Rom.3.28; Rom.15.13; Heb.12.28
Rom.3.28; Rom.15.13; Heb.12.28
Eph.2.18; Eph.3.12; Heb.10.19-Heb.10.20; 1Pet.3.18; 1Cor.15.1; Rom.5.11; Heb.3.6; Rom.12.12
Eph.2.18; Eph.3.12; Heb.10.19-Heb.10.20; 1Pet.3.18; 1Cor.15.1; Rom.5.11; Heb.3.6; Rom.12.12
Matt.5.12; Luke.21.19; Jas.1.3
Matt.5.12; Luke.21.19; Jas.1.3
Ps.118.116; Phil.1.20; Acts.2.17-Acts.2.18; Acts.2.33; Titus.3.6; Gal.4.6
Ps.118.116; Phil.1.20; Acts.2.17-Acts.2.18; Acts.2.33; Titus.3.6; Gal.4.6
Rom.5.8; Rom.5.10; Hos.13.9; Eph.2.5; Rom.4.25
Rom.5.8; Rom.5.10; Hos.13.9; Eph.2.5; Rom.4.25
John.3.16; Rom.5.6; Rom.5.10
John.3.16; Rom.5.6; Rom.5.10
Rom.3.25; 1Thess.1.10; 1Thess.2.16; Rom.1.18
Rom.3.25; 1Thess.1.10; 1Thess.2.16; Rom.1.18
Rom.5.6; Rom.5.8; Col.1.21; Rom.8.32; 2Cor.5.18-2Cor.5.20; Eph.2.16; Col.1.20-Col.1.21; 2Cor.4.10-2Cor.4.11
Rom.5.6; Rom.5.8; Col.1.21; Rom.8.32; 2Cor.5.18-2Cor.5.20; Eph.2.16; Col.1.20-Col.1.21; 2Cor.4.10-2Cor.4.11
Rom.11.15; 2Cor.5.18-2Cor.5.19
Rom.11.15; 2Cor.5.18-2Cor.5.19
Gen.2.17; Gen.3.6; 1Cor.15.21-1Cor.15.22; Rom.5.15-Rom.5.17; Rom.6.9; Ps.50.7; Rom.6.23; Jas.1.15; Rom.5.14; Rom.5.21; 1Cor.15.22; Eph.2.3
Gen.2.17; Gen.3.6; 1Cor.15.21-1Cor.15.22; Rom.5.15-Rom.5.17; Rom.6.9; Ps.50.7; Rom.6.23; Jas.1.15; Rom.5.14; Rom.5.21; 1Cor.15.22; Eph.2.3
Rom.3.20
Rom.3.20
Hos.6.7; 1Cor.15.45; Matt.11.3
Hos.6.7; 1Cor.15.45; Matt.11.3
Rom.5.19; Isa.53.11
Rom.5.19; Isa.53.11
1Cor.11.32; Rom.5.18
1Cor.11.32; Rom.5.18
Rev.22.5
Rev.22.5
John.12.32
John.12.32
2Cor.10.6; Heb.5.8; Phil.2.8
2Cor.10.6; Heb.5.8; Phil.2.8
Gal.3.19; Rom.3.20; 1Tim.1.14
Gal.3.19; Rom.3.20; 1Tim.1.14
Rom.5.12; Rom.5.14; John.1.17
Rom.5.12; Rom.5.14; John.1.17
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Ошентип, биз ишеним аркылуу акталып, Теңирибиз Ыйса Машайак аркылуу Кудай менен тынчтыкка ээбиз.
1 Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа,
2 Ыйсага ишенүү аркылуу бизге бул ырайымга жол ачылды. Ошол ырайымга бөлөнүп, Кудайдын даңкына үмүттөнүү менен мактанып жатабыз.
2 через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией.
3 Бул нерсе менен гана эмес, кайгылар менен да мактанып жатабыз. Анткени биз кайгы аркылуу чыдамкайлык,
3 И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение,
4 чыдамкайлык аркылуу тажрыйбалуулук, тажрыйбалуулук аркылуу үмүт келерин билебиз.
4 от терпения опытность, от опытности надежда,
5 Ал эми үмүт уят кылбайт, анткени Кудайдын сүйүүсү бизге берилген Ыйык Рух аркылуу жүрөгүбүзгө төгүлгөн.
5 а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам.
6 Анткени биз алсыз кезде эле, белгиленген убакта Машайак кудайсыздар үчүн өлгөн.
6 Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых.
7 Адил адам үчүн ким өлсүн? Жакшы адам үчүн кимдир бирөө өз жанын кыйса кыяр.
7 Ибо едва ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть.
8 Машайак болсо биз күнөөкөр кезде биз үчүн өлдү. Бул аркылуу Кудай Өзүнүн бизге болгон сүйүүсүн далилдеди.
8 Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками.
9 Машайактын каны аркылуу акталгандыктан, Кудайдын каарынан Ал аркылуу куткарыларыбыз да анык.
9 Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева.
10 Анткени биз Кудайдын душманы болуп туруп, Уулунун өлүмү аркылуу Аны менен элдешип жатсак, анда элдешкенден кийин, Уулунун өмүрү аркылуу куткарыларыбыз да анык.
10 Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его.
11 Муну менен гана эмес, бизди Кудай менен элдештирген Теңирибиз Ыйса Машайак аркылуу Кудайдын Өзү менен да мактанабыз.
11 И не довольно сего, но и хвалимся Богом чрез Господа нашего Иисуса Христа, посредством Которого мы получили ныне примирение.
12
Дүйнөгө бир адам аркылуу күнөө кирди, күнөө аркылуу өлүм кирди. Ошентип, өлүм бардык адамдарга өттү. Себеби бардыгы күнөө кетиришти.
12 Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили.
13 Анткени мыйзам берилгенге чейин эле дүйнөдө күнөө бар болчу, бирок мыйзам жок болсо, күнөө эсептелинбейт.
13 Ибо и до закона грех был в мире; но грех не вменяется, когда нет закона.
14 Бирок өлүм Адам атадан Мусага чейин жашаган адамдардын үстүнөн жана келе турган Кишинин бейнеси болгон Адам атаныкындай күнөө кетирбегендердин үстүнөн бийлик жүргүзүп келген.
14 Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими подобно преступлению Адама, который есть образ будущего.
15 Бирок ырайымдын белегин күнөөнүн жазасына салыштыруу мүмкүн эмес. Бир адамдын күнөөсүнүн айынан көптөр өлүмгө дуушар болушса, Кудайдын ырайымы жана бир Адамдын – Ыйса Машайактын ырайым белеги көп адамдарга артыгы менен берилип жаткандыгы анык.
15 Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного Человека, Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих.
16 Ырайымдын белеги бир адамдын күнөөсүнүн натыйжасы сыяктуу эмес. Анткени бир күнөө үчүн болгон сот айыпталууга, ал эми ырайымдын белеги көп күнөөлөрдөн акталууга алып келет.
16 И дар не как суд за одного согрешившего; ибо суд за одно преступление - к осуждению; а дар благодати - к оправданию от многих преступлений.
17 Анткени өлүм бир адамдын күнөөсүнүн айынан ошол адам аркылуу бийлик жүргүзсө, анда молдук менен көрсөтүлгөн ырайымды жана белек кылынган адилдикти кабыл алгандар бир Ыйса Машайак аркылуу өмүргө бийлик жүргүзүшөрү да анык.
17 Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа.
18 Ошондуктан бир адамдын күнөөсүнүн айынан бардык адамдар сотко тартылгандай эле, бир Адамдын адилдиги аркылуу да бардык адамдар өмүргө ээ болуу үчүн акталышат.
18 Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни.
19 Анткени бир адамдын тил албастыгынын айынан көп адамдар күнөөкөр болгондой эле, бир Адамдын тил алчаактыгы аркылуу көп адамдар адил болушат.
19 Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие.
20 Мыйзам болсо кийин келди, ошондо күнөө көбөйдү. Бирок күнөө көбөйгөндө, ырайым андан да мол болду.
20 Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стала преизобиловать благодать,
21 Күнөө бийлик жүргүзүп, өлүмгө дуушар кылгандай эле, ырайым да адилеттик аркылуу бийлик жүргүзүп, Теңирибиз Ыйса Машайак аркылуу түбөлүк өмүргө ээ кылат.
21 дабы, как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим.