1Cor.9.19; Acts.14.14; 2Cor.12.12; 1Thess.2.6; 2Cor.10.7; Rev.2.2; 1Cor.15.8; Acts.9.3; Acts.9.17; Acts.18.9; Acts.22.14; Acts.22.18; Acts.23.11; 1Cor.3.6
1Cor.9.19; Acts.14.14; 2Cor.12.12; 1Thess.2.6; 2Cor.10.7; Rev.2.2; 1Cor.15.8; Acts.9.3; Acts.9.17; Acts.18.9; Acts.22.14; Acts.22.18; Acts.23.11; 1Cor.3.6
2Cor.3.2
2Cor.3.2
1Cor.9.14; 1Thess.2.6; 1Thess.2.9; 2Thess.3.8-2Thess.3.9
1Cor.9.14; 1Thess.2.6; 1Thess.2.9; 2Thess.3.8-2Thess.3.9
1Cor.7.7; Matt.12.46; Matt.8.14; John.1.42
1Cor.7.7; Matt.12.46; Matt.8.14; John.1.42
2Cor.10.4; 1Tim.1.18; 2Tim.2.3-2Tim.2.4; 1Cor.3.6-1Cor.3.8; Deut.20.6; Prov.27.18; Song.8.12
2Cor.10.4; 1Tim.1.18; 2Tim.2.3-2Tim.2.4; 1Cor.3.6-1Cor.3.8; Deut.20.6; Prov.27.18; Song.8.12
1Tim.5.18; Deut.25.4
1Tim.5.18; Deut.25.4
Rom.4.24; 2Tim.2.6
Rom.4.24; 2Tim.2.6
Rom.15.27; Gal.6.6
Rom.15.27; Gal.6.6
1Cor.9.15; 1Cor.9.18; Acts.20.33; 2Cor.6.3; 2Cor.11.12
1Cor.9.15; 1Cor.9.18; Acts.20.33; 2Cor.6.3; 2Cor.11.12
Lev.6.16; Lev.6.26; Lev.7.6; Num.5.9-Num.5.10; Num.18.8-Num.18.20; Deut.18.1
Lev.6.16; Lev.6.26; Lev.7.6; Num.5.9-Num.5.10; Num.18.8-Num.18.20; Deut.18.1
1Cor.9.4; Matt.10.10
1Cor.9.4; Matt.10.10
Acts.18.3; 2Cor.11.10
Acts.18.3; 2Cor.11.10
Acts.4.20; Acts.9.6; Rom.1.14
Acts.4.20; Acts.9.6; Rom.1.14
1Cor.4.1; Gal.2.7; Phil.1.16
1Cor.4.1; Gal.2.7; Phil.1.16
2Cor.11.7; 2Cor.12.13
2Cor.11.7; 2Cor.12.13
1Cor.9.1; 1Cor.10.29; Gal.5.13; Matt.18.15; 1Pet.3.1
1Cor.9.1; 1Cor.10.29; Gal.5.13; Matt.18.15; 1Pet.3.1
Acts.16.3; Acts.21.23-Acts.21.26
Acts.16.3; Acts.21.23-Acts.21.26
Rom.2.12; Rom.2.14; Gal.2.3; Gal.3.2; 1Cor.7.22
Rom.2.12; Rom.2.14; Gal.2.3; Gal.3.2; 1Cor.7.22
2Cor.11.29; 1Cor.10.33; 1Cor.7.16; Rom.11.14
2Cor.11.29; 1Cor.10.33; 1Cor.7.16; Rom.11.14
1Cor.10.24
1Cor.10.24
Phil.3.14; Col.2.18; Gal.2.2; Gal.5.7; Phil.2.16; Heb.12.1; 2Tim.4.7
Phil.3.14; Col.2.18; Gal.2.2; Gal.5.7; Phil.2.16; Heb.12.1; 2Tim.4.7
1Tim.6.12; 2Tim.2.5; 2Tim.4.7; Jude.1.3; Jas.1.12
1Tim.6.12; 2Tim.2.5; 2Tim.4.7; Jude.1.3; Jas.1.12
Heb.12.4; 1Cor.14.9
Heb.12.4; 1Cor.14.9
Rom.6.19; Song.1.5; Jer.6.30; Rom.1.28; Heb.6.8
Rom.6.19; Song.1.5; Jer.6.30; Rom.1.28; Heb.6.8
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Мен эркин адам эмесминби? Мен элчи эмесминби? Мен Теңирибиз Ыйса Машайакты көргөн эмес белем? Теңир үчүн кылган эмгегимдин жемиши силер эмессиңерби?
1 Не Апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе?
2 Башкалар үчүн элчи болбосом да, силер үчүн элчимин! Анткени менин Теңирдин элчиси экендигимди ырастаган мөөр силерсиңер.
2 Если для других я не Апостол, то для вас Апостол; ибо печать моего апостольства - вы в Господе.
3 Мени айыптагандардын алдында мен ушуну айта алам!
3 Вот мое защищение против осуждающих меня.
4 Биздин жеп-ичкенге укугубуз жокпу?
4 Или мы не имеем власти есть и пить?
5 Башка элчилер сыяктуу, ошондой эле Теңирибиздин бир туугандары жана Кейфа сыяктуу биз да үйлөнүп алып, аялыбызды жаныбызга алып жүрүүгө укугубуз жокпу?
5 Или не имеем власти иметь спутницею сестру жену, как и прочие Апостолы, и братья Господни, и Кифа?
6 Барнаба экөөбүздүн эле иштебей коюуга укугубуз жокпу?
6 Или один я и Варнава не имеем власти не работать?
7 Өз эсебинен кызмат өтөгөн аскер барбы? Жүзүм тиккен адам анын жемишинен жебей коймок беле? Мал баккан адам анын сүтүнөн ичпей коймок беле?
7 Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от стада?
8 Мен муну адамдык көз караш менен эле айтып жатамбы? Мыйзамда да ушундай айтылган жок беле?
8 По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон?
9 Мусанын мыйзамында: «Эгин бастырып жаткан өгүзүңдүн оозун таңба!» – деп жазылган. Кудай өгүздөр үчүн кам көрүп жатабы же биз үчүн кам көрүп жатабы?
9 Ибо в Моисеевом законе написано: не заграждай рта у вола молотящего. О волах ли печется Бог?
10 Албетте, биз үчүн. Жер иштеткен адам үмүт менен иштетет, эгин бастырган адам да «Өз үлүшүмдү алам» деген үмүт менен бастырат.
10 Или, конечно, для нас говорится? Так, для нас это написано; ибо, кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждою получить ожидаемое.
11 Биз силерге рухий нерсени септик. Эгерде силерден денеге керектүү нерсени жыйнап алсак, көптүк кылабы?
11 Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное?
12 Эгерде силердин араңарда кээ бирөөлөр ушундай укукка ээ болуп жатышса, биздин укугубуз жокпу? Бирок биз бул укукту пайдаланган жокпуз, Машайактын Жакшы Кабарынын таратылышына кедерги болбош үчүн, баарына чыдап жатабыз.
12 Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Однако мы не пользовались сею властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову.
13 Ыйык жайда кызмат кылгандар ыйык жайдан тамактанарын, курмандык чалынуучу жайда кызмат кылгандар өз үлүшүн курмандыктардан аларын билбейсиңерби?
13 Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища? что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника?
14 Теңир да Жакшы Кабар тараткандар Жакшы Кабар таратуунун эсебинен жашашсын деп буйруган.
14 Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования.
15 Бирок мен бул укуктардын бирин да пайдаланган жокмун. Азыр мен муну силерден бир нерсе алайын деп жазып жаткан жокмун. Кимдир бирөө мени ушул мактанычымдан ажыраткыча, өлгөнүм артык.
15 Но я не пользовался ничем таковым. И написал это не для того, чтобы так было для меня. Ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою.
16 Жакшы Кабар таратып жаткандыгым менен мактана албайм, анткени бул менин милдетим. Эгерде Жакшы Кабар таратпасам, мага кайгы!
16 Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую!
17 Эгерде мен муну өз ыктыярым менен кылып жатсам, сыйлыгымды алам. Өзүмө тиешелүү милдет катары кылып жаткан болсом, анда мен өзүмө тапшырылган ишти гана аткарып жатам.
17 Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду; а если недобровольно, то исполняю только вверенное мне служение.
18 Анда мен эмне үчүн сыйлык алам? Мен Машайак жөнүндөгү Жакшы Кабарды өз укугумдан пайдаланбай, кызмат акысыз тараткандыгым үчүн сыйлык алам.
18 За что же мне награда? За то, что, проповедуя Евангелие, благовествую о Христе безмездно, не пользуясь моею властью в благовествовании.
19 Мен эч кимдин кулу болбосом да, көптөрдүн Машайакка ишенип калышы үчүн, өзүмдү баарына кул кылдым.
19 Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести:
20 Машайакка ишенип калышы үчүн, жүйүттөр үчүн жүйүт сыяктуу болдум. Мыйзам астында болбосом да, мыйзам астындагылардын Машайакка ишенип калышы үчүн, мыйзам астындагы адам сыяктуу болдум.
20 для Иудеев я был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных;
21 Мыйзамды билсем да, мыйзамды билбегендердин Машайакка ишенип калышы үчүн, мыйзамды билбеген адам сыяктуу болдум. Бирок өзүм Машайактын мыйзамынын астындамын.
21 для чуждых закона - как чуждый закона, - не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, - чтобы приобрести чуждых закона;
22 Алсыздардын Машайакка ишенип калышы үчүн, алсыз адам сыяктуу болдум. Жок дегенде, кээ бирөөлөрүн куткарып калыш үчүн, бардыгы үчүн бардыгы сыяктуу болдум.
22 для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых.
23 Жакшы Кабарда үлүшүм болсун деп, ушунун баарын Жакшы Кабар үчүн кылып жатам.
23 Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его.
24 Жарышта баары чуркаганы менен бирөө гана байге аларын билесиңер. Ошондуктан байге алгыдай болуп чуркагыла.
24 Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить.
25 Жарышка катышуучулардын баары өздөрүн бардык жагынан тыйышат: бирөөлөр жок боло турган таажы алуу үчүн ошентишет, ал эми биз соолубас таажы алуу үчүн ошентебиз.
25 Все подвижники воздерживаются от всего: те для получения венца тленного, а мы - нетленного.
26 Ошондуктан мен максатсыз чуркап бара жаткан жокмун, муштумум менен абаны ургулап жаткан жокмун.
26 И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух;
27 Бирок башкаларга насаат айтып жүрүп, өзүм жараксыз болуп калбашым үчүн, денемди зордоп кулга айландырып жатам.
27 но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным.