Neh.1.11
Neh.1.11
Gen.39.20
Gen.39.20
Neh.2.2
Neh.2.2
Gen.41.15; Gen.41.16; Dan.2.28; Dan.2.47
Gen.41.15; Gen.41.16; Dan.2.28; Dan.2.47
Gen.40.18; Gen.41.12; Dan.2.36; Gen.41.26-Gen.41.27
Gen.40.18; Gen.41.12; Dan.2.36; Gen.41.26-Gen.41.27
2Kgs.25.27; Jer.52.31; Gen.40.19-Gen.40.20; Gen.40.22; Ps.3.4
2Kgs.25.27; Jer.52.31; Gen.40.19-Gen.40.20; Gen.40.22; Ps.3.4
Gen.37.28; Gen.39.20
Gen.37.28; Gen.39.20
Gen.40.12
Gen.40.12
Gen.40.13; Gen.40.22
Gen.40.13; Gen.40.22
Matt.14.6; Mark.6.21; Gen.40.13; Gen.40.19
Matt.14.6; Mark.6.21; Gen.40.13; Gen.40.19
Gen.40.13; Neh.2.1
Gen.40.13; Neh.2.1
Gen.40.19
Gen.40.19
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Ошондон кийин Мисир падышасынын шарап сунуучусу менен нан сунуучусу өздөрүнүн мырзасынын алдында, Мисир падышасынын алдында айыптуу болуп калышты.
1 После сего виночерпий царя Египетского и хлебодар провинились пред господином своим, царем Египетским.
2 Ошондо фараон сарайдагы өзүнүн эки кызматчысына: башкы шарап сунуучусу менен башкы нан сунуучусуна ачууланып,
2 И прогневался фараон на двух царедворцев своих, на главного виночерпия и на главного хлебодара,
3 аларды сакчылардын башчысынын үйүндөгү Жусуп камалган зынданга каматып салды.
3 и отдал их под стражу в дом начальника телохранителей, в темницу, в место, где заключен был Иосиф.
4 Сакчылардын башчысы Жусупту аларга кызмат кылууга дайындады. Жусуп аларга кызмат кылды. Алар бир нече убакыт камакта жатышты.
4 Начальник телохранителей приставил к ним Иосифа, и он служил им. И пробыли они под стражею несколько времени.
5 Бир күнү Мисир падышасынын зынданда камалып жаткан шарап сунуучусу менен нан сунуучусу түш көрүштү. Экөө тең бир түндө өз-өзүнчө түш көрдү. Ар бирине өзгөчө мааниси бар түш кирди.
5 Однажды виночерпию и хлебодару царя Египетского, заключенным в темнице, виделись сны, каждому свой сон, обоим в одну ночь, каждому сон особенного значения.
6 Жусуп эртең менен аларга кирип, алардын тынчы кетип турганын көрдү.
6 И пришел к ним Иосиф поутру, увидел их, и вот, они в смущении.
7 Ошондо ал мырзасынын үйүндө өзү менен камакта жаткан фараон сарайынын кызматчыларынан: «Эмне үчүн бүгүн маанайыңар пас?» – деп сурады.
7 И спросил он царедворцев фараоновых, находившихся с ним в доме господина его под стражею, говоря: отчего у вас сегодня печальные лица?
8 Алар ага: «Биз түш көрдүк. Чечмелеп берер киши жок», – дешти. Жусуп аларга: «Түштү Кудай чечмелейт эмеспи? Мага айтып бергилечи», – деди.
8 Они сказали ему: нам виделись сны; а истолковать их некому. Иосиф сказал им: не от Бога ли истолкования? расскажите мне.
9 Ошондо Жусупка башкы шарап сунуучу өз түшүн мындай деп айтып берди: «Түшүмдө бет алдымда жүзүм сабагы туруптур.
9 И рассказал главный виночерпий Иосифу сон свой и сказал ему: мне снилось, вот виноградная лоза предо мною;
10 Жүзүм сабагынын үч бутагы бар экен. Ал бүрдөп, гүл ачып, мөмө байлады, анан анын мөмөлөрү бышты.
10 на лозе три ветви; она развилась, показался на ней цвет, выросли и созрели на ней ягоды;
11 Фараондун чөйчөгү да менин колумда экен. Мен жүзүмдөн алып, фараондун чөйчөгүнө сыгып, чөйчөктү фараонго сундум».
11 и чаша фараонова в руке у меня; я взял ягод, выжал их в чашу фараонову и подал чашу в руку фараону.
12 Жусуп ага мындай деди: «Түштүн чечмелениши мындай: үч бутак – бул үч күн.
12 И сказал ему Иосиф: вот истолкование его: три ветви - это три дня;
13 Үч күндөн кийин фараон сени бошотуп, кайрадан ордуңа коёт. Ошондо сен мурункудай эле ага чөйчөк сунасың.
13 через три дня фараон вознесет главу твою и возвратит тебя на место твое, и ты подашь чашу фараонову в руку его, по прежнему обыкновению, когда ты был у него виночерпием;
14 Сага жакшы болгондо мени эсте. Мага жакшылык кылып, мен жөнүндө фараондун эсине салып, мени бул үйдөн чыгарып ал.
14 вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома,
15 Анткени мен эврейлердин жеринен уурдалып келгем. Зынданга салынгыдай, бул жакта да мен эч нерсе кылган эмесмин».
15 ибо я украден из земли Евреев; а также и здесь ничего не сделал, за что бы бросить меня в темницу.
16 Башкы нан сунуучу Жусуптун түштү жакшы чечмелегенин көрүп: «Мен да түш көрдүм. Түшүмдө тордолгон үч себетти башыма көтөрүп алыптырмын.
16 Главный хлебодар увидел, что истолковал он хорошо, и сказал Иосифу: мне также снилось: вот на голове у меня три корзины решетчатых;
17 Үстүнкү себетте фараондун наабайчы жасаган ар кандай тамагы бар экен. Башымдагы себеттеги тамакты канаттуулар чокулап жатышыптыр», – деди.
17 в верхней корзине всякая пища фараонова, изделие пекаря, и птицы клевали ее из корзины на голове моей.
18 Ошондо Жусуп ага мындай деп жооп берди: «Мунун чечмелениши мындай: үч себет – бул үч күн.
18 И отвечал Иосиф и сказал: вот истолкование его: три корзины - это три дня;
19 Үч күндөн кийин фараон сенин башыңды алып, жыгачка асат. Канаттуулар денеңди чокулашат», – деди.
19 через три дня фараон снимет с тебя голову твою и повесит тебя на дереве, и птицы будут клевать плоть твою с тебя.
20 Үч күндөн кийин фараондун туулган күнү болуп, ал өзүнүн бардык кызматчыларына той берди. Ошондо ал өзүнүн башкы шарап сунуучусу менен башкы нан сунуучусун эстеди.
20 На третий день, день рождения фараонова, сделал он пир для всех слуг своих и вспомнил о главном виночерпии и главном хлебодаре среди слуг своих;
21 Шарап сунуучусун мурдагы ордуна койду, ошондо ал чөйчөккө шарап куюп, фараонго сунду.
21 и возвратил главного виночерпия на прежнее место, и он подал чашу в руку фараону,
22 Ал эми башкы нан сунуучусун, Жусуп чечмелегендей, жыгачка астырып таштады.
22 а главного хлебодара повесил, как истолковал им Иосиф.
23 Бирок башкы шарап сунуучу Жусуп жөнүндө эстеген жок, аны унутуп койду.
23 И не вспомнил главный виночерпий об Иосифе, но забыл его.