Eccl.1.12; Eccl.7.27; Eccl.12.8-Eccl.12.10; Eccl.1.12
Eccl.1.12; Eccl.7.27; Eccl.12.8-Eccl.12.10; Eccl.1.12
Eccl.12.8; Eccl.1.1; Eccl.12.8; Rom.8.20
Eccl.12.8; Eccl.1.1; Eccl.12.8; Rom.8.20
Eccl.1.14; Ps.143.4; Job.7.16; Ps.38.6; Eccl.2.11; Eccl.2.22; Eccl.3.9; Eccl.5.15
Eccl.1.14; Ps.143.4; Job.7.16; Ps.38.6; Eccl.2.11; Eccl.2.22; Eccl.3.9; Eccl.5.15
Ps.103.5; Ps.118.90
Ps.103.5; Ps.118.90
Ps.18.5-Ps.18.7
Ps.18.5-Ps.18.7
Eccl.11.5; John.3.8
Eccl.11.5; John.3.8
Ps.103.8-Ps.103.9
Ps.103.8-Ps.103.9
Eccl.4.8; Prov.27.20
Eccl.4.8; Prov.27.20
Eccl.3.15; Eccl.6.10; Eccl.2.12
Eccl.3.15; Eccl.6.10; Eccl.2.12
Eccl.3.15
Eccl.3.15
Eccl.2.16; Eccl.9.5
Eccl.2.16; Eccl.9.5
Eccl.1.1
Eccl.1.1
Eccl.1.17; 1Kgs.4.33; Eccl.2.23; Eccl.2.26; Eccl.3.10; Gen.3.19
Eccl.1.17; 1Kgs.4.33; Eccl.2.23; Eccl.2.26; Eccl.3.10; Gen.3.19
Eccl.1.2; Eccl.2.11; Eccl.2.17; Eccl.2.26; Eccl.4.4; Eccl.6.9
Eccl.1.2; Eccl.2.11; Eccl.2.17; Eccl.2.26; Eccl.4.4; Eccl.6.9
Eccl.7.13
Eccl.7.13
Eccl.2.9; 1Kgs.3.12-1Kgs.3.13; 1Kgs.4.30; 1Kgs.10.7; 1Kgs.10.23
Eccl.2.9; 1Kgs.3.12-1Kgs.3.13; 1Kgs.4.30; 1Kgs.10.7; 1Kgs.10.23
Eccl.1.13; Eccl.2.3; Eccl.2.12; Eccl.7.23; Eccl.7.25; Eccl.9.3; Eccl.1.14
Eccl.1.13; Eccl.2.3; Eccl.2.12; Eccl.7.23; Eccl.7.25; Eccl.9.3; Eccl.1.14
Eccl.12.12
Eccl.12.12
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Иерусалимдеги падыша Дөөттүн уулу, Насаатчынын сөздөрү.
1 Слова Екклесиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме.
2 «Түйшүктүн түйшүгү, – деди Насаатчы, – түйшүктүн түйшүгү – бардыгы түйшүк!»
2 Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, - все суета!
3 Адамга өзүнүн күн астында мээнеттенген эмгегинен эмне пайда?
3 Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем?
4 Бир муун өтөт, бир муун келет, жер болсо кылымдан кылымга тура берет.
4 Род проходит, и род приходит, а земля пребывает во веки.
5 Күн чыгат, күн кайра батат, ал өзүнүн ордуна, чыккан жерине шашат.
5 Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит.
6 Шамал түштүккө согот, андан түндүккө өтөт, ал өз жолу менен тегеренип жүрүп, чыккан жерине кайтат.
6 Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои.
7 Дарыялардын баары деңизге барып куят, бирок деңиз ашып-ташып кетпейт, кайра агыш үчүн, дарыялар өздөрүнүн чыккан жерине кайтышат.
7 Все реки текут в море, но море не переполняется: к тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь.
8 Бардыгы эмгектенүүдө. Эч ким аны сөз менен айтып жеткире албайт. Көз көргөнүнө тойбойт, кулак укканына тойбойт.
8 Все вещи - в труде: не может человек пересказать всего; не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием.
9 Мурун эмне болсо, азыр да ошол боло берет, мурун эмне жасалса, азыр да ошол жасала берет, демек, күн астында жаңы эч нерсе жок.
9 Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем.
10 Адамдар: «Карасаң, бул – жаңы нерсе», – деп айта турган бир нерсе болушу мүмкүн, бирок ал бизден мурун, өткөн кылымдарда эле болгон.
10 Бывает нечто, о чем говорят: "смотри, вот это новое"; но это было уже в веках, бывших прежде нас.
11 Мурун болгон нерселер эстелбейт, ошондой эле боло турган нерселер кийинкилердин эсинде калбайт.
11 Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после.
12
Мен, Насаатчы, Иерусалимде Ысрайылдын падышасы болгом.
12 Я, Екклесиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме;
13 Мен асман астында эмне болуп жатса, ошонун баарын акыл менен сынаганга, изилдегенге көңүл койдум: бул татаал ишти Кудай адам баласына машыгып турсун деп берген.
13 и предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом: это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем.
14 Мен күн астында жасалып жаткан иштердин баарын көрдүм, анын бардыгы курулай убаракерчилик жана рухтун кыйналуусу!
14 Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот, все - суета и томление духа!
15 Ийри түзөлбөйт, жок нерсени бар деп эсептөөгө болбойт.
15 Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать.
16 Мен өзүмө өзүм мындай дедим: Мына, мен Иерусалимге менден мурун бийлик кылгандарга караганда көбүрөөк акылмандуулукка ээ болдум. Менин жүрөгүм көп акылмандыкты жана көп билимди көрдү.
16 Говорил я с сердцем моим так: вот, я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом, и сердце мое видело много мудрости и знания.
17 Мен акылмандыкты таанып билүүгө, акылсыздык менен түркөйлүктү таанып билүүгө көңүл койдум. Бул да рухтун кыйналуусу экенин билдим.
17 И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость: узнал, что и это - томление духа;
18 Анткени акылмандуулук канчалык көп болсо, кайгы ошончолук көп, билимин арттырган адам кайгысын арттырат.
18 потому что во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь.