Deut.4.19; Ps.32.6
Deut.4.19; Ps.32.6
Exod.20.8-Exod.20.11; Exod.31.17; Deut.5.12-Deut.5.14; Heb.4.4
Exod.20.8-Exod.20.11; Exod.31.17; Deut.5.12-Deut.5.14; Heb.4.4
Gen.1.1
Gen.1.1
Gen.1.11-Gen.1.12; Gen.3.23
Gen.1.11-Gen.1.12; Gen.3.23
Gen.3.19; Gen.3.23; Gen.18.27; Ps.102.14; Eccl.12.7; 1Cor.15.47; Gen.7.22; Job.33.4; Isa.2.22; Job.27.3; 1Cor.15.45
Gen.3.19; Gen.3.23; Gen.18.27; Ps.102.14; Eccl.12.7; 1Cor.15.47; Gen.7.22; Job.33.4; Isa.2.22; Job.27.3; 1Cor.15.45
Gen.2.15; Gen.13.10; Isa.51.3; Ezek.28.13; Ezek.31.8; Joel.2.3
Gen.2.15; Gen.13.10; Isa.51.3; Ezek.28.13; Ezek.31.8; Joel.2.3
Gen.3.22; Rev.2.7; Rev.22.2; Rev.22.14; Gen.2.17
Gen.3.22; Rev.2.7; Rev.22.2; Rev.22.14; Gen.2.17
Gen.10.7; Gen.10.29; Gen.25.18; 1Sam.15.7
Gen.10.7; Gen.10.29; Gen.25.18; 1Sam.15.7
Dan.10.4
Dan.10.4
Gen.2.8
Gen.2.8
Gen.3.1-Gen.3.3; Gen.3.11; Gen.3.17; Rom.6.23; Jas.1.15
Gen.3.1-Gen.3.3; Gen.3.11; Gen.3.17; Rom.6.23; Jas.1.15
1Cor.11.9; 1Tim.2.13
1Cor.11.9; 1Tim.2.13
Gen.1.20; Gen.1.24; Ps.8.7
Gen.1.20; Gen.1.24; Ps.8.7
Gen.15.12; 1Sam.26.12
Gen.15.12; 1Sam.26.12
Gen.29.14; Judg.9.2; 2Sam.5.1; 2Sam.19.13; Eph.5.28-Eph.5.30; 1Cor.11.8
Gen.29.14; Judg.9.2; 2Sam.5.1; 2Sam.19.13; Eph.5.28-Eph.5.30; 1Cor.11.8
Matt.19.5; Mark.10.7; 1Cor.6.16; Eph.5.31; Ps.44.11; 1Cor.7.10-1Cor.7.11
Matt.19.5; Mark.10.7; 1Cor.6.16; Eph.5.31; Ps.44.11; 1Cor.7.10-1Cor.7.11
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Асман менен жер жана алардын бардык кошуундары ушундайча жаратылып бүткөн.
1 Так совершены небо и земля и все воинство их.
2 Ошентип, жетинчи күнгө оогондо, Кудай Өзүнүн иштерин бүтүрдү; Өзүнүн бардык иштерин бүтүрүп, жетинчи күнү эс алды.
2 И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел Своих, которые делал.
3 Анан Кудай жетинчи күнгө батасын берип, аны ыйыктады, анткени Кудай Өзү жараткан жана жасаган бардык иштерин бүтүрүп, ошол күнү эс алды.
3 И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал.
4
Асман менен жердин жаратылуусу мындай болгон: Кудай-Теңир асман менен жерди жаратып жатканда,
4 Вот происхождение неба и земли, при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал землю и небо,
5 жерде эч кандай бадал жок эле, эч кандай чөп өсө элек болчу, анткени Кудай-Теңир жер бетине жамгыр жаадырган эмес, жерди иштете турган адам да жок эле.
5 и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли,
6 Бирок жерден буу көтөрүлүп, бүт жер бетин сугарып турган.
6 но пар поднимался с земли и орошал все лице земли.
7 Анан Кудай-Теңир топурактан адам жаратып, анын жүзүнө өмүр демин үйлөдү, ошондо ал тирүү жан болуп калды.
7 И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою.
8 Кудай-Теңир чыгыштагы Эйденге бак отургузуп, ал жерге Өзү жараткан адамды жайгаштырды.
8 И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал.
9 Андан кийин Кудай-Теңир топурактан көрүнүшү жакшы, жегенге жарактуу ар кандай мөмөлүү дарактарды өстүрүп чыгарды. Бактын ортосуна өмүр дарагын жана жакшылык менен жамандыкты таанытып билдире турган дарак өстүрүп чыгарды.
9 И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла.
10 Эйденден бакты сугара турган дарыя агып чыкты. Ал ошол жерден төрт дарыяга бөлүндү.
10 Из Едема выходила река для орошения рая; и потом разделялась на четыре реки.
11 Биринин аты – Пишон, ал алтын чыккан бүт Хабила жергесин айланып агат.
11 Имя одной Фисон: она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото;
12 Ал жердин алтыны да жакшы. Ал жерде жыпар жыттуу чайыр жана агат ташы бар.
12 и золото той земли хорошее; там бдолах и камень оникс.
13 Экинчи дарыянын аты – Гихон, ал бүткүл Куш жергесин айланып агат.
13 Имя второй реки Гихон: она обтекает всю землю Куш.
14 Үчүнчү дарыянын аты – Хидекел (Тигир), ал Ашурдун алдынан агып өтөт. Төртүнчү дарыя – Эфрат.
14 Имя третьей реки Хиддекель: она протекает пред Ассириею. Четвертая река Евфрат.
15 Эйден багын иштетсин жана сактасын деп, Кудай-Теңир адамды ошол бакка жайгаштырды.
15 И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его.
16 Анан Кудай-Теңир адамга мындай деп осуят кылды: «Бактагы ар кандай дарактын жемишинен жесең болот,
16 И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть,
17 бирок жакшылык менен жамандыкты таанытып билдире турган дарактын жемишинен жебе, анткени андан даам таткан күнү өлүп каласың».
17 а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь.
18 Анан Кудай-Теңир мындай деди: «Адамга жалгыз болуу жакшы эмес, ага ылайык жардамчыны жараталы».
18 И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему.
19 Кудай-Теңир топурактан талаа жаныбарларын, асман канаттууларын жаратып, аларды кандай атай тургандыгын көрүү үчүн, адамга алып келди. Ар кандай тирүү жанга ал кандай ат койсо, анын аты ошондой болду.
19 Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей.
20 Адам бардык малдарга: асман канаттууларына, талаа жаныбарларына ат койду, бирок ага ылайык жардамчы табылбады.
20 И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым; но для человека не нашлось помощника, подобного ему.
21 Ошондо Кудай-Теңир адамды катуу уктатып салды. Ал уктап жатканда, анын бир кабыргасын алып, ордун эт менен жаап койду.
21 И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребр его, и закрыл то место плотию.
22 Ошентип, Кудай-Теңир адамдан алынган кабыргадан аял жаратып, аны адамга алып келди.
22 И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку.
23 Ошондо адам мындай деди: «Бул – менин сөөгүмдөн чыккан сөөк, этимден чыккан эт. Ал “аял” деп аталат, анткени эркектен алынды».
23 И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа.
24 Ошондуктан адам ата-энесин таштап, аялы менен биригет. Ошентип, экөө бир дене болот.
24 Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть.
25 Адам менен аялы экөө тең жылаңач эле, бирок уялышчу эмес.
25 И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились.