Josh.14.6; 1Chr.23.14; 2Chr.30.16; Ezra.3.2
Josh.14.6; 1Chr.23.14; 2Chr.30.16; Ezra.3.2
Exod.19.18; Exod.19.20; Judg.5.4-Judg.5.5; Ps.67.8-Ps.67.9; Hab.3.3; Ps.67.18; Dan.7.10; Acts.7.53; Gal.3.19; Heb.2.2; Jude.1.14; Rev.5.11
Exod.19.18; Exod.19.20; Judg.5.4-Judg.5.5; Ps.67.8-Ps.67.9; Hab.3.3; Ps.67.18; Dan.7.10; Acts.7.53; Gal.3.19; Heb.2.2; Jude.1.14; Rev.5.11
Deut.7.7-Deut.7.8; Deut.10.15; Hos.11.1; John.10.27-John.10.29; Rom.8.35; Rom.8.38-Rom.8.39; Luke.10.39; Acts.22.3
Deut.7.7-Deut.7.8; Deut.10.15; Hos.11.1; John.10.27-John.10.29; Rom.8.35; Rom.8.38-Rom.8.39; Luke.10.39; Acts.22.3
John.1.17; John.7.19
John.1.17; John.7.19
Num.23.21; Judg.8.23; Isa.33.22; Deut.32.15
Num.23.21; Judg.8.23; Isa.33.22; Deut.32.15
Gen.49.3-Gen.49.4
Gen.49.3-Gen.49.4
Gen.49.5; Exod.28.30; Exod.17.7; Num.20.13
Gen.49.5; Exod.28.30; Exod.17.7; Num.20.13
Exod.32.26-Exod.32.29; Mal.2.4-Mal.2.6
Exod.32.26-Exod.32.29; Mal.2.4-Mal.2.6
Deut.17.9-Deut.17.11; Ezek.44.23; Lev.10.11; Exod.30.7-Exod.30.8; 1Sam.2.28; Ps.50.21; Ezek.43.27
Deut.17.9-Deut.17.11; Ezek.44.23; Lev.10.11; Exod.30.7-Exod.30.8; 1Sam.2.28; Ps.50.21; Ezek.43.27
Ezek.20.40-Ezek.20.41; Ezek.43.27; Amos.5.22
Ezek.20.40-Ezek.20.41; Ezek.43.27; Amos.5.22
Gen.49.27
Gen.49.27
Gen.49.22; Gen.49.25; Deut.33.28; Gen.27.28
Gen.49.22; Gen.49.25; Deut.33.28; Gen.27.28
Gen.49.26; Hab.3.6; Ps.89.3
Gen.49.26; Hab.3.6; Ps.89.3
Ps.23.1; Exod.3.2-Exod.3.4; Acts.7.30; Acts.7.35
Ps.23.1; Exod.3.2-Exod.3.4; Acts.7.30; Acts.7.35
1Chr.5.1; Num.23.22; 1Kgs.22.11; Ps.43.6; Dan.8.4; Gen.48.19; Num.1.33; Num.1.35
1Chr.5.1; Num.23.22; 1Kgs.22.11; Ps.43.6; Dan.8.4; Gen.48.19; Num.1.33; Num.1.35
Gen.49.13-Gen.49.15
Gen.49.13-Gen.49.15
Exod.15.17; Isa.2.3; Ps.4.6; Ps.50.21
Exod.15.17; Isa.2.3; Ps.4.6; Ps.50.21
Gen.49.19; 1Chr.12.8
Gen.49.19; 1Chr.12.8
Num.32.1-Num.32.5; Num.32.16-Num.32.19; Num.32.31-Num.32.32; Josh.1.12-Josh.1.15; 1Chr.5.18-1Chr.5.22
Num.32.1-Num.32.5; Num.32.16-Num.32.19; Num.32.31-Num.32.32; Josh.1.12-Josh.1.15; 1Chr.5.18-1Chr.5.22
Gen.49.16; Gen.49.9; Josh.19.47; Judg.18.27
Gen.49.16; Gen.49.9; Josh.19.47; Judg.18.27
Gen.49.21; Josh.19.32-Josh.19.39
Gen.49.21; Josh.19.32-Josh.19.39
Gen.49.20; Job.29.6
Gen.49.20; Job.29.6
Exod.15.11; Deut.32.15; Ps.67.34-Ps.67.35; Ps.103.3; Isa.19.1; Hab.3.8
Exod.15.11; Deut.32.15; Ps.67.34-Ps.67.35; Ps.103.3; Isa.19.1; Hab.3.8
Ps.89.2; Ps.90.9
Ps.89.2; Ps.90.9
Ps.67.27; Isa.48.1; Num.23.9
Ps.67.27; Isa.48.1; Num.23.9
2Sam.7.23; Isa.45.17; Ps.32.20; Ps.113.17-Ps.113.19
2Sam.7.23; Isa.45.17; Ps.32.20; Ps.113.17-Ps.113.19
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Кудайдын кишиси Мусанын Ысрайыл уулдарына өлөр алдында берген батасы мындай:
1 Вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых пред смертью своею.
2 «Теңир Синайдан келди, аларга Сеирден жаркырап көрүндү, Паран тоосунан көрүндү, сансыз ыйыктар менен келди. Анын оң жагында мыйзам оту жалындап турат.
2 Он сказал: Господь пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых; одесную Его огнь закона.
3 Чынында, Ал Өз элин сүйөт. Анын ыйыктары Өз колунда, Сенин сөздөрүңдү угуш үчүн, алар бутуңа жыгылышты.
3 Истинно Он любит народ Свой; все святые его в руке Твоей, и они припали к стопам Твоим, чтобы внимать словам Твоим.
4 Муса бизге мыйзам берди, Жакыптын жамаатына мурас калтырды.
4 Закон дал нам Моисей, наследие обществу Иакова.
5 Ысрайыл уруулары менен бирге элдин башчылары чогулганда, ал Ысрайылга падыша болду.
5 И он был царь Израиля, когда собирались главы народа вместе с коленами Израилевыми.
6 Жашасын Рубейин, ал өлбөсүн, тукуму аз болбосун!
6 Да живет Рувим и да не умирает, и да не будет малочислен!
7 Ал эми Жүйүт жөнүндө мындай деди: Теңир, Жүйүттүн үнүн ук, аны өз элине алып кел. Ал өзүн өз колу менен коргой алсын, Сен ага душмандарына каршы күрөштө жардам бер.
7 Но об Иуде сказал сие: услыши, Господи, глас Иуды и приведи его к народу его; руками своими да защитит он себя, и Ты будь помощником против врагов его.
8 Леби жөнүндө мындай деди: Сенин уримиң менен тумимиң Сен Масада сынаган, Мериба суусунун боюнда Сени менен тирешкен ыйык адамыңдын үстүндө.
8 И о Левии сказал: туммим Твой и урим Твой на святом муже Твоем, которого Ты искусил в Массе, с которым Ты препирался при водах Меривы,
9 Ал атасы менен энеси жөнүндө: “Мен аларды карабайм”, – деп айтат. Ал өз бир туугандарын да тааныбайт, өз балдарын да билбейт. Анткени алар – Сенин сөзүңдү аткарган, Сенин келишимиңди сактаган лебилер.
9 который говорит об отце своем и матери своей: "я на них не смотрю", и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает; ибо они, левиты, слова Твои хранят и завет Твой соблюдают,
10 Алар Жакыпка Сенин мыйзамыңды, Ысрайылга Сенин осуяттарыңды үйрөтүшөт, Сенин алдыңда жыпар жыттуу зат түтөтүп, Сага арнап бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарды чалышат.
10 учат законам Твоим Иакова и заповедям Твоим Израиля, возлагают курение пред лице Твое и всесожжения на жертвенник Твой;
11 Анын күч-кубатына батаңды бер, Теңир, анын иштерине ийгилик бер, анын алдында туруштук бере албашы үчүн, ага каршы чыккандардын, аны жек көргөндөрдүн белин сындыр.
11 благослови, Господи, силу его и о деле рук его благоволи, порази чресла восстающих на него и ненавидящих его, чтобы они не могли стоять.
12 Бенжемин жөнүндө мындай деди: Теңир сүйгөн адам Анын алдында бейкапар жашайт, ар күнү аны Кудай калкалайт, ал Кудайдын жеринде коопсуз жашайт.
12 О Вениамине сказал: возлюбленный Господом обитает у Него безопасно, Бог покровительствует ему всякий день, и он покоится между раменами Его.
13 Жусуп жөнүндө мындай деди: Теңир анын жерин асман байлыктары менен, шүүдүрүм менен, жердин түпкүрүндө жаткан байлыктар менен,
13 Об Иосифе сказал: да благословит Господь землю его вожделенными дарами неба, росою и дарами бездны, лежащей внизу,
14 күн менен айдын астында өскөн эң жакшы жемиштер менен,
14 вожделенными плодами от солнца и вожделенными произведениями луны,
15 байыркы тоолордо, түбөлүктүү дөбөлөрдө өскөн эң сонун мөмөлөр менен,
15 превосходнейшими произведениями гор древних и вожделенными дарами холмов вечных,
16 жерди толтурган эң жакшы түшүм менен жалгасын. Тикенектүү бадалга Келгендин батасы Жусупка тийсин, бир туугандарынын ичинен эң жакшысына тийсин.
16 и вожделенными дарами земли и того, что наполняет ее; благословение Явившегося в терновом кусте да приидет на главу Иосифа и на темя наилучшего из братьев своих;
17 Анын күчү биринчи туулган буканыкындай, мүйүзү буйволдун мүйүзүндөй. Ал мүйүзү менен бүт элдерди жердин түбүнө чейин сүзө качырсын. Бул – Эпрайымдын түмөндөгөн тукуму, бул – Менашенин миңдеген тукуму.
17 крепость его как первородного тельца, и роги его, как роги буйвола; ими избодет он народы все до пределов земли: это тьмы Ефремовы, это тысячи Манассиины.
18 Забулун жөнүндө мындай деди: Өз жолуңда ойноп-күл, Забулун. Өз чатырыңда көңүл ач, Исахар.
18 О Завулоне сказал: веселись, Завулон, в путях твоих, и Иссахар, в шатрах твоих;
19 Алар тоого эл чакырып, ал жерде ыраазычылык курмандыктарын чалышат, анткени алар деңиз байлыктары менен азыктанып, кумдун ичинде жаткан кенчке бөлөнүшөт.
19 созывают они народ на гору, там заколают законные жертвы, ибо они питаются богатством моря и сокровищами, сокрытыми в песке.
20 Гат жөнүндө мындай деди: Гат тукумун Таратканга даңк! Ал арстандай болуп жатат, колду да, башты да талкалайт.
20 О Гаде сказал: благословен распространивший Гада; он покоится как лев и сокрушает и мышцу и голову;
21 Ал жердин жакшысын тандап алды, ошол жерде ал башчынын энчисин алып урматка бөлөндү. Ал эл башчылары менен келип, Теңирдин адилеттигин жана өкүмдөрүн Ысрайыл менен бирге ишке ашырды.
21 он избрал себе начаток земли, там почтен уделом от законодателя, и пришел с главами народа, и исполнил правду Господа и суды с Израилем.
22 Дан жөнүндө мындай деди: Башандан чуркап чыккан Дан – жаш арстан.
22 О Дане сказал: Дан молодой лев, который выбегает из Васана.
23 Напталы жөнүндө мындай деди: Напталы жакшылыкка тунган, Теңирдин батасын мол алган. Деңиз менен түштүк тарап ага таандык.
23 О Неффалиме сказал: Неффалим насыщен благоволением и исполнен благословения Господа; море и юг во владении его.
24 Ашыр жөнүндө мындай деди: Башка уулдарынын ичинен Ашырга көбүрөөк бата тийген, ал бир туугандарынын арасында кадырлуу, бутун майга малат.
24 Об Асире сказал: благословен между сынами Асир, он будет любим братьями своими, и окунет в елей ногу свою;
25 Дарбазаларың темир менен жезден болот, байлыгың күн санап көбөйөт.
25 железо и медь - запоры твои; как дни твои, будет умножаться богатство твое.
26 Булуттардын үстүндө атак-даңкы менен асмандан сага жардамга келген Ысрайылдын Кудайындай Кудай жок.
26 Нет подобного Богу Израилеву, Который по небесам принесся на помощь тебе и во славе Своей на облаках;
27 Сенин баш паанаң – байыркы Кудай, сени түбөлүктүү колдор коргойт. Ал сенин алдыңдан душмандарыңды кууп чыгып: “Кыргыла!” – дейт.
27 прибежище твое Бог древний, и ты под мышцами вечными; Он прогонит врагов от лица твоего и скажет: истребляй!
28 Ысрайыл коопсуз жашайт, ал жалгыз. Жакып данга бай, шарабы мол, асмандан шүүдүрүм тамчылаган жерди көрүп турат.
28 Израиль живет безопасно, один; око Иакова видит пред собою землю обильную хлебом и вином, и небеса его каплют росу.
29 Бактылуусуң сен, Ысрайыл! Теңир сактаган сендей эл барбы? Ал сенин коргоочу калканың, даңктуу кылычың! Душмандарың сага жасакерленишет, сен алардын бийик жерлерин тебелеп-тепсейсиң».
29 Блажен ты, Израиль! кто подобен тебе, народ, хранимый Господом, Который есть щит, охраняющий тебя, и меч славы твоей? Враги твои раболепствуют тебе, и ты попираешь выи их.