Josh.22.22; Ps.112.3
Josh.22.22; Ps.112.3
Lam.2.15; Ps.47.3; Ps.79.2; Ps.93.1; Deut.33.2
Lam.2.15; Ps.47.3; Ps.79.2; Ps.93.1; Deut.33.2
Exod.19.16; Ps.20.10; Ps.96.3; Lev.10.2; Num.16.35; Dan.7.10
Exod.19.16; Ps.20.10; Ps.96.3; Lev.10.2; Num.16.35; Dan.7.10
Deut.4.26; Deut.31.28; Deut.32.1; Isa.1.2; Mic.6.1-Mic.6.2
Deut.4.26; Deut.31.28; Deut.32.1; Isa.1.2; Mic.6.1-Mic.6.2
Exod.24.7-Exod.24.8; Gen.15.9-Gen.15.18
Exod.24.7-Exod.24.8; Gen.15.9-Gen.15.18
Ps.88.6; Ps.96.6; Rev.16.5; Rev.16.7; Rev.19.2; Ps.57.12; Ps.74.8
Ps.88.6; Ps.96.6; Rev.16.5; Rev.16.7; Rev.19.2; Ps.57.12; Ps.74.8
Ps.80.9; Ps.48.2; Exod.20.2
Ps.80.9; Ps.48.2; Exod.20.2
Ps.39.7
Ps.39.7
Matt.10.29
Matt.10.29
Ps.23.1
Ps.23.1
Ps.49.23; Ps.26.6; Ps.68.31; Ps.106.22; Heb.13.15; Hos.14.3; Rom.12.1; Ps.21.26; Ps.60.9; Ps.64.2; Ps.75.12; Ps.115.5; Ps.115.9; Num.30.3; Deut.23.21; Job.22.27; Eccl.5.3-Eccl.5.4
Ps.49.23; Ps.26.6; Ps.68.31; Ps.106.22; Heb.13.15; Hos.14.3; Rom.12.1; Ps.21.26; Ps.60.9; Ps.64.2; Ps.75.12; Ps.115.5; Ps.115.9; Num.30.3; Deut.23.21; Job.22.27; Eccl.5.3-Eccl.5.4
Ps.80.8; Zech.13.9; Ps.106.6; Ps.90.15; Ps.49.23; Ps.21.24
Ps.80.8; Zech.13.9; Ps.106.6; Ps.90.15; Ps.49.23; Ps.21.24
Rom.2.21-Rom.2.22; 1Kgs.14.9; Neh.9.26
Rom.2.21-Rom.2.22; 1Kgs.14.9; Neh.9.26
Rom.1.32; 1Tim.5.22
Rom.1.32; 1Tim.5.22
Ps.51.4
Ps.51.4
Eccl.8.11; Isa.57.11; Ps.89.8; 2Kgs.19.4; Job.13.18; Job.23.4
Eccl.8.11; Isa.57.11; Ps.89.8; 2Kgs.19.4; Job.13.18; Job.23.4
Ps.9.18; Ps.7.3
Ps.9.18; Ps.7.3
Ps.49.14-Ps.49.15; Gal.6.16; Ps.90.16
Ps.49.14-Ps.49.15; Gal.6.16; Ps.90.16
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Кудайлардын Кудайы, Теңир, үн салып, күн чыгыштан күн батышка чейин жер жүзүндөгүлөрдүн бардыгын чакырат.
1 Псалом Асафа. Бог Богов, Господь возглаголал и призывает землю, от восхода солнца до запада.
2 Кудай сулуулуктун туу чокусу болгон Сион тоосунан келет.
2 С Сиона, который есть верх красоты, является Бог,
3 Кудайыбыз келе жатат, Ал унчукпай келе жаткан жок: Анын алдында – баарын жалмаган от, тегерегинде – катуу бороон.
3 грядет Бог наш, и не в безмолвии: пред Ним огонь поядающий, и вокруг Его сильная буря.
4 Ал Өз элин соттоо үчүн, жогорудан асман менен жерге чакырык салып жатат:
4 Он призывает свыше небо и землю, судить народ Свой:
5 «Курмандыктын жанында Мени менен келишим түзгөн Менин ыйыктарымды чогулткула».
5 "соберите ко Мне святых Моих, вступивших в завет со Мною при жертве".
6 Асман Анын чындыгын жар салып жатат, анткени бул Сот – Кудай Өзү.
6 И небеса провозгласят правду Его, ибо судия сей есть Бог.
7 «Элим, Мени ук, Мен сүйлөйм, Ысрайыл, Мен сага каршы күбөгө өтөм. Мен Кудаймын, сенин Кудайыңмын.
7 "Слушай, народ Мой, Я буду говорить; Израиль! Я буду свидетельствовать против тебя: Я Бог, твой Бог.
8 Мен сени курмандыктарың үчүн жемелебейм. Сенин бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарың дайыма Менин алдымда.
8 Не за жертвы твои Я буду укорять тебя; всесожжения твои всегда предо Мною;
9 Сенин үйүңдөн букачар да албайм, сенин корооңдон теке да албайм.
9 не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих,
10 Анткени токойдогу жаныбарлардын баары Меники, тоодогу миңдеген мал да Меники.
10 ибо Мои все звери в лесу, и скот на тысяче гор,
11 Тоодогу бардык куштарды билем, талаадагы жаныбарлар Менин алдымда.
11 знаю всех птиц на горах, и животные на полях предо Мною.
12 Эгерде Мен ачка болсом да, сага айтмак эмесмин, анткени бүткүл аалам жана анда жашагандардын баары Меники.
12 Если бы Я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо Моя вселенная и все, что наполняет ее.
13 Мен букачардын этин жемек белем? Текенин канын ичмек белем?
13 Ем ли Я мясо волов и пью ли кровь козлов?
14 Кудайга мактоо курмандыгын алып кел, кудуреттүү Кудайга берген убадаларыңды аткар.
14 Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои,
15 Башыңа кыйынчылык түшкөн күнү Мени чакыр, Мен сени куткарам, сен болсо Мени даңктайсың».
15 и призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня".
16 Күнөөкөргө болсо Кудай мындай дейт: «Эмне үчүн сен Менин мыйзамдарымды жар саласың, осуятымды оозуңа аласың?
16 Грешнику же говорит Бог: "что ты проповедуешь уставы Мои и берешь завет Мой в уста твои,
17 Сен Менин мыйзамдарымды жек көрөсүң, Менин сөздөрүмдү таштап салдың.
17 а сам ненавидишь наставление Мое и слова Мои бросаешь за себя?
18 Ууруну көргөндө, ага кошулуп кетесиң, ойноштук кылгандарга кошулуп ойноштук кыласың.
18 когда видишь вора, сходишься с ним, и с прелюбодеями сообщаешься;
19 Оозуңдан жаман сөздөр чыгат, тилиң болсо жалган сөздөрдү куюлуштуруп сүйлөйт.
19 уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство;
20 Отуруп алып бир тууганыңа каршы сүйлөйсүң, өз энеңдин уулун жамандайсың.
20 сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь;
21 Сен ушундай кылдың, бирок Мен унчуккан жокмун. Өзүң кандай болсоң, Мени да ошондой ойлодуң. Айыбыңды ачып, күнөөңдү өз көзүңө көрсөтөм.
21 ты это делал, и Я молчал; ты подумал, что Я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои.
22 Кудайды унуткандар, мына ушуну түшүнгүлө, болбосо Мен силерди тытып жок кылгым келсе, эч ким куткарбайт.
22 Уразумейте это, забывающие Бога, дабы Я не восхитил, - и не будет избавляющего.
23 Мага мактоо курмандыгын алып келген адам – Мага урмат көрсөткөн адам. Өз жолун байкап жүргөн адамга Мен Кудайдын куткаруусун көрсөтөм».
23 Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю Я спасение Божие".