Nah.1.1; Isa.42.5; Isa.48.13; Isa.42.5
Nah.1.1; Isa.42.5; Isa.48.13; Isa.42.5
Isa.51.17; Isa.51.22-Isa.51.23; Zech.14.2; Zech.14.14
Isa.51.17; Isa.51.22-Isa.51.23; Zech.14.2; Zech.14.14
Zech.13.1-Zech.13.2; Zech.13.4; Zech.14.4; Zech.14.6; Zech.14.8; Isa.2.11; Matt.21.44; Luke.20.18; Zech.12.2
Zech.13.1-Zech.13.2; Zech.13.4; Zech.14.4; Zech.14.6; Zech.14.8; Isa.2.11; Matt.21.44; Luke.20.18; Zech.12.2
Zech.12.3; Ps.75.7; Deut.28.28; Deut.28.28; Deut.28.28
Zech.12.3; Ps.75.7; Deut.28.28; Deut.28.28; Deut.28.28
Zech.12.3; Jer.5.14; Obad.1.18; Zech.9.15; Zech.2.4; Zech.14.10-Zech.14.11
Zech.12.3; Jer.5.14; Obad.1.18; Zech.9.15; Zech.2.4; Zech.14.10-Zech.14.11
Zech.12.3; Zech.9.15; Isa.60.22; 1Sam.29.9; 2Sam.14.17; 2Sam.14.20; 2Sam.19.27
Zech.12.3; Zech.9.15; Isa.60.22; 1Sam.29.9; 2Sam.14.17; 2Sam.14.20; 2Sam.19.27
Zech.12.3; Zech.14.3
Zech.12.3; Zech.14.3
Jer.31.9; Jer.31.9; John.19.37; Rev.1.7; Jer.50.4; Jer.6.26; Amos.8.10
Jer.31.9; Jer.31.9; John.19.37; Rev.1.7; Jer.50.4; Jer.6.26; Amos.8.10
Zech.12.3; Acts.2.37; 2Chr.35.24
Zech.12.3; Acts.2.37; 2Chr.35.24
Zech.7.3; 2Sam.5.14; Luke.3.31
Zech.7.3; 2Sam.5.14; Luke.3.31
Num.3.18
Num.3.18
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Ысрайыл тууралуу Теңирдин пайгамбарлык сөзү. Асманды жайган, жерди негиздеген, адамдын ичиндеги рухту жараткан Теңир мындай дейт:
1 Пророческое слово Господа об Израиле. Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри него, говорит:
2 «Мына, Мен Иерусалим курчоодо жатканда, тегеректеги бардык элдер үчүн, ошондой эле Жүйүт үчүн Иерусалимди баш айландыруучу ичимдик куюлган чөйчөк кылам.
2 вот, Я сделаю Иерусалим чашею исступления для всех окрестных народов, и также для Иуды во время осады Иерусалима.
3 Ошол күнү мындай болот: бардык уруулар үчүн Иерусалимди оор таш кылам, аны көтөргөндөрдүн бардыгы өздөрүнө зыян келтирип алышат, бирок ага каршы жер жүзүнүн бардык элдери чогулушат.
3 И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен; все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли.
4 Ошол күнү, – дейт Теңир, – Мен бардык аттарды элиртем, алардын үстүндө отургандарды акылынан ажыратам, ал эми Жүйүткө назар салам, элдердин бардык аттарын сокур кылам.
4 В тот день, говорит Господь, Я поражу всякого коня бешенством и всадника его безумием, а на дом Иудин отверзу очи Мои; всякого же коня у народов поражу слепотою.
5 Жүйүт төрөлөрү өз жүрөгүндө мындай дешет: “Менин күчүм – өздөрүнүн Кудайы, Себайот Теңир менен күчтүү болгон Иерусалим тургундары”.
5 И скажут князья Иудины в сердцах своих: сила моя - жители Иерусалима в Господе Саваофе, Боге их.
6 Ошол күнү Мен Жүйүт төрөлөрүн отундардын ортосундагы алоолонүп күйгөн мештей кылам, боолордун арасында күйүп турган шаманадай кылам, алар тегеректеги бардык элдерди, оң тарапты да, сол тарапты да жок кылышат. Иерусалим эли кайрадан өз ордуна, Иерусалимге, отурукташат.
6 В тот день Я сделаю князей Иудиных, как жаровню с огнем между дровами и как горящий светильник среди снопов, и они истребят все окрестные народы, справа и слева, и снова населен будет Иерусалим на своем месте, в Иерусалиме.
7 Дөөттүн тукуму менен Иерусалим тургундары Жүйүттүн алдында өздөрүн жогору көтөрбөш үчүн, Теңир адегенде Жүйүттүн тукумун куткарат.
7 И спасет Господь сначала шатры Иуды, чтобы величие дома Давидова и величие жителей Иерусалима не возносилось над Иудою.
8 Ошол күнү Теңир Иерусалим тургундарын коргойт, ошол күнү алардын эң алсызы Дөөттөй болот, ал эми Дөөт тукуму Кудайдай, өздөрүнүн алдындагы Теңирдин периштесиндей болот.
8 В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет как Давид, а дом Давида будет как Бог, как Ангел Господень перед ними.
9 Ошол күнү мындай болот: Мен Иерусалимге кол салган бардык элдерди жок кылам.
9 И будет в тот день, Я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим.
10 Ал эми Дөөттүн тукумуна жана Иерусалим тургундарына ырайым руху менен моюн сунуу рухун төгөм, алар өздөрү найза менен сайган Адамды көрүшөт, Аны жалгыз уулун жоктоп ыйлагандай жоктоп ыйлашат, Ал үчүн тун баласына кайгыргандай кайгырышат.
10 А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце.
11 Ошол күнү Иерусалимде Мегидо өрөөнүндөгү Адатримон ыйындай болгон чоң ый болот.
11 В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададриммона в долине Мегиддонской.
12 Өлкө боздоп ыйлайт, ар бир уруу өзүнчө боздоп ыйлайт: Дөөт тукумунун уруусу өзүнчө, алардын аялдары өзүнчө; Натан тукумунун уруусу өзүнчө, алардын аялдары өзүнчө;
12 И будет рыдать земля, каждое племя особо: племя дома Давидова особо, и жены их особо; племя дома Нафанова особо, и жены их особо;
13 Леби тукумунун уруусу өзүнчө, алардын аялдары өзүнчө; Шымон уруусу өзүнчө, алардын аялдары өзүнчө;
13 племя дома Левиина особо, и жены их особо; племя Симеоново особо, и жены их особо.
14 калган уруулардын бардыгы, ар бир уруу өзүнчө, алардын аялдары өзүнчө боздоп ыйлашат».
14 Все остальные племена - каждое племя особо, и жены их особо.