Rev.1.18; Rev.9.1
Rev.1.18; Rev.9.1
Rev.12.9; 2Pet.2.4; Jude.1.6
Rev.12.9; 2Pet.2.4; Jude.1.6
Rev.20.1; Dan.6.17; Matt.27.66; Rev.20.8; Rev.20.10
Rev.20.1; Dan.6.17; Matt.27.66; Rev.20.8; Rev.20.10
Dan.7.9; Matt.19.28; Rev.3.21; Dan.7.22; Rev.6.9; Rev.13.12; Rev.13.14-Rev.13.16; John.14.19; 2Tim.2.11; Rev.20.6; Rev.5.10; Rev.22.5; Dan.7.18; Matt.20.21; Matt.20.27; 2Tim.2.12; Ps.44.17
Dan.7.9; Matt.19.28; Rev.3.21; Dan.7.22; Rev.6.9; Rev.13.12; Rev.13.14-Rev.13.16; John.14.19; 2Tim.2.11; Rev.20.6; Rev.5.10; Rev.22.5; Dan.7.18; Matt.20.21; Matt.20.27; 2Tim.2.12; Ps.44.17
Rev.14.13; Rev.20.14; Rev.2.11; Rev.21.8; Rev.1.6; Rev.20.4
Rev.14.13; Rev.20.14; Rev.2.11; Rev.21.8; Rev.1.6; Rev.20.4
Rev.20.2
Rev.20.2
Rev.20.3; Rev.20.10; Ezek.38.2; Ezek.39.1; Rev.16.14
Rev.20.3; Rev.20.10; Ezek.38.2; Ezek.39.1; Rev.16.14
Isa.8.8; Ezek.38.9; Ezek.38.16; Hab.1.6; Heb.13.11; Heb.13.13; Ps.131.13; Rev.13.13
Isa.8.8; Ezek.38.9; Ezek.38.16; Hab.1.6; Heb.13.11; Heb.13.13; Ps.131.13; Rev.13.13
Rev.20.3; Rev.20.8; Rev.19.20; Rev.16.13
Rev.20.3; Rev.20.8; Rev.19.20; Rev.16.13
Ps.101.27; Rev.12.8; Dan.2.35
Ps.101.27; Rev.12.8; Dan.2.35
Dan.7.10; Rev.3.5; Rom.14.10; 2Cor.5.10; Rev.11.18; Matt.16.27
Dan.7.10; Rev.3.5; Rom.14.10; 2Cor.5.10; Rev.11.18; Matt.16.27
Rev.6.8; Rev.20.12
Rev.6.8; Rev.20.12
Rev.20.13; Rev.21.4; Luke.20.36; 1Cor.15.26; Rev.20.6
Rev.20.13; Rev.21.4; Luke.20.36; 1Cor.15.26; Rev.20.6
Matt.13.42; Matt.13.50
Matt.13.42; Matt.13.50
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Анан мен асмандан түшүп келе жаткан периштени көрдүм. Анын колунда түпсүз туңгуюктун ачкычы жана чоң чынжыр бар эле.
1 И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей.
2 Ал шайтан жана ибилис болуп эсептелген байыркы жыланды – ажыдаарды кармап алып, миң жылга чынжырлап койду.
2 Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет,
3 Миң жыл өткөнгө чейин элдерди азгырбасын деп, ал аны түпсүз туңгуюкка кулатып түшүрүп, камап салды, анан үстүнөн мөөр басып койду. Ал ошондон кийин гана бир аз убакытка бошотулууга тийиш эле.
3 и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет; после же сего ему должно быть освобожденным на малое время.
4 Анан мен тактыларды жана аларда отургандарды көрдүм. Аларга сот жүргүзүүгө укук берилди. Ошондой эле мен Ыйсаны күбөлөндүрүшкөнү үчүн жана Кудайдын сөзү үчүн башы алынгандардын жандарын – жырткычка жана анын бейнесине табынбаган, өздөрүнүн чекесине да, колуна да белги койдурбагандарды көрдүм. Алар тирилип, Машайак менен бирге миң жыл падышачылык кылышты.
4 И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет.
5 Калган өлгөндөр миң жыл өткөнгө чейин тирилишкен жок. Бул – биринчи тирилүү.
5 Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это - первое воскресение.
6 Биринчи тирилүүгө катышкан адамдар – бактылуу жана ыйык адамдар: экинчи өлүм алардын үстүнөн бийлик кыла албайт, алар Кудайдын жана Машайактын ыйык кызмат кылуучулары болушат жана Аны менен бирге миң жыл падышачылык кылышат.
6 Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет.
7
Миң жыл өткөндөн кийин шайтан камалган жеринен бошотулуп, жердин төрт тарабында жашаган элдерди, Гок менен Магокту азгыруу үчүн чыгат, аларды согушка чогултат. Алардын саны деңиз кумундай көп.
7 Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань; число их как песок морской.
8 Алар дүйнөнүн төрт тарабына чыгып, ыйыктардын кошуунун жана Кудайдын сүйүктүү шаарын курчап алышты.
8 И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный.
9 Ошондо асмандан, Кудайдан от түшүп, аларды өрттөп жиберди.
9 И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их;
10 Ал эми аларды азгырган шайтан күйүп жаткан күкүрттүү көлгө ыргытылды. Ал жерде жырткыч жана жалган пайгамбар бар. Алар күнү-түнү, түбөлүк кыйналышат.
10 а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков.
11
Анан мен чоң ак тактыны жана анда Отурганды көрдүм. Анын жүзүнөн асман менен жер качты: аларга орун табылбай калды.
11 И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и земля, и не нашлось им места.
12 Ошондо мен тактынын алдында турган өлгөндөрдү – чоңдорду да, кичинелерди да көрдүм. Китептер ачылды. Дагы бир китеп ачылды, ал өмүр китеби эле. Өлгөн адамдар китептерде жазылган өздөрүнүн иштерине жараша соттолушту.
12 И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими.
13 Ошондо деңиз өзүндөгү өлгөн адамдарды кайрып берди, өлүм жана өлгөндөр жаткан жай да өздөрүндөгү өлгөн адамдарды кайрып беришти. Ар бир адам өз иштерине жараша соттолду.
13 Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим.
14 Анан өлүм жана өлгөндөр жаткан жай күйүп турган көлгө ыргытылды. Күйүп турган көл – экинчи өлүм.
14 И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая.
15 Ал эми ким өмүр китебине жазылбаган болсо, ал күйүп турган көлгө ыргытылды.
15 И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное.