1Sam.31.1-1Sam.31.13; 1Chr.10.1-1Chr.10.12
1Sam.28.4; 2Sam.1.6; 2Sam.1.21; 2Sam.21.12
1Sam.31.1-1Sam.31.13; 1Chr.10.1-1Chr.10.12
1Sam.28.4; 2Sam.1.6; 2Sam.1.21; 2Sam.21.12
1Chr.8.33; 1Sam.14.49
1Chr.8.33; 1Sam.14.49
2Sam.1.6
2Sam.1.6
Judg.9.54; Judg.14.3; 2Sam.1.14; 2Sam.1.10
Judg.9.54; Judg.14.3; 2Sam.1.14; 2Sam.1.10
2Sam.1.20; Judg.16.23-Judg.16.24
2Sam.1.20; Judg.16.23-Judg.16.24
1Sam.21.9; Judg.2.13; Josh.17.11
1Sam.21.9; Judg.2.13; Josh.17.11
2Sam.21.10; 1Sam.11.1-1Sam.11.11
2Sam.21.10; 1Sam.11.1-1Sam.11.11
2Sam.2.4-2Sam.2.7; 2Chr.16.14; 2Chr.21.19; Jer.34.5
2Sam.2.4-2Sam.2.7; 2Chr.16.14; 2Chr.21.19; Jer.34.5
2Sam.21.12; 2Sam.21.14; 1Sam.22.6; Gen.50.10
2Sam.21.12; 2Sam.21.14; 1Sam.22.6; Gen.50.10
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Пелиштиликтер болсо ысрайылдыктар менен согушуп жатышты. Ысрайыл эркектери пелиштиликтерден качып, Гилбоя тоосунда кырылышты.
1 Филистимляне же воевали с Израильтянами, и побежали мужи Израильские от Филистимлян и пали пораженные на горе Гелвуе.
2 Пелиштиликтер Шабулду жана анын уулдарын кууп жетип, Шабулдун уулдары Жонатанды, Аминадапты жана Малкишуаны өлтүрүштү.
2 И догнали Филистимляне Саула и сыновей его, и убили Филистимляне Ионафана, и Аминадава, и Малхисуа, сыновей Саула.
3 Шабулга каршы согуш катаал болду, аны жаа аткычтар атышты, ал аткычтардан катуу жарадар болду.
3 И битва против Саула сделалась жестокая, и стрелки из луков поражали его, и он очень изранен был стрелками.
4 Ошондо Шабул өзүнүн курал көтөргөн жигитине: «Кылычыңды кынынан сууруп, мени сайып сал, болбосо мына бул сүннөткө отургузулбагандар келип, мени өлтүрүп, маскара кылышат», – деди. Бирок курал көтөргөн жигит макул болгон жок, анткени абдан коркуп турган эле. Ошондо Шабул өз кылычын алып, ага сайынып жыгылды.
4 И сказал Саул оруженосцу своему: обнажи твой меч и заколи меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не убили меня и не издевались надо мною. Но оруженосец не хотел, ибо очень боялся. Тогда Саул взял меч свой и пал на него.
5 Курал көтөргөн жигити Шабулдун өлгөнүн көргөндө, өз кылычына жыгылып, аны менен кошо өлдү.
5 Оруженосец его, увидев, что Саул умер, и сам пал на свой меч и умер с ним.
6 Ошентип, ошол күнү Шабул, анын үч уулу жана курал көтөргөн жигити, ошондой эле бардык кишилери аны менен кошо өлүштү.
6 Так умер в тот день Саул и три сына его, и оруженосец его, а также и все люди его вместе.
7 Өрөөн тарапта жана Иордан суусунун наркы өйүзүндө жашаган ысрайылдыктар Ысрайыл элинин качканын, Шабулдун жана анын уулдарынын өлгөнүн көрүшкөндө, өз шаарларын таштап качышты. Пелиштиликтер келип, алардын шаарларына отурукташып алышты.
7 Израильтяне, жившие на стороне долины и за Иорданом, видя, что люди Израилевы побежали и что умер Саул и сыновья его, оставили города свои и бежали, а Филистимляне пришли и засели в них.
8 Эртеси күнү пелиштиликтер Гилбоя тоосуна өлгөндөрдү тоногону келишкенде, Гилбоя тоосунан Шабулдун жана анын үч уулунун өлүгүн табышты.
8 На другой день Филистимляне пришли грабить убитых, и нашли Саула и трех сыновей его, павших на горе Гелвуйской.
9 Алар Шабулдун башын кесип, куралын чечип алып, буркандарынын бутканаларына жана өздөрүнүн элине бул окуяны кабарлаш үчүн, Пелиштинин бүт жерине жөнөтүштү.
9 И отсекли ему голову, и сняли с него оружие и послали по всей земле Филистимской, чтобы возвестить о сем в капищах идолов своих и народу;
10 Анын куралын Ашейранын бутканасына коюшту, денесин Бейт-Шандын дубалына асып коюшту.
10 и положили оружие его в капище Астарты, а тело его повесили на стене Беф-Сана.
11 Пелиштиликтердин Шабулду эмне кылышканын Гилаттагы Жабештин тургундары угушту.
11 И услышали жители Иависа Галаадского о том, как поступили Филистимляне с Саулом,
12 Ошондо бардык эр жүрөктөр туруп, түнү бою жол жүрүп келип, Шабулдун жана анын уулдарынын денелерин Бейт-Шандын дубалынан алып, Жабешке алып келип, ошол жерде өрттөп салышты.
12 и поднялись все люди сильные, и шли всю ночь, и взяли тело Саула и тела сыновей его со стены Беф-Сана, и пришли в Иавис, и сожгли их там;
13 Алардын сөөгүн алып, Жабештеги эмен дарагынын түбүнө көмүштү да, жети күн орозо кармашты.
13 и взяли кости их, и погребли под дубом в Иависе, и постились семь дней.