ЩынІар – джаущтэу еджэщтыгъэх Бабилэн хэгъэгум.
 Бабилэн – ижъырэ джуртыбзэкІэ къикІырэр: зэхэгъэкІухьан.
 Къасдый хэгъэгу – Бабилэн къалэр зэрытыгъэр ары
Gen.10.10; Dan.3.1
Deut.32.8

УблапІэ

Мосэ иапэрэ тхылъ

Библием изэдзэкІынкІэ Институтыр Москва 2005

Лъытэныгъэ зыфэтшІырэ тхылъеджэр!
Библием щыщ апэрэ тхылъэу «УблапІэ» зыфиІорэр уапашъхьэ илъ. Библиер Іахьыгъо инитІоу гощыгъэ: Ижъырэ Зэзэгъыныгъэр, КъэбарышІур (Инджыл); тхылъ 60-м къехъоу зэхэт, лІэшІэгъубэмэ къакІоцІ ахэр цІыф зэфэшъхьафмэ атхыгъэх. Дунаир къэгъэшІыгъэу зыхъугъэм къыщегъэжьагъэу зэманыкІэм иапэрэ лІэшІэгъухэм къанэсыжьэу къызэлъаубытрэ хъугъэ-шІагъэмэ ахэр къатегущыІэх.
Ижъырэ Зэзэгъыныгъэм къыхиубытэхэрэр: Тауратыр, ащ Мосэ итхылъитфыкІэ мымакІэу еджэх, тхьэлІыкІомэ ятхылъхэр, гъэсэпэ-тхыдэхэр, тарихъхэр, усэхэр зыдэт тхылъхэр.
«УблапІэр» Тауратым иапэрэ Іахьыгъу. Ар зытхыгъэм ыцІэ къыриІорэп, ау адрэ тхылъитфымэ афэдэу, ар Мосэ ытхыгъэу алъытэ. АдыгабзэкІэ апэрэ тхылъым ыцІэр «УблапІэ», имэхьанэкІэ «Генезис» (къэхъукІэр) зыфиІорэм пэблагъ, ижъырэ урымыбзэкІэ зэрадзэкІы зыхъукІэ, ар агъэфедэщтыгъэ, тхылъым къыІуатэрэр тефэ хьазырэу ащ къетыжьы.
«УблапІэр» шъхьэ 50-у зэхэт, къызтегущыІэхэрэм ялъытыгъэу ахэр Іахьыгъо шъхьаІитІоу бгощынхэ плъэкІыщт. Апэрэ шъхьэ 11-мэ Тхьэм мэфихым къыкІоцІ Ежь ИгущыІэкІэ дунаир къызэригъэшІыгъэр къаІуатэ: уашъор, чІыгур, къэкІыхэрэр, псэушъхьэхэр, чІыгум иапэрэ цІыфхэу Адамрэ Хьаомрэ. Дунаим тет цІыф лъэпкъ пстэури къызтекІыгъэхэм, Тхьэм иунашъо амыгъэцакІэу, Іэдэм чъыгхатэу ежьхэр зыщыпсэущтыгъэхэм дэт чъыгэу шІумрэ емрэ зэхэозгъэшІыкІырэм къыпыкІагъэр ашхыгъ, ащ къыхэкІэуи дунаир гунахьшІэным хащагъ. Ащ къыкІэлъэкІох Къаин, Хэбэл, Нухьэ яхьылІэгъэ къэбархэр, псэкІодшІэным зэлъикІугъэ дунаир ыгъэпщынэнэу Тхьэм псыкъиушхор ащ къызэрэтырищагъэр. Ащ къыхэкІэу псэ зыпыт пстэури, Тхьэм ИунашъокІэ Нухьэ псыпхъонтэрым рищагъэхэм анэмыкІхэр, кІодыгъэ. Бабилэн плъэпІэ лъагэм икъэбар къызтегущыІэрэр цІыфыр ышъо зэрикІыгъэм пае Тхьэм ар зэригъэпщынагъэр ары.
«УблапІэм» иятІонэрэ Іахьэ, я 12-50-рэ шъхьэхэр, Ибрахьимэ пэублэ зыфэхъугъэ джурт лъэпкъыр къызтекІыгъэхэр ары къызтегущыІэрэр. Ихьадэгъу егъотыфэ ар Тхьэм фэшъыпкъагъ. Ащ зэрэфэІорышІэрэм ишыхьатэу шІу ылъэгъурэ ыкъо закъоу Исхьакъ Тхьэм къурмэн фишІыным фэхьазырыгъ. Ащ пае Тхьэм гущыІэ пытэ ышІыгъагъ: «Сэ шъыпкъэ дэдэмкІэ СынэшІу къыпщысфэщт. Сэ о птекІыщт цІыфхэр згъэбэгъощтых, япчъагъэкІэ ошъогу жъуагъомэ афэдизэу, хыІушъо пшахъомэ афэдизэу; о птекІыщтхэм апашъхьэ пыймэ якъэлапчъэхэр щебэджыщтых. ЧІыгум тет цІыф пстэуми о уибынхэм яхьатыркІэ СынэшІу ащысфэщт о укъызэрэсэдэІугъэм пае» (УблапІэ 22:17-18).
Ибрахьимэ ехьылІэгъэ къэбарым ащ ыкъоу арабхэр къызтекІыгъэ Исмахьилэ къырыкІуагъэр къегъэлъагъо. Ащ къыкІэлъыкІоу «УблапІэм» Исхьакъ, ащ ишъузэу Рыбкъэ, икІалэу Якъубэ ятарихъ къеІуатэ. Исхьакъ джурт лъэпкъым илІэуж пшІыкІутІумэ ыкъохэмкІэ пэублэ афишІыгъ. Ахэмэ псэупІэ афэхъугъэр къэнаІан чІыгур ары. Ащ щыщыгъэх джырэ Палестинэмрэ Израильрэ.
«УблапІэм» иаужырэ шъхьэхэр Якъубэ ыкъо анахьыкІу Юсыф фэгъэхьыгъэх. Юсыф кІэлэ Іэтахъоу ышхэм ар Мысырым гъэрэу исынэу аращэ. Ау ищыІэныгъэкІэ зэрихьылІэгъэ къиныгъо пстэуми апэшІуекІозэ, ар лъэгэпІэ инмэ анэсы, Мысырым игъэІорышІакІо мэхъу.

Дэтхэр

Апэу къэгъэшІыгъэ дунаимрэ цІыфымрэ ятарихъ     (я 1-11-рэ шъхьэхэр).
Дунаир къэгъэшІыгъэ зэрэхъугъэр     (я 1-2-рэ шъхьэхэр).
Іэдэм чъыгхатэмрэ Іэдэм чъыгхатэм къызэрэдафыгъэхэмрэ     (я 3-4-рэ шъхьэхэр).
Адам къыщегъэжьагъэу Нухьэ нэс     (я 4-5-рэ шъхьэхэр).
ЦІыфхэр япсэупІэкІэ чІыгум щыгощыгъэ зэрэхъугъэхэр     (я 6-10-рэ шъхьэр).
Бабилэн плъэпІэ лъагэр. Щэм къыщегъэжьагъэу Ибрам нэс     (я 11-рэ шъхьэр).
Исраил илІэужхэр     (я 12-36-рэ шъхьэхэр).
Ибрам къеджэхи, нэшІу зэрэщафагъэр     (я 12-18-рэ шъхьэхэр).
Сэдомрэ Іаморэрэ якІодыкІ     (я 19-рэ шъхьэр).
Ибрахьимэрэ Абимэлэхрэ     (я 20-рэ шъхьэр).
Исхьакъ икъэхъукІэрэ Ибрахьимэ зэраушэтыгъэмрэ     (я 21-22-рэ шъхьэхэр).
Сарэ зэрэлІагъэр     (я 23-рэ шъхьэр).
Исхьакъырэ Рыбкъэрэ     (я 24-26-рэ шъхьэхэр).
Якъубэ нэшІущыфэныгъэмкІэ щыпэлъфыныгъэр зэрэзэригъэгъотыгъэр     (я 27-рэ шъхьэр).
Якъубэ Лабан дэжь щыІ; Якъубэ ишъузхэмрэ ыкъохэмрэ     (я 28-31-рэ шъхьэхэр).
Якъубэ къызэригъэзэжьыгъэр     (я 32-35-рэ шъхьэхэр).
Іэсау къытекІыгъэхэр     (я 36-рэ шъхьэр).
Юсыфрэ ащ ышхэмрэ     (я 37-50-рэ шъхьэхэр).
Юсыф шІэгъо дэдэу зызэриІэтыгъэр     (я 37-41-рэ шъхьэхэр).
Юсыф ышхэр зэраушэтыгъэхэр     (я 42-45-рэ шъхьэхэр).
Мысыр хэгъэгум Якъубэ къыщытекІыгъэхэр     (я 46-50-рэ шъхьэхэр).
Ижъырэ джутыбзэмкІэ атхыгъэ Іэпэрытхым (масорет Іэпэрытхым) техыгъэу тхылъыр адыгабзэкІэ зэдзэкІыгъэ. Тэ зэтыдзэкІыгъэр чІыпІэ зырызхэмкІэ Урыс синодым зэраригъэдзэкІыгъэ Библием текІы.
Библием хэт термин зырызхэу адыгабзэкІэ къэпІон умылъэкІыщтхэр къэозгъэшІэрэ тамыгъэхэмкІэ хэгъэунэфыкІыгъэхэу къарыкІырэр къэІотэжьыгъ.
Ижъырэ джуртыцІэхэр адыгабзэм имэкъэ къэІокІэ шапхъэмэ атетэу тхыгъэх.
Библием изэдзэкІынкІэ Институтыр «УблапІэр» тхылъеджэмэ агу рихьынэу мэгугъэ, анахьэу ар зыфэгъэхьыгъэу къатІорэр Тхылъ ЛъапІэмрэ Тхьэм иІэмыркІэ къэгъэшІыгъэ дунаим итарихърэ ашІогъэшІэгъонэу зэзгъашІэхэрэр ары.
Библием изэдзэкІынкІэ Институтым зэдзэкІакІохэм, редакторхэм, апэрэ мафэхэм къащегъэжьагъэу зэкІэ тхылъым Іоф дэзышІагъэхэм, ащ икъыдэгъэкІын хэлэжьагъэхэм зэрафэразэр ареІо. Адыгэ тхылъеджэм ащ нэІуасэ фэхъунэу амал иІэ зэрэхъугъэр лъэшэу тигуапэ.
Библием изэдзэкІынкІэ Институтыр


Ижъырэ Зэзэгъыныгъэр
http://ibt.org.ru/bible
УблапІэ, МысырикІыжь, Рут, Апэрэ Самуел, ЯтІонэрэ Самуел, Апэрэ тхылъыр, ЯтІонэрэ тхылъыр, Эстэр, Ушъый гъэсэпэтхыдэхэр, ТхьэлІыкІоу Юныс, Пегъымбарэу Даниел


Creative Commons: by-nd: © Институт перевода Библии; Информацию о лицензии этого издания можно найти здесь: https://wiki.creativecommons.org/images/d/d4/Attribution_3.0_%D0%A1%D0%A1_BY-ND_rus.pdf

Институт перевода Библии
Институт перевода Библии, 101000 Москва, Главпочтамт, а/я 360
ibt_inform@ibt.org.ru
назад
закрыть

Бабилэн плъэпІэ лъагэр

1 А лъэхъаным чІыгум изэфэдэкІэ зы бзэрэ зы гущыІакІэрэ тетыгъэр.
2 КъокІыпІэмкІэ къыщежьэхи, цІыфхэм ЩынІар хэгъэгум чІы зэшъхьэзашъо къыщагъоти, ащ тетІысхьагъэх.
3 Ахэмэ зэраІожьыгъэ: «Чырбыщхэр ятІэм хэтэжъугъэшІыкІи, машІокІэ тэжъугъэгъэжъэжь». Мыжъомэ ачІыпІэкІэ ахэмэ чырбыщхэр яІэ хъугъэ, етІэфым ычІыпІэкІэ – чІыгум къыхэкІырэ мыстхъур.
4 ЕтІанэ ахэмэ аІуагъ: «Къалэ зыфэтэжъугъэуцужьи, плъэпІэ лъагэ тетэу ошъогум нэсэу; лъэужынчъэу чІыгум итэкъухьагъэ тыщымыхъузэ, тищытхъу ядгъэІон».
5 ЕтІанэ цІыфхэм ашІырэ къалэмрэ плъэпІэ лъагэмрэ яплъынэу Зиусхьаныр къехыгъ.
6 Зиусхьаным къыІуагъ: «Мары мыр зы цІыф лъэпкъ, зэкІэми зы бзэ яІэри. Мыр етІани яІофмэ япэубл ныІэп! Сыд Іоф фежьэхэми, афэукІочІыщт!7 Адэжь техынышъ, ахэмэ абзэ зэхэдгъэкІухьан, зым къыІорэр адрэм гурымыІонэу».8 Арыти Зиусхьаным ахэр ащ къыщегъэжьагъэу чІыгум зэфэдэкІэ щыритэкъухьагъэх, ащ къыхэкІэу ахэмэ къалэр аухыгъэп.9 Ащ къыхэкІэу ащ Бабилэн цІэу фашІыгъ, сыда пІомэ Зиусхьаным чІыгум цІыфмэ абзэхэу тетхэр зэкІэ зэхигъэкІухьэгъэх, ащ къыщиубли, чІыгум изэфэдэкІэ щыритэкъухьагъэх.

Щэм къытекІыгъэхэр Ибрам нэс

10 Мары Щэмрэ ащ къытекІыгъэхэмрэ якъэбар: Щэм илъэсишъэ ыныбжьэу, псыкъиушхом ыуж илъэситІу тешІагъэу, Арпахщад къыфэхъугъ.
11 Арпахщад къызэхъум ыуж, Щэм илъэс шъитф къыгъэшІэжьыгъ, къохэри, пхъухэри къыфэхъугъэх.
12 Арпахщад илъэс щэкІырэ тфырэ къыгъэшІагъэу Шэлах къыфэхъугъ.
13 Шэлах къызэхъум ыуж, Арпахщад илъэс шъиплІырэ щырэ къыгъэшІэжьыгъ, джыри къохэри, пхъухэри къыфэхъугъэх.
14 Шэлах илъэс щэкІ къыгъэшІагъэу Іэбэр къыфэхъугъ.
15 Іэбэр къызэхъум ыуж, Шэлах илъэс шъиплІырэ щырэ къыгъэшІэжьыгъ, къохэри, пхъухэри джыри къыфэхъугъэх.
16 Іэбэр илъэс щэкІырэ плІырэ къыгъэшІагъэу Пэлэгъ къыфэхъугъ.
17 Пэлэгъ къызыхъугъэм ыуж, Іэбэр илъэс шъиплІырэ щэкІырэ къыгъэшІэжьыгъ, къохэри, пхъухэри джыри къыфэхъугъэх.
18 Пэлэгъ илъэс щэкІ къыгъэшІагъэу РэІу къыфэхъугъ.
19 РэІу къызыхъугъэм ыуж, Пэлэгъ илъэс шъитІурэ бгъурэ къыгъэшІэжьыгъ, къохэри, пхъухэри джыри къыфэхъугъэх.
20 РэІу илъэс щэкІырэ тІурэ къыгъэшІагъэу Сэрыугъ къыфэхъугъ.
21 Сэрыугъ къызыхъугъэм ыуж, РэІу илъэс шъитІурэ блырэ къыгъэшІэжьыгъ, къохэри, пхъухэри джыри къыфэхъугъэх.22 Сэрыугъ илъэс щэкІ къыгъэшІагъэу Нахъор къыфэхъугъ.23 Нахъор къызыхъугъэм ыуж, Сэрыугъ илъэс шъитІу къыгъэшІэжьыгъ, къохэри, пхъухэри джыри къыфэхъугъэх.
24 Нахъор илъэс тІокІырэ бгъурэ къыгъэшІагъэу Тэрахъ къыфэхъугъ.
25 Тэрахъ къызыхъугъэм ыуж, Нахъор илъэсишъэрэ пшІыкІубгъурэ къыгъэшІэжьыгъ, къохэри, пхъухэри джыри къыфэхъугъэх.
26 Тэрахъ илъэс тІокІищырэ пшІырэ къыгъэшІагъэу Ибрами, Нахъори, Харани къыфэхъугъэх.
27 Мары Тэрахърэ ащ къытекІыгъэхэмрэ якъэбар:
Тэрахъ Ибрам, Нахъор, Харан къыфэхъугъэх. Харан Лот къыфэхъугъ. Пшъашъэхэу Мылкъэрэ Искъэрэ къыфэхъугъэх.
28 Харан, ятэу Тэрахъ псаоу щыІэу, къызщыхъугъэ чІыгоу Урэ, Къасдый хэгъэгум щыІэм щылІагъ.29 Ибрамрэ Нахъоррэ шъузхэр къащагъэх: Ибрам ишъуз ыцІагъэр Сарай, Нахъор ишъуз ыцІагъэр Мылкъэ; ащи, ащ ыпхъоу Искъи ятагъэр Харан.30 Сарай сабый хэкІынэу щытыгъэпти, сабыинчъагъ.
31 Тэрахъ ежь ыкъоу Ибрам, Харан ыкъо Лотэу ежь ипхъорэлъфыр, инысэ Сараеу ежь ыкъо Ибрам ишъузыр зыдырищажьэхи, ахэр игъусэхэу КъэнаІан хэгъэгум кІонхэу, Къасдый хэгъэгум ит Ур къалэм дэкІыгъэх. Хъаран хэгъэгум нэсхи, ащ къыщыуцугъэх;
32 Тэрахъ къыгъэшІагъэр илъэс шъитІурэ тфырэ хъугъэу, Хъаран хэгъэгум щылІагъ.