Ezek.2.9-Ezek.2.10; Isa.29.11; Dan.12.4
Ezek.2.9-Ezek.2.10; Isa.29.11; Dan.12.4
Rev.10.1; Rev.18.21
Rev.10.1; Rev.18.21
Gen.49.9; Heb.7.14; Rev.22.16; Isa.11.1; Isa.11.10; Rom.15.12
Gen.49.9; Heb.7.14; Rev.22.16; Isa.11.1; Isa.11.10; Rom.15.12
Rev.5.9; Rev.5.12; Rev.13.8; Isa.53.7; John.1.29; John.1.36; 1Pet.1.19; Zech.3.9; Zech.4.10; Rev.1.4
Rev.5.9; Rev.5.12; Rev.13.8; Isa.53.7; John.1.29; John.1.36; 1Pet.1.19; Zech.3.9; Zech.4.10; Rev.1.4
Rev.4.10; Rev.14.2; Rev.15.2; Rev.15.7; Rev.8.3-Rev.8.4; Ps.140.2
Rev.4.10; Rev.14.2; Rev.15.2; Rev.15.7; Rev.8.3-Rev.8.4; Ps.140.2
Rev.14.3; Ps.32.3; Rev.5.6; Rev.14.3-Rev.14.4; 2Pet.2.1; Rev.7.9; Rev.11.9; Rev.14.6; Dan.3.4
Rev.14.3; Ps.32.3; Rev.5.6; Rev.14.3-Rev.14.4; 2Pet.2.1; Rev.7.9; Rev.11.9; Rev.14.6; Dan.3.4
Rev.1.6
Rev.1.6
Dan.7.10; Heb.12.22
Dan.7.10; Heb.12.22
Rev.4.11
Rev.4.11
Ps.144.21; Ps.150.6
Ps.144.21; Ps.150.6
Rev.7.12; Rev.19.4; Rev.5.8; Rev.4.10
Rev.7.12; Rev.19.4; Rev.5.8; Rev.4.10
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
Анан мен тактыда Отургандын оң колунан эки бетине тең жазылган, жети мөөр басылган түрмөк китепти көрдүм.
И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями.
Ошондой эле күчтүү периштени көрдүм, ал: «Мөөрлөрдү алып таштап, китепти ачууга ким татыктуу?» – деп, катуу үн менен сурап жатты.
И видел я Ангела сильного, провозглашающего громким голосом: кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее?
Бирок асманда да, жерде да, жер астында да ал китепти ачууга, анын ичин кароого эч ким табылган жок.
И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землею, раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее.
Ошондо мен ал китепти ачып окууга, атүгүл, анын ичин кароого татыктуу эч ким табылбагандыгы үчүн аябай ыйладым.
И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее.
Ошондо аксакалдардын бири мага мындай деди: «Ыйлаба, мына, Жүйүт уруусунан, Дөөттүн тукумунан чыккан Арстан жеңип чыкты. Мына Ошол жети мөөрдү алып таштап, китепти ача алат».
И один из старцев сказал мне: не плачь; вот, лев от колена Иудина, корень Давидов, победил, и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее.
Анан мен тактынын, төрт тирүү жандыктын жана аксакалдардын ортосунда мууздалган сыяктуу Козу турганын көрдүм. Анын жети мүйүзү жана жети көзү бар экен. Алар – Кудайдын бүт дүйнөгө жиберген жети руху.
И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял Агнец как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю.
Ошол Козу келип, тактыда Отургандын оң колунан китепти алды.
И Он пришел и взял книгу из десницы Сидящего на престоле.
Ал китепти алганда, төрт тирүү жандык жана жыйырма төрт аксакал Козунун алдына жыгылышты. Алардын ар биринде гусли жана жыпар жыттуу затка толгон алтын чөйчөктөр бар эле. Ал чөйчөктөрдөгү жыпар жыттуу зат – ыйыктардын сыйынуусу.
И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых.
Анан алар мындай жаңы ыр ырдашты: «Сен китепти алууга, анын мөөрлөрүн ачууга татыктуусуң, анткени Сен мууздалдың, Өз каның менен ар бир уруудан, ар бир тилден, ар бир элден жана ар бир улуттан бизди Кудайга сатып бердиң.
И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени,
Бизди Кудайыбызга падышалар жана ыйык кызмат кылуучулар кылдың. Биз жер үстүндө падышачылык кылабыз».
и соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле.
Анан мен тактынын, тирүү жандыктардын жана аксакалдардын тегерегинен көптөгөн периштелерди көрдүм, алардын үндөрүн уктум. Алар миң-миңдеп, миң-түмөндөп саналат экен.
И я видел, и слышал голос многих Ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч,
Алар катуу үн менен: «Мууздалган Козу бийликке жана байлыкка, даанышмандыкка жана кудуретке ээ болууга, урматталууга, даңкталууга жана макталууга татыктуу», – деп айтып жатышты.
которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость и крепость, и честь и славу и благословение.
Ошондо мен асмандагы жана жердеги, жер астындагы жана деңиздеги, бүт дүйнө жүзүндөгү тирүү жандыктардын баарынын: «Тактыда Отурган жана Козу түбөлүккө макталсын, урматталсын, даңкталсын жана бийлик кыла берсин!» – деп айтышканын уктум.
И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорило: Сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава и держава во веки веков.
Ошондо төрт тирүү жандык: «Оомийин», – дешти. Жыйырма төрт аксакал болсо жерге жыгылып, түбөлүк Жашоочуга таазим кылды.
И четыре животных говорили: аминь. И двадцать четыре старца пали и поклонились Живущему во веки веков.