Өске бурунгу сөзүглелдерде «Бурганның чажыды» эвес, а «Бурган дугайында херечилел» деп бижээн.
Азы: «Сүлдеден келген алыс шынны Сүлдеге башкарткан улуска тайылбырлап турарывыс ол».
1Cor.1.18; 2Cor.2.15
Gal.6.14
2Cor.11.30; 2Cor.12.5; Gal.4.13
1Cor.4.20
2Cor.4.7; 2Cor.6.7
Phil.3.15
Col.2.3
John.7.48; Acts.13.27
Isa.52.15; Isa.64.4; Isa.65.17
Matt.16.17
1John.2.20
Prov.20.27
Rom.8.15
2Cor.1.12
John.6.45
John.14.17; Rom.8.7
Isa.40.13; Rom.11.34

Коринфичилерге бирги чагаа

Киирилде

Коринф хоорай Эрте-бурунгу Грецияга чугула садыг төвү турган. Павел аңаа Буянныг Медээни, чижеглеп алырга, бистиң эраның 50-ги чылында эң баштай суртаалдаан. Элчин Коринфиден чоруй барган соонда, ооң биле чаа христиан ниитилелдиң аразынга чагаалажыышкын эгелээн. Бо чагаа Павелдиң Коринфиже чоруткан чагааларының ийигизи болур (биргизи Чаа Чагыг-керээже кирбейн барган). Ол ону Эфес хоорайдан 50 чылдарның ортан үезинде чоруткан.
Коринфиде чаа христианнарның аразынга элээн хөй бергедээшкиннер тыптып келген: Павел чорупкан соонда, коринфичи ниитилелдиң дыка хөй кежигүннери Христостуң адынга төлептиг чуртталга-биле ам-даа чурттап эгелевээн турган. Ооң кадында чамдык улус Павелдиң суртаалы алыс шынныг эвес деп, ооң эрге-күжүнге удурланып турган.
Чагааның бирги кезээнде (1–6 эгелер) Павел номчукчуларны кижиниң мерген угаанынга эвес, а чүгле Христоска ынаныр кылдыр база буян кылып амыдыраар кылдыр сургап турар. Оон ыңай (7:1–16:4) ол коринфичилерниң чагаазында аңаа салдынган чамдык хуу айтырыгларга харыылаан: эр, херээжен кижилер аразында харылзаалар, дүрзү-бурганнарга өргүп салган аъш-чем, Бурганга мөгейиишкин үезинде албан-дужаал барымдаалаары, Сүлдеден кээр ачы-буянныг белектер, кижилерниң келир үеде катап дирлири болгаш Иерусалимде христианнарга ачы-дуза кылырының дугайында. Түңнелинде (16:4-24) Павел бодунуң кылыр деп турар чүүлдериниң дугайында чугаалап, байыр чедириишкиннерин дамчыдып турар.


Тыва дыл
http://ibt.org.ru/bible
Тыва дыл


Creative Commons: by-nd: © Institute for Bible Translation; This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/.

Институт перевода Библии
Институт перевода Библии, 101000 Москва, Главпочтамт, а/я 360
ibt_inform@ibt.org.ru
назад
закрыть
:

Павелдиң Коринфиге ооң мурнунда суртаалдааны

1 Ха-дуңма, мен силерге кээримде, Бурганның чажыдын каас-коя, чечен чугаа-биле, онзагай мерген угаан-биле суртаалдаар бодап келбээн мен.
2 Силер-биле кады тургаш, Иисус Христостан аңгыда, Ооң белдир-ыяшка өлүмүнден аңгыда, чүнү-даа билбес болурун шиитпирлээн мен.3 Мен силерге сулараан, аажок коргуп-сирилээн чедип келдим.4 А мээң медеглээн сөзүм биле суртаалым мерген угаан болгаш бүзүренчиг сөстер-биле эвес, а Сүлдениң күчүзүн бадыткааны-биле салдарлыг бооп турган.5 Ынчангаш силерниң бүзүрелиңер кижиниң мерген угаанынга эвес, а Бурганның күчү-күжүнге үндезилеттинген-дир.

Бурганның мерген угааны Ооң Сүлдезин дамчыштыр илереттинген

6 Ындыг болза-даа, бис мерген угаанны бүзүрел талазы-биле өзүп чедишкен улус аразынга суртаалдап турар бис. А ол мерген угаан – бо делегейниң эрге-чагыргазын ышкынар четкен чагырыкчыларының мерген угааны эвес-ле болгай.
7 Ооң орнунга Бурганның амдыгаа чедир чажыт турган мерген угаанын суртаалдап турар бис. Ол мерген угаанны Бурган бисти өндүр бедик байдалче киирер дээш, өртемчейни чаяарының бетинде-ле баш удур шилип алган.8 Бо делегейниң чагырыкчыларындан кым-даа ону билип шыдаваан, оон башка олар өндүр улуг Дээргивисти хере шаппас ийик.9 Харын Бижилгеде ол дугайында мынчаар бижээн:
«Бурганга ынак улуска Ооң белеткеп каан чүүлүн карак-даа көрбээн,
кулак-даа дыңнаваан база кижиниң угааны-даа билип шыдаваан».
10 А Бурган биске ол чүүлдү Сүлдени дамчыштыр илередип берген, чүге дээрге Сүлдениң шинчилеп билбес чүвези чок, Ол Бурганның бодалдарының ханы дүвүн бүрүнү-биле билир.
11 Кижиниң чүрээнде сүлдезинден аңгыда, ооң бодалдарын кым билирил? Шак-ла ынчаар Бурганның Сүлдезинден аңгыда, Ооң бодалдарын кым-даа билбес.12 А бис бо делегейге хамааржыр сүлдени хүлээп албаан бис. Харын Бурганның Сүлдезин хүлээп алган бис, ынчангаш Ооң биске хайырлаан чүүлдерин билип ап шыдаар бис.13 Ол дугайында кижиниң мерген угааны өөреткен сөстер-биле эвес, а Сүлдениң биске шиңгээттиргени сөстер-биле суртаалдап турар бис. Сүлдеден келген алыс шынны Сүлдениң өөреткени сөстер-биле чугаалап турарывыс ол.
14 Кижи бүдүжүнүң аайы-биле чурттап чоруур кижи Бурганның Сүлдезиниң илереткен чүүлүн хүлээп албас. Ол ону мелегей чүүл деп санаар база угаап шыдавас, чүге дээрге ол чүүлдү чүгле Сүлдениң дузазы-биле угаап билип боор.
15 Сүлдеге башкарткан кижи бүгү чүүлдү өттүр билип шыдаар, а ооң бодун кым-даа өттүр билип шыдавас.
16 «Кым Дээрги-Чаяакчының угаанын билип ап,
Аңаа арга-сүме берип шыдааныл?»
А биске Христостуң угаанын берип каан.