.13; 2Tim.1.8; 2Tim.2.3; 2Tim.2.9; Acts.21.8; Eph.4.11; Col.4.17
1Pet.1.13; 2Tim.1.8; 2Tim.2.3; 2Tim.2.9; Acts.21.8; Eph.4.11; Col.4.17
1Pet.1.13; 2Tim.1.8; 2Tim.2.3; 2Tim.2.9; Acts.21.8; Eph.4.11; Col.4.17
Phil.2.17; Phil.1.23; 2Pet.1.14
Phil.2.17; Phil.1.23; 2Pet.1.14
Phil.2.17; Phil.1.23; 2Pet.1.14
1Tim.6.12; Acts.20.24
1Tim.6.12; Acts.20.24
1Tim.6.12; Acts.20.24
Col.1.5; 1Pet.1.4; Jas.1.12; Ps.7.12; 2Tim.1.12; Rev.22.20
Col.1.5; 1Pet.1.4; Jas.1.12; Ps.7.12; 2Tim.1.12; Rev.22.20
Col.1.5; 1Pet.1.4; Jas.1.12; Ps.7.12; 2Tim.1.12; Rev.22.20
2Tim.1.4
2Tim.1.4
2Tim.1.4
Col.4.14; Phlm.1.24; 1John.2.15; 1Tim.6.17; Titus.2.12; 2Tim.1.15; Titus.3.12
Col.4.14; Phlm.1.24; 1John.2.15; 1Tim.6.17; Titus.2.12; 2Tim.1.15; Titus.3.12
Col.4.14; Phlm.1.24; 1John.2.15; 1Tim.6.17; Titus.2.12; 2Tim.1.15; Titus.3.12
2Tim.4.10; Acts.12.12
2Tim.4.10; Acts.12.12
2Tim.4.10; Acts.12.12
Acts.20.4; Eph.6.21; Col.4.7; Titus.3.12
Acts.20.4; Eph.6.21; Col.4.7; Titus.3.12
Acts.20.4; Eph.6.21; Col.4.7; Titus.3.12
1Tim.1.20; Ps.61.13; Prov.24.12; Neh.6.14; Neh.13.29; Ps.27.4; Rev.18.6
1Tim.1.20; Ps.61.13; Prov.24.12; Neh.6.14; Neh.13.29; Ps.27.4; Rev.18.6
1Tim.1.20; Ps.61.13; Prov.24.12; Neh.6.14; Neh.13.29; Ps.27.4; Rev.18.6
Acts.7.60
Acts.7.60
Acts.7.60
Acts.23.11; Acts.27.23; Matt.10.19; 1Tim.1.12; Acts.9.15; 2Tim.3.11; Ps.21.22; 1Sam.17.37
Acts.23.11; Acts.27.23; Matt.10.19; 1Tim.1.12; Acts.9.15; 2Tim.3.11; Ps.21.22; 1Sam.17.37
Acts.23.11; Acts.27.23; Matt.10.19; 1Tim.1.12; Acts.9.15; 2Tim.3.11; Ps.21.22; 1Sam.17.37
Rom.11.36
Rom.11.36
Rom.11.36
Acts.18.2; 2Tim.1.16
Acts.18.2; 2Tim.1.16
Acts.18.2; 2Tim.1.16
Acts.20.4; Acts.21.29
Acts.20.4; Acts.21.29
Acts.20.4; Acts.21.29
2Tim.4.9
2Tim.4.9
2Tim.4.9
Gal.6.18; Phlm.1.25; Col.4.18
Gal.6.18; Phlm.1.25; Col.4.18
Gal.6.18; Phlm.1.25; Col.4.18
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
Ошондуктан Кудайдын алдында жана Өзүнүн падышалык бийлиги менен кайтып келип, тирүүлөрдү да, өлгөндөрдү да соттой турган Ыйса Машайактын алдында мен сага буйрук кыламын:
Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, Который будет судить живых и мертвых в явление Его и Царствие Его:
Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, Который будет судить живых и мертвых в явление Его и Царствие Его:
Кудайдын сөзүн айт, аны ыңгайы келсе да, ыңгайы келбесе да айтууга даяр бол, ашкереле, тыюу сал, акыл-насаат айт, чыдамдуулук менен үйрөт.
проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием.
проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием.
Анткени адамдар туура окутууну кабыл албай, кошомат кылып сүйлөй турган окутуучуларды өз каалоолору боюнча тандап кала турган убак келет.
Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху;
Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху;
Чындыкты уккулары келбей, тамсилдерге кулак төшөп калышат.
и от истины отвратят слух и обратятся к басням.
и от истины отвратят слух и обратятся к басням.
Бирок сен бардык нерседе кыраакы бол, кыйынчылыктарга чыда, Жакшы Кабар таратуучулук милдетиңди аткар, өз кызматыңды аягына чыгар.
Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое.
Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое.
Анткени мен курмандыкка чалынуунун алдында турам, менин бул дүйнө менен коштошор убактым келди.
Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало.
Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало.
Мен жакшы күрөштүм, жарыштын аягына чыктым, ишенимди сактадым.
Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил;
Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил;
Азыр болсо мага адилеттиктин таажысы даярдалып жатат. Адилет Сот – Теңир аны мага ошол Күнү берет, мага эле эмес, Анын келишин чыдамсыздык менен күткөндөрдүн баарына берет.
а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его.
а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его.
Мага тезирээк келүүгө аракет кыл.
Постарайся придти ко мне скоро.
Постарайся придти ко мне скоро.
Анткени Демас бул дүйнөнү сүйүп, мени таштап, Тесалоникага кетип калды. Кирескес Галатияга, Тит Далматияга кетти. Бир гана Лука мени менен калды.
Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит в Далматию; один Лука со мною.
Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит в Далматию; один Лука со мною.
Маркты өзүң менен кошо ала кел, анткени кызмат кылышы үчүн, ал мага керек.
Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения.
Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения.
Тихикти Эфеске жибердим.
Тихика я послал в Ефес.
Тихика я послал в Ефес.
Келериңде Троастагы Карпостукуна калтырып кеткен чапанымды жана китептеримди, айрыкча булгаары китептеримди ала кел.
Когда пойдешь, принеси фелонь, который я оставил в Троаде у Карпа, и книги, особенно кожаные.
Когда пойдешь, принеси фелонь, который я оставил в Троаде у Карпа, и книги, особенно кожаные.
Жез иштетүүчү уста Искендер мага көп жамандык кылды. Теңир ага иштерине жараша тиешесин берсин!
Александр медник много сделал мне зла. Да воздаст ему Господь по делам его!
Александр медник много сделал мне зла. Да воздаст ему Господь по делам его!
Андан сен да сак бол, анткени ал биздин айткан сөздөрүбүзгө аябай каршы чыгып жатат.
Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам.
Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам.
Мен биринчи жолу сот алдында коргонуу сөзүн сүйлөп жатканымда, эч ким жанымда болгон жок, мени бардыгы таштап кетишти. Кудай муну аларга күнөө катары эсептебесин!
При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили. Да не вменится им!
При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили. Да не вменится им!
Бирок Жакшы Кабар мен аркылуу таратылып, бардык бутпарастар угушу үчүн, Теңир жанымда болуп, мага күч берди. Ошентип, мен арстандын азуусунан куткарылдым.
Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие и услышали все язычники; и я избавился из львиных челюстей.
Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие и услышали все язычники; и я избавился из львиных челюстей.
Теңир мени ар кандай жамадыктан куткарып, Өзүнүн Асмандагы Падышачылыгы үчүн сактайт. Ал түбөлүккө даңктала берсин! Оомийин.
И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для Своего Небесного Царства, Ему слава во веки веков. Аминь.
И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для Своего Небесного Царства, Ему слава во веки веков. Аминь.
Прискила менен Акилага, Онесепордун үй-бүлөсүнө салам айтып кой.
Приветствуй Прискиллу и Акилу и дом Онисифоров.
Приветствуй Прискиллу и Акилу и дом Онисифоров.
Эраст Корунтта калды. Ал эми ооруп калган Трофимди Милетке калтырдым.
Ераст остался в Коринфе; Трофима же я оставил больного в Милите.
Ераст остался в Коринфе; Трофима же я оставил больного в Милите.
Кышка чейин келүүгө аракет кыл. Эйбул менен Пуд, Линос менен Клавдия жана бардык бир туугандар сага салам айтып жатышат.
Постарайся придти до зимы. Приветствуют тебя Еввул, и Пуд, и Лин, и Клавдия, и все братия.
Постарайся придти до зимы. Приветствуют тебя Еввул, и Пуд, и Лин, и Клавдия, и все братия.
Теңир Ыйса Машайак сенин рухуң менен бирге болсун. Теңир силерге ырайымын төгө берсин! Оомийин.
Господь Иисус Христос со духом твоим. Благодать с вами. Аминь.
Господь Иисус Христос со духом твоим. Благодать с вами. Аминь.