Eccl.1.12; Eccl.7.27; Eccl.12.8-Eccl.12.10; Eccl.1.12
Eccl.1.12; Eccl.7.27; Eccl.12.8-Eccl.12.10; Eccl.1.12
Eccl.12.8; Eccl.1.1; Eccl.12.8; Rom.8.20
Eccl.12.8; Eccl.1.1; Eccl.12.8; Rom.8.20
Eccl.1.14; Ps.143.4; Job.7.16; Ps.38.6; Eccl.2.11; Eccl.2.22; Eccl.3.9; Eccl.5.15
Eccl.1.14; Ps.143.4; Job.7.16; Ps.38.6; Eccl.2.11; Eccl.2.22; Eccl.3.9; Eccl.5.15
Ps.103.5; Ps.118.90
Ps.103.5; Ps.118.90
Ps.18.5-Ps.18.7
Ps.18.5-Ps.18.7
Eccl.11.5; John.3.8
Eccl.11.5; John.3.8
Ps.103.8-Ps.103.9
Ps.103.8-Ps.103.9
Eccl.4.8; Prov.27.20
Eccl.4.8; Prov.27.20
Eccl.3.15; Eccl.6.10; Eccl.2.12
Eccl.3.15; Eccl.6.10; Eccl.2.12
Eccl.3.15
Eccl.3.15
Eccl.2.16; Eccl.9.5
Eccl.2.16; Eccl.9.5
Eccl.1.1
Eccl.1.1
Eccl.1.17; 1Kgs.4.33; Eccl.2.23; Eccl.2.26; Eccl.3.10; Gen.3.19
Eccl.1.17; 1Kgs.4.33; Eccl.2.23; Eccl.2.26; Eccl.3.10; Gen.3.19
Eccl.1.2; Eccl.2.11; Eccl.2.17; Eccl.2.26; Eccl.4.4; Eccl.6.9
Eccl.1.2; Eccl.2.11; Eccl.2.17; Eccl.2.26; Eccl.4.4; Eccl.6.9
Eccl.7.13
Eccl.7.13
Eccl.2.9; 1Kgs.3.12-1Kgs.3.13; 1Kgs.4.30; 1Kgs.10.7; 1Kgs.10.23
Eccl.2.9; 1Kgs.3.12-1Kgs.3.13; 1Kgs.4.30; 1Kgs.10.7; 1Kgs.10.23
Eccl.1.13; Eccl.2.3; Eccl.2.12; Eccl.7.23; Eccl.7.25; Eccl.9.3; Eccl.1.14
Eccl.1.13; Eccl.2.3; Eccl.2.12; Eccl.7.23; Eccl.7.25; Eccl.9.3; Eccl.1.14
Eccl.12.12
Eccl.12.12
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
Иерусалимдеги падыша Дөөттүн уулу, Насаатчынын сөздөрү.
Слова Екклесиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме.
«Түйшүктүн түйшүгү, – деди Насаатчы, – түйшүктүн түйшүгү – бардыгы түйшүк!»
Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, - все суета!
Адамга өзүнүн күн астында мээнеттенген эмгегинен эмне пайда?
Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем?
Бир муун өтөт, бир муун келет, жер болсо кылымдан кылымга тура берет.
Род проходит, и род приходит, а земля пребывает во веки.
Күн чыгат, күн кайра батат, ал өзүнүн ордуна, чыккан жерине шашат.
Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит.
Шамал түштүккө согот, андан түндүккө өтөт, ал өз жолу менен тегеренип жүрүп, чыккан жерине кайтат.
Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои.
Дарыялардын баары деңизге барып куят, бирок деңиз ашып-ташып кетпейт, кайра агыш үчүн, дарыялар өздөрүнүн чыккан жерине кайтышат.
Все реки текут в море, но море не переполняется: к тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь.
Бардыгы эмгектенүүдө. Эч ким аны сөз менен айтып жеткире албайт. Көз көргөнүнө тойбойт, кулак укканына тойбойт.
Все вещи - в труде: не может человек пересказать всего; не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием.
Мурун эмне болсо, азыр да ошол боло берет, мурун эмне жасалса, азыр да ошол жасала берет, демек, күн астында жаңы эч нерсе жок.
Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем.
Адамдар: «Карасаң, бул – жаңы нерсе», – деп айта турган бир нерсе болушу мүмкүн, бирок ал бизден мурун, өткөн кылымдарда эле болгон.
Бывает нечто, о чем говорят: "смотри, вот это новое"; но это было уже в веках, бывших прежде нас.
Мурун болгон нерселер эстелбейт, ошондой эле боло турган нерселер кийинкилердин эсинде калбайт.
Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после.
Мен, Насаатчы, Иерусалимде Ысрайылдын падышасы болгом.
Я, Екклесиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме;
Мен асман астында эмне болуп жатса, ошонун баарын акыл менен сынаганга, изилдегенге көңүл койдум: бул татаал ишти Кудай адам баласына машыгып турсун деп берген.
и предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом: это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем.
Мен күн астында жасалып жаткан иштердин баарын көрдүм, анын бардыгы курулай убаракерчилик жана рухтун кыйналуусу!
Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот, все - суета и томление духа!
Ийри түзөлбөйт, жок нерсени бар деп эсептөөгө болбойт.
Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать.
Мен өзүмө өзүм мындай дедим: Мына, мен Иерусалимге менден мурун бийлик кылгандарга караганда көбүрөөк акылмандуулукка ээ болдум. Менин жүрөгүм көп акылмандыкты жана көп билимди көрдү.
Говорил я с сердцем моим так: вот, я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом, и сердце мое видело много мудрости и знания.
Мен акылмандыкты таанып билүүгө, акылсыздык менен түркөйлүктү таанып билүүгө көңүл койдум. Бул да рухтун кыйналуусу экенин билдим.
И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость: узнал, что и это - томление духа;
Анткени акылмандуулук канчалык көп болсо, кайгы ошончолук көп, билимин арттырган адам кайгысын арттырат.
потому что во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь.