Ps.95.1-Ps.95.13; 1Chr.16.23-1Chr.16.33
Ps.97.1; Ps.32.3
Ps.95.1-Ps.95.13; 1Chr.16.23-1Chr.16.33
Ps.97.1; Ps.32.3
Isa.52.7; Isa.60.6
Isa.52.7; Isa.60.6
Ps.47.2; Ps.17.4; Ps.94.3
Ps.47.2; Ps.17.4; Ps.94.3
Ps.113.23; Isa.42.5; Isa.44.24; Jer.10.12
Ps.113.23; Isa.42.5; Isa.44.24; Jer.10.12
Ps.77.61
Ps.77.61
Ps.21.28; Ps.28.1
Ps.21.28; Ps.28.1
Ps.28.2; Ps.44.13; Ps.67.30; Ps.71.10; Ps.99.4
Ps.28.2; Ps.44.13; Ps.67.30; Ps.71.10; Ps.99.4
Ps.28.2; Ps.113.7
Ps.28.2; Ps.113.7
Ps.92.1; Ps.95.13; Ps.9.9; Ps.57.12
Ps.92.1; Ps.95.13; Ps.9.9; Ps.57.12
Ps.68.35; Ps.96.1; Ps.97.7
Ps.68.35; Ps.96.1; Ps.97.7
Isa.35.1; Isa.55.12
Isa.35.1; Isa.55.12
Isa.11.1-Isa.11.9
Isa.11.1-Isa.11.9
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Теңирди жаңы ыр менен даңктагыла. Бүт жер жүзү, Теңирди мактап ырда!
1 Воспойте Господу песнь новую; воспойте Господу, вся земля;
2 Теңирге ырдагыла, Анын ысымын даңктагыла, Анын куткаруусун күн сайын жарыялагыла!
2 пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасение Его;
3 Элдер арасында Анын даңкын жарыя кылгыла, бардык уруулар арасында Анын кереметтерин даңаза кылгыла!
3 возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его;
4 Анткени Теңир улуу жана мактоого татыктуу, Ал бардык кудайлардан коркунучтуу.
4 ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех богов.
5 Анткени бардык элдердин кудайлары – жасалма кудайлар, ал эми Теңир асманды жараткан.
5 Ибо все боги народов - идолы, а Господь небеса сотворил.
6 Даңк менен улуулук Анын алдында, күч жана ыйыктык Анын ыйык жайында.
6 Слава и величие пред лицем Его, сила и великолепие во святилище Его.
7 Бүт элдер, Теңирге Өзүнө тиешелүүсүн бергиле, Теңирди даңктагыла жана урматтагыла.
7 Воздайте Господу, племена народов, воздайте Господу славу и честь;
8 Теңирди даңктагыла, Анын ысымын даңазалагыла, тартууларды алып келгиле, Анын короосуна киргиле.
8 воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во дворы Его;
9 Теңирге Өзүнүн ыйык жайында табынгыла. Бүт жер жүзү, Анын алдында титире!
9 поклонитесь Господу во благолепии святыни. Трепещи пред лицем Его, вся земля!
10 Бүт элдерге мындай деп айткыла: «Теңир падышачылык кылып жатат! Ошондуктан аалам бекем, солк этпейт. Ал элдерди адилет соттойт».
10 Скажите народам: Господь царствует! потому тверда вселенная, не поколеблется. Он будет судить народы по правде.
11 Асман кубансын, жер шаттансын. Деңиз шарпылдасын, анын ичиндегилер кубансын.
11 Да веселятся небеса и да торжествует земля; да шумит море и что наполняет его;
12 Талаа да, талаадагы бардык нерселер да кубансын, токойдогу бардык дарактар сүйүнсүн.
12 да радуется поле и все, что на нем, и да ликуют все дерева дубравные
13 Бардыгы Теңирдин алдында кубанышсын. Анткени Ал келе жатат, анткени Ал жерди соттош үчүн келе жатат. Ал ааламды адилеттик менен соттойт, элдерди Өз акыйкаттыгы менен соттойт.
13 пред лицем Господа; ибо идет, ибо идет судить землю. Он будет судить вселенную по правде, и народы - по истине Своей.