Ps.95.10; 1Chr.16.31; Ps.103.1; Isa.51.9; Ps.64.7; Ps.95.10; Ps.45.6; Ps.124.1
Ps.95.10; 1Chr.16.31; Ps.103.1; Isa.51.9; Ps.64.7; Ps.95.10; Ps.45.6; Ps.124.1
Ps.44.7; Ps.89.3
Ps.44.7; Ps.89.3
Ps.97.7-Ps.97.8; Hab.3.10
Ps.97.7-Ps.97.8; Hab.3.10
Ps.64.7-Ps.64.8; Ps.91.9
Ps.64.7-Ps.64.8; Ps.91.9
Ps.88.29; Ps.88.38; Ps.28.2
Ps.88.29; Ps.88.38; Ps.28.2
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
Теңир падышачылык кылып жатат, Ал улуулукту кийим кылып кийген. Теңирди кудурет курчап турат, Ал күч менен курчанган. Ошондуктан аалам бекем турат, козголбойт.
Господь царствует; Он облечен величием, облечен Господь могуществом и препоясан: потому вселенная тверда, не подвигнется.
Сенин тактың адегенде эле орнотулган. Сен түбөлүктүүсүң.
Престол Твой утвержден искони: Ты - от века.
Теңирим, дарыялар ашып-ташып жатат, дарыялар өз добушун көтөрүп жатышат, дарыялар өз толкундарын көтөрүп жатышат.
Возвышают реки, Господи, возвышают реки голос свой, возвышают реки волны свои.
Бирок асмандагы Теңир көптөгөн суулардын добушунан да, деңиздердин күчтүү толкундарынан да күчтүү!
Но паче шума вод многих, сильных волн морских, силен в вышних Господь.
Сенин күбөлөндүрүүлөрүң туптуура. Теңирим, Сенин үйүңө түбөлүк ыйыктык таандык.
Откровения Твои несомненно верны. Дому Твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни.