1Sam.29.4; 1Sam.29.11; 1Sam.27.8; 1Sam.15.3; 1Sam.15.7; 1Sam.30.14
1Sam.29.4; 1Sam.29.11; 1Sam.27.8; 1Sam.15.3; 1Sam.15.7; 1Sam.30.14
1Sam.25.42-1Sam.25.43
1Sam.25.42-1Sam.25.43
Exod.17.4; Num.14.10
Exod.17.4; Num.14.10
1Sam.23.6; 1Sam.23.9
1Sam.23.6; 1Sam.23.9
1Sam.22.10; 1Chr.12.21; 1Sam.30.18
1Sam.22.10; 1Chr.12.21; 1Sam.30.18
1Sam.23.13
1Sam.23.13
1Sam.30.21
1Sam.30.21
Judg.15.19; 1Sam.14.27
Judg.15.19; 1Sam.14.27
1Sam.30.1; 2Sam.8.18; 2Sam.15.18; 2Sam.20.7; 2Sam.20.23; 1Kgs.1.38; 1Kgs.1.44; 1Chr.18.17; Ezek.25.16; Zeph.2.5
1Sam.30.1; 2Sam.8.18; 2Sam.15.18; 2Sam.20.7; 2Sam.20.23; 1Kgs.1.38; 1Kgs.1.44; 1Chr.18.17; Ezek.25.16; Zeph.2.5
1Sam.25.3
1Sam.25.3
1Sam.30.8
1Sam.30.8
1Sam.30.18
1Sam.30.18
1Sam.30.10; 1Sam.30.10
1Sam.30.10; 1Sam.30.10
Num.31.27; Josh.22.8
Num.31.27; Josh.22.8
Gen.28.19; Judg.1.22-Judg.1.26; Josh.15.48
Gen.28.19; Judg.1.22-Judg.1.26; Josh.15.48
Deut.2.36; Josh.13.16; Josh.15.50
Deut.2.36; Josh.13.16; Josh.15.50
1Sam.27.10; Judg.1.16
1Sam.27.10; Judg.1.16
Judg.1.17
Judg.1.17
Josh.14.13-Josh.14.15; Judg.1.10; 2Sam.2.1-2Sam.2.4
Josh.14.13-Josh.14.15; Judg.1.10; 2Sam.2.1-2Sam.2.4
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Дөөт жана анын кишилери үчүнчү күнү Сыклакка келишсе, амалыктыктар Сыклакка түштүк тарабынан кол салып, аны басып алып, өрттөп кетишиптир.
1 В третий день после того, как Давид и люди его пошли в Секелаг, Амаликитяне напали с юга на Секелаг и взяли Секелаг и сожгли его огнем,
2 Аялдарды жана шаарда жашагандардын бардыгын, кичинесинен чоңуна чейин өлтүрбөстөн, туткундап, жолуна түшүшүптүр.
2 а женщин и всех, бывших в нем, от малого до большого, не умертвили, но увели в плен, и ушли своим путем.
3 Дөөт өз кишилери менен шаарга келсе, шаар өрттөнүп, алардын аялдары, уулдары жана кыздары туткундалып кеткен экен.
3 И пришел Давид и люди его к городу, и вот, он сожжен огнем, а жены их и сыновья их и дочери их взяты в плен.
4 Дөөт жана анын жанындагы эл боздоп ыйлады, алар ыйлаганга алы келбей калганча ыйлашты.
4 И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать.
5 Дөөттүн эки аялы да – изрейелдик Акинаам жана мурда кармелдик Набалдын аялы болгон Абигейил туткундалып кетиптир.
5 Взяты были в плен и обе жены Давида: Ахиноама Изреелитянка и Авигея, бывшая жена Навала, Кармилитянка.
6 Дөөт абдан кыйналды, анткени эл аны таш бараңга алгысы келди. Анткени уулдары менен кыздарынан ажыраган эл кайгырып турган эле.
6 Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями; ибо скорбел душею весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих.
7 Бирок Дөөт өзүнүн Кудай-Теңиринен күч алды. Ал Акимелектин уулу Абыйатарга: «Мага эфодду алып кел», – деди. Абыйатар Дөөткө алжапкычты алып келди.
7 Но Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего, и сказал Давид Авиафару священнику, сыну Ахимелехову: принеси мне ефод. И принес Авиафар ефод к Давиду.
8 Дөөт Теңирге кайрылып: «Бул сансыз аскердин артынан түшөйүнбү? Аларды кууп жетемби?» – деп сурады. Ага: «Артынан түш, кууп жетесиң, туткундарды алып каласың», – деп айтылды.
8 И вопросил Давид Господа, говоря: преследовать ли мне это полчище, и догоню ли их? И сказано ему: преследуй, догонишь и отнимешь.
9 Ошондо Дөөт өзү да, жанындагы алты жүз жигити да жөнөдү. Алар Бесор суусуна келишкенде, чарчап-чаалыккандары ошол жерде калышты.
9 И пошел Давид сам и шестьсот мужей, бывших с ним; и пришли к потоку Восор и усталые остановились там.
10 Дөөт төрт жүз кишиси менен тигилердин артынан түштү. Эки жүз кишиси токтоп калды, анткени алар Бесор суусун кечип өтө алышкан жок.
10 И преследовал Давид сам и четыреста человек; двести же человек остановились, потому что были не в силах перейти поток Восорский.
11 Алар талаадан мисирлик бир кишини таап алып, Дөөткө алып келишти да, ага нан беришти, ал жеди, ага суу беришти.
11 И нашли Египтянина в поле, и привели его к Давиду, и дали ему хлеба, и он ел, и напоили его водою;
12 Анжыр жемишинин таңгагынан бир бөлүк, эки таңгак мейиз беришти. Ал аны жеп, күчүнө кирди, анткени ал үч күн, үч түн нан да жебептир, суу да ичпептир.
12 и дали ему часть связки смокв и две связки изюму, и он ел и укрепился, ибо он не ел хлеба и не пил воды три дня и три ночи.
13 Дөөт андан: «Сен кимдин кулусуң? Кайдан болосуң?» – деп сурады. Ал ага: «Мен мисирликмин, амалыктык бир кишинин кулумун, кожоюнум мени таштап кетти, анткени үч күндөн бери ооруп жатам.
13 И сказал ему Давид: чей ты и откуда ты? И сказал он: я - отрок Египтянина, раб одного Амаликитянина, и бросил меня господин мой, ибо уже три дня, как я заболел;
14 Биз Керейтинин, Жүйүттүн жана Калептин түштүк жагына басып кирдик, Сыклакты болсо өрттөп жибердик», – деп жооп берди.
14 мы вторгались в полуденную часть Керети и в область Иудину и в полуденную часть Халева, а Секелаг сожгли огнем.
15 Дөөт андан: «Ошол сансыз аскерге мени алып барасыңбы?» – деп сурады. Ал ага: «“Сени өлтүрбөйм, кожоюнуңдун колуна салып бербейм”, – деп, Кудай менен ант бер, ошондо мен сени ошол сансыз аскерге алып барам», – деп жооп берди.
15 И сказал ему Давид: доведешь ли меня до этого полчища? И сказал он: поклянись мне Богом, что ты не умертвишь меня и не предашь меня в руки господина моего, и я доведу тебя до этого полчища.
16 Ошентип, ал Дөөттү алып барды. Амалыктыктар бүт өлкөгө чачырап, Пелишти менен Жүйүт жеринен алган чоң олжого тунуп, ичип-жеп, тойлоп жатышкан экен.
16 и он повел его; и вот, Амаликитяне, рассыпавшись по всей той стране, едят и пьют и празднуют по причине великой добычи, которую они взяли из земли Филистимской и из земли Иудейской.
17 Дөөт аларды иңирден баштап, эртеси күндүн кечине чейин талкалады, төө минип качып кеткен төрт жүз уландан башка эч ким кутулган жок.
17 и поражал их Давид от сумерек до вечера другого дня, и никто из них не спасся, кроме четырехсот юношей, которые сели на верблюдов и убежали.
18 Дөөт амалыктыктар алгандын баарын тартып алды. Өзүнүн эки аялын да алып калды.
18 И отнял Давид все, что взяли Амаликитяне, и обеих жен своих отнял Давид.
19 Амалыктыктар алып кеткендин эч нерсеси: кичинеси да, чоңу да, уулдары да, кыздары да, олжосу да жоголгон жок, Дөөт бардыгын кайра кайтарып алды.
19 И не пропало у них ничего, ни малого, ни большого, ни из сыновей, ни из дочерей, ни из добычи, ни из всего, что Амаликитяне взяли у них; все возвратил Давид,
20 Дөөт алардын бардык майда жана бодо малын алды. Аларды өздөрүнүн малынын алдына салып айдап алып: «Бул – Дөөттүн олжосу», – дешти.
20 и взял Давид весь мелкий и крупный скот, и гнали его пред своим скотом и говорили: это - добыча Давида.
21 Анан Дөөт өзүнүн артынан жүрө албай калган эки жүз кишиге келди. Аларды Дөөт Бесор суусунун боюна калтырган эле. Алар Дөөттү жана анын жанындагы кишилерди тосуп чыгышты. Дөөт ал кишилерге келип, алардын ал-жайын сурады.
21 И пришел Давид к тем двум стам человек, которые не были в силах идти за ним, и которых он оставил у потока Восор, и вышли они навстречу Давиду и навстречу людям, бывшим с ним. И подошел Давид к этим людям и приветствовал их.
22 Ошондо Дөөт менен баргандардын арасындагы жаман, начар кишилер мындай дешти: «Булар биз менен барбагандыгы үчүн, аларга өзүбүз тартып алган олжодон бербейбиз. Ар ким өз аялын, балдарын гана алсын да, кете берсин».
22 Тогда злые и негодные из людей, ходивших с Давидом, стали говорить: за то, что они не ходили с нами, не дадим им из добычи, которую мы отняли; пусть каждый возьмет только свою жену и детей и идет.
23 Бирок Дөөт аларга мындай деди: «Бир туугандарым, Теңир бергенден кийин, мындай кылбагыла. Ал бизди сактап, бизге каршы келген сансыз аскерди колубузга салып бербедиби.
23 Но Давид сказал: не делайте так, братья мои, после того, как Господь дал нам это и сохранил нас и предал в руки наши полчище, приходившее против нас.
24 Силердин бул сунушуңарды ким укмак эле? Согушка баргандардын үлүшү кандай болсо, арабалардын жанында калгандардын үлүшү да ошондой болушу керек, баарына тең бөлүш керек», – деди.
24 И кто послушает вас в этом деле? Какова часть ходившим на войну, такова часть должна быть и оставшимся при обозе: на всех должно разделить.
25 Ошол күндөн баштап, Дөөт муну Ысрайыл элиндеги мыйзам жана милдет катары бекитти, ал ушул күнгө чейин сакталып келе жатат.
25 Так было с этого времени и после; и поставил он это в закон и в правило для Израиля до сего дня.
26 Анан Дөөт Сыклакка келип, Жүйүттүн аксакалдарына, досторуна: «Бул силерге Теңирдин душмандарынан тартылып алынган олжодон белек», – деп, олжодон жөнөттү.
26 И пришел Давид в Секелаг и послал из добычи к старейшинам Иудиным, друзьям своим, говоря: "вот вам подарок из добычи, взятой у врагов Господних", -
27 Ал бейтелдегилерге, түштүк рамоттогуларга, жатирдегилерге,
27 тем, которые в Вефиле, и в Рамофе южном, и в Иаттире.
28 аройердегилерге, сипмоттогуларга, эштемоадагыларга,
28 и в Ароере, и в Шифмофе, и в Естемоа,
29 рахалдагыларга, Жерахмейел жана Кейни шаарларындагыларга,
29 и в Рахале, и в городах Иерахмеельских, и в городах Кенейских,
30 хормадагыларга, хор-ашандагыларга, атахтагыларга,
30 и в Хорме, и в Хорашане, и в Атахе,
31 хеброндогуларга жана Дөөт өз кишилери менен жүргөн бардык жерлерге жөнөттү.
31 и в Хевроне, и во всех местах, где ходил Давид сам и люди его.