Rev.5.1; Rev.5.5-Rev.5.7; Rev.4.7; Rev.14.2; Rev.19.6; Rev.22.20
Rev.5.1; Rev.5.5-Rev.5.7; Rev.4.7; Rev.14.2; Rev.19.6; Rev.22.20
Zech.6.3; Rev.19.11; Rev.19.19; Rev.19.21; Ps.44.5-Ps.44.6; Hab.3.8-Hab.3.9; Zech.9.13-Zech.9.14; Rev.14.14; Zech.6.11; Rev.3.21
Zech.6.3; Rev.19.11; Rev.19.19; Rev.19.21; Ps.44.5-Ps.44.6; Hab.3.8-Hab.3.9; Zech.9.13-Zech.9.14; Rev.14.14; Zech.6.11; Rev.3.21
Rev.4.7
Rev.4.7
Zech.1.8; Zech.6.2; Matt.10.34; Matt.24.6-Matt.24.7
Zech.1.8; Zech.6.2; Matt.10.34; Matt.24.6-Matt.24.7
Rev.6.3; Zech.6.2
Rev.6.3; Zech.6.2
Ezek.4.10-Ezek.4.11; Ezek.5.10; Ezek.5.16; Rev.7.3; Rev.9.4
Ezek.4.10-Ezek.4.11; Ezek.5.10; Ezek.5.16; Rev.7.3; Rev.9.4
Rev.6.3
Rev.6.3
Zech.6.3; Ezek.14.21; Lev.26.22; Deut.32.24
Zech.6.3; Ezek.14.21; Lev.26.22; Deut.32.24
Rev.14.18; Rev.16.7; Rev.20.4; Rev.1.9; Rev.1.2
Rev.14.18; Rev.16.7; Rev.20.4; Rev.1.9; Rev.1.2
Rev.3.7; Ps.93.3; Zech.1.12; Rev.11.18; Rev.19.2; Ps.78.10; Ps.118.84; Luke.18.7-Luke.18.8; Rev.3.10
Rev.3.7; Ps.93.3; Zech.1.12; Rev.11.18; Rev.19.2; Ps.78.10; Ps.118.84; Luke.18.7-Luke.18.8; Rev.3.10
Rev.3.4; Rev.7.9; Rev.14.13; Heb.11.40; Gen.15.16
Rev.3.4; Rev.7.9; Rev.14.13; Heb.11.40; Gen.15.16
Rev.11.13; Rev.16.18; Heb.12.26; Matt.24.29; Isa.50.3
Rev.11.13; Rev.16.18; Heb.12.26; Matt.24.29; Isa.50.3
Rev.8.10; Rev.9.1; Isa.34.4
Rev.8.10; Rev.9.1; Isa.34.4
Rev.20.11; Rev.21.1; Rev.6.13; Rev.16.20; Isa.54.10; Jer.4.24; Ezek.38.20; Nah.1.5
Rev.20.11; Rev.21.1; Rev.6.13; Rev.16.20; Isa.54.10; Jer.4.24; Ezek.38.20; Nah.1.5
Isa.2.19; Isa.2.21
Isa.2.19; Isa.2.21
Hos.10.8; Luke.23.30; Rev.4.2
Hos.10.8; Luke.23.30; Rev.4.2
Jer.30.7; Joel.2.11; Joel.2.31; Ezra.9.15; Ps.75.8; Mal.3.2; Luke.21.36
Jer.30.7; Joel.2.11; Joel.2.31; Ezra.9.15; Ps.75.8; Mal.3.2; Luke.21.36
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Анан мен Козунун жети мөөрдүн биринчисин ачканын көрдүм. Андан кийин төрт тирүү жандыктын биринин күндүн күркүрөгөнүндөй болгон үн менен: «Келип кара», – дегенин уктум.
1 И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: иди и смотри.
2 Мен барып карап, ак ат чыкканын көрдүм. Аны минип тургандын жаасы бар экен. Ага таажы берилди. Ал жеңүүчү катары жеңүү үчүн чыкты.
2 Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он как победоносный, и чтобы победить.
3
Ал экинчи мөөрдү ачканда, экинчи тирүү жандыктын: «Келип кара», – дегенин уктум.
3 И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: иди и смотри.
4 Ошондо жээрде ат чыкты. Адамдар бири-бирин өлтүрүшү үчүн, ал атты минип турганга жер үстүнөн тынчтыкты алып салуу укугу берилди. Анан ага чоң кылыч берилди.
4 И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч.
5
Ал үчүнчү мөөрдү ачканда, мен үчүнчү тирүү жандыктын: «Келип кара», – дегенин уктум. Карасам, кара ат чыкты, аны минип тургандын колунда тараза бар экен.
5 И когда Он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: иди и смотри. Я взглянул, и вот, конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей.
6 Ошондо мен төрт тирүү жандыктын ортосунан мындай деп сүйлөгөн үндү уктум: «Бир ченем буудай бир динарий, үч ченем арпа бир динарий болсун, ал эми май менен шарапка кол тийгизбе».
6 И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий; елея же и вина не повреждай.
7
Ал төртүнчү мөөрдү ачканда, төртүнчү тирүү жандыктын: «Келип кара», – дегенин уктум.
7 И когда Он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: иди и смотри.
8 Карасам, боз ат чыкты, аны минип тургандын ысымы «Өлүм» экен. Анын артынан өлгөндөр жаткан жай ээрчип алыптыр. Ага жердин төртүнчү бөлүгүн кылыч жана ачкачылык менен, жугуштуу оору жана жырткычтар менен өлтүрүүгө бийлик берилди.
8 И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя "смерть"; и ад следовал за ним; и дана ему власть над четвертою частью земли - умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земными.
9
Ал бешинчи мөөрдү ачканда, мен курмандык чалынуучу жайдын алдынан Кудайдын сөзү үчүн жана өздөрүнүн күбөлөндүрүүсү үчүн өлтүрүлгөн адамдардын жандарын көрдүм.
9 И когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели.
10 Алар үндөрүн бийик чыгарып, мындай деп кыйкырып жатышты: «Ыйык жана чыныгы Эгедер, качанкыга чейин сот жүргүзбөйсүң, качанкыга чейин биздин каныбыз үчүн жер үстүндө жашагандардан өч албайсың?»
10 И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?
11 Ошондо алардын ар бирине ак кийим берилди жана аларга: «Кызматташтарыңар менен бир туугандарыңар да силердей болуп өлтүрүлүп, белгиленген санды толуктаганга чейин, дагы бир аз убакыт тынчтана тургула», – деп айтылды.
11 И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число.
12
Ал алтынчы мөөрдү ачканда, карасам, катуу жер титирөө болду, күн зумбал сыяктуу карарды, ай кан сыяктуу кызарды.
12 И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь.
13 Катуу шамалдан анжыр дарагынын быша элек мөмөлөрү күбүлүп түшкөн сыяктуу, асмандагы жылдыздар жерге түштү.
13 И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои.
14 Асман да түрүлгөн кагаз сыяктуу түрүлүп жок болду. Бардык тоолор, бардык аралдар ордунан жылды.
14 И небо скрылось, свившись как свиток; и всякая гора и остров двинулись с мест своих.
15 Жер үстүндөгү падышалар да, башчылар да, байлар да, миң башылар да, күчтүүлөр да, кулдар да, эркин адамдар да үңкүрлөргө жана капчыгайларга жашынып,
15 И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор,
16 тоолорго жана аскаларга: «Үстүбүзгө кулап, бизди тактыда Отургандын жүзүнөн жана Козунун каарынан жашыра көргүлө.
16 и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца;
17 Анткени Анын каары төгүлө турган улуу күн келди, ага ким туруштук бере алат?» – дешти.
17 ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?