ЩынІар – джаущтэу еджэщтыгъэх Бабилэн хэгъэгум.
 Бабилэн – ижъырэ джуртыбзэкІэ къикІырэр: зэхэгъэкІухьан.
 Къасдый хэгъэгу – Бабилэн къалэр зэрытыгъэр ары
ADG:Gen.10.10; ADG:Dan.3.1
ADG:Deut.32.8
Адыгaбзэ
http://ibt.org.ru/bible
УблапІэ, Апэрэ Самуел, ЯтІонэрэ Самуел, Апэрэ тхылъыр, ЯтІонэрэ тхылъыр, ТхьэлІыкІоу Юныс, Рут, Эстэр, Ушъый гъэсэпэтхыдэхэр


Creative Commons: by-nd: © Institute for Bible Translation; This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/.

Институт перевода Библии
Институт перевода Библии, 101000 Москва, Главпочтамт, а/я 360
ibt_inform@ibt.org.ru
назад
закрыть

Бабилэн плъэпІэ лъагэр

1 А лъэхъаным чІыгум изэфэдэкІэ зы бзэрэ зы гущыІакІэрэ тетыгъэр.
2 КъокІыпІэмкІэ къыщежьэхи, цІыфхэм ЩынІар хэгъэгум чІы зэшъхьэзашъо къыщагъоти, ащ тетІысхьагъэх.
3 Ахэмэ зэраІожьыгъэ: «Чырбыщхэр ятІэм хэтэжъугъэшІыкІи, машІокІэ тэжъугъэгъэжъэжь». Мыжъомэ ачІыпІэкІэ ахэмэ чырбыщхэр яІэ хъугъэ, етІэфым ычІыпІэкІэ – чІыгум къыхэкІырэ мыстхъур.
4 ЕтІанэ ахэмэ аІуагъ: «Къалэ зыфэтэжъугъэуцужьи, плъэпІэ лъагэ тетэу ошъогум нэсэу; лъэужынчъэу чІыгум итэкъухьагъэ тыщымыхъузэ, тищытхъу ядгъэІон».
5 ЕтІанэ цІыфхэм ашІырэ къалэмрэ плъэпІэ лъагэмрэ яплъынэу Зиусхьаныр къехыгъ.
6 Зиусхьаным къыІуагъ: «Мары мыр зы цІыф лъэпкъ, зэкІэми зы бзэ яІэри. Мыр етІани яІофмэ япэубл ныІэп! Сыд Іоф фежьэхэми, афэукІочІыщт!7 Адэжь техынышъ, ахэмэ абзэ зэхэдгъэкІухьан, зым къыІорэр адрэм гурымыІонэу».8 Арыти Зиусхьаным ахэр ащ къыщегъэжьагъэу чІыгум зэфэдэкІэ щыритэкъухьагъэх, ащ къыхэкІэу ахэмэ къалэр аухыгъэп.9 Ащ къыхэкІэу ащ Бабилэн цІэу фашІыгъ, сыда пІомэ Зиусхьаным чІыгум цІыфмэ абзэхэу тетхэр зэкІэ зэхигъэкІухьэгъэх, ащ къыщиубли, чІыгум изэфэдэкІэ щыритэкъухьагъэх.

Щэм къытекІыгъэхэр Ибрам нэс

10 Мары Щэмрэ ащ къытекІыгъэхэмрэ якъэбар: Щэм илъэсишъэ ыныбжьэу, псыкъиушхом ыуж илъэситІу тешІагъэу, Арпахщад къыфэхъугъ.
11 Арпахщад къызэхъум ыуж, Щэм илъэс шъитф къыгъэшІэжьыгъ, къохэри, пхъухэри къыфэхъугъэх.
12 Арпахщад илъэс щэкІырэ тфырэ къыгъэшІагъэу Шэлах къыфэхъугъ.
13 Шэлах къызэхъум ыуж, Арпахщад илъэс шъиплІырэ щырэ къыгъэшІэжьыгъ, джыри къохэри, пхъухэри къыфэхъугъэх.
14 Шэлах илъэс щэкІ къыгъэшІагъэу Іэбэр къыфэхъугъ.
15 Іэбэр къызэхъум ыуж, Шэлах илъэс шъиплІырэ щырэ къыгъэшІэжьыгъ, къохэри, пхъухэри джыри къыфэхъугъэх.
16 Іэбэр илъэс щэкІырэ плІырэ къыгъэшІагъэу Пэлэгъ къыфэхъугъ.
17 Пэлэгъ къызыхъугъэм ыуж, Іэбэр илъэс шъиплІырэ щэкІырэ къыгъэшІэжьыгъ, къохэри, пхъухэри джыри къыфэхъугъэх.
18 Пэлэгъ илъэс щэкІ къыгъэшІагъэу РэІу къыфэхъугъ.
19 РэІу къызыхъугъэм ыуж, Пэлэгъ илъэс шъитІурэ бгъурэ къыгъэшІэжьыгъ, къохэри, пхъухэри джыри къыфэхъугъэх.
20 РэІу илъэс щэкІырэ тІурэ къыгъэшІагъэу Сэрыугъ къыфэхъугъ.
21 Сэрыугъ къызыхъугъэм ыуж, РэІу илъэс шъитІурэ блырэ къыгъэшІэжьыгъ, къохэри, пхъухэри джыри къыфэхъугъэх.22 Сэрыугъ илъэс щэкІ къыгъэшІагъэу Нахъор къыфэхъугъ.23 Нахъор къызыхъугъэм ыуж, Сэрыугъ илъэс шъитІу къыгъэшІэжьыгъ, къохэри, пхъухэри джыри къыфэхъугъэх.
24 Нахъор илъэс тІокІырэ бгъурэ къыгъэшІагъэу Тэрахъ къыфэхъугъ.
25 Тэрахъ къызыхъугъэм ыуж, Нахъор илъэсишъэрэ пшІыкІубгъурэ къыгъэшІэжьыгъ, къохэри, пхъухэри джыри къыфэхъугъэх.
26 Тэрахъ илъэс тІокІищырэ пшІырэ къыгъэшІагъэу Ибрами, Нахъори, Харани къыфэхъугъэх.
27 Мары Тэрахърэ ащ къытекІыгъэхэмрэ якъэбар:
Тэрахъ Ибрам, Нахъор, Харан къыфэхъугъэх. Харан Лот къыфэхъугъ. Пшъашъэхэу Мылкъэрэ Искъэрэ къыфэхъугъэх.
28 Харан, ятэу Тэрахъ псаоу щыІэу, къызщыхъугъэ чІыгоу Урэ, Къасдый хэгъэгум щыІэм щылІагъ.29 Ибрамрэ Нахъоррэ шъузхэр къащагъэх: Ибрам ишъуз ыцІагъэр Сарай, Нахъор ишъуз ыцІагъэр Мылкъэ; ащи, ащ ыпхъоу Искъи ятагъэр Харан.30 Сарай сабый хэкІынэу щытыгъэпти, сабыинчъагъ.
31 Тэрахъ ежь ыкъоу Ибрам, Харан ыкъо Лотэу ежь ипхъорэлъфыр, инысэ Сараеу ежь ыкъо Ибрам ишъузыр зыдырищажьэхи, ахэр игъусэхэу КъэнаІан хэгъэгум кІонхэу, Къасдый хэгъэгум ит Ур къалэм дэкІыгъэх. Хъаран хэгъэгум нэсхи, ащ къыщыуцугъэх;
32 Тэрахъ къыгъэшІагъэр илъэс шъитІурэ тфырэ хъугъэу, Хъаран хэгъэгум щылІагъ.