Deut.32.35; Deut.32.41; Deut.32.43; Isa.35.4; Jer.51.56; Nah.1.2; Rom.12.19; Ps.49.2
Deut.32.35; Deut.32.41; Deut.32.43; Isa.35.4; Jer.51.56; Nah.1.2; Rom.12.19; Ps.49.2
Ps.7.7; Ps.57.12; Luke.1.51
Ps.7.7; Ps.57.12; Luke.1.51
Rev.6.10; Ps.73.10; Job.20.5
Rev.6.10; Ps.73.10; Job.20.5
Ps.30.19; 1Sam.2.3; Jude.1.15; Ps.91.8; Ps.91.10; Ps.124.5
Ps.30.19; 1Sam.2.3; Jude.1.15; Ps.91.8; Ps.91.10; Ps.124.5
Prov.22.22; Isa.3.15
Prov.22.22; Isa.3.15
Isa.10.2; Isa.10.2
Isa.10.2; Isa.10.2
Job.22.13
Job.22.13
Ps.48.11
Ps.48.11
Exod.4.11; Prov.20.12
Exod.4.11; Prov.20.12
Job.12.23; Job.35.11
Job.12.23; Job.35.11
1Cor.3.20; Ps.29.6; Ps.29.12
1Cor.3.20; Ps.29.6; Ps.29.12
Prov.3.11-Prov.3.12; Heb.12.5-Heb.12.6; Job.5.17; Deut.8.5; 1Cor.11.32
Job.34.29; Ps.48.6; Ps.54.24
Prov.3.11-Prov.3.12; Heb.12.5-Heb.12.6; Job.5.17; Deut.8.5; 1Cor.11.32
Prov.3.11-Prov.3.12; Heb.12.5-Heb.12.6; Job.5.17; Deut.8.5; 1Cor.11.32
Job.34.29; Ps.48.6; Ps.54.24
Job.34.29; Ps.48.6; Ps.54.24
1Sam.12.22; Rom.11.2; Deut.32.9; Deut.32.9
1Sam.12.22; Rom.11.2; Deut.32.9; Deut.32.9
Isa.42.3; 1Sam.12.14; 1Kgs.14.8
Isa.42.3; 1Sam.12.14; 1Kgs.14.8
Ps.11.6
Ps.11.6
Ps.123.1-Ps.123.2; Ps.30.18
Ps.123.1-Ps.123.2; Ps.30.18
Ps.37.17; Ps.72.2; Ps.19.3
Ps.37.17; Ps.72.2; Ps.19.3
Amos.6.3; Ps.49.16; Ps.57.3; Isa.10.1
Amos.6.3; Ps.49.16; Ps.57.3; Isa.10.1
Matt.27.1; Matt.27.4
Matt.27.1; Matt.27.4
Ps.9.10; Ps.17.3; Ps.13.6
Ps.9.10; Ps.17.3; Ps.13.6
Ps.7.17; Ps.33.22; Prov.2.22; Ps.91.10
Ps.7.17; Ps.33.22; Prov.2.22; Ps.91.10
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Теңирим, өч алуучу Кудайым, өч алуучу Кудайым, Өзүңдү көрсөт!
1 Боже отмщений, Господи, Боже отмщений, яви Себя!
2 Ордуңдан тур, жер жүзүнүн Соту, текеберлердин жазасын бер!
2 Восстань, Судия земли, воздай возмездие гордым.
3 Теңирим, качанкыга чейин кудайсыздар салтанат курушат, качанкыга чейин салтанат курушат?
3 Доколе, Господи, нечестивые, доколе нечестивые торжествовать будут?
4 Алар өктөм сүйлөп жатышат, мыйзамсыз иштерди кылгандар менменсинип жатышат.
4 Они изрыгают дерзкие речи; величаются все делающие беззаконие;
5 Сенин элиңди тепсеп жатышат, Теңирим, Сенин мурасыңды эзип жатышат.
5 попирают народ Твой, Господи, угнетают наследие Твое;
6 Жесирди, келгинди өлтүрүп, жетимдердин өмүрүн кыйып жатышат.
6 вдову и пришельца убивают, и сирот умерщвляют
7 Алар: «Теңир көрбөйт, Жакыптын Кудайы билбейт», – дешет.
7 и говорят: "не увидит Господь, и не узнает Бог Иаковлев".
8 Эсиңерге келгиле, акылсыз адамдар! Деги качан эсиңерге келесиңер, акылы жоктор?
8 Образумьтесь, бессмысленные люди! когда вы будете умны, невежды?
9 Кулакты берген Кудай укпайт бекен? Көздү берген Кудай көрбөйт бекен?
9 Насадивший ухо не услышит ли? и образовавший глаз не увидит ли?
10 Элдерди эсине келтирген, адамга акыл үйрөткөн Кудай ашкерелебейт бекен?
10 Вразумляющий народы неужели не обличит, - Тот, Кто учит человека разумению?
11 Адамдын ойлору курулай убаракерчилик экенин Теңир билет.
11 Господь знает мысли человеческие, что они суетны.
12-13 Сен эсине келтирген адам бактылуу, Теңирим. Кудайсыз адамдын көрү казылганга чейин, башына кыйынчылык түшкөн күндөрү Сен ага тынчтык бериш үчүн, Өз мыйзамыңды үйрөткөн адам бактылуу, Теңирим.
12 Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим,
12-13 Сен эсине келтирген адам бактылуу, Теңирим. Кудайсыз адамдын көрү казылганга чейин, башына кыйынчылык түшкөн күндөрү Сен ага тынчтык бериш үчүн, Өз мыйзамыңды үйрөткөн адам бактылуу, Теңирим.
13 чтобы дать ему покой в бедственные дни, доколе нечестивому выроется яма!
14 Анткени Теңир Өзүнүн элинен баш тартпайт, Өзүнүн мурасын таштабайт.
14 Ибо не отринет Господь народа Своего и не оставит наследия Своего.
15 Анткени сот чындыкка кайрылат, анын артынан жүрөгү тазалардын баары ээрчишет.
15 Ибо суд возвратится к правде, и за ним последуют все правые сердцем.
16 Ким мен үчүн кара ниеттерге каршы чыгат? Ким мен үчүн мыйзамсыз иш кылгандарга каршы турат?
16 Кто восстанет за меня против злодеев? кто станет за меня против делающих беззаконие?
17 Теңир менин жардам берүүчүм болбогондо, менин жаным бат эле унчукпас өлкөдөн жай алмак.
17 Если бы не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания.
18 Мен: «Бутум тайып бара жатат», – дегенде, Сенин ырайымың мени колдогон, Теңирим.
18 Когда я говорил: "колеблется нога моя", - милость Твоя, Господи, поддерживала меня.
19 Менин жүрөгүмдө кайгы көбөйгөндө, Сенин сооротууларың жанымды жыргатат.
19 При умножении скорбей моих в сердце моем, утешения Твои услаждают душу мою.
20 Кыйратуучулардын тактысында отуруп, мыйзамды кыянаттык менен пайдалангандар Сени менен шериктеш боло алышабы?
20 Станет ли близ Тебя седалище губителей, умышляющих насилие вопреки закону?
21 Алар топ-топ болуп, адил адамды өлтүрүүгө жулунушат жана күнөөсүз канды күнөөлөшөт.
21 Толпою устремляются они на душу праведника и осуждают кровь неповинную.
22 Бирок Теңир менин тирегим, Кудайым менин баш калкалар аска-зоом.
22 Но Господь - защита моя, и Бог мой - твердыня убежища моего,
23 Теңир алардын мыйзамсыздыгын өздөрүнүн баштарына салат, өздөрүнүн кылмышы менен өздөрүн өлтүрөт, аларды биздин Кудай-Теңирибиз кырып жок кылат.
23 и обратит на них беззаконие их, и злодейством их истребит их, истребит их Господь Бог наш.