Ezek.47.1; Zech.14.8; Ps.45.5; Rev.21.6
Ezek.47.1; Zech.14.8; Ps.45.5; Rev.21.6
Rev.21.21; Ezek.47.12; Rev.22.14; Rev.22.19; Rev.2.7; Gen.2.9; Rev.21.24
Rev.21.21; Ezek.47.12; Rev.22.14; Rev.22.19; Rev.2.7; Gen.2.9; Rev.21.24
Zech.14.11; Gen.3.17; Rev.21.3; Rev.21.23; Ezek.48.35; Rev.7.15
Zech.14.11; Gen.3.17; Rev.21.3; Rev.21.23; Ezek.48.35; Rev.7.15
Matt.5.8; 1Cor.13.12; 1John.3.2; Rev.3.12; Rev.7.3; Rev.14.1
Matt.5.8; 1Cor.13.12; 1John.3.2; Rev.3.12; Rev.7.3; Rev.14.1
Rev.21.25; Rev.21.23; Ps.35.10; Rev.21.11; Dan.7.18; Dan.7.27; Rom.5.17; 2Tim.2.12; Rev.20.4
Rev.21.25; Rev.21.23; Ps.35.10; Rev.21.11; Dan.7.18; Dan.7.27; Rom.5.17; 2Tim.2.12; Rev.20.4
Rev.21.5; 1Cor.14.32; Rev.1.1
Rev.21.5; 1Cor.14.32; Rev.1.1
Rev.22.12; Rev.22.20; Rev.3.11; Rev.1.3
Rev.22.12; Rev.22.20; Rev.3.11; Rev.1.3
Rev.1.1; Rev.1.4; Rev.1.9; Rev.19.10
Rev.1.1; Rev.1.4; Rev.1.9; Rev.19.10
Rev.22.8; Rev.22.6
Rev.22.8; Rev.22.6
Rev.10.4
Rev.10.4
Ezek.3.27; Dan.12.10; 2Tim.3.13
Ezek.3.27; Dan.12.10; 2Tim.3.13
Rev.22.7; Rev.22.20; Isa.40.10; Isa.62.11; Matt.16.27
Rev.22.7; Rev.22.20; Isa.40.10; Isa.62.11; Matt.16.27
Rev.1.8; Rev.1.17; Rev.21.6
Rev.1.8; Rev.1.17; Rev.21.6
Rev.7.14; Rev.22.2; Rev.22.19; Ps.117.20; Rev.21.27
Rev.7.14; Rev.22.2; Rev.22.19; Ps.117.20; Rev.21.27
Gal.5.19-Gal.5.21; Matt.8.12; Phil.3.2; Rev.21.8
Gal.5.19-Gal.5.21; Matt.8.12; Phil.3.2; Rev.21.8
Rev.1.1; Rev.1.4; Rev.5.5; Matt.1.1; Rev.2.28; Num.24.17; Isa.60.3; Matt.2.2
Rev.1.1; Rev.1.4; Rev.5.5; Matt.1.1; Rev.2.28; Num.24.17; Isa.60.3; Matt.2.2
Rev.21.2; Rev.21.9; Rev.21.6; Isa.55.1; John.7.37; Rev.21.6
Rev.21.2; Rev.21.9; Rev.21.6; Isa.55.1; John.7.37; Rev.21.6
Deut.4.2; Deut.12.32; Prov.30.6
Deut.4.2; Deut.12.32; Prov.30.6
Rev.22.2; Rev.22.14; Rev.21.2
Rev.22.2; Rev.22.14; Rev.21.2
Rev.22.7; Rev.22.12; 2Tim.4.8
Rev.22.7; Rev.22.12; 2Tim.4.8
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Анан ал мага Кудайдын жана Козунун тактысынан агып чыгып жаткан өмүр суусунун кристаллдай тунук дарыясын көрсөттү.
1 И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца.
2 Анын көчөсүнүн ортосунда, дарыянын аркы тарабында да, берки тарабында да өмүр дарагы өсүп туруптур. Ал ай сайын, бир жылда он эки жолу жемиш берет экен. Анын жалбырактары элдерди айыктырууга арналыптыр.
2 Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева - для исцеления народов.
3 Ал шаарда каргышка калган эч нерсе болбойт. Ал жерде Кудайдын жана Козунун тактысы болот, Ага Өзүнүн кулдары кызмат кылышат.
3 И ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему.
4 Алар Анын жүзүн көрүп турушат, алардын чекесинде Анын ысымы жазылуу болот.
4 И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их.
5 Ал жерде түн болбойт, алар шам чырактын жарыгына же күндүн жарыгына муктаж болушпайт, анткени Кудай-Теңир Өзү алардын үстүнөн жаркырап турат. Алар түбөлүккө падышачылык кылышат.
5 И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их; и будут царствовать во веки веков.
6
Анан ал мага мындай деди: «Бул сөздөр туура жана чындык, ыйык пайгамбарлардын Кудай-Теңири жакында эмне боло тургандыгын Өзүнүн кулдарына көрсөтүү үчүн, Өзүнүн периштесин жиберди».
6 И сказал мне: сии слова верны и истинны; и Господь Бог святых пророков послал Ангела Своего показать рабам Своим то, чему надлежит быть вскоре.
7 Ыйса мындай дейт: «Мына, Мен жакында келем. Бул китептеги пайгамбарчылыктарды карманган адам бактылуу».
7 Се, гряду скоро: блажен соблюдающий слова пророчества книги сей.
8 Мен, Жакан, ушуну көрдүм жана уктум. Мен муну уккандан кийин жана көргөндөн кийин, мага ушуну көрсөткөн периштеге таазим кылуу үчүн, бутуна жыгылдым.
8 Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам Ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему;
9 Бирок ал мага мындай деди: «Мындай кылба, анткени мен сенин, сенин бир туугандарың болгон пайгамбарлардын жана ушул китептеги сөздөрдү сактагандардын кызматташымын. Кудайга таазим кыл».
9 но он сказал мне: смотри, не делай сего; ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей; Богу поклонись.
10 Анан ал мага мындай деди: «Бул китептеги пайгамбарчылыктарга мөөр басып бекитпе, анткени убакыт жакындап калды.
10 И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей; ибо время близко.
11 Адилетсиз иштерди жасаган адам адилетсиз иштерин жасай берсин, ыпылас адам ыпылас иштерин жасай берсин. Ал эми адил адам адил иштерин жасай берсин, ыйык адам ыйыктала берсин».
11 Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще.
12 Ыйса мындай дейт: «Мына, Мен жакында келем. Ар бир адамга иштерине жараша бере турган сыйлыгымды ала келем.
12 Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его.
13 Мен Альфамын жана Омегамын, биринчимин жана акыркымын, башымын жана аягымын».
13 Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний.
14 Өмүр дарагынын жемишинен жегенге жана шаарга дарбаза аркылуу кирүүгө укук алуу үчүн кийимдерин жуугандар бактылуу.
14 Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
15 Шаардын сыртында болсо – иттер жана сыйкырчылар, бузулгандар жана киши өлтүргүчтөр, бутка табынуучулар, жалганды сүйүүчүлөр жана адилетсиз иштерди кылуучулар.
15 А вне - псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду.
16 «Мен, Ыйса, ушуну силерге Жыйындарда күбөлөндүрүшү үчүн, Өзүмдүн периштемди жибердим. Мен Дөөттүн тукумунан чыккан таңкы жарык жылдызмын.
16 Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя.
17 Рух менен колукту: “Кел!” – дешет. Муну уккан да: “Кел!” – десин. Суусаган келсин, каалоочу өмүр суусун бекер эле алсын».
17 И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да скажет прииди! Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром.
18 Мен, Жакан, бул китептеги пайгамбарчылыктарды уккан ар бир адамга эскертемин: ким аларга бир нерсе кошо турган болсо, Кудай ага бул китепте жазылган алааматтарды кошуп берет.
18 И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей;
19 Ким бул пайгамбарчылыктар жазылган китептеги сөздөрдөн бир нерсе алып салса, Кудай андан өмүр дарагындагы жана ыйык шаардагы үлүшүн, ошондой эле бул китепте жазылган үлүшүн алып коёт.
19 и если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что написано в книге сей.
20 Муну күбөлөндүрүүчү мындай дейт: «Ооба, Мен жакында келем!» Оомийин. Ооба, кел, Теңир Ыйса!
20 Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!
21 Биздин Теңирибиз Ыйса Машайак бардыгыңарга ырайымын төгө берсин! Оомийин.
21 Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.