Мени көрүп турган Тирүүнүн булагы.
Gen.15.2-Gen.15.3; Gen.21.9; Gal.4.24
Gen.15.2-Gen.15.3; Gen.21.9; Gal.4.24
Gen.15.2-Gen.15.3; Gen.21.9; Gal.4.24
Gen.12.5
Gen.12.5
Gen.12.5
1Sam.1.6-1Sam.1.7
1Sam.1.6-1Sam.1.7
1Sam.1.6-1Sam.1.7
Gen.31.53; 1Sam.24.13
Gen.31.53; 1Sam.24.13
Gen.31.53; 1Sam.24.13
Gen.25.18; Exod.15.22
Gen.25.18; Exod.15.22
Gen.25.18; Exod.15.22
Gen.17.20; Gen.21.18; Gen.25.12-Gen.25.18
Gen.17.20; Gen.21.18; Gen.25.12-Gen.25.18
Gen.17.20; Gen.21.18; Gen.25.12-Gen.25.18
Gen.29.32
Gen.29.32
Gen.29.32
Job.39.5-Job.39.8; Gen.21.20; Gen.25.18
Job.39.5-Job.39.8; Gen.21.20; Gen.25.18
Job.39.5-Job.39.8; Gen.21.20; Gen.25.18
Gen.32.30; Exod.19.21; Exod.33.20; Judg.13.22
Gen.32.30; Exod.19.21; Exod.33.20; Judg.13.22
Gen.32.30; Exod.19.21; Exod.33.20; Judg.13.22
Gen.24.62; Gen.25.11; Gen.14.7; Gen.20.1; Num.13.27
Gen.24.62; Gen.25.11; Gen.14.7; Gen.20.1; Num.13.27
Gen.24.62; Gen.25.11; Gen.14.7; Gen.20.1; Num.13.27
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Ыбрамдын аялы Сара төрөгөн жок. Анын Ажар деген мисирлик күңү бар болчу.
1 Но Сара, жена Аврамова, не рождала ему. У ней была служанка Египтянка, именем Агарь.
1 Но Сара, жена Аврамова, не рождала ему. У ней была служанка Египтянка, именем Агарь.
2 Сара Ыбрамга мындай деди: «Теңир мени төрөбөс кылып койду. Менин күңүмдүн үстүнө кир, балким, мен андан балалуу болормун». Ыбрам Саранын тилин алды.
2 И сказала Сара Авраму: вот, Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать; войди же к служанке моей: может быть, я буду иметь детей от нее. Аврам послушался слов Сары.
2 И сказала Сара Авраму: вот, Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать; войди же к служанке моей: может быть, я буду иметь детей от нее. Аврам послушался слов Сары.
3 Ошентип, Ыбрамдын Канаан жеринде турганына он жыл болгондо, Ыбрамдын аялы Сара Ажар деген мисирлик күңүн күйөөсү Ыбрамга аялдыкка алып берди.
3 И взяла Сара, жена Аврамова, служанку свою, Египтянку Агарь, по истечении десяти лет пребывания Аврамова в земле Ханаанской, и дала ее Авраму, мужу своему, в жену.
3 И взяла Сара, жена Аврамова, служанку свою, Египтянку Агарь, по истечении десяти лет пребывания Аврамова в земле Ханаанской, и дала ее Авраму, мужу своему, в жену.
4 Ал Ажарга жакындады. Анын боюна бүттү. Боюна бүткөнүн билип, ал мырзайымы Сараны жек көрө баштады.
4 Он вошел к Агари, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою.
4 Он вошел к Агари, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою.
5 Ошондо Сара Ыбрамга мындай деди: «Менин таарынычыма сен күнөөлүүсүң. Күңүмдү сага бердим эле. Ал болсо өзүнүн боюна бүткөнүн билип, мени жек көрө баштады. Экөөбүздүн ортобузга Теңир Өзү сот болсун».
5 И сказала Сара Авраму: в обиде моей ты виновен; я отдала служанку мою в недро твое; а она, увидев, что зачала, стала презирать меня; Господь пусть будет судьею между мною и между тобою.
5 И сказала Сара Авраму: в обиде моей ты виновен; я отдала служанку мою в недро твое; а она, увидев, что зачала, стала презирать меня; Господь пусть будет судьею между мною и между тобою.
6 Ыбрам Сарага мындай деди: «Мына, күңүң өз колуңда. Эмне кылам десең, өзүң бил». Ошондо Сара Ажарды кысымга ала баштады. Ажар андан качып кетти.
6 Аврам сказал Саре: вот, служанка твоя в твоих руках; делай с нею, что тебе угодно. И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее.
6 Аврам сказал Саре: вот, служанка твоя в твоих руках; делай с нею, что тебе угодно. И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее.
7 Теңирдин периштеси аны чөлдөгү булак суусунун жанынан, Шурга кеткен жолдогу булактын жанынан тапты.
7 И нашел ее Ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру.
7 И нашел ее Ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру.
8 Анан ага мындай деди: «Ажар, Саранын күңү! Сен кайдан келдиң, кайда бара жатасың?» Ал: «Мен өзүмдүн мырзайымым Сарадан качып бара жатам», – деп жооп берди.
8 И сказал ей: Агарь, служанка Сарина! откуда ты пришла и куда идешь? Она сказала: я бегу от лица Сары, госпожи моей.
8 И сказал ей: Агарь, служанка Сарина! откуда ты пришла и куда идешь? Она сказала: я бегу от лица Сары, госпожи моей.
9 Теңирдин периштеси ага мындай деди: «Мырзайымыңа кайра бар да, ага баш ий.
9 Ангел Господень сказал ей: возвратись к госпоже своей и покорись ей.
9 Ангел Господень сказал ей: возвратись к госпоже своей и покорись ей.
10 Укум-тукумуңду көбөйткөндөн көбөйтөм, көптүгүнөн санап чыккыс болот».
10 И сказал ей Ангел Господень: умножая умножу потомство твое, так что нельзя будет и счесть его от множества.
10 И сказал ей Ангел Господень: умножая умножу потомство твое, так что нельзя будет и счесть его от множества.
11 Теңирдин периштеси ага дагы мындай деди: «Азыр сенин боюңда бар, уул төрөйсүң, атын Ысмайыл деп коёсуң, анткени сенин кайгы-муңуңду Теңир укту.
11 И еще сказал ей Ангел Господень: вот, ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое;
11 И еще сказал ей Ангел Господень: вот, ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое;
12 Ал эл арасында жапайы эшектей болот. Ал баарына каршы, баары ага каршы болот. Ал өз бир туугандарынын жанында жашайт».
12 он будет между людьми, как дикий осел; руки его на всех, и руки всех на него; жить будет он пред лицем всех братьев своих.
12 он будет между людьми, как дикий осел; руки его на всех, и руки всех на него; жить будет он пред лицем всех братьев своих.
13 Ошондо Ажар: «Мен бул жерден мени көргөндү чын эле көрдүм», – деп, өзүнө сүйлөгөн Теңирге мындай деп ат койду: «Сен мени көрүп турган Кудайсың».
13 И нарекла Агарь Господа, Который говорил к ней, сим именем: Ты Бог видящий меня. Ибо сказала она: точно я видела здесь в след видящего меня.
13 И нарекла Агарь Господа, Который говорил к ней, сим именем: Ты Бог видящий меня. Ибо сказала она: точно я видела здесь в след видящего меня.
14 Ошон үчүн ал булак Бейир-Лакай-Ройи деп аталат. Ал Кадеш менен Береттин ортосунда жайгашкан.
14 Посему источник тот называется: Беэр-лахай-рои. Он находится между Кадесом и между Баредом.
14 Посему источник тот называется: Беэр-лахай-рои. Он находится между Кадесом и между Баредом.
15 Ажар Ыбрамга уул төрөп берди. Ыбрам Ажардан төрөлгөн уулунун атын Ысмайыл койду.
15 Агарь родила Авраму сына; и нарек Аврам имя сыну своему, рожденному от Агари: Измаил.
15 Агарь родила Авраму сына; и нарек Аврам имя сыну своему, рожденному от Агари: Измаил.
16 Ажар Ыбрамга Ысмайылды төрөп бергенде, Ыбрам сексен алты жашта эле.
16 Аврам был восьмидесяти шести лет, когда Агарь родила Авраму Измаила.
16 Аврам был восьмидесяти шести лет, когда Агарь родила Авраму Измаила.