Num.12.6; Num.12.8; Joel.2.28
Num.12.6; Num.12.8; Joel.2.28
1Pet.1.20; Heb.9.26; Acts.2.17; Heb.2.3; Matt.14.33; Ps.2.8; Matt.21.38; Matt.28.18; Heb.3.3; John.1.3; Heb.11.3
1Pet.1.20; Heb.9.26; Acts.2.17; Heb.2.3; Matt.14.33; Ps.2.8; Matt.21.38; Matt.28.18; Heb.3.3; John.1.3; Heb.11.3
2Cor.4.4; Heb.9.14; Mark.16.19; Luke.22.69
2Cor.4.4; Heb.9.14; Mark.16.19; Luke.22.69
Eph.1.21; Phil.2.9
Eph.1.21; Phil.2.9
Heb.5.5; Acts.13.33; Ps.2.7; 2Sam.7.14; Ps.88.27-Ps.88.28
Heb.5.5; Acts.13.33; Ps.2.7; 2Sam.7.14; Ps.88.27-Ps.88.28
Rom.8.29; Deut.32.43; Ps.96.7
Rom.8.29; Deut.32.43; Ps.96.7
Ps.103.4
Ps.103.4
Ps.44.7-Ps.44.8
Ps.44.7-Ps.44.8
Isa.61.1; Isa.61.3
Isa.61.1; Isa.61.3
Ps.101.26-Ps.101.28
Ps.101.26-Ps.101.28
Heb.13.8
Heb.13.8
Ps.109.1; Heb.10.13
Ps.109.1; Heb.10.13
Gen.19.16; Gen.28.12; Gen.32.1-Gen.32.2; Judg.6.11; Judg.13.3; Ps.33.8; Ps.90.11; Ps.102.20-Ps.102.21; Dan.3.28; Dan.6.22; Dan.10.11; Matt.18.10; Matt.25.34
Gen.19.16; Gen.28.12; Gen.32.1-Gen.32.2; Judg.6.11; Judg.13.3; Ps.33.8; Ps.90.11; Ps.102.20-Ps.102.21; Dan.3.28; Dan.6.22; Dan.10.11; Matt.18.10; Matt.25.34
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Буга чейин ата-бабаларыбызга пайгамбарлар аркылуу ар кандай жолдор менен сүйлөп келген Кудай
1 Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках,
2 акыркы күндөрдө бизге Уулу аркылуу сүйлөдү. Ал аркылуу Кудай ааламды жараткан жана Аны баарына мураскор кылып дайындаган.
2 в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил.
3 Уул Теңирдин даңкын чагылдырып турат, Ал – Анын табиятынын толук көчүрмөсү. Ал Өз Сөзүнүн күчү менен бардык нерсени кармап турат. Күнөөлөрдөн тазалоону ишке ашыргандан кийин, Ал асмандагы улуу Кудайдын оң жагына отурду.
3 Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте,
4 Периштелерден Ал канчалык жогору болсо, алардын алдында Анын мураска алган ысымы да ошончолук жогору.
4 будучи столько превосходнее Ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя.
5 Кудай периштелердин кимисине: «Сен Менин Уулумсуң, бүгүн Мен Сенин Атаң болдум» же «Мен Ага Ата болом, Ал Менин Уулум болот», – деп айтты эле?
5 Ибо кому когда из Ангелов сказал Бог: Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя? И еще: Я буду Ему Отцем, и Он будет Мне Сыном?
6 Тун Уулун дүйнөгө кайра дагы алып киргенде, Ал мындай дейт: «Кудайдын бардык периштелери Ага табынышсын».
6 Также, когда вводит Первородного во вселенную, говорит: и да поклонятся Ему все Ангелы Божии.
7 Периштелер жөнүндө Ыйык Жазууда мындай деп айтылган: «Сен Өзүңдүн периштелериңди шамал, кызматчыларыңды жалындаган от кыласың».
7 Об Ангелах сказано: Ты творишь Ангелами Своими духов и служителями Своими пламенеющий огонь.
8 Ал эми Уул жөнүндө мындай деп айтылган: «Оо, Кудай, Сенин тактың түбөлүктүү, Сенин Падышалыгыңдын таягы – адилеттик таягы».
8 А о Сыне: престол Твой, Боже, в век века; жезл царствия Твоего - жезл правоты.
9 Сен чындыкты сүйүп, мыйзамсыздыкты жек көрдүң. Мына ошон үчүн Кудай, Сенин Кудайың, жолдошторуңа караганда Сени кубаныч майы менен көбүрөөк майлаган.
9 Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих.
10 Сен, Теңир, адегенде жерди негиздегенсиң, асманды да Сенин колдоруң жараткан.
10 И: в начале Ты, Господи, основал землю, и небеса - дело рук Твоих;
11 Алар жок болушат, Сен болсо түбөлүк жашайсың. Алардын баары чапандай эскирет.
11 они погибнут, а Ты пребываешь; и все обветшают, как риза,
12 Сен аларды жабуудай түрөсүң, кийимдей алмаштырасың, алар өзгөрөт. Бирок Сен ошол бойдонсуң, Сенин жылдарыңдын аягы жок».
12 и как одежду свернешь их, и изменятся; но Ты тот же, и лета Твои не кончатся.
13 Кудай периштелердин кимисине: «Мен Сенин душмандарыңды бут алдыңа жыгып бергенге чейин, Менин оң жагыма отур», – деп айтты эле?
13 Кому когда из Ангелов сказал Бог: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих?
14 Периштелердин баары куткарылууну мураска алчуларга кызмат кылуу үчүн, Теңир тарабынан жиберилген кызмат кылуучу рухтар гана эмеспи?
14 Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?