Gal.2.4
Gal.2.4
1Tim.2.6; Mark.1.15; Phil.2.7; John.1.14; 1Tim.2.15; Gen.3.15; Luke.2.21-Luke.2.22; Luke.2.27
1Tim.2.6; Mark.1.15; Phil.2.7; John.1.14; 1Tim.2.15; Gen.3.15; Luke.2.21-Luke.2.22; Luke.2.27
Gal.3.13; Gal.3.26; Rom.8.15
Gal.3.13; Gal.3.26; Rom.8.15
Rom.5.5; 2Cor.3.17; Acts.16.7
Rom.5.5; 2Cor.3.17; Acts.16.7
Gal.3.29
Gal.3.29
1Cor.1.21; 1Thess.4.5; 2Thess.1.8; 1John.4.8; Eph.2.11-Eph.2.12; 1Thess.1.9; 2Chr.13.9; Isa.37.19; Jer.2.11; Jer.5.7; Jer.16.20; 1Cor.8.4
1Cor.1.21; 1Thess.4.5; 2Thess.1.8; 1John.4.8; Eph.2.11-Eph.2.12; 1Thess.1.9; 2Chr.13.9; Isa.37.19; Jer.2.11; Jer.5.7; Jer.16.20; 1Cor.8.4
1Cor.8.3; Gal.3.3; Rom.8.3; Heb.7.18
1Cor.8.3; Gal.3.3; Rom.8.3; Heb.7.18
Rom.14.5; Col.2.16
Rom.14.5; Col.2.16
Gal.2.2; Gal.5.2; Gal.5.4; 1Thess.3.5
Gal.2.2; Gal.5.2; Gal.5.4; 1Thess.3.5
2Cor.6.13; 2Cor.2.5
2Cor.6.13; 2Cor.2.5
1Cor.2.3; Gal.1.6
1Cor.2.3; Gal.1.6
1Sam.29.9; Mal.2.7; 2Cor.5.20; Matt.10.40
1Sam.29.9; Mal.2.7; 2Cor.5.20; Matt.10.40
Gal.2.5
Gal.2.5
Gal.4.13
Gal.4.13
1Cor.4.15; Phlm.1.10; Jas.1.18; Rom.8.10
1Cor.4.15; Phlm.1.10; Jas.1.18; Rom.8.10
Gen.16.5; Gen.21.2
Gen.16.5; Gen.21.2
Gal.4.29; Rom.9.7; Gal.4.28; Gen.17.16-Gen.17.19; Gen.18.10; Gen.18.14; Gen.21.1-Gen.21.2; Heb.11.11
Gal.4.29; Rom.9.7; Gal.4.28; Gen.17.16-Gen.17.19; Gen.18.10; Gen.18.14; Gen.21.1-Gen.21.2; Heb.11.11
Rom.9.4; Deut.33.2
Rom.9.4; Deut.33.2
Heb.12.22; Rev.3.12; Rev.21.2; Rev.21.10
Heb.12.22; Rev.3.12; Rev.21.2; Rev.21.10
Isa.54.1
Isa.54.1
Gal.4.23; Rom.9.8; Gal.3.29
Gal.4.23; Rom.9.8; Gal.3.29
Gen.21.9; Gal.5.11
Gen.21.9; Gal.5.11
Gen.21.10; John.8.35
Gen.21.10; John.8.35
1Pet.3.6
1Pet.3.6
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Бирок бул нерсени айткым келет: мурасчы бардык нерсенин кожоюну болсо да, бала кезинде кулдан эч айырмаланбайт,
1 Еще скажу: наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего:
2 атасы белгилеген убакытка чейин кам көрүүчүлөрдүн жана үй башкаруучулардын көзөмөлү астында болот.
2 он подчинен попечителям и домоправителям до срока, отцом назначенного.
3 Ошондой эле биз да «бала кезибизде» дүйнөдөгү алгачкы негиздерге кул болчубуз.
3 Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началам мира;
4 Бирок өз убагы келгенде, Кудай Өз Уулун жиберди. Ал аялдан төрөлдү, мыйзамга баш ийди.
4 но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от жены, подчинился закону,
5 Ал мыйзамдын бийлиги астындагыларды кун төлөп куткарды. Ал мыйзамдын бийлиги астындагылар Кудайдын балдары болушу үчүн ошондой кылды.
5 чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление.
6 Силер Кудайдын балдары болуп калгандыктан, Кудай силердин жүрөгүңөргө Өз Уулунун «“Абба!”, Ата!» деп чакырган Рухун жиберди.
6 А как вы - сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: "Авва, Отче!"
7 Демек, эми сен кул эмессиң, сен Анын баласысың. Эгерде баласы болсоң, анда Кудай сени Ыйса Машайак аркылуу мурасчы да кылды.
7 Посему ты уже не раб, но сын; а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа.
8
Бирок ошол убакта силер Кудайды тааныбагандыктан, чыныгы Кудай эмес кудайлардын кулдары элеңер.
8 Но тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые в существе не боги.
9 Азыр болсо Кудайды таанып билгениңерден кийин, тагыраак айтканда, Кудай тарабынан таанылганыңардан кийин, кантип кайрадан алсыз жана жакыр алгачкы негиздерге кайрылып жатасыңар? Кайрадан аларга кул болгуңар келеби?
9 Ныне же, познав Бога, или, лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им?
10 Кээ бир күндөрдү, айларды, мезгилдерди, жылдарды ыйык тутуп жатасыңар!
10 Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы.
11 Мен силердин араңарда куру бекер эле эмгектендимби деп коркуп жатам.
11 Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас.
12 Бир туугандар, силерден өтүнөмүн: мендей болгула, анткени мен да силердей болчумун. Силер мени эч таарынткан эмессиңер.
12 Прошу вас, братия, будьте, как я, потому что и я, как вы. Вы ничем не обидели меня:
13 Өзүңөр билесиңер, мен биринчи жолу Жакшы Кабарды силерге алсыз абалымда тараткам,
13 знаете, что, хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз,
14 алсыз абалым силер үчүн азгырык болсо да, кемсинткен эмессиңер, жийиркенген эмессиңер, тескерисинче, мени Кудайдын периштеси катары, Машайак Ыйса катары кабыл алгансыңар.
14 но вы не презрели искушения моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня, как Ангела Божия, как Христа Иисуса.
15 Силердин ошол убактагы кубанычыңар кайда? Мен өзүм күбөлөндүрө алам, мүмкүн болсо, ошондо силер мага көзүңөрдү оюп берүүгө да даяр элеңер.
15 Как вы были блаженны! Свидетельствую о вас, что, если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне.
16 Эми мен чындыкты айтуу менен, силерге душман болуп калдымбы?
16 Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину?
17 Тигилер силерди таза ниет менен кызганып жатышкан жок, тескерисинче, силер аларды кызганышыңар үчүн, силерди бизден бөлүп кетүүнү каалап жатышат.
17 Ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них.
18 Дайыма таза ниет менен кызганган жакшы, бирок мен араңарда болгондо эле эмес.
18 Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас.
19 Балдарым, силерден Машайак көрүнгөнгө чейин, мен силер үчүн кайрадан толгоо азабын тартамын.
19 Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос!
20 Азыр жаныңарга барып, үнүмдү өзгөртүп сүйлөгүм келип жатат, анткени мен силерге айран-таң калып жатам.
20 Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас.
21
Силер, мыйзамдын бийлиги астында болууну каалагандар, айткылачы мага, мыйзамда эмне айтылганын уккан жок белеңер?
21 Скажите мне вы, желающие быть под законом: разве вы не слушаете закона?
22 Анткени Ыйык Жазууда: «Ыбрайымдын эки уулу бар эле, бири күң аялынан, бири эркин аялынан», – деп жазылган.
22 Ибо написано: Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной.
23 Бирок күң аялынан төрөлгөн уул кадимки балдардай, ал эми эркин аялынан төрөлгөн уул убада боюнча төрөлгөн.
23 Но который от рабы, тот рожден по плоти; а который от свободной, тот по обетованию.
24 Мында каймана маани бар. Бул эки келишимди билдирет. Бири Синай тоосунда түзүлгөн, ал – балдарын кулчулук үчүн төрөгөн Ажар.
24 В этом есть иносказание. Это два завета: один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь,
25 Ажар Аравиядагы Синай тоосун билдирет. Ал азыркы күндөгү Иерусалимге туура келет, анткени Иерусалим өзүнүн балдары менен кулчулукта.
25 ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве;
26 Жогорку Иерусалим болсо эркин, ал баарыбыздын энебиз,
26 а вышний Иерусалим свободен: он - матерь всем нам.
27 анткени Ыйык Жазууда: «Кубан, баласы жок, төрөбөс аял! Кубанып кыйкыр, катуу үн сал, толгоо тартып кыйналбаган аял! Анткени күйөөсү бар аялга караганда күйөөсү таштап кеткен аялдын балдары көп», – деп жазылган.
27 Ибо написано: возвеселись, неплодная, нерождающая; воскликни и возгласи, не мучившаяся родами; потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа.
28 Бир туугандар, силер да Ыскакка окшоп, убада боюнча төрөлгөн балдарсыңар.
28 Мы, братия, дети обетования по Исааку.
29 Бирок ошол убакта кадимки балдардай төрөлгөн бала Рух боюнча төрөлгөн баланы кубалаган, азыр да ошондой.
29 Но, как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне.
30 Бирок Ыйык Жазууда эмне деп айтылат? «Күң аялды баласы менен кууп чык, анткени күң аялдын баласы эркин аялдын баласы менен бирге мураскор болбойт».
30 Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной.
31 Ошондуктан, бир туугандар, биз «күң» аялдын балдары эмеспиз, «эркин» аялдын балдарыбыз.
31 Итак, братия, мы дети не рабы, но свободной.