Азы: «Бурганның чоруткан хады».
John.1.1
Job.38.4-Job.38.7; Ps.32.6; Ps.135.5; Isa.42.5; Isa.45.18; John.1.1-John.1.3; Acts.14.15; Acts.17.24; Col.1.16-Col.1.17; Heb.1.10; Heb.11.3; Rev.4.11
Jer.4.23
2Cor.4.6
Job.37.18; Ps.135.5; Jer.10.12; Jer.51.15
Prov.8.27-Prov.8.29; Ps.148.4
Job.38.8-Job.38.11; Ps.32.7; Ps.135.6; Jer.5.22; 2Pet.3.5
Ps.103.14
Jer.10.2; Ezek.32.7-Ezek.32.8; Joel.2.30-Joel.2.31; Joel.3.15; Matt.24.29; Luke.21.25; Ps.103.19
Deut.4.19; Ps.135.7-Ps.135.9
Jer.31.35
Ps.103.25-Ps.103.26
Gen.8.17; Gen.9.1
Gen.3.22; Gen.11.7; Isa.6.8; Gen.5.1; Gen.9.6; 1Cor.11.7; Eph.4.24; Col.3.10; Jas.3.9; Gen.9.2; Ps.8.7-Ps.8.9; Jas.3.7
Matt.19.4; Mark.10.6
Gen.2.18; Gen.2.21-Gen.2.23; Gen.5.2; Mal.2.15; Matt.19.4; Mark.10.6
Gen.9.1; Gen.9.7
Gen.9.3; Ps.103.14-Ps.103.15; Ps.144.15-Ps.144.16
Ps.146.9
Eccl.7.29; 1Tim.4.4

Ыдыктыг Библия

тыва дылда

Бирги үндүрүлге

Саналдар чоргузар адрес: ibt_inform@ibt.org.ru
ISBN 978-5-93943-163-7
© Институт перевода Библии, Москва, 2011

Эге дөс

Киирилде

Эрги Чагыг-керээ «Эге дөс» деп ном-биле эгелээн. Бо ном еврей дылда Берешит (Эгезинде) деп аттыг. Номнуң тыва ады ооң өртемчейниң, кижи төрелгетенниң болгаш израиль чоннуң тывылганының дугайында чугаалап турар утказын илереткен. Иудей чаңчыл ёзугаар «Эге дөс» Моисейниң бижээни баштайгы ном кылдыр санаттынып турар.
«Эге дөс» деп ном чогаал стильдериниң, хевирлериниң янзы-бүрүзү-биле онзагай – бирде байырланчыг тоожулал, бирде сонуурганчыг, шимчээшкинниг чугаа, бирде аймак-чоннарның даңзызы, бирде шүлүк хевирлиг йөрээшкиннер... Ындыг-даа болза, кандыг-даа арында номнуң кол киржикчизи – Бурган. Эгезинде (1–11 эгелер) Бодунуң сөзү-биле бүгү өртемчейни канчаар чаяаганын, делегейниң бүгү чоннарының кайыын укталып тывылганын чугаалап турар. Бурганның өндүр бедии чүгле Ооң күчү-күжүн дамчыштыр эвес, а Бодунуң чаяалгазынга ынакшылын дамчыштыр база илерээр: Бодунуң чаяап каан улузу Аңаа удур бачыт үүлгедиринге хандыкшыырга безин, Ол ындыгларны кагбайн, олар дээш сагыш човаарын соксатпайн турар.
Оон ыңайгы тоожулаашкында (12–50 эгелер) Бурганның шилип алган кижилериниң дугайында чугаалап турар. Бурган оларның салгалдары Аңаа хамааржыр онзагай чон апарзын деп бодап алган. Авраам, Исаак, Иаков болгаш Иаковтуң он ийи оглунуң дугайында чугаада Бурганның оларга берген аазаашкыннары дыңналыр: оларның салгалдары хөй санныг бооп, Бурганның аазаан черин ээлеп аар; олар бүгү кижи төрелгетенге ачы-дуза көргүзер. Олар бачыт чок кижилер эвес турган – оларның кошкак талаларының болгаш багай үүлгедиглериниң дугайында «Эге дөстен» хөйү-биле номчуур бис. Ынчалза-даа олар Бурганның кыйгырыынга бүзүрел-биле Ону тооп дыңнап харыылааннар.


Тыва дыл
http://ibt.org.ru/bible
Ыдыктыг Библия, тыва дылда Ыдыктыг Библия
тыва дылда
Бирги үндүрүлге
Саналдар чоргузар адрес: ibt_inform@ibt.org.ru
ISBN 978-5-93943-163-7
© Институт перевода Библии, Москва, 2011

Силерниң мурнуңарда – Библия деп ыдыктыг номналдың тыва дылче бүрүн очулгазының баштайгы үндүрүлгези.Creative Commons: by-nd: © Institute for Bible Translation; This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/.

Институт перевода Библии
Институт перевода Библии, 101000 Москва, Главпочтамт, а/я 360
ibt_inform@ibt.org.ru
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

назад
закрыть
:
1
Эң эгезинде Бурган дээр биле черни чаяап каан.
1 В начале сотворил Бог небо и землю.
2
Черниң ужу-бажы билдинмес, ээн турган. Дүп чок далай кырынга дүмбей турупкан; а сугнуң кырында Бурганның Сүлдези ужуп турган.
2 Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою.
3 «Чырык чырып келзин» – деп, Бурган чугаалаан. Ынчан чырык көстүп келген.
3 И сказал Бог: да будет свет. И стал свет.
4 Бурган чырыкты экизинип көрген. Оон чырыкты дүмбейден аңгылап каапкаш,
4 И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы.
5 дүмбейни «дүн» деп, а чырыкты «хүн» деп адап каан. Кежээ дүшкен, даң аткан: бирги хүн ол болган.
5 И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один.
6
Оон Бурган мынча дээн: «Суг ортузунга бопурук дээвиир тывылзын, ынчангаш ол сугну сугдан аңгылазын».
6 И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды.
7 Бурган бопурук дээвиирни чаяап кааш, ооң адаанда турар сугну ооң кырында турар сугдан аңгылаан. Шак-ла ындыг апарган.
7 И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так.
8 Бопурук дээвиирни Бурган «дээр» деп адап каан. Кежээ дүшкен, даң аткан: ийиги хүн ол болган.
8 И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро: день второй.
9
Оон Бурган мынча дээн: «Дээрниң адаанда суглар чаңгыс черге чыглып келзин, оон кургаг чер тывылзын». Шак-ла ындыг апарган.
9 И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так.
10 Бурган кургаг черни «чер» деп, а чыылган сугларны «далайлар» деп адап каан. Ол бүгүнү Бурган экизинип көрген.
10 И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо.
11 Оон Бурган мынча дээн: «Чер кырынга үрезинниг үнүштерниң база чимистиг ыяштарның бүгү хевирлери өзүп үнзүн, оларның шупту янзылары таразын». Шак-ла ындыг апарган.
11 И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так.
12 Чер үрезинниг үнүштерни база чимистиг ыяштарны өстүрген, оларның янзылары тарап эгелээн. Ол бүгүнү Бурган экизинип көрген.
12 И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его. И увидел Бог, что это хорошо.
13 Кежээ дүшкен, даң аткан: үшкү хүн ол болган.
13 И был вечер, и было утро: день третий.
14
Оон Бурган мынча дээн: «Дүннү хүнден аңгылаар база үелер, хүннер, чылдар демдеглээр чырымалдар дээрге турзун;
14 И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов;
15 олар черни дээрден чырыдар чырыткылар болзун». Шак-ла ындыг апарган.
15 и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так.
16 Бурган ийи дээди чырымалды – хүндүскү үени башкарары-биле улуг чырымалды, дүнеки үени башкарары-биле биче чырымалды – чаяап каан. Сылдыстарны база немей чаяаган.
16 И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды;
17-18 Бурган оларны черни чырытсын дээш, дүн биле хүннү башкарбышаан, чырык биле дүмбейни аңгылазын дээш, дээрге салып каан. Ол бүгүнү Бурган экизинип көрген.
17 и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю,
17-18 Бурган оларны черни чырытсын дээш, дүн биле хүннү башкарбышаан, чырык биле дүмбейни аңгылазын дээш, дээрге салып каан. Ол бүгүнү Бурган экизинип көрген.
18 и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо.
19 Кежээ дүшкен, даң аткан: дөрткү хүн ол болган.
19 И был вечер, и было утро: день четвертый.
20
Оон Бурган мынча дээн: «Сугга эңмежок дириг амытаннар тывылзын, черниң кырында бопурук дээрге куштар ушсун».
20 И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да полетят над землею, по тверди небесной.
21 Бурган далайга улуг амытаннарны, сугга янзы-бүрү дириг амытаннарны база аңгы-аңгы чалгынныг куштарны чаяаган. Ол бүгүнү Бурган экизинип көрген.
21 И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо.
22 «Далай-сугга өзүп-көвүдеңер-ле, а куштар черге өзүп-көвүдезиннер» – деп, Бурган йөрээген.
22 И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле.
23 Кежээ дүшкен, даң аткан: бешки хүн ол болган.
23 И был вечер, и было утро: день пятый.
24
Оон Бурган мынча дээн: «Янзы-бүрү дириг амытаннар: мал-маганның, аң-меңниң, соястаарларның аңгы-аңгы уксаалары чер кырынга тывылзын». Шак-ла ындыг апарган.
24 И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов, и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так.
25 Янзы-бүрү дириг амытаннар: мал-маганның, аң-меңниң, соястаарларның уксааларын Бурган чаяаган. Ол бүгүнү Бурган экизинип көрген.
25 И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо.
26 Ооң соонда Бурган мынча дээн: «Бистиң овур-хевиривис-биле, Биске дөмейлештир кижи амытанны чаяап каалы; ол далай-сугнуң амытаннарын, дээрниң куштарын, мал-маганны, соястаарларны – черниң бүгү дириг амытаннарын чагырып, бүгү бөмбүрзекке тергиидеп чорзун».
26 И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле.
27 Бурган Бодунуң овур-хевири-биле, Бодунга дөмейлештир кижи амытанны – эр биле кыс кижини чаяап каан.
27 И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.
28 Алгап-йөрээвишаан, Бурган оларга мынча дээн: «Өзүп-көвүдеңер, черниң кырын ээлеңер, далай-сугнуң амытаннарын, дээрниң куштарын, соястаарларны болгаш черниң бүгү-ле дириг амытаннарын чагырып тергиидеңер».
28 И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле.
29 «Бо-дур, силерге Мен бүгү үрезинниг үнүштерни, үрезинин тарыыр чимистиг ыяштарны бердим: олар силерге чем болур – деп, Бурган чугаалаан. –
29 И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя; - вам сие будет в пищу;
30 А черниң бүгү дириг амытаннарынга база дээрниң куштарынга, чер кырында аң-меңге Мен бүгү-ле ногаан үнүштерни чем кылдыр бердим». Шак-ла ындыг апарган.
30 а всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал Я всю зелень травную в пищу. И стало так.
31 Ынчан Бурган Бодунуң чаяап кааны бүгү чүвезин көөрге, шуптузу аажок таарымчалыг болган. Кежээ дүшкен, даң аткан: алдыгы хүн ол болган.
31 И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день шестой.