Rev.1.10; Exod.19.19-Exod.19.20; Rev.11.12; Rev.1.1; Rev.1.19; Rev.22.6
Rev.1.10; Exod.19.19-Exod.19.20; Rev.11.12; Rev.1.1; Rev.1.19; Rev.22.6
Rev.1.10; Exod.19.19-Exod.19.20; Rev.11.12; Rev.1.1; Rev.1.19; Rev.22.6
Rev.1.10; Ps.10.4; Ps.102.19; Isa.66.1; Matt.5.34; Matt.23.22; 1Kgs.22.19
Rev.1.10; Ps.10.4; Ps.102.19; Isa.66.1; Matt.5.34; Matt.23.22; 1Kgs.22.19
Rev.1.10; Ps.10.4; Ps.102.19; Isa.66.1; Matt.5.34; Matt.23.22; 1Kgs.22.19
Rev.21.11; Ezek.1.28; Rev.10.1; Gen.9.13-Gen.9.17
Rev.21.11; Ezek.1.28; Rev.10.1; Gen.9.13-Gen.9.17
Rev.21.11; Ezek.1.28; Rev.10.1; Gen.9.13-Gen.9.17
Rev.11.16; Rev.3.4; Rev.4.10; Jas.1.12
Rev.11.16; Rev.3.4; Rev.4.10; Jas.1.12
Rev.11.16; Rev.3.4; Rev.4.10; Jas.1.12
Rev.8.5; Rev.11.19; Rev.16.18; Exod.19.16; Zech.4.2; Rev.1.4
Rev.8.5; Rev.11.19; Rev.16.18; Exod.19.16; Zech.4.2; Rev.1.4
Rev.8.5; Rev.11.19; Rev.16.18; Exod.19.16; Zech.4.2; Rev.1.4
Rev.15.2; Rev.21.18; Rev.21.21; Ps.76.20; Ezek.1.5; Ezek.10.12
Rev.15.2; Rev.21.18; Rev.21.21; Ps.76.20; Ezek.1.5; Ezek.10.12
Rev.15.2; Rev.21.18; Rev.21.21; Ps.76.20; Ezek.1.5; Ezek.10.12
Ezek.1.10; Ezek.10.14
Ezek.1.10; Ezek.10.14
Ezek.1.10; Ezek.10.14
Isa.6.2; Rev.4.6; Rev.14.11; Isa.6.3; Rev.1.4
Isa.6.2; Rev.4.6; Rev.14.11; Isa.6.3; Rev.1.4
Isa.6.2; Rev.4.6; Rev.14.11; Isa.6.3; Rev.1.4
Rev.1.18; Rev.5.13; Rev.15.7; Dan.4.31; Dan.12.7
Rev.1.18; Rev.5.13; Rev.15.7; Dan.4.31; Dan.12.7
Rev.1.18; Rev.5.13; Rev.15.7; Dan.4.31; Dan.12.7
Rev.5.8; Rev.5.14; Rev.7.11; Rev.11.16; Rev.19.4; Rev.4.4
Rev.5.8; Rev.5.14; Rev.7.11; Rev.11.16; Rev.19.4; Rev.4.4
Rev.5.8; Rev.5.14; Rev.7.11; Rev.11.16; Rev.19.4; Rev.4.4
Rev.5.12; Rev.10.6; Rev.14.7; Gen.1.1; Acts.14.15; Ps.32.9-Ps.32.11; Eph.1.11
Rev.5.12; Rev.10.6; Rev.14.7; Gen.1.1; Acts.14.15; Ps.32.9-Ps.32.11; Eph.1.11
Rev.5.12; Rev.10.6; Rev.14.7; Gen.1.1; Acts.14.15; Ps.32.9-Ps.32.11; Eph.1.11
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Ошондон кийин мен өйдө карап, асмандын эшиги ачылганын көрдүм. Мен мурун уккан, сурнайдын үнүндөй болгон, мага сүйлөгөн үн мындай деди: «Бул жакка чык, Мен сага мындан кийин эмне болушу керек экендигин көрсөтөм».
1 После сего я взглянул, и вот, дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего.
1 После сего я взглянул, и вот, дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего.
2 Ошол замат мен Рухка толдум. Ошондо мен асманда такты турганын, тактыда Бирөө отурганын көрдүм.
2 И тотчас я был в духе; и вот, престол стоял на небе, и на престоле был Сидящий;
2 И тотчас я был в духе; и вот, престол стоял на небе, и на престоле был Сидящий;
3 Анын көрүнүшү яспис жана акак таштарындай экен. Ал эми тактыны көрүнүшү зымырыт ташындай болгон жаа тегерете курчап турат экен.
3 и Сей Сидящий видом был подобен камню яспису и сардису; и радуга вокруг престола, видом подобная смарагду.
3 и Сей Сидящий видом был подобен камню яспису и сардису; и радуга вокруг престола, видом подобная смарагду.
4
Ал тактынын тегерегинде жыйырма төрт такты бар экен. Ал тактыларда үстүлөрүнө ак кийим, баштарына алтын таажы кийген жыйырма төрт аксакал отурганын көрдүм.
4 И вокруг престола двадцать четыре престола; а на престолах видел я сидевших двадцать четыре старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы.
4 И вокруг престола двадцать четыре престола; а на престолах видел я сидевших двадцать четыре старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы.
5 Такты тараптан чагылган чартылдап, күн күркүрөп, катуу дабыштар чыгып жатты. Ал эми тактынын алдында Кудайдын жети руху болгон жети шамдал жалындап күйүп туруптур.
5 И от престола исходили молнии и громы и гласы, и семь светильников огненных горели перед престолом, которые суть семь духов Божиих;
5 И от престола исходили молнии и громы и гласы, и семь светильников огненных горели перед престолом, которые суть семь духов Божиих;
6 Тактынын алдында кристаллга окшогон, тунук айнектей болгон деңиз, тактынын ортосунда жана тегерегинде алды-арты бүт көз болгон төрт тирүү жандык бар экен.
6 и перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу; и посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади.
6 и перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу; и посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади.
7 Биринчи жандык арстанга, экинчиси торпокко, үчүнчүсүнүн бети адамдыкына, төртүнчүсү болсо учуп бара жаткан бүркүткө окшош экен.
7 И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лице, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему.
7 И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лице, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему.
8 Төрт тирүү жандыктын ар биринин алтыдан канаты бар эле, ал эми алардын тула бою көзгө толо эле. Алар күнү-түнү тыным албастан: «Башынан бери эле бар болгон, азыр да бар болуп турган, келе жаткан, бардыгын кармап туруучу Кудай-Теңир ыйык, ыйык, ыйык!» – деп жатышты.
8 И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей; и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет.
8 И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей; и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет.
9 Бул тирүү жандыктар тактыда отурган, түбөлүк жашоочу Кудайды даңктап, Ага урмат көрсөтүп, ыраазычылык билдиришкен сайын,
9 И когда животные воздают славу и честь и благодарение Сидящему на престоле, Живущему во веки веков,
9 И когда животные воздают славу и честь и благодарение Сидящему на престоле, Живущему во веки веков,
10 жыйырма төрт аксакал тактыда Отургандын алдына жыгылып, түбөлүк Жашоочуга таазим кылып, таажыларын тактынын алдына коюп, мындай деп жатышты:
10 тогда двадцать четыре старца падают пред Сидящим на престоле, и поклоняются Живущему во веки веков, и полагают венцы свои перед престолом, говоря:
10 тогда двадцать четыре старца падают пред Сидящим на престоле, и поклоняются Живущему во веки веков, и полагают венцы свои перед престолом, говоря:
11 «Теңир, Сен даңкталууга, урматталууга жана бийлик кылууга татыктуусуң, анткени бардыгын Сен жараттың, бардыгы Сенин каалооң менен жаратылып, бар болуп турат».
11 достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу: ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено.
11 достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу: ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено.