Ezek.2.9-Ezek.2.10; Isa.29.11; Dan.12.4
Ezek.2.9-Ezek.2.10; Isa.29.11; Dan.12.4
Ezek.2.9-Ezek.2.10; Isa.29.11; Dan.12.4
Rev.10.1; Rev.18.21
Rev.10.1; Rev.18.21
Rev.10.1; Rev.18.21
Gen.49.9; Heb.7.14; Rev.22.16; Isa.11.1; Isa.11.10; Rom.15.12
Gen.49.9; Heb.7.14; Rev.22.16; Isa.11.1; Isa.11.10; Rom.15.12
Gen.49.9; Heb.7.14; Rev.22.16; Isa.11.1; Isa.11.10; Rom.15.12
Rev.5.9; Rev.5.12; Rev.13.8; Isa.53.7; John.1.29; John.1.36; 1Pet.1.19; Zech.3.9; Zech.4.10; Rev.1.4
Rev.5.9; Rev.5.12; Rev.13.8; Isa.53.7; John.1.29; John.1.36; 1Pet.1.19; Zech.3.9; Zech.4.10; Rev.1.4
Rev.5.9; Rev.5.12; Rev.13.8; Isa.53.7; John.1.29; John.1.36; 1Pet.1.19; Zech.3.9; Zech.4.10; Rev.1.4
Rev.4.10; Rev.14.2; Rev.15.2; Rev.15.7; Rev.8.3-Rev.8.4; Ps.140.2
Rev.4.10; Rev.14.2; Rev.15.2; Rev.15.7; Rev.8.3-Rev.8.4; Ps.140.2
Rev.4.10; Rev.14.2; Rev.15.2; Rev.15.7; Rev.8.3-Rev.8.4; Ps.140.2
Rev.14.3; Ps.32.3; Rev.5.6; Rev.14.3-Rev.14.4; 2Pet.2.1; Rev.7.9; Rev.11.9; Rev.14.6; Dan.3.4
Rev.14.3; Ps.32.3; Rev.5.6; Rev.14.3-Rev.14.4; 2Pet.2.1; Rev.7.9; Rev.11.9; Rev.14.6; Dan.3.4
Rev.14.3; Ps.32.3; Rev.5.6; Rev.14.3-Rev.14.4; 2Pet.2.1; Rev.7.9; Rev.11.9; Rev.14.6; Dan.3.4
Rev.1.6
Rev.1.6
Rev.1.6
Dan.7.10; Heb.12.22
Dan.7.10; Heb.12.22
Dan.7.10; Heb.12.22
Rev.4.11
Rev.4.11
Rev.4.11
Ps.144.21; Ps.150.6
Ps.144.21; Ps.150.6
Ps.144.21; Ps.150.6
Rev.7.12; Rev.19.4; Rev.5.8; Rev.4.10
Rev.7.12; Rev.19.4; Rev.5.8; Rev.4.10
Rev.7.12; Rev.19.4; Rev.5.8; Rev.4.10
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Анан мен тактыда Отургандын оң колунан эки бетине тең жазылган, жети мөөр басылган түрмөк китепти көрдүм.
1 И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями.
1 И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями.
2 Ошондой эле күчтүү периштени көрдүм, ал: «Мөөрлөрдү алып таштап, китепти ачууга ким татыктуу?» – деп, катуу үн менен сурап жатты.
2 И видел я Ангела сильного, провозглашающего громким голосом: кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее?
2 И видел я Ангела сильного, провозглашающего громким голосом: кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее?
3 Бирок асманда да, жерде да, жер астында да ал китепти ачууга, анын ичин кароого эч ким табылган жок.
3 И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землею, раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее.
3 И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землею, раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее.
4 Ошондо мен ал китепти ачып окууга, атүгүл, анын ичин кароого татыктуу эч ким табылбагандыгы үчүн аябай ыйладым.
4 И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее.
4 И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее.
5 Ошондо аксакалдардын бири мага мындай деди: «Ыйлаба, мына, Жүйүт уруусунан, Дөөттүн тукумунан чыккан Арстан жеңип чыкты. Мына Ошол жети мөөрдү алып таштап, китепти ача алат».
5 И один из старцев сказал мне: не плачь; вот, лев от колена Иудина, корень Давидов, победил, и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее.
5 И один из старцев сказал мне: не плачь; вот, лев от колена Иудина, корень Давидов, победил, и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее.
6 Анан мен тактынын, төрт тирүү жандыктын жана аксакалдардын ортосунда мууздалган сыяктуу Козу турганын көрдүм. Анын жети мүйүзү жана жети көзү бар экен. Алар – Кудайдын бүт дүйнөгө жиберген жети руху.
6 И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял Агнец как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю.
6 И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял Агнец как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю.
7 Ошол Козу келип, тактыда Отургандын оң колунан китепти алды.
7 И Он пришел и взял книгу из десницы Сидящего на престоле.
7 И Он пришел и взял книгу из десницы Сидящего на престоле.
8 Ал китепти алганда, төрт тирүү жандык жана жыйырма төрт аксакал Козунун алдына жыгылышты. Алардын ар биринде гусли жана жыпар жыттуу затка толгон алтын чөйчөктөр бар эле. Ал чөйчөктөрдөгү жыпар жыттуу зат – ыйыктардын сыйынуусу.
8 И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых.
8 И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых.
9 Анан алар мындай жаңы ыр ырдашты: «Сен китепти алууга, анын мөөрлөрүн ачууга татыктуусуң, анткени Сен мууздалдың, Өз каның менен ар бир уруудан, ар бир тилден, ар бир элден жана ар бир улуттан бизди Кудайга сатып бердиң.
9 И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени,
9 И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени,
10 Бизди Кудайыбызга падышалар жана ыйык кызмат кылуучулар кылдың. Биз жер үстүндө падышачылык кылабыз».
10 и соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле.
10 и соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле.
11 Анан мен тактынын, тирүү жандыктардын жана аксакалдардын тегерегинен көптөгөн периштелерди көрдүм, алардын үндөрүн уктум. Алар миң-миңдеп, миң-түмөндөп саналат экен.
11 И я видел, и слышал голос многих Ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч,
11 И я видел, и слышал голос многих Ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч,
12 Алар катуу үн менен: «Мууздалган Козу бийликке жана байлыкка, даанышмандыкка жана кудуретке ээ болууга, урматталууга, даңкталууга жана макталууга татыктуу», – деп айтып жатышты.
12 которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость и крепость, и честь и славу и благословение.
12 которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость и крепость, и честь и славу и благословение.
13 Ошондо мен асмандагы жана жердеги, жер астындагы жана деңиздеги, бүт дүйнө жүзүндөгү тирүү жандыктардын баарынын: «Тактыда Отурган жана Козу түбөлүккө макталсын, урматталсын, даңкталсын жана бийлик кыла берсин!» – деп айтышканын уктум.
13 И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорило: Сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава и держава во веки веков.
13 И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорило: Сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава и держава во веки веков.
14 Ошондо төрт тирүү жандык: «Оомийин», – дешти. Жыйырма төрт аксакал болсо жерге жыгылып, түбөлүк Жашоочуга таазим кылды.
14 И четыре животных говорили: аминь. И двадцать четыре старца пали и поклонились Живущему во веки веков.
14 И четыре животных говорили: аминь. И двадцать четыре старца пали и поклонились Живущему во веки веков.