Скифия өлкөсөнөн тургундары, талап-тоноочулук менен күн өткөргөн көчмөн эл.
Col.2.12; Phil.3.14; Eph.1.20
Col.2.12; Phil.3.14; Eph.1.20
Matt.16.23
Matt.16.23
Col.2.20; Rom.6.2
Col.2.20; Rom.6.2
John.11.25; Phil.3.21; 1Pet.1.1; 1Pet.1.7; 1Pet.1.13; 1John.2.28; 1John.3.2; 1Cor.15.43
John.11.25; Phil.3.21; 1Pet.1.1; 1Pet.1.7; 1Pet.1.13; 1John.2.28; 1John.3.2; 1Cor.15.43
Rom.8.13; Gal.5.24; Rom.6.13; Eph.5.3; Eph.5.5; Rom.1.26; Job.31.25-Job.31.26
Rom.8.13; Gal.5.24; Rom.6.13; Eph.5.3; Eph.5.5; Rom.1.26; Job.31.25-Job.31.26
Eph.5.6
Eph.5.6
Eph.2.2; Eph.2.11
Eph.2.2; Eph.2.11
Eph.4.22; Eph.4.31; Eph.4.29
Eph.4.22; Eph.4.31; Eph.4.29
Lev.19.11; Eph.4.25; Col.2.11; Rom.6.6; Eph.4.22
Lev.19.11; Eph.4.25; Col.2.11; Rom.6.6; Eph.4.22
Eph.4.24; Rom.6.4; Rom.12.2; Rom.8.29; Eph.2.10
Eph.4.24; Rom.6.4; Rom.12.2; Rom.8.29; Eph.2.10
Rom.10.12; 1Cor.12.13; Gal.5.6; Eph.1.23
Rom.10.12; 1Cor.12.13; Gal.5.6; Eph.1.23
Col.3.10; Rom.8.33; Phil.2.1; Eph.4.32; Eph.4.2
Col.3.10; Rom.8.33; Phil.2.1; Eph.4.32; Eph.4.2
Col.3.12; Mark.11.25; Col.3.12; Col.3.12
Col.3.12; Mark.11.25; Col.3.12; Col.3.12
1Thess.5.8; Eph.5.2; Eph.4.3; Heb.6.1; John.17.23
1Thess.5.8; Eph.5.2; Eph.4.3; Heb.6.1; John.17.23
Phil.4.7; Eph.2.16; Col.3.17
Phil.4.7; Eph.2.16; Col.3.17
John.15.3; Eph.5.19; Col.4.6
John.15.3; Eph.5.19; Col.4.6
Col.3.23; 1Cor.10.31; Col.1.12; Col.4.2; Eph.5.20
Col.3.23; 1Cor.10.31; Col.1.12; Col.4.2; Eph.5.20
Col.3.18-Col.4.1; Eph.5.22-Eph.6.9
Eph.5.4; Phlm.1.8
Col.3.18-Col.4.1; Eph.5.22-Eph.6.9
Eph.5.4; Phlm.1.8
Eph.4.31
Eph.4.31
Eph.5.24; Titus.2.9
Eph.5.24; Titus.2.9
Col.3.20
Col.3.20
Col.3.17; Phlm.1.16
Col.3.17; Phlm.1.16
Eph.6.8; 1Cor.7.22
Eph.6.8; 1Cor.7.22
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Эгерде силер Машайак менен кошо тирилсеңер, анда асмандагыга умтулгула, анткени Машайак Кудайдын оң жагында, асманда отурат.
1 Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога;
2 Жердеги жөнүндө эмес, асмандагы жөнүндө ойлогула.
2 о горнем помышляйте, а не о земном.
3 Анткени силер өлдүңөр, силердин өмүрүңөр Машайак менен бирге Кудайда жашырылган.
3 Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге.
4 Силердин өмүрүңөр болгон Машайак келгенде, силер Аны менен бирге даңк менен көрүнөсүңөр.
4 Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе.
5 Ошондуктан дене кумарларын: ойноштукту, ыпыластыкты, кумардануучулукту, жаман каалоолорду жана бутка табынуучулук болуп эсептелген дүнүйөкордукту жок кылгыла.
5 Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение,
6 Ушундай иштерди кылган баш ийбес адамдар Кудайдын каарына калышат.
6 за которые гнев Божий грядет на сынов противления,
7 Силер да бир кезде ошол кумарларыңар боюнча жашачусуңар.
7 в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними.
8 Азыр болсо силер мунун баарын: ачууну, каарды, жамандыкты, заар тилди, адепсиз сөздөрдү таштагыла.
8 А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших;
9 Бири-бириңерге жалган айтпагыла, анткени эски табиятыңарды жаман иштери менен бирге чечип салып, жаңы табиятты кийгенсиңер.
9 не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его
10 Кудайды таанып билүү аркылуу Жаратуучунун бейнесине окшошуу үчүн жаңыланып турган жаңы табиятты кийгенсиңер.
10 и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его,
11 Жаңы табиятта эллин да, жүйүт да, сүннөттүү да, сүннөтсүз да, варвар да, скиф да, кул да, эркин адам да жок, бардыгы жана бардыгында – Машайак.
11 где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос.
12 Ошондуктан Кудайдын тандалгандары, ыйыктары жана сүйүктүүлөрү катары боорукердикти, ак көңүлдүктү, момундукту, жооштукту, чыдамдуулукту кийгиле.
12 Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение,
13 Көтөрүмдүү болгула, бири-бириңерди кечиргиле, эгерде бири-бириңерге нааразычылыгыңар бар болсо, Машайак силерди кечиргендей, силер да кечиргиле.
13 снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы.
14 Булардын бардыгынын үстүнөн сүйүүнү курчангыла, ал – жеткилеңдиктин куру.
14 Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства.
15 Жүрөгүңөрдө Машайактын тынчтыгы бийлик кылсын, силер бир Дененин мүчөлөрү катары ушул тынчтыкка чакырылгансыңар. Ыраазычылык билдирүүчүлөрдөн болгула.
15 И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны.
16 Машайактын сөзү молдугу менен ичиңерде жашасын. Бири-бириңерди акылмандуулук менен үйрөткүлө, бири-бириңерге забурлар, даңктоо ырлары жана рухий ырлар менен насаат айткыла, Кудайга чын жүрөгүңөрдөн ыраазычылык билдирүү менен ырдагыла.
16 Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью; научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу.
17 Сүйлөсөңөр да, иштесеңер да, бардыгын Теңир Ыйсанын ысымы урматына, Ал аркылуу Кудай Атага ыраазычылык билдирүү менен кылгыла.
17 И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца.
18
Аялдар, Теңирге тиешелүү болгондорго ылайык келгендей, күйөөңөргө баш ийгиле.
18 Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе.
19 Күйөөлөр, аялыңарды сүйгүлө, аларга катаал болбогула.
19 Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы.
20 Балдар, бардык нерседе ата-энеңерге баш ийгиле, анткени бул Теңирге жагат.
20 Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу.
21 Аталар, балдарыңарды кыжырлантпагыла, алардын көңүлү чөкпөгүдөй болсун.
21 Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали.
22 Кулдар, кожоюнуңарга бардык нерседе баш ийгиле, адамга жагынуучулар сыяктуу алардын көзүнө көрүнүш үчүн эмес, чын жүрөктөн, Кудайдан коркуу менен баш ийгиле.
22 Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога.
23 Эмне жасасаңар да, бардыгын чын жүрөктөн, адамдар үчүн эмес, Теңир үчүн жасагыла.
23 И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков,
24 Анткени сыйлыкка Теңирден мурас аларыңарды билесиңер, силер Теңир Машайакка кызмат кылып жатасыңар.
24 зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу.
25 Ким адилетсиздик кылып жатса, адилетсиздигине жараша тиешесин алат, себеби Теңирде бет карамалык жок.
25 А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, у Него нет лицеприятия.