Денебиз.
2Pet.1.13-2Pet.1.14; 2Cor.4.7; Mark.14.58
2Pet.1.13-2Pet.1.14; 2Cor.4.7; Mark.14.58
Rom.8.23; 1Cor.15.53-1Cor.15.54
Rom.8.23; 1Cor.15.53-1Cor.15.54
1Cor.15.54
1Cor.15.54
Rom.8.23; 2Cor.1.22
Rom.8.23; 2Cor.1.22
Heb.11.13-Heb.11.14
Heb.11.13-Heb.11.14
John.20.29; 2Cor.4.18; 1Cor.13.12
John.20.29; 2Cor.4.18; 1Cor.13.12
Phil.1.23
Phil.1.23
Col.1.10; 1Thess.4.1
Col.1.10; 1Thess.4.1
Matt.25.31-Matt.25.32; Rom.14.10; Acts.10.42; Ps.61.13
Matt.25.31-Matt.25.32; Rom.14.10; Acts.10.42; Ps.61.13
Job.31.23; Acts.9.31; Heb.10.31; Jude.1.23; 2Cor.4.2
Job.31.23; Acts.9.31; Heb.10.31; Jude.1.23; 2Cor.4.2
2Cor.3.1; 2Cor.1.14
2Cor.3.1; 2Cor.1.14
2Cor.11.1; 2Cor.11.16-2Cor.11.17; 2Cor.12.6; 2Cor.12.11
2Cor.11.1; 2Cor.11.16-2Cor.11.17; 2Cor.12.6; 2Cor.12.11
Acts.18.5; Rom.5.15
Acts.18.5; Rom.5.15
Rom.6.11-Rom.6.12; Rom.14.7; 2Cor.12.10
Rom.6.11-Rom.6.12; Rom.14.7; 2Cor.12.10
Gal.2.6; Phil.3.7-Phil.3.8; Col.2.11; 1Tim.5.21
Gal.2.6; Phil.3.7-Phil.3.8; Col.2.11; 1Tim.5.21
2Cor.12.2; Rom.16.7; Gal.1.22; John.3.3; Rom.6.4; Isa.43.18-Isa.43.19; Rev.21.5; Isa.65.17; Eph.2.15; Eph.4.24; Heb.8.13
2Cor.12.2; Rom.16.7; Gal.1.22; John.3.3; Rom.6.4; Isa.43.18-Isa.43.19; Rev.21.5; Isa.65.17; Eph.2.15; Eph.4.24; Heb.8.13
Col.1.20; Rom.5.10; 1John.2.2; Rom.5.11
Col.1.20; Rom.5.10; 1John.2.2; Rom.5.11
Ps.31.2; Rom.4.8; 2Cor.5.18
Ps.31.2; Rom.4.8; 2Cor.5.18
Eph.6.20; Mal.2.7; Gal.4.14; 2Cor.6.1
Eph.6.20; Mal.2.7; Gal.4.14; 2Cor.6.1
Rom.8.3; Gal.3.13; Rom.4.25; 1Pet.2.22; Rom.1.17; 1Cor.1.30
Rom.8.3; Gal.3.13; Rom.4.25; 1Pet.2.22; Rom.1.17; 1Cor.1.30
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Жердеги үйүбүз, бул чатырыбыз, кыйрагандан кийин, Кудай бизге асмандан адамдын колу менен жасалбаган имаратты, түбөлүк үйдү, берерин билебиз.
1 Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный.
2 Ошон үчүн асмандагы үйүбүздү кийүүнү каалап, улутунуп жатабыз.
2 От того мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище;
3 Кийимчен туруп, жылаңач деп табылып калбасак эле болду.
3 только бы нам и одетым не оказаться нагими.
4 Бул чатырыбызда турганыбызда кыйналып, үшкүрүнүп жатабыз. Анткени өлө турган нерсенин бардыгынын үстүнөн өмүр жеңишке жетиши үчүн, биз жылаңач болууну эмес, кийимчен болууну каалайбыз.
4 Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью.
5 Кудай бизди ошого даярдаган жана бизге Рухту аманат кылып берген.
5 На сие самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа.
6 Ошондуктан ар дайым кайраттуубуз, бул денебизде жашап жатканыбызда, Теңирден алыс экенибизди билебиз.
6 Итак мы всегда благодушествуем; и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, -
7 Анткени биз көргөнүбүз боюнча эмес, ишенимибиз менен жашап жатабыз.
7 ибо мы ходим верою, а не видением, -
8 Ошондуктан биз кайраттуубуз, денеден чыгып, Теңирдин жанына барууну артык көрөбүз.
8 то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа.
9 Денебизде жашап жатсак да, денебизден чыгып кете турган болсок да, Теңирге жагууга аракеттенип жатабыз.
9 И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными;
10 Анткени денеде жашап жүргөндө кылган жаман же жакшы иштерибизге жараша тиешебизди алуу үчүн, баарыбыз Машайактын сот тактысынын алдына келишибиз керек.
10 ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое.
11 Ошентип, Кудайдан коркуу деген эмне экенин билгендиктен, адамдарды ынандырууга аракеттенип жатабыз. Кудай алдында ачыкпыз, силердин абийириңердин алдында да ачыкпыз деп ойлойм.
11 Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей, Богу же мы открыты; надеюсь, что открыты и вашим совестям.
12 Биз өзүбүздү силерге кайрадан тааныштырып жаткан жокпуз. Жүрөгү менен эмес, сырткы көрүнүшү менен мактангандарга жооп бере алгыдай болушуңар үчүн, биз менен мактана алгыдай мүмкүнчүлүк берип жатабыз.
12 Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицем, а не сердцем.
13 Эгерде өзүбүздү кармай албай калып жатсак, анда Кудай үчүн ошентип жатабыз. Эгерде өзүбүздү токтоо алып жүрсөк, анда силер үчүн ошентип жатабыз.
13 Если мы выходим из себя, то для Бога; если же скромны, то для вас.
14 Анткени Машайактын сүйүүсү: «Бирөө бардыгы үчүн өлдү, демек, бардыгы өлүштү», – деп ойлогон бизди ошентүүгө милдеттендирет.
14 Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли.
15 Жашап жаткандар эми өздөрү үчүн эмес, өздөрү үчүн өлгөн жана кайра тирилген Машайак үчүн жашашы үчүн, Машайак бардыгы үчүн өлгөн.
15 А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего.
16 Ошондуктан биз мындан ары эч кимди сырткы көрүнүшү боюнча баалабайбыз. Биз мурун Машайакты сырткы көрүнүшү боюнча адам катары бааласак да, азыр андай баалабайбыз.
16 Потому отныне мы никого не знаем по плоти; если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем.
17 Ошентип, ким Машайактын ичинде болсо, ал – жаңы адам. Мурункунун баары өтүп кетти, азыр баары жаңы болду.
17 Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое.
18 Мунун баары Кудайдан, Кудай Машайак аркылуу бизди Өзү менен элдештирди жана бизге элдештирүү кызматын берди.
18 Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения,
19 Анткени Кудай Машайактын ичинде дүйнөнү Өзү менен элдештирди, адамдардын күнөөлөрүн эске алган жок. Бизге болсо Кудай менен элдешүү жөнүндөгү сөздү жарыялоону тапшырды.
19 потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения.
20 Ошентип, биз Машайактын атынан келген элчилербиз, Кудай Өзү биз аркылуу адамдарга кайрылып жатат. Машайактын атынан суранабыз: Кудай менен элдешкиле.
20 Итак мы - посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас; от имени Христова просим: примиритесь с Богом.
21 Машайак аркылуу Өзүнүн алдында бизди адилеттүү кылыш үчүн, күнөөнү билбеген Машайакты биз үчүн күнөө кылды.
21 Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом.