Eph.4.1; Acts.23.18; Phil.1.7; Eph.6.20; Eph.3.13; Col.1.24
Eph.4.1; Acts.23.18; Phil.1.7; Eph.6.20; Eph.3.13; Col.1.24
Eph.1.10; Col.1.25; 1Tim.1.4; Eph.3.7; Eph.4.7; Acts.11.23; Rom.1.5
Acts.22.17; Acts.22.21; Acts.26.16-Acts.26.18; Dan.2.29; Rom.14.24; 2Cor.12.1; Eph.1.9-Eph.1.10
Eph.1.10; Col.1.25; 1Tim.1.4; Eph.3.7; Eph.4.7; Acts.11.23; Rom.1.5
Eph.1.10; Col.1.25; 1Tim.1.4; Eph.3.7; Eph.4.7; Acts.11.23; Rom.1.5
Acts.22.17; Acts.22.21; Acts.26.16-Acts.26.18; Dan.2.29; Rom.14.24; 2Cor.12.1; Eph.1.9-Eph.1.10
Acts.22.17; Acts.22.21; Acts.26.16-Acts.26.18; Dan.2.29; Rom.14.24; 2Cor.12.1; Eph.1.9-Eph.1.10
2Cor.11.6; Col.4.3
2Cor.11.6; Col.4.3
Gal.3.29; Eph.2.16; Eph.5.7
Gal.3.29; Eph.2.16; Eph.5.7
Col.1.23; Col.1.25; 2Cor.3.6; Eph.3.2; Eph.3.20; Eph.1.19
Col.1.23; Col.1.25; 2Cor.3.6; Eph.3.2; Eph.3.20; Eph.1.19
1Cor.15.9; Acts.9.15; Job.5.9; Rom.11.33; Eph.1.18; Rom.2.4
1Cor.15.9; Acts.9.15; Job.5.9; Rom.11.33; Eph.1.18; Rom.2.4
Eph.3.2-Eph.3.3; Col.1.26; Rev.4.11; Eph.2.10
Eph.3.2-Eph.3.3; Col.1.26; Rev.4.11; Eph.2.10
Rom.11.33; 1Pet.1.12; Eph.1.21; Eph.6.12; Eph.1.3
Rom.11.33; 1Pet.1.12; Eph.1.21; Eph.6.12; Eph.1.3
Eph.1.11
Eph.1.11
Heb.4.16; Heb.10.19; Eph.2.18; 2Cor.3.4; Mark.11.22; Phil.3.9
Heb.4.16; Heb.10.19; Eph.2.18; 2Cor.3.4; Mark.11.22; Phil.3.9
Eph.3.1; 2Cor.1.6
Eph.3.1; 2Cor.1.6
Eph.1.10; Eph.1.21
Eph.1.10; Eph.1.21
Eph.1.10; Eph.1.21
Eph.3.8; 1Cor.16.13; Eph.6.10; Phil.4.13; Col.1.11; Rom.7.22
Eph.3.8; 1Cor.16.13; Eph.6.10; Phil.4.13; Col.1.11; Rom.7.22
Eph.2.22; Col.2.7; Col.1.23
Eph.2.22; Col.2.7; Col.1.23
John.1.5; Rom.8.39; Job.11.8-Job.11.9
John.1.5; Rom.8.39; Job.11.8-Job.11.9
Phil.4.7; Col.2.10; Eph.1.23
Phil.4.7; Col.2.10; Eph.1.23
Rom.14.24; Jude.1.24; 2Cor.9.8; Eph.3.7
Rom.14.24; Jude.1.24; 2Cor.9.8; Eph.3.7
Rom.11.36
Rom.11.36
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Ошондуктан мен, Пабыл, силер, бутпарастар үчүн, Машайак Ыйсанын туткуну болдум.
1 Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас язычников.
2-3 Мага ачылган жашыруун сыр жөнүндө, атап айтканда, Кудайдын ырайымы жөнүндө силерге жарыялоо кызматы мага тапшырылгандыгын уккансыңар. Бул жөнүндө жогоруда кыскача жаздым.
2 Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас,
2-3 Мага ачылган жашыруун сыр жөнүндө, атап айтканда, Кудайдын ырайымы жөнүндө силерге жарыялоо кызматы мага тапшырылгандыгын уккансыңар. Бул жөнүндө жогоруда кыскача жаздым.
3 потому что мне через откровение возвещена тайна (о чем я и выше писал кратко),
4 Силер бул катты окуганда, Машайактын жашыруун сырын кандай түшүнөрүмдү байкай аласыңар.
4 то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой,
5 Азыркы күндө Анын ыйык элчилерине жана пайгамбарларына Рух аркылуу белгилүү болгон бул сыр мурунку муундун адамдарына белгилүү болгон эмес.
5 которая не была возвещена прежним поколениям сынов человеческих, как ныне открыта святым Апостолам Его и пророкам Духом Святым,
6 Ал сыр мындай: бутпарастар да мураскорлор жана ошол эле дененин мүчөлөрү болушат, ошондой эле Жакшы Кабардын негизинде Машайак Ыйса аркылуу Анын убадасы аларга да тиешелүү.
6 чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования,
7 Кудайдын күчү менен берилген Кудайдын ырайым белегинин негизинде мен Жакшы Кабар тарата турган кызматчы болуп калдым.
7 которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его.
8 Ыйыктардын эң кичинеси болгон мага берилген ырайым бул: Кудайдын ырайымы менен Машайактын изилденгис байлыгын бутпарас элдерге жар салуу,
8 Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия - благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово
9 ошондой эле Кудайдын ар тараптуу акылмандуулугу асмандагы башкаруучуларга жана бийликтегилерге Жыйын аркылуу азыркы учурда белгилүү болушу үчүн,
9 и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом,
10 бардыгын жараткан Кудайдын Өзүндө эзелтеден бери жашыруун болуп келген сырдын мааниси кандай экендигин бардык адамдарга ачып берүү.
10 дабы ныне соделалась известною через Церковь начальствам и властям на небесах многоразличная премудрость Божия,
11 Бул сыр Анын Теңирибиз Машайак Ыйса аркылуу жүзөгө ашырылган эзелтеден берки максатына негизделген.
11 по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем,
12 Машайак аркылуу жана Машайакка болгон ишенимибиз аркылуу Кудайга кайраттуулук менен, ишенимдүү түрдө кайрылууга мүмкүнчүлүгүбүз бар.
12 в Котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него.
13 Ошондуктан силер үчүн азап тартып жатканыма кайгырбооңорду өтүнөм, анткени менин азап тартуум – силердин даңкыңар.
13 Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава.
14-15
Ошол себептен мен Теңирибиз Ыйса Машайактын Атасынын – жердеги жана асмандагы бардык үй-бүлө Ким аркылуу аталса, Ошонун алдында тизе бүгүп,
14 Для сего преклоняю колени мои пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа,
14-15
Ошол себептен мен Теңирибиз Ыйса Машайактын Атасынын – жердеги жана асмандагы бардык үй-бүлө Ким аркылуу аталса, Ошонун алдында тизе бүгүп,
15 от Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле,
16 Ал Өз даңкынын молдугу боюнча Руху аркылуу ички адамыңарды бекемдесин деп;
16 да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке,
17 ишеним аркылуу Машайак силердин жүрөгүңөрдөн орун алсын деп;
17 верою вселиться Христу в сердца ваши,
18 ошондой эле сүйүүгө тамырланышсын жана негизделишсин, бардык ыйыктар менен бирге Машайактын сүйүүсүнүн кеңдиги менен узундугу, тереңдиги менен бийиктиги эмне экенин түшүнө алышсын деп;
18 чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота,
19 акыл жеткис ошол сүйүүнү таанып билишсин, Кудайдын толуктугуна толушсун деп сыйынам.
19 и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею.
20 Биздин ичибизде күчү менен аракеттенип жаткан, сураганыбыздан да же ойлогонубуздан да артык кыла ала турган Кудай
20 А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем,
21 Жыйында Машайак Ыйса аркылуу муундан муунга, кылымдан кылымга даңкталсын! Оомийин!
21 Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь.