Nah.1.1
Nah.1.1
Ps.12.2; Ps.88.47; Mic.6.12
Ps.12.2; Ps.88.47; Mic.6.12
Jer.9.2-Jer.9.6; Hab.1.2
Jer.9.2-Jer.9.6; Hab.1.2
Mic.7.3; Job.21.7; Jer.12.1
Mic.7.3; Job.21.7; Jer.12.1
Acts.13.41; Isa.28.21; Isa.29.14
Acts.13.41; Isa.28.21; Isa.29.14
Jer.5.15; Hab.2.5; Hab.2.6
Jer.5.15; Hab.2.5; Hab.2.6
Hab.1.10-Hab.1.11
Hab.1.10-Hab.1.11
Jer.4.13; Jer.5.6; Zeph.3.3; Deut.28.49
Jer.4.13; Jer.5.6; Zeph.3.3; Deut.28.49
Hab.2.17; Josh.11.4
Hab.2.17; Josh.11.4
Nah.3.12; Ezek.4.2
Nah.3.12; Ezek.4.2
Hos.14.1; Hab.1.7
Hos.14.1; Hab.1.7
Deut.33.27; Ps.89.3; Ps.92.2; Mal.3.6; Isa.10.5-Isa.10.7; Deut.32.4
Deut.33.27; Ps.89.3; Ps.92.2; Mal.3.6; Isa.10.5-Isa.10.7; Deut.32.4
Ps.5.6; Jer.12.1; Ps.34.22
Ps.5.6; Jer.12.1; Ps.34.22
Jer.16.16; Amos.4.2; Isa.19.8
Jer.16.16; Amos.4.2; Isa.19.8
Hab.1.11
Hab.1.11
Hab.2.10
Hab.2.10
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Хабакук пайгамбар көргөн көрүнүш.
1 Пророческое видение, которое видел пророк Аввакум.
2 Теңир, мен качанга чейин боздой берем? Сен мени качанга чейин укпайсың? Сага качанга чейин зордук-зомбулук тууралуу зар какшай берем? Сен качанга чейин куткарбайсың?
2 Доколе, Господи, я буду взывать, и Ты не слышишь, буду вопиять к Тебе о насилии, и Ты не спасаешь?
3 Эмне үчүн Сен мага кыянат иштерди, кыйынчылыктарды көрсөтүп жатасың? Талап-тоноочулук менен зордук-зомбулукту өз көзүм менен көрүп жатам, касташуулар менен уруш-чатактар болуп жатат.
3 Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствия? Грабительство и насилие предо мною, и восстает вражда и поднимается раздор.
4 Ушундан улам мыйзам өз күчүн жоготту, адилеттүү сот жок. Мыйзамсыз адам адил адамга үстөмдүк кылгандыктан, сот да туура эмес жүрүп жатат.
4 От этого закон потерял силу, и суда правильного нет: так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный.
5
«Башка элдерге көз жүгүртүп, кунт коюп карагылачы, ошондо силер абдан таң каласыңар. Анткени Мен силердин күндөрүңөрдө бир иш жасайм, эгерде ал жөнүндө силерге айтышса, ишенмек эмессиңер.
5 Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь; ибо Я сделаю во дни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали.
6 Анткени Мен каздимдерди, жерди узун-туурасынан аралап жүргөн ырайымсыз жана жүгөндөлбөгөн элди, өздөрүнө таандык эмес айыл-кыштактарды басып алганга көтөрөм.
6 Ибо вот, Я подниму Халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть не принадлежащими ему селениями.
7 Ал – коркунучтуу, каардуу эл. Анын өкүмү да, бийлиги да өзүнөн чыгат.
7 Страшен и грозен он; от него самого происходит суд его и власть его.
8 Анын аттары илбирстерден күлүк, иңирдеги карышкырлардан ыкчам. Анын атчан аскерлери ар тарапка чапкылашат. Анын атчандары алыстан келишет, жемине шукшурулуп келип тийген бүркүттөй болуп учуп келишет.
8 Быстрее барсов кони его и прытче вечерних волков; скачет в разные стороны конница его; издалека приходят всадники его, прилетают как орел, бросающийся на добычу.
9 Алардын баары талап-тонош үчүн келишет. Ал алдыга умтулуп, туткундарды кум сыяктуу жыйнап кетет.
9 Весь он идет для грабежа; устремив лице свое вперед, он забирает пленников, как песок.
10 Ал падышаларды шылдың кылат, төрөлөр анын күлкүсүнө айланат. Ал бүт сепилдерге күлөт, курчоо жалын үйүп, аны каратып алат.
10 И над царями он издевается, и князья служат ему посмешищем; над всякою крепостью он смеется: насыплет осадный вал и берет ее.
11 Ошондо ал текеберденет, жаалданып, ары-бери басат. Анын кудайы – өзүнүн күчү».
11 Тогда надмевается дух его, и он ходит и буйствует; сила его - бог его.
12
Бирок менин Кудай-Теңирим, менин Ыйыгым эзелтен бери эле Сен эмес белең? Биз өлбөйбүз! Сен, Теңир, аны сот үчүн койгонсуң. Менин аска-зоом! Сен аны жазалаш үчүн дайындагансың.
12 Но не Ты ли издревле Господь Бог мой, Святый мой? мы не умрем! Ты, Господи, только для суда попустил его. Скала моя! для наказания Ты назначил его.
13 Сенин таза көздөрүң кыянат иштерди карап тура албайт, Сен мыйзамсыздыкты карап тура албайсың. Бирок эмне үчүн Сен кыянат иш кылгандарды карап турасың, эмне үчүн Сен мыйзамсыз адам өзүнөн адилеттүүрөөк адамды жутуп жатканда унчукпайсың?
13 Чистым очам Твоим не свойственно глядеть на злодеяния, и смотреть на притеснение Ты не можешь; для чего же Ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его,
14 Эмне үчүн Сен адамдарды башчысы болбогон деңиз балыктарындай, жерде сойлоочулардай кылып таштап салдың?
14 и оставляешь людей как рыбу в море, как пресмыкающихся, у которых нет властителя?
15 Ал алардын баарын кайырмактары менен сүйрөп чыгып, тору менен кармап, балык кармаган торлоруна чогултуп жатат, ошон үчүн кубанып, салтанат куруп жатат.
15 Всех их таскает удою, захватывает в сеть свою и забирает их в неводы свои, и от того радуется и торжествует.
16 Ошон үчүн өз торуна арнап курмандыктарды чалып жатат, балык кармаган торуна арнап жыпар жыттуу зат түтөтүп жатат, анткени алар аркылуу анын үлүшү майлуу, тамак-ашы мол.
16 За то приносит жертвы сети своей и кадит неводу своему, потому что от них тучна часть его и роскошна пища его.
17 Эмне, ал өз торун ошон үчүн бошотуп жатабы? Ошон үчүн элдерди аёосуз уруп-согуп жатабы?
17 Неужели для этого он должен опорожнять свою сеть и непрестанно избивать народы без пощады?