Жекшемби күнү.
John.17.7-John.17.8; John.8.26; John.14.10; Rev.22.6; Rev.22.16
John.17.7-John.17.8; John.8.26; John.14.10; Rev.22.6; Rev.22.16
John.19.35; Rev.6.9; Rev.12.17; Rev.19.10; 1Cor.1.6; Rev.1.11; Rev.1.19
John.19.35; Rev.6.9; Rev.12.17; Rev.19.10; 1Cor.1.6; Rev.1.11; Rev.1.19
Rev.22.7; Luke.11.28; John.8.51; 1John.2.3; Rev.22.10; 1John.2.18; Rom.13.11
Rev.22.7; Luke.11.28; John.8.51; 1John.2.3; Rev.22.10; 1John.2.18; Rom.13.11
Rev.1.8; Rev.4.8; Heb.13.8; Exod.3.14; John.1.1; Rev.3.1; Rev.4.5; Rev.5.6
Rev.1.8; Rev.4.8; Heb.13.8; Exod.3.14; John.1.1; Rev.3.1; Rev.4.5; Rev.5.6
Rev.3.14; John.18.37; 1Tim.6.13; Rev.2.13; Ps.88.38; Isa.55.4; Col.1.18; Ps.88.28; Acts.26.23; 1Cor.15.20; Rev.17.14; Rev.19.16; Ps.88.28; John.13.34; John.15.9; 1Pet.1.18-1Pet.1.19
Rev.3.14; John.18.37; 1Tim.6.13; Rev.2.13; Ps.88.38; Isa.55.4; Col.1.18; Ps.88.28; Acts.26.23; 1Cor.15.20; Rev.17.14; Rev.19.16; Ps.88.28; John.13.34; John.15.9; 1Pet.1.18-1Pet.1.19
Rev.5.10; Rev.20.6; 1Pet.2.9; Rev.5.10; Rev.20.6; 1Pet.2.9; Rom.15.6; Rom.11.36; 1Pet.4.11
Rev.5.10; Rev.20.6; 1Pet.2.9; Rev.5.10; Rev.20.6; 1Pet.2.9; Rom.15.6; Rom.11.36; 1Pet.4.11
Dan.7.13; Matt.16.27; Zech.12.10; John.19.37
Dan.7.13; Matt.16.27; Zech.12.10; John.19.37
Rev.21.6; Rev.22.13; Isa.41.4; Isa.43.10; Isa.44.6; Rev.1.4
Rev.21.6; Rev.22.13; Isa.41.4; Isa.43.10; Isa.44.6; Rev.1.4
Phil.4.14; John.16.33; 2Tim.2.12; Rev.3.10; Rev.1.2
Phil.4.14; John.16.33; 2Tim.2.12; Rev.3.10; Rev.1.2
Rev.4.2; Rev.17.3; Rev.21.10; 1Kgs.18.12; Ezek.3.12; Matt.22.43; 2Cor.12.2; Acts.20.7; 1Cor.16.2; Rev.4.1
Rev.4.2; Rev.17.3; Rev.21.10; 1Kgs.18.12; Ezek.3.12; Matt.22.43; 2Cor.12.2; Acts.20.7; 1Cor.16.2; Rev.4.1
Rev.1.2; Rev.1.19
Rev.1.2; Rev.1.19
Rev.1.20; Rev.2.1; Exod.25.37; 2Chr.4.20; Zech.4.2; Rev.11.4
Rev.1.20; Rev.2.1; Exod.25.37; 2Chr.4.20; Zech.4.2; Rev.11.4
Dan.7.13; Rev.14.14; Dan.10.16; Dan.10.5; Rev.15.6
Dan.7.13; Rev.14.14; Dan.10.16; Dan.10.5; Rev.15.6
Dan.7.9; Rev.2.18; Rev.19.12; Dan.10.6
Dan.7.9; Rev.2.18; Rev.19.12; Dan.10.6
Ezek.1.7; Dan.10.6; Rev.14.2; Rev.19.6; Ezek.43.2
Ezek.1.7; Dan.10.6; Rev.14.2; Rev.19.6; Ezek.43.2
Rev.1.20; Rev.2.1; Rev.3.1; Rev.19.15; Rev.2.12; Rev.2.16; Isa.49.2; Eph.6.17; Heb.4.12; Matt.17.2; Judg.5.31
Rev.1.20; Rev.2.1; Rev.3.1; Rev.19.15; Rev.2.12; Rev.2.16; Isa.49.2; Eph.6.17; Heb.4.12; Matt.17.2; Judg.5.31
Dan.8.17-Dan.8.18; Dan.10.9-Dan.10.10; Dan.10.15; Luke.24.37; John.21.12; Dan.8.17-Dan.8.18; Dan.10.9-Dan.10.10; Dan.10.15; Luke.24.37; John.21.12; Matt.17.7; Rev.2.8; Rev.22.13; Isa.41.4; Isa.44.6; Isa.48.12
Dan.8.17-Dan.8.18; Dan.10.9-Dan.10.10; Dan.10.15; Luke.24.37; John.21.12; Dan.8.17-Dan.8.18; Dan.10.9-Dan.10.10; Dan.10.15; Luke.24.37; John.21.12; Matt.17.7; Rev.2.8; Rev.22.13; Isa.41.4; Isa.44.6; Isa.48.12
Rom.6.9; Rom.14.9; Rev.9.1; Rev.20.1
Rom.6.9; Rom.14.9; Rev.9.1; Rev.20.1
Rev.1.2; Rev.1.11; Rev.1.12-Rev.1.16
Rev.1.2; Rev.1.11; Rev.1.12-Rev.1.16
Rev.1.12; Matt.5.14-Matt.5.15
Rev.1.12; Matt.5.14-Matt.5.15
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Бул – Ыйса Машайактын аяны. Жакында эмне болорун Өзүнүн кулдарына көрсөтүү үчүн, Кудай Ага ушул аянды берди. Кудай бул аянды Өзүнүн периштеси аркылуу Өзүнүн кулу Жаканга көрсөттү.
1 Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав оное через Ангела Своего рабу Своему Иоанну,
2 Жакан болсо Кудайдын сөзүн, Ыйса Машайактын күбөлөндүрүүсүн жана өзүнүн көргөндөрүн күбөлөндүрдү.
2 который свидетельствовал слово Божие и свидетельство Иисуса Христа и что он видел.
3 Ушул пайгамбарчылыктарды окугандар жана уккандар, ошондой эле аянда жазылганды кармангандар бактылуу, анткени убакыт жакындап калды.
3 Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем; ибо время близко.
4
Асиядагы жети Жыйынга Жакан мындай деп жазат: Азыр бар болуп турган, башынан бери эле бар болгон жана келе жаткан Кудай, Анын тактысынын алдында турган жети рух,
4 Иоанн семи церквам, находящимся в Асии: благодать вам и мир от Того, Который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом Его,
5 ошондой эле ишенимдүү күбө, өлгөндөрдүн арасынан биринчи болуп тирилген, жер үстүндөгү падышалардын падышасы болгон Ыйса Машайак силерге ырайымын төгүп, тынчтыгын бере берсин! Бизди сүйгөндүктөн, күнөөлөрүбүздү Өзүнүн каны менен жууган,
5 и от Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших Кровию Своею
6 бизди Өзүнүн Атасы Кудайга падышалар жана ыйык кызмат кылуучулар кылган Ал түбөлүккө даңкталып, бийлик кыла берсин! Оомийин!
6 и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков, аминь.
7 Мына, Ал булуттар менен келе жатат, Аны бардык көздөр көрөт, Аны найза менен сайгандар да көрүшөт. Жер үстүндөгү бардык элдер Анын алдында боздоп ыйлашат. Ооба, ошондой болот, оомийин.
7 Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред Ним все племена земные. Ей, аминь.
8 Азыр бар болуп турган, башынан бери эле бар болгон жана келе жаткан, бардыгын кармап туруучу Теңир мындай дейт: «Мен Альфамын жана Омегамын, башымын жана аягымын».
8 Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет, Вседержитель.
9
Ыйса Машайактын азап чегүүсүнө, падышачылык кылуусуна жана чыдамкайлык көрсөтүүсүнө ортоктош болгон мен, Жакан, силердин бир тууганыңар, Кудайдын сөзү үчүн жана Ыйса Машайак жөнүндө күбөлөндүргөнүм үчүн, Патмос аралында болдум.
9 Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа.
10 Теңирдин күнүндө мен Рухка толдум. Ошондо мен арка жагымдан сурнайдын үнүндөй болгон катуу үндү уктум, ал үн мындай деп айтты: «Мен Альфамын жана Омегамын, биринчимин жана акыркымын.
10 Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний;
11 Эмнени көрүп турсаң, ошону китепке жазып, аны Асиядагы Эфес, Смирна, Пергам, Тиатира, Сардес, Филаделфия жана Лаодикея Жыйындарына жибер».
11 то, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии: в Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию.
12 Мага сүйлөгөн үн кимдин үнү экенин көрөйүн деп, артымды карадым. Ошондо мен жети алтын шамдалды көрдүм.
12 Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною; и обратившись, увидел семь золотых светильников
13 Жети шамдалдын ортосунда Адам Уулуна окшогон бирөө туруптур. Ал узун кийим кийип, көкүрөгүн алтын кемер менен курчап алыптыр.
13 и, посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир и по персям опоясанного золотым поясом:
14 Анын башы менен чачы ак жүндөй жана кардай аппак, көздөрү оттун жалынындай,
14 глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег; и очи Его, как пламень огненный;
15 буттары меште кызып жаркыраган жездей, үнү суулардын шаркыраган үнүндөй эле.
15 и ноги Его подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос Его, как шум вод многих.
16 Анын оң колунда жети жылдыз бар экен, Анын оозунан эки миздүү кылыч чыгып туруптур. Анын жүзү болсо жаркырап тийип турган күндөй эле.
16 Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с обеих сторон меч; и лице Его, как солнце, сияющее в силе своей.
17 Мен Аны көргөндө, Анын бут алдына өлүк сыяктуу жыгылдым. Ошондо Ал менин үстүмө оң колун коюп, мындай деди: «Коркпо! Мен биринчимин жана акыркымын.
17 И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. И Он положил на меня десницу Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь Первый и Последний,
18 Мен тирүүмүн. Өлгөн элем, азыр болсо түбөлүккө тирүүмүн, оомийин. Өлгөндөр жаткан жай менен өлүмдүн ачкычтары Менде.
18 и живый; и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада и смерти.
19 Ошондуктан эмнени көрсөң, азыр эмне болуп жатса, мындан кийин эмне боло турган болсо, ошонун баарын жаз.
19 Итак напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего.
20 Менин оң колумдагы сен көргөн жети жылдыздын жана жети алтын шамдалдын жашыруун сыры мындай: жети жылдыз – жети Жыйындын периштелери, ал эми сен көргөн жети шамдал – жети Жыйындын өзү.
20 Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице Моей, и семи золотых светильников есть сия: семь звезд суть Ангелы семи церквей; а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей.