Jer.32.2
Jer.32.2
Isa.37.26; Jer.16.21; Exod.6.3; Ps.82.19; Amos.4.13
Isa.37.26; Jer.16.21; Exod.6.3; Ps.82.19; Amos.4.13
Jer.29.12; Ps.90.15; Isa.48.6
Jer.29.12; Ps.90.15; Isa.48.6
Jer.32.24
Jer.32.24
Jer.32.5; Ezek.22.20; Deut.31.17-Deut.31.18
Jer.32.5; Ezek.22.20; Deut.31.17-Deut.31.18
Jer.30.17
Jer.30.17
Jer.30.3; Jer.24.6; Isa.1.26
Jer.30.3; Jer.24.6; Isa.1.26
Ezek.36.25; Ps.50.4; Ps.50.9; Heb.9.13-Heb.9.14; Jer.31.34
Ezek.36.25; Ps.50.4; Ps.50.9; Heb.9.13-Heb.9.14; Jer.31.34
Jer.13.11; Ps.129.4; Isa.60.5
Jer.13.11; Ps.129.4; Isa.60.5
Jer.32.43
Jer.32.43
Jer.7.34; 1Chr.16.34; Ps.105.1; Ps.106.1; Isa.12.4; Jer.30.19; Lev.7.12; Ps.106.22; Jer.33.7
Jer.7.34; 1Chr.16.34; Ps.105.1; Ps.106.1; Isa.12.4; Jer.30.19; Lev.7.12; Ps.106.22; Jer.33.7
Ezek.36.11; Jer.31.24; Jer.50.19; Isa.65.10; Ezek.34.14-Ezek.34.15; Song.1.6
Ezek.36.11; Jer.31.24; Jer.50.19; Isa.65.10; Ezek.34.14-Ezek.34.15; Song.1.6
Jer.17.26; Jer.17.26; Jer.17.26; Jer.17.26; Jer.17.26; Lev.27.32; John.10.3
Jer.17.26; Jer.17.26; Jer.17.26; Jer.17.26; Jer.17.26; Lev.27.32; John.10.3
Jer.33.14-Jer.33.16; Jer.23.5-Jer.23.6
Jer.29.10
Jer.33.14-Jer.33.16; Jer.23.5-Jer.23.6
Jer.29.10
Jer.23.5; Isa.4.2; Isa.11.1
Jer.23.5; Isa.4.2; Isa.11.1
Jer.23.6; Jer.32.37; Jer.23.6
Jer.23.6; Jer.32.37; Jer.23.6
2Sam.7.16; 1Kgs.2.4; Ps.88.4-Ps.88.5
2Sam.7.16; 1Kgs.2.4; Ps.88.4-Ps.88.5
Isa.66.21
Isa.66.21
Jer.33.20-Jer.33.26; Jer.31.36-Jer.31.37
Jer.33.25; Isa.54.9; Gen.8.22; Ps.71.5
Jer.33.20-Jer.33.26; Jer.31.36-Jer.31.37
Jer.33.25; Isa.54.9; Gen.8.22; Ps.71.5
Ps.88.35
Ps.88.35
Gen.22.17; Gen.22.17
Gen.22.17; Gen.22.17
Ps.73.16-Ps.73.17; Ps.103.19
Ps.73.16-Ps.73.17; Ps.103.19
Jer.33.7; Jer.33.11; Jer.30.3
Jer.33.7; Jer.33.11; Jer.30.3
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Жеремия дагы эле сакчылардын короосунда камакта жатканда, Теңирден ага экинчи ирет сөз болду:
1 И было слово Господне к Иеремии вторично, когда он еще содержался во дворе стражи:
2 «Ысымы Теңир болгон, жерди жараткан Теңир, аны орноткон жана бекемдеген Теңир мындай дейт:
2 Так говорит Господь, Который сотворил землю, Господь, Который устроил и утвердил ее, - Господь имя Ему:
3 «Мени чакыр, ошондо Мен сага жооп берем, Мен сага сен билбеген улуу жана кол жеткис нерсени көрсөтөм.
3 воззови ко Мне - и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь.
4 Анткени Ысрайылдын Кудай-Теңири согуш үчүн, жал үйүш үчүн талкаланып жаткан бул шаардын үйлөрү жөнүндө, Жүйүт падышаларынын үйлөрү жөнүндө мындай дейт:
4 Ибо так говорит Господь, Бог Израилев, о домах города сего и о домах царей Иудейских, которые разрушаются для завалов и для сражения
5 Үйлөрдү каздимдер менен согушууга келгендер талкалашат, Мен каарданып жатканымда, ачууланып жатканымда, үйлөрдү адамдардын өлүктөрүнө толтурам. Мен алардын мыйзамсыздыктары үчүн бул шаардан Өз жүзүмдү жашырдым.
5 пришедшими воевать с Халдеями, чтобы наполнить домы трупами людей, которых Я поражу во гневе Моем и в ярости Моей, и за все беззакония которых Я сокрыл лице Мое от города сего.
6 Мен аны дарылап айыктырам, куткарам, сакайтам, аларга мол тынчтыкты жана чындыкты ачып берем.
6 Вот, Я приложу ему пластырь и целебные средства, и уврачую их, и открою им обилие мира и истины,
7 Мен Жүйүт туткундары менен Ысрайыл туткундарын кайра алып келип, аларды баштагыдай кылып орноштурам.
7 и возвращу плен Иуды и плен Израиля и устрою их, как вначале,
8 Аларды Менин алдымда кылган бардык күнөөлөрүнөн тазалайм, алардын Мага каршы чыгып, Менин алдымда кылган бардык күнөөлөрүн кечирем.
8 и очищу их от всего нечестия их, которым они грешили предо Мною, и прощу все беззакония их, которыми они грешили предо Мною и отпали от Меня.
9 Ошондо Иерусалим Мен үчүн жер жүзүндөгү бардык элдердин алдында кубанычтуу ысым, даңк жана сыймык болот, элдер Менин ага көрсөткөн ырайымым жөнүндө, Менин ага кылган жакшы иштерим жөнүндө, ага берген жакшы күндөрүм жөнүндө угуп, таң калып титирешет».
9 И будет для меня Иерусалим радостным именем, похвалою и честью пред всеми народами земли, которые услышат о всех благах, какие Я сделаю ему, и изумятся и затрепещут от всех благодеяний и всего благоденствия, которое Я доставлю ему.
10 Теңир мындай дейт: «Силер: “Бул жер – элсиз жана малсыз ээн жер”, – деп айткан жерде, Жүйүт шаарларында жана элсиз, малсыз ээн калган Иерусалимдин көчөлөрүндө
10 Так говорит Господь: на этом месте, о котором вы говорите: "оно пусто, без людей и без скота", - в городах Иудейских и на улицах Иерусалима, которые пусты, без людей, без жителей, без скота,
11 кайрадан кубанычтын жана шаттыктын, күйөөнүн жана колуктунун, ошондой эле “Себайот Теңирди даңктагыла, анткени Теңир жакшы, анткени Анын ырайымы түбөлүк” дегендердин үнү угулат. Теңир үйүндө ыраазычылык курмандыгын чалгандардын үнү угулат, анткени Мен бул жердин туткундалып кеткендерин кайра мурунку абалына келтирем», – дейт Теңир.
11 опять будет слышен голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, голос говорящих: "славьте Господа Саваофа, ибо благ Господь, ибо вовек милость Его", и голос приносящих жертву благодарения в доме Господнем; ибо Я возвращу плененных сей земли в прежнее состояние, говорит Господь.
12 Себайот Теңир мындай дейт: «Элсиз, малсыз ээн калган бул жерде жана анын бардык шаарларында кайрадан койлорун жаткырган койчулардын турак жайлары болот.
12 Так говорит Господь Саваоф: на этом месте, которое пусто, без людей, без скота, и во всех городах его опять будут жилища пастухов, которые будут покоить стада.
13 Тоодогу шаарларда, түздүктөгү шаарларда, түштүктөгү шаарларда, Бенжемин жергесинде, Иерусалимдин айланасында жана Жүйүт шаарларында койлор кайрадан кой саноочунун кол астынан өтөт, – дейт Теңир.
13 В городах нагорных, в городах низменных и в городах южных, и в земле Вениаминовой, и в окрестностях Иерусалима, и в городах Иуды опять будут проходить стада под рукою считающего, говорит Господь.
14 Күндөр келе жатат, – дейт Теңир, – ошол күндөрү Мен Ысрайыл менен Жүйүт жөнүндө айткан ошол жакшы сөзүмдү орундатам.
14 Вот, наступят дни, говорит Господь, когда Я выполню то доброе слово, которое изрек о доме Израилевом и о доме Иудином.
15 Ошол күндөрдө, ошол мезгилде Дөөткө адилеттүү Бутак өстүрүп чыгарам, Ал жер үстүндө акыйкаттык жана адилеттүүлүк кылат.
15 В те дни и в то время возращу Давиду Отрасль праведную, и будет производить суд и правду на земле.
16 Ошол күндөрдө Жүйүт куткарылат, Иерусалим коопсуз жашайт, ага “Теңир биздин адилеттигибиз” деген ат коюшат».
16 В те дни Иуда будет спасен и Иерусалим будет жить безопасно, и нарекут имя Ему: "Господь оправдание наше!"
17 Анткени Теңир мындай дейт: «Дөөт тукумунан Ысрайылдын тагында отурган адам үзүлбөйт.
17 Ибо так говорит Господь: не прекратится у Давида муж, сидящий на престоле дома Израилева,
18 Ыйык кызмат кылуучу лебилерден Менин алдымда өмүрү өткөнчө бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык чалган, курмандыктарды өрттөгөн жана башка курмандыктарды чалган адам үзүлбөйт».
18 и у священников-левитов не будет недостатка в муже пред лицем Моим, во все дни возносящем всесожжение и сожигающем приношения и совершающем жертвы.
19 Жеремияга Теңирден сөз болду:
19 И было слово Господне к Иеремии:
20 Теңир мындай дейт: «Силер күн менен түн өз мезгилинде болбошу үчүн, күн жөнүндө жана түн жөнүндө түзгөн Менин мыйзамымды буза албагандай эле,
20 так говорит Господь: если можете разрушить завет Мой о дне и завет Мой о ночи, чтобы день и ночь не приходили в свое время,
21 Дөөттүн тагында падышачылык кылган уулу болбошу үчүн, Менин кулум Дөөт менен түзгөн келишимимди, Менин кызматчыларым болгон ыйык кызмат кылуучулар – лебилер менен түзгөн келишимимди да буза албайсыңар.
21 то может быть разрушен и завет Мой с рабом Моим Давидом, так что не будет у него сына, царствующего на престоле его, и также с левитами-священниками, служителями Моими.
22 Асман кошуундары кандай сансыз болсо, деңиз куму кандай ченелгис болсо, Менин кулум Дөөттүн тукумун жана Мага кызмат кылган лебилерди так ошондой кылып көбөйтөм».
22 Как неисчислимо небесное воинство и неизмерим песок морской, так размножу племя Давида, раба Моего, и левитов, служащих Мне.
23 Жеремияга Теңирден сөз болду:
23 И было слово Господне к Иеремии:
24 «Бул элдин: “Теңир Өзү тандап алган бул эки урууну Өзү четке какты”, – деп айтып жатканын көрбөй турасыңбы? Ошон үчүн Менин элим алар үчүн эл болуудан калгандай, аны жек көрүп жатышат».
24 не видишь ли, что народ этот говорит: "те два племени, которые избрал Господь, Он отверг?" и чрез это они презирают народ Мой, как бы он уже не был народом в глазах их.
25 Теңир мындай дейт: «Күн жөнүндө, түн жөнүндө түзгөн Өзүмдүн келишимимди жана асман менен жердин Мен койгон мыйзамын бузууга мүмкүн болбогон сыяктуу,
25 Так говорит Господь: если завета Моего о дне и ночи и уставов неба и земли Я не утвердил,
26 Ыбрайымдын, Ыскактын, Жакыптын тукумуна мындан ары Дөөттүн тукумунан падыша койбош үчүн, Жакыптын жана Өзүмдүн кулум Дөөттүн тукумун четке кагышым да мүмкүн эмес. Анткени алардын туткундарын кайра алып келип, аларга ырайым кылам».
26 то и племя Иакова и Давида, раба Моего, отвергну, чтобы не брать более владык из его племени для племени Авраама, Исаака и Иакова; ибо возвращу плен их и помилую их.