Кемеде парус бекитилүүчү мамы.
Isa.21.2; Isa.17.14
Isa.21.2; Isa.17.14
Isa.25.9; Isa.26.8
Isa.25.9; Isa.26.8
Isa.17.13; 2Kgs.19.7
Isa.17.13; 2Kgs.19.7
Joel.2.4-Joel.2.5
Joel.2.4-Joel.2.5
Isa.2.17; Isa.5.15-Isa.5.16
Isa.2.17; Isa.5.15-Isa.5.16
Isa.39.8
Isa.39.8
Isa.36.22; 2Kgs.18.37
Isa.36.22; 2Kgs.18.37
Judg.5.6; Isa.33.1; 2Kgs.18.14-2Kgs.18.17
Judg.5.6; Isa.33.1; 2Kgs.18.14-2Kgs.18.17
Isa.24.4; Nah.1.4
Isa.24.4; Nah.1.4
Ps.11.6; Ps.67.2; Isa.10.26
Ps.11.6; Ps.67.2; Isa.10.26
Isa.59.4; Ps.7.15; Isa.10.16-Isa.10.17; Ps.79.17
Isa.59.4; Ps.7.15; Isa.10.16-Isa.10.17; Ps.79.17
Isa.33.11
Isa.33.11
Ps.14.1; Ps.23.3; Isa.66.15; Heb.12.29
Ps.14.1; Ps.23.3; Isa.66.15; Heb.12.29
Ps.14.2; Ps.23.4; Ps.118.37
Ps.14.2; Ps.23.4; Ps.118.37
Isa.30.23; Isa.30.25
Isa.30.23; Isa.30.25
Isa.6.5; Zech.9.9; Isa.54.2-Isa.54.3
Isa.6.5; Zech.9.9; Isa.54.2-Isa.54.3
Ps.36.10; 2Kgs.18.14; Ps.47.13
Ps.36.10; 2Kgs.18.14; Ps.47.13
2Kgs.19.32-2Kgs.19.33; Isa.28.11; Deut.28.49-Deut.28.50
2Kgs.19.32-2Kgs.19.33; Isa.28.11; Deut.28.49-Deut.28.50
Isa.32.18; Isa.33.6
Isa.32.18; Isa.33.6
Ps.45.5-Ps.45.6; Isa.2.16; Ps.47.8
Ps.45.5-Ps.45.6; Isa.2.16; Ps.47.8
Judg.2.16; Jas.4.12; 1Sam.12.13
Judg.2.16; Jas.4.12; 1Sam.12.13
Gen.49.27; Ps.67.13
Gen.49.27; Ps.67.13
Isa.1.5-Isa.1.6; Isa.1.25-Isa.1.26; Jer.50.20
Isa.1.5-Isa.1.6; Isa.1.25-Isa.1.26; Jer.50.20
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Кыйратылбаган кыйратуучу, таланбаган талоончу, кайгы сага! Сен кыйратып бүткөндөн кийин, өзүң да кыйратыласың. Сен талап-тоноочулугуңду токтоткондон кийин, сени да талап-тоношот.
1 Горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, и грабитель, которого не грабили! Когда кончишь опустошение, будешь опустошен и ты; когда прекратишь грабительства, разграбят и тебя.
2 Теңир! Бизге ырайым кыл, биз Сенден үмүттөнөбүз. Таң сүргөндөн тартып, биздин каруу-булчуңубуз боло көр, кыйын-кыстоо күндөрдө биздин куткаруучубуз боло көр!
2 Господи! помилуй нас; на Тебя уповаем мы; будь нашею мышцею с раннего утра и спасением нашим во время тесное.
3 Сенин коркунучтуу добушуңдан элдер качышат, Сенин улуулугуңдан уруулар чачырайт.
3 От грозного гласа Твоего побегут народы; когда восстанешь, рассеются племена,
4 Силердин олжоңорду кырк аяк жыйнагандай жыйнашат, олжоңорго чегиртке тийгендей тийишет.
4 и будут собирать добычу вашу, как собирает гусеница; бросятся на нее, как бросается саранча.
5 Жогоруда жашаган Теңир улуу. Ал Сионду адилеттикке жана акыйкаттыкка толтурат.
5 Высок Господь, живущий в вышних; Он наполнит Сион судом и правдою.
6 Ошондо сенин коопсуз күндөрүң келет, куткарылуу, акылмандык жана билим мол болот. Кудайдан коркуу сенин байлыгың болот.
6 И настанут безопасные времена твои, изобилие спасения, мудрости и ведения; страх Господень будет сокровищем твоим.
7 Мына, алардын күчтүүлөрү көчөлөрдө кыйкырып жатышат. Тынчтыктын элчилери катуу ыйлап жатышат.
7 Вот, сильные их кричат на улицах; послы для мира горько плачут.
8 Жолдор ээн калды. Саякаттап жүргөндөр жок. Ал келишимди бузду, шаарларды кыйратты, адамдарды барк албай калды.
8 Опустели дороги; не стало путешествующих; он нарушил договор, разрушил города, - ни во что ставит людей.
9 Жер кайгырып, кургап жатат. Лебанон маскара болуп, соолуп калды. Шарон чөлгө окшоп калды, Башан менен Кармел жалбырактары түшүп, жылаңач калды.
9 Земля сетует, сохнет; Ливан постыжен, увял; Сарон похож стал на пустыню, и обнажены от листьев своих Васан и Кармил.
10
«Азыр мен турам, – дейт Теңир, – азыр өйдө турам, азыр көтөрүлөм.
10 Ныне Я восстану, говорит Господь, ныне поднимусь, ныне вознесусь.
11 Силердин боюңарда чөп бар, саман төрөйсүңөр. Демиңер – от, ал өзүңөрдү жалмайт.
11 Вы беременны сеном, разродитесь соломою; дыхание ваше - огонь, который пожрет вас.
12 Элдер күйүп жаткан акиташтай болушат, кыйылган тикенектей болуп отко өрттөлүшөт.
12 И будут народы, как горящая известь, как срубленный терновник, будут сожжены в огне.
13 Алыстагылар, Менин эмне кыларымды уккула, жакындагылар, силер да Менин кудуретимди таанып билгиле».
13 Слушайте, дальние, что сделаю Я; и вы, ближние, познайте могущество Мое.
14 Сиондогу күнөөкөрлөрдүн жүрөктөрү түшүп калды. Кудайсыздарды калтырак басты: «Биздин арабыздан ким жалмаган от ичинде жашай алат? Биздин арабыздан ким түбөлүктүү жалындын ичинде жашай алат?»
14 Устрашились грешники на Сионе; трепет овладел нечестивыми: "кто из нас может жить при огне пожирающем? кто из нас может жить при вечном пламени?" -
15 Чындыктын жолунда жүргөн, чындыкты сүйлөгөн адам жашай алат. Талап-тоноодон тапкан пайданы жек көргөн, парадан колун тарткан, кан төгүүнү уккусу келбей кулагын жапкан, кыянаттыкты көргүсү келбей көзүн жумган адам жашай алат.
15 Тот, кто ходит в правде и говорит истину; кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла;
16 Ал бийиктиктерде жашайт. Анын баш паанасы – адам бара алгыс аска, ага нан берилет, суусу түгөнбөйт.
16 тот будет обитать на высотах; убежище его - неприступные скалы; хлеб будет дан ему; вода у него не иссякнет.
17
Сенин көзүң Падышаны бүт сулуулугу менен көрөт, алыскы жерди көрөт.
17 Глаза твои увидят Царя в красоте Его, узрят землю отдаленную;
18 Сенин жүрөгүң коркунучтарды гана эстейт: «Каттоо жүргүзүүчү кайда? Салыкты таразага тартуучу кайда? Мунараны карап чыгуучу кайда?»
18 сердце твое будет только вспоминать об ужасах: "где делавший перепись? где весивший дань? где осматривающий башни?"
19 Мындан ары каардуу элди, так эмес, ачык эмес, таң каларлык, түшүнүксүз тилде сүйлөгөн элди көрбөйсүң.
19 Не увидишь более народа свирепого, народа с глухою, невнятною речью, с языком странным, непонятным.
20 Биздин майрамдык чогулуштар өткөн Сион шаарыбызга көз чаптыр. Сенин көздөрүң бекем жыйын чатырын, бейпил турак болгон Иерусалимди көрөт. Анын мамылары эч качан жулунбайт, анын бир да арканы үзүлбөйт.
20 Взгляни на Сион, город праздничных собраний наших; глаза твои увидят Иерусалим, жилище мирное, непоколебимую скинию; столпы ее никогда не исторгнутся, и ни одна вервь ее не порвется.
21 Ал жерде биздин улуу Теңир дарыялардын ордуна, жазы каналдардын ордуна болот. Ал жерге бир да калактуу кайык кирбейт, чоң кеме өтпөйт.
21 Там у нас великий Господь будет вместо рек, вместо широких каналов; туда не войдет ни одно весельное судно, и не пройдет большой корабль.
22 Анткени Теңир биздин сотубуз, Теңир биздин мыйзам чыгаруучубуз, Теңир биздин падышабыз: Ал бизди куткарат.
22 Ибо Господь - судия наш, Господь - законодатель наш, Господь - царь наш; Он спасет нас.
23 Сенин аркандарың бошоп калды, мачталарды кармай албайт, парустарды тарта албайт. Ошондо чоң олжо бөлүнөт, аксактар да талап-тоногонго барышат.
23 Ослабли веревки твои, не могут удержать мачты и натянуть паруса. Тогда будет большой раздел добычи, так что и хромые пойдут на грабеж.
24 Ошондо тургундардын бири да: «Мен ооруп жатам», – деп айтпайт. Ал жерде жашаган элдин күнөөсү кечирилет.
24 И ни один из жителей не скажет: "я болен"; народу, живущему там, будут отпущены согрешения.