Rom.1.1; 2Cor.1.1; Eph.1.1; Col.1.1; 2Tim.1.1
Acts.18.1-Acts.18.17
Rom.1.7
1Cor.6.11; 1Cor.1.30; John.17.19; Rom.1.7; Acts.9.14
1Cor.1.2
Rom.1.8
2Cor.8.7; 2Cor.9.11
2Cor.9.11; 2Cor.6.10; 2Cor.8.7; 1Cor.12.8; Rom.15.14; 1John.2.20
2Tim.1.8; 2Thess.1.10; 1Tim.2.6; Rev.1.2
Luke.17.30; 1Thess.3.13; 1Thess.4.16-1Thess.4.18; Phil.3.20
Rom.8.19; Phil.3.20; Heb.9.28; Luke.17.30; 2Pet.3.12
Phil.1.6
Phil.1.6; 1Thess.3.13; Col.1.22; 1Cor.5.5; 2Cor.1.14; Phil.2.16; Luke.17.24
John.17.21; 1John.1.3
1Thess.5.24; 2Thess.3.3; Heb.10.23
1Cor.10.13; Deut.7.9; Isa.49.7; 2Cor.1.18; 1John.1.3
1Cor.11.18
1Cor.11.18; Phil.1.27
1Cor.3.3
1Cor.3.3
Acts.18.24; Acts.19.1; 1Cor.3.4-1Cor.3.5; 1Cor.4.6; 1Cor.6.12; Titus.3.13
John.1.42
1Cor.3.4; Matt.23.9-Matt.23.10; Acts.18.24; John.1.42
Eph.4.4-Eph.4.5
1Cor.12.5; 2Cor.11.4; Eph.4.5; Acts.8.16
Acts.18.8; Rom.16.23
Acts.18.8; Rom.16.23
1Cor.16.15
1Cor.16.15; 1Cor.16.17
2Cor.10.10
1Cor.2.1; 1Cor.2.4; 1Cor.2.13; 2Cor.10.10; 2Cor.11.6; 2Pet.1.16
1Cor.2.1; 2Cor.2.15
Rom.1.16
1Cor.1.21; 1Cor.1.23; 1Cor.1.25; 1Cor.2.14; 2Cor.2.15; 2Cor.4.3; 2Thess.2.10; 1Cor.15.2; Acts.2.47; Rom.1.16; 1Cor.1.24
Isa.29.14
Isa.29.14; Job.5.12-Job.5.13; Jer.8.9; Matt.11.25
Prov.21.30; Isa.44.25; Rom.1.22; 1Cor.3.19
Isa.19.12; 1Cor.2.6; 1Cor.3.19; Isa.44.25; Rom.1.22; 1Cor.1.26
Matt.12.38; Mark.8.11; John.2.18; John.4.48; John.6.30
Matt.12.38
Gal.5.11
Gal.5.11; 1Pet.2.8
1Cor.2.7; Col.2.3
1Cor.1.18; 1Cor.1.30; Col.2.3; Luke.11.49
1Cor.2.8; John.7.48; 1Cor.1.20; Matt.11.25
Jas.2.5; Ps.8.3
Jas.2.5
Rom.4.17; 1Cor.2.6; Job.34.19; Job.34.24
Rom.3.27; Eph.2.9
Eph.2.9; Judg.7.2
Eph.1.7; Phil.3.9
1Cor.1.24; Jer.23.5-Jer.23.6; Jer.33.16; 2Cor.5.21; Phil.3.9; 1Cor.1.2; Eph.1.7; Col.1.14; Rom.3.24
Jer.9.24; 2Cor.10.17
2Cor.10.17; Jer.9.23-Jer.9.24

Коринфичилерге бирги чагаа

Киирилде

Коринф хоорай Эрте-бурунгу Грецияга чугула садыг төвү турган. Павел аңаа Буянныг Медээни, чижеглеп алырга, бистиң эраның 50-ги чылында эң баштай суртаалдаан. Элчин Коринфиден чоруй барган соонда, ооң биле чаа христиан ниитилелдиң аразынга чагаалажыышкын эгелээн. Бо чагаа Павелдиң Коринфиже чоруткан чагааларының ийигизи болур (биргизи Чаа Чагыг-керээже кирбейн барган). Ол ону Эфес хоорайдан 50 чылдарның ортан үезинде чоруткан.
Коринфиде чаа христианнарның аразынга элээн хөй бергедээшкиннер тыптып келген: Павел чорупкан соонда, коринфичи ниитилелдиң дыка хөй кежигүннери Христостуң адынга төлептиг чуртталга-биле ам-даа чурттап эгелевээн турган. Ооң кадында чамдык улус Павелдиң суртаалы алыс шынныг эвес деп, ооң эрге-күжүнге удурланып турган.
Чагааның бирги кезээнде (1–6 эгелер) Павел номчукчуларны кижиниң мерген угаанынга эвес, а чүгле Христоска ынаныр кылдыр база буян кылып амыдыраар кылдыр сургап турар. Оон ыңай (7:1–16:4) ол коринфичилерниң чагаазында аңаа салдынган чамдык хуу айтырыгларга харыылаан: эр, херээжен кижилер аразында харылзаалар, дүрзү-бурганнарга өргүп салган аъш-чем, Бурганга мөгейиишкин үезинде албан-дужаал барымдаалаары, Сүлдеден кээр ачы-буянныг белектер, кижилерниң келир үеде катап дирлири болгаш Иерусалимде христианнарга ачы-дуза кылырының дугайында. Түңнелинде (16:4-24) Павел бодунуң кылыр деп турар чүүлдериниң дугайында чугаалап, байыр чедириишкиннерин дамчыдып турар.


Тыва дыл
http://ibt.org.ru/bible
Тыва дыл


Creative Commons: by-nd: © Institute for Bible Translation; This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/.

Институт перевода Библии
Институт перевода Библии, 101000 Москва, Главпочтамт, а/я 360
ibt_inform@ibt.org.ru
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

назад
закрыть
:
1
Христос Иисустуң элчини боору-биле Бурганның күзел-соруун ёзугаар кыйгырткан Павелден база бүзүрээн дуңмам Сосфенден байыр.
1 Павел, волею Божиею призванный Апостол Иисуса Христа, и Сосфен брат,
2 Коринф хоорайда Бурганга бүзүрээннер ниитилелинге, Христос Иисусту дамчыштыр ыдыктаткаш, Бурганның чону боору-биле кыйгырткан бүгү улуска, а ол ышкаш янзы-бүрү черлерде чурттап турар, оларның база бистиң ниити Дээргивис Иисус Христостуң адын адап, кыйгырган бүгү улуска бижидим.
2 церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте, у них и у нас:
3 Бурган Адавыс болгаш Дээрги Иисус Христостан келген авырал база амыр-тайбың силерге доктаазын!
3 благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
4
Христос Иисуска башкарты бээриңерге, Бурганымның силерге хайырлаан авыралы дээш, Аңаа үргүлчү өөрүп четтирер-дир мен.
4 Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе,
5 Ону дамчыштыр бүгү чүүл-биле: сөс-биле-даа, билиг-биле-даа баяан болгай силер.
5 потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, -
6 Ол ышкаш бистиң Христос дугайында херечилеливис силерниң араңарга бадыткаттынган болгай.
6 ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, -
7 Ынчангаш Дээргивис Иисус Христостуң чедип кээрин манап турар үеңерде, Ооң кандыг-даа ачы-буянныг белектери силерде четчири-биле бар.
7 так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа,
8 Дээргивис Иисус Христостуң чедип кээр хүнүнде шуут кем-буруу чок улус болзун дээш, Ол силерни эчизинге чедир деткип, быжыктырар.
8 Который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа.
9 Дээргивис, Бурганның Оглу Иисус Христос-биле харылзаалыг болзуннар дээш силерни кый деп алган Бурган аазаан аксы-сөзүнге шынчы болгай.
9 Верен Бог, Которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего.
10
Дээргивис Иисус Христостуң ады-биле силерден аажок дилеп тур мен, ха-дуңма: чаңгыс эп-сеткилдиг амыдыраңар, араңарда аңгылажып, алгышпаңар, угаап билиишкиниңерге база бодалдарыңарга чаңгыс аай бооп көрүңер.
10 Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях.
11 Ха-дуңма, араңарда чөрүлдээлер барын Хлояның өг-бүлезиниң улузундан билип алдым.
11 Ибо от домашних Хлоиных сделалось мне известным о вас, братия мои, что между вами есть споры.
12 Мен мону чугаалаар бодадым: силерниң кижи бүрүзү тус-тузунда «Павелдиң талалакчызы мен», «Аполлостуң талалакчызы мен», «Кифа Пётрнуң талалакчызы мен», «Христостуу мен» деп туруп бээр-дир.
12 Я разумею то, что у вас говорят: "я Павлов"; "я Аполлосов"; "я Кифин"; "а я Христов".
13 Таанда-ла Христос кезектерге чарлы берген бе? Таанда-ла Павел силер дээш хере шаптырткан бе? Азы силер Павелдиң ады-биле сугга суктурганыңар ол бе?
13 Разве разделился Христос? разве Павел распялся за вас? или во имя Павла вы крестились?
14 Крисп биле Гаийден өске, силерниң кайыңарны-даа сугга сукпааным дээш, Бурганга өөрүп четтирдим.
14 Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гаия,
15 Ындыг болганда, «Павелдиң ады-биле сугга суктуруп алдым» деп, кайыңар-даа чугаалап шыдавас.
15 дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя.
16 (Ийет, Стефанның өг-бүлезиниң улузун сугже сукканым шын. А өске кандыг-бир кижини сугже суп турганымны сагынмас-тыр мен.)
16 Крестил я также Стефанов дом; а крестил ли еще кого, не знаю.
17 Христос мени улусту сугже суксун дээш эвес, а Буянныг Медээни суртаалдазын дээш, чоруткан болгай. Ындыг-даа болза, суртаалым чечен, мерген сөстерге үндезилеттинмээн, оон башка Христостуң белдир-ыяшка өлүмү ужур-утказын чидириптер ийик.
17 Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова.
18
Ол белдир-ыяшка чүү болганының дугайында медээ өлүм-чидимниң оруу-биле бар чыдар улуска мелегей чүүл боор, а камгалалдың оруу-биле бар чыдар биске – Бурганның күчү-күжү боор.
18 Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, - сила Божия.
19 Бурган Бижилгеде чугаалаан-на болгай:
«Мерген угаанныгларның мерген угаанын чок кылыр мен,
сарыылдыгларның сарыылын күш чок болдурар мен».
19 Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну.
20
Ынчаарга ам мерген угаанныг кижиниң дээредээн чүвези чүл? Эртемденниң дээредээн чүвези чүл? Бо үениң бодалчыларының дээредээн чүвези чүл? Бурган бо делегей улузунуң мерген угаанын бүдүүлүк кылдыр көргүспээн ийикпе?
20 Где мудрец? где книжник? где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?
21 Бурганның мерген угаанының бодап каанын ёзугаар, бо делегей бодунуң мерген угаанын дамчыштыр Бурганны билип шыдавас боорга, Ол бүзүрээн улусту Буянныг Медээниң «мелегейи-биле» камгалаарын чүүлдүг деп көрген.
21 Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих.
22
Иудейлер кайгамчык демдектер негеп турарлар, а гректер мерген угаан дилеп турарлар.
22 Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости;
23 А бис Христостуң белдир-ыяшка өлүмүн суртаалдап турар бис. Ол медээ иудейлерге – ажып эрттинмес моондак боор, а өске чоннар улузунга – мелегей чүүл боор.
23 а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие,
24 А Бурганның кый деп алган улузунга (иудейлерге-даа, гректерге-даа) суртаалдап турарывыс Христос – Бурганның күчү-күжү болгаш мерген угааны боор.
24 для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость;
25 Чүге дээрге Бурганның «мелегейи» безин кижиниң мерген угаанындан оранчок мерген, а Бурганның «кошкаа» кижиниң күжүнден оранчок күштүг.
25 потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков.
26
Ха-дуңма, Бурганга кыйгырткан үеңерде кандыг туржук силер, сактып келиңерем. Улустуң көрүжү-биле үнелээр болза, эвээш кезииңер мерген угаанныг турду; эвээш кезииңер күштүг турду; эвээш кезииңер ызыгуурлуг өг-бүлелерге хамааржыр турду.
26 Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много из вас мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных;
27 Ындыг-даа болза, мерген угаанныгларны ыяттырар дээш, Бурган бо делегейге сарыыл чок дирткен чүүлдү шилип алган, а күштүг чүүлдү ыяттырар дээш, бо делегейге кошкак дирткен чүүлдү шилип алган.
27 но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное;
28 «Үнелиг» деп санаттырар чүүлдү күш чок болдурар дээш, Ол бо делегейге дорамчылаткан, бак көрдүрген база «үнези чок» дирткен чүүлдү шилип алган.
28 и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, -
29
Ооң түңнелинде Бурганның мурнунга кым-даа мактанып шыдавас.
29 для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом.
30 Бурганның ачызында силер ам Христос Иисуска башкарты берген силер. Бурганның мерген угааны биске Ону дамчыштыр боттанган. А ол мерген угаан бисти актыг болгаш ыдыктыг кылып кааш, бачыттардан хостаан.
30 От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением,
31 Бижилгеде: «Мактаныр бодаан кижи чүгле Дээрги-Чаяакчының дугайында мактанзын!» – деп бижээни дег кылдыр боттанганы ол-дур.
31 чтобы было, как написано: хвалящийся хвались Господом.