Titus.3.1; 1Pet.2.13; John.19.11; Dan.2.21
Titus.3.1; 1Pet.2.13; John.19.11; Dan.2.21
1Pet.2.14
1Pet.2.14
2Chr.19.6; 1Thess.4.6
2Chr.19.6; 1Thess.4.6
1Pet.2.19; Eccl.8.2
1Pet.2.19; Eccl.8.2
Matt.17.25; Matt.22.21; Mark.12.17
Matt.17.25; Matt.22.21; Mark.12.17
Lev.19.13; Prov.3.27-Prov.3.28; Rom.13.10; Matt.22.40; Col.3.14; John.13.34
Lev.19.13; Prov.3.27-Prov.3.28; Rom.13.10; Matt.22.40; Col.3.14; John.13.34
Matt.19.18; Exod.20.13-Exod.20.17; Deut.5.17-Deut.5.21; Lev.19.18
Matt.19.18; Exod.20.13-Exod.20.17; Deut.5.17-Deut.5.21; Lev.19.18
John.14.15; Rom.13.8
John.14.15; Rom.13.8
1Cor.15.34; Eph.5.14; 1Thess.5.6; Isa.56.1; Luke.21.28
1Cor.15.34; Eph.5.14; 1Thess.5.6; Isa.56.1; Luke.21.28
John.9.4; Col.3.8; Eph.5.11; John.3.20; 2Cor.6.7; Eph.6.11; Eph.6.13; 1Thess.5.8
John.9.4; Col.3.8; Eph.5.11; John.3.20; 2Cor.6.7; Eph.6.11; Eph.6.13; 1Thess.5.8
1Thess.4.12; Luke.21.34; Gal.5.21; 1Pet.4.3; Jas.3.14; Jas.3.16
1Thess.4.12; Luke.21.34; Gal.5.21; 1Pet.4.3; Jas.3.14; Jas.3.16
Gal.3.27; Job.29.14; Ps.131.9; Luke.24.49; Eph.4.24; Col.3.10; Gal.5.16; 1Pet.2.11
Gal.3.27; Job.29.14; Ps.131.9; Luke.24.49; Eph.4.24; Col.3.10; Gal.5.16; 1Pet.2.11
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Ар бир адам жогорку бийликтегилерге баш ийсин. Анткени Кудайдан болбогон бийлик жок, бийликтин баарын Кудай орноткон.
1 Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены.
2 Мына ошондуктан бийликке каршы чыккан адам Кудайдын тартибине каршы чыккан болот. Каршы чыккандар болсо өздөрүн өздөрү жазага дуушар кылышат.
2 Посему противящийся власти противится Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение.
3 Анткени башчылардан жакшы иш кылгандар эмес, жаман иш кылгандар коркушат. Бийликтен корккуң келбесе, жакшы иштерди кыл. Ошондо андан мактоо угасың.
3 Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее,
4 Анткени башчы – Кудайдын кулу, ал сага жакшы болуш үчүн коюлган. Эгерде жаман иш кылып жатсаң, корк. Себеби ал бекеринен кылыч алып жүрбөйт. Ал – Кудайдын кулу, жаман иш кылгандарды жазалоо үчүн коюлган.
4 ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое.
5 Ошондуктан жазадан корккондуктан эле эмес, абийириңердин таза болушу үчүн да баш ийишиңер керек.
5 И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести.
6 Ошон үчүн салык да төлөп жатасыңар. Анткени алар – Кудайдын кызматчылары, ар дайым ошол иш менен алек болушат.
6 Для сего вы и подати платите, ибо они Божии служители, сим самым постоянно занятые.
7 Ар кимге өз тиешесин бергиле: кимге салык төлөө керек болсо, салык төлөгүлө; кимге бажы акысын берүү керек болсо, бажы акысын бергиле; кимден коркуу керек болсо, корккула; кимге урмат көрсөтүү керек болсо, урмат көрсөткүлө.
7 Итак отдавайте всякому должное: кому подать, подать; кому оброк, оброк; кому страх, страх; кому честь, честь.
8
Бири-бириңерди сүйгөндөн башка эч кимге эч нерсе менен карыз болбогула. Анткени жакынын сүйгөн адам мыйзамды аткарган болот.
8 Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви; ибо любящий другого исполнил закон.
9 Анткени «Ойноштук кылба», «Киши өлтүрбө», «Уурулук кылба», «Башка бирөөнүкүнө көз артпа» деген жана башка осуяттардын бардыгы «Өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды да ошондой сүй» деген сөз менен жыйынтыкталат.
9 Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого и все другие заключаются в сем слове: люби ближнего твоего, как самого себя.
10 Сүйүү жакынына жамандык кылбайт. Демек, сүйүү – мыйзамдын аткарылышы.
10 Любовь не делает ближнему зла; итак любовь есть исполнение закона.
11
Уйкудан ойгоно турган убакыт келгенин билишиңер керек. Анткени биз ишенип калган убакка караганда, азыр бизге куткарылуу жакын.
11 Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали.
12 Түн өтүп баратат, күн жакындап калды, ошондуктан караңгылыктын иштеринен баш тартып, жарыктын куралдарын асыналы.
12 Ночь прошла, а день приблизился: итак отвергнем дела тьмы и облечемся в оружия света.
13 Шапар тебүүнү жана ичкиликти, аял (эркек) жандуулукту жана бузуктукту, уруш-талашты жана көрө албастыкты калтырып, күндүз жүргөн сыяктуу, өзүбүздү жакшы алып жүрөлү.
13 Как днем, будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти;
14 Теңирибиз Ыйса Машайак менен тыгыз байланышта болгула. Денеге кам көрүүнү кумарга айландырбагыла.
14 но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о плоти не превращайте в похоти.