Matt.3.1-Matt.3.12; Mark.1.2-Mark.1.8; Luke.3.2-Luke.3.17
Mark.1.3-Mark.1.8; Luke.3.2-Luke.3.17; John.1.6-John.1.8; John.1.19-John.1.28
John.1.6-John.1.7; Josh.15.61; Judg.1.16
Matt.3.1-Matt.3.12; Mark.1.2-Mark.1.8; Luke.3.2-Luke.3.17
John.1.6-John.1.7; Josh.15.61; Judg.1.16
Matt.4.17; Mark.1.15; Matt.10.7; Dan.2.44; Matt.6.10
Matt.4.17; Mark.1.15; Matt.10.7; Dan.2.44; Matt.6.10
John.1.23; Isa.40.3; Luke.1.76
John.1.23; Isa.40.3; Luke.1.76
2Kgs.1.8; Zech.13.4; Heb.11.37; Lev.11.22; 1Sam.14.26
2Kgs.1.8; Zech.13.4; Heb.11.37; Lev.11.22; 1Sam.14.26
Acts.19.18
Acts.19.18
Matt.23.13; Matt.23.15; Matt.22.23; Matt.12.34; Matt.23.33; Ps.139.4; Rom.5.9; Eph.5.6; Col.3.6; 1Thess.1.10
Matt.23.13; Matt.23.15; Matt.22.23; Matt.12.34; Matt.23.33; Ps.139.4; Rom.5.9; Eph.5.6; Col.3.6; 1Thess.1.10
Acts.26.20
Acts.26.20
John.8.39; Matt.4.3
John.8.39; Matt.4.3
Matt.7.19; Luke.13.7; Luke.13.9; John.15.2; John.15.6
Matt.7.19; Luke.13.7; Luke.13.9; John.15.2; John.15.6
John.1.26; Acts.1.5; Acts.13.24; Acts.19.4; John.1.15; John.1.27; John.3.30-John.3.31; Acts.13.25; John.1.33; Acts.11.16; Isa.4.4; Mal.3.2-Mal.3.3; Acts.2.3
John.1.26; Acts.1.5; Acts.13.24; Acts.19.4; John.1.15; John.1.27; John.3.30-John.3.31; Acts.13.25; John.1.33; Acts.11.16; Isa.4.4; Mal.3.2-Mal.3.3; Acts.2.3
Isa.30.24; Matt.13.30; Mal.4.1; Mark.9.43; Mark.9.48
Isa.30.24; Matt.13.30; Mal.4.1; Mark.9.43; Mark.9.48
Matt.3.13-Matt.3.17; Mark.1.9-Mark.1.11; Luke.3.21-Luke.3.22; John.1.32-John.1.34
Mark.1.9-Mark.1.11; Luke.3.21-Luke.3.22; John.1.21-John.1.24
Matt.2.22
Matt.3.13-Matt.3.17; Mark.1.9-Mark.1.11; Luke.3.21-Luke.3.22; John.1.32-John.1.34
Matt.2.22
John.13.6
John.13.6
Acts.7.56; John.1.32-John.1.33; Luke.4.18; Luke.4.21; Acts.10.38
Acts.7.56; John.1.32-John.1.33; Luke.4.18; Luke.4.21; Acts.10.38
John.12.28; Matt.17.5; 2Pet.1.17; Ps.2.7; Isa.42.1; Eph.1.6; Col.1.13; 1John.5.9
John.12.28; Matt.17.5; 2Pet.1.17; Ps.2.7; Isa.42.1; Eph.1.6; Col.1.13; 1John.5.9
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Бир нече жылдан кийин чөмүлдүрүүчү Жакан келип, Жүйүт жериндеги ээн талаада мындай деп жар сала баштады:
1 В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской
2 «Тобо кылгыла! Анткени Асман Падышачылыгы жакындап калды».
2 и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное.
3 Жакан жөнүндө Ышайа пайгамбар: «Теңирге жол даярдагыла, Ал үчүн жолду түздөгүлө деп, ээн талаада жар салган үн угулат», – деп айткан.
3 Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему.
4 Жакан болсо төөнүн жүнүнөн кийим кийип, белине кайыш кур курчанып жүрчү. Жегени чегиртке менен жапайы бал эле.
4 Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищею его были акриды и дикий мед.
5 Ошондо Иерусалимдеги, Жүйүт аймагындагы жана Иордан дарыясынын айланасындагы элдин баары ага келип,
5 Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему
6 күнөөлөрүн моюндарына алып, ачык айтып жатышты. Жакан аларды Иордан дарыясында сууга чөмүлдүрүп жатты.
6 и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои.
7 Чөмүлдүрүлүү үчүн келе жаткан бир топ фарисейлер менен садукейлерди көргөндө, Жакан мындай деди: «Жылан тукумдары! Кудайдын келечектеги каарынан качып кутулууну силерге ким айтты?
7 Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева?
8 Тобо кылганыңарды иштериңер аркылуу көрсөткүлө!
8 сотворите же достойный плод покаяния
9 “Биздин атабыз – Ыбрайым”, – деп ойлобой эле койгула. Силерге айтып коёюн, Кудай Ыбрайымга мына бул таштардан да балдарды жаратып бере алат.
9 и не думайте говорить в себе: "отец у нас Авраам", ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму.
10 Балта дарактардын тамырынын жанына коюлган. Демек, жакшы жемиш бербеген ар бир дарак кыйылып, отко ыргытылат.
10 Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь.
11 Мен силерди тобо кылуу чөмүлдүрүүсү менен сууга чөмүлдүрүп жатам, бирок менин артымдан Келе Жаткан менден күчтүү. Мен Анын бут кийимин көтөрүп жүрүүгө да татыксызмын. Ал силерди Ыйык Рухка жана отко чөмүлдүрөт.
11 Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я не достоин понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем;
12 Анын күрөгү Өз колунда, Ал Өз кырманын тазалап, буудайын кампага жыйнайт, ал эми саманды өчпөс отко салат».
12 лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет пшеницу Свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым.
13
Ошондо Ыйса Жакан тарабынан сууга чөмүлдүрүлүү үчүн, Галилеядан Иорданга келди.
13 Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него.
14 Жакан Аны токтотуп: «Мени Сен чөмүлдүрүшүң керек эле. А Сен болсо мага келе жатасыңбы?» – деди.
14 Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?
15 Бирок Ыйса ага: «Азыр ушундай кылууга жол бер, анткени ар бир адилеттүү ишти ушундайча аткарышыбыз керек», – деп жооп берди. Ошондо Жакан Ага жол берди.
15 Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает Его.
16 Чөмүлдүрүлөрү менен Ыйса суудан чыкты. Ошол учурда (Жакан) асмандын ачылганын жана Кудайдын Рухунун көгүчкөн сыяктуу Ага түшүп келе жатканын, Анын үстүнө түшкөнүн көрдү.
16 И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, - и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него.
17 Ошондо асмандан «Бул Менин сүйүктүү Уулум, Мен Ага ыраазымын» деген үн угулду.
17 И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение.