Rev.11.15; Rev.4.11; Rev.7.10; Rev.12.10
Rev.11.15; Rev.4.11; Rev.7.10; Rev.12.10
Rev.15.3; Rev.16.7; Rev.17.1; Deut.32.43; 2Kgs.9.7; Rev.16.6; Rev.6.10
Rev.15.3; Rev.16.7; Rev.17.1; Deut.32.43; 2Kgs.9.7; Rev.16.6; Rev.6.10
Rev.18.9; Rev.18.18; Isa.34.10; Rev.14.11
Rev.18.9; Rev.18.18; Isa.34.10; Rev.14.11
Rev.4.4; Rev.4.6; Rev.4.10; Rev.5.14
Rev.4.4; Rev.4.6; Rev.4.10; Rev.5.14
Ps.21.24; Ps.112.1; Ps.133.1; Ps.134.1; Rev.11.18
Ps.21.24; Ps.112.1; Ps.133.1; Ps.134.1; Rev.11.18
Dan.10.6; Rev.19.1; Rev.1.15; Rev.6.1; Rev.14.2; Rev.11.15; Rev.11.17; Ps.96.1
Dan.10.6; Rev.19.1; Rev.1.15; Rev.6.1; Rev.14.2; Rev.11.15; Rev.11.17; Ps.96.1
Matt.22.2; Matt.25.10; Luke.12.36; Luke.14.8; John.2.1; Eph.5.22-Eph.5.32; Rev.21.2; Rev.21.9; Isa.54.5; Hos.2.19-Hos.2.20
Matt.22.2; Matt.25.10; Luke.12.36; Luke.14.8; John.2.1; Eph.5.22-Eph.5.32; Rev.21.2; Rev.21.9; Isa.54.5; Hos.2.19-Hos.2.20
Ps.44.14-Ps.44.16; Ezek.16.10; Ps.131.9; Isa.61.10
Ps.44.14-Ps.44.16; Ezek.16.10; Ps.131.9; Isa.61.10
Luke.14.15; Rev.19.7; Rev.21.5; Rev.22.6
Luke.14.15; Rev.19.7; Rev.21.5; Rev.22.6
Rev.22.8; Rev.22.9; Acts.10.26; Rev.1.2; Rev.6.9; Rev.12.17
Rev.22.8; Rev.22.9; Acts.10.26; Rev.1.2; Rev.6.9; Rev.12.17
Ezek.1.1; Rev.6.2; Rev.3.7; Rev.3.14; Ps.95.13; Isa.11.4
Ezek.1.1; Rev.6.2; Rev.3.7; Rev.3.14; Ps.95.13; Isa.11.4
Rev.1.14; Rev.2.18; Rev.12.3; Rev.19.16; Rev.2.17; Prov.30.4
Rev.1.14; Rev.2.18; Rev.12.3; Rev.19.16; Rev.2.17; Prov.30.4
Isa.63.2-Isa.63.3; John.1.1
Isa.63.2-Isa.63.3; John.1.1
Rev.3.4; Rev.7.9; Rev.14.20
Rev.3.4; Rev.7.9; Rev.14.20
Rev.19.21; Rev.1.16; Isa.11.4; 2Thess.2.8; Rev.2.27; Rev.12.5; Rev.14.20; Isa.63.3
Rev.19.21; Rev.1.16; Isa.11.4; 2Thess.2.8; Rev.2.27; Rev.12.5; Rev.14.20; Isa.63.3
Rev.19.12; Rev.17.14
Rev.19.12; Rev.17.14
Rev.19.21; Jer.12.9; Ezek.39.17; Isa.34.6; Jer.46.10; Ezek.39.19
Rev.19.21; Jer.12.9; Ezek.39.17; Isa.34.6; Jer.46.10; Ezek.39.19
Ezek.39.18; Ezek.39.20
Ezek.39.18; Ezek.39.20
Rev.11.7; Rev.13.1; Rev.16.16
Rev.11.7; Rev.13.1; Rev.16.16
Rev.16.13; Rev.20.10; Rev.13.11-Rev.13.14; Rev.13.15; Rev.20.10; Rev.20.14-Rev.20.15; Dan.7.11; Rev.14.10; Rev.21.8; 2Thess.1.8
Rev.16.13; Rev.20.10; Rev.13.11-Rev.13.14; Rev.13.15; Rev.20.10; Rev.20.14-Rev.20.15; Dan.7.11; Rev.14.10; Rev.21.8; 2Thess.1.8
Rev.19.15; Rev.19.17
Rev.19.15; Rev.19.17
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Ошондон кийин мен асмандан көп кишинин үнүндөй болгон катуу үн уктум, ал үн мындай деди: «Кудайды даңктагыла! Куткаруу иши, даңк, урмат-сый жана күч биздин Кудай-Теңирибизге таандык.
1 После сего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил: аллилуия! спасение и слава, и честь и сила Господу нашему!
2 Анткени Анын өкүмдөрү адилет жана акыйкат! Анткени Ал бузуктугу ашынган аялды соттоду. Ал аял жер жүзүн өзүнүн бузуктугу менен бузган. Кудай Өзүнүн кулдарынын каны үчүн андан өч алды».
2 Ибо истинны и праведны суды Его: потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим, и взыскал кровь рабов Своих от руки ее.
3 Экинчи жолу: «Кудайды даңктагыла! Ал шаардын түтүнү түбөлүк көтөрүлүп турат», – деп айтышты.
3 И вторично сказали: аллилуия! И дым ее восходил во веки веков.
4 Ошондо жыйырма төрт аксакал жана төрт тирүү жандык жыгылып, тактыда отурган Кудайга таазим кылып: «Оомийин! Кудайды даңктагыла!» – дешти.
4 Тогда двадцать четыре старца и четыре животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: аминь! аллилуия!
5
Анан тактыдан мындай үн чыкты: «Кудайдын бардык кулдары, Андан корккондор, чоңдор да, кичинелер да, биздин Кудайды мактагыла!»
5 И голос от престола исшел, говорящий: хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие.
6 Анан мен топ элдикиндей, суулардын шаркыраганындай жана күндүн катуу күркүрөгөнүндөй болгон үндү уктум. Ал үн мындай деп жатты: «Кудайды даңктагыла! Анткени бардыгын кармап туруучу Кудай-Теңир падышалык бийликти колуна алды.
6 И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: аллилуия! ибо воцарился Господь Бог Вседержитель.
7 Сүйүнөлү, кубаналы жана Аны даңктайлы, анткени Козунун никелешүү убагы келди, Анын колуктусу өзүн даярдады.
7 Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя.
8 Ага таза жана жаркыраган зыгыр буласынан кийим кийүүгө укук берилди». Анткени зыгыр кийим – ыйыктардын адилдиги.
8 И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть праведность святых.
9 Анан периште мага: «Жаз: Козунун нике тоюна чакырылгандар бактылуу», – деди. Анан ал мага дагы мындай деди: «Бул сөздөр – Кудайдын чындык сөздөрү».
9 И сказал мне Ангел: напиши: блаженны званые на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Божии.
10 Ошондо мен ага таазим кылуу үчүн, бутуна жыгылдым. Бирок ал мага: «Мындай кылба. Мен Ыйса Машайактын күбөлөндүрүүсүнө ээ болгон сенин жана сенин бир туугандарыңдын кызматташымын. Кудайга таазим кыл. Анткени Ыйса Машайактын күбөлөндүрүүсү – пайгамбарчылыктын руху», – деди.
10 Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему; но он сказал мне: смотри, не делай сего; я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусово; Богу поклонись; ибо свидетельство Иисусово есть дух пророчества.
11
Анан мен ачылган асманды жана ак аттын үстүндө Отурганды көрдүм. Анын ысымы – Ишенимдүү жана Чындык. Ал адилеттүүлүк менен сот жүргүзөт жана адилеттүүлүк менен согушат.
11 И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, Который праведно судит и воинствует.
12 Анын көздөрү оттун жалынындай, Анын башында болсо көп таажы бар. Анын Өзүнөн башка эч ким билбеген, жазылган ысымы бар.
12 Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого.
13 Анын кийген кийими канга боёлгон. Анын ысымы – Кудайдын Сөзү.
13 Он был облечен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: "Слово Божие".
14 Анын аркасынан ак ат минген, ак жана таза зыгыр буласынан кийим кийген асман кошуундары ээрчиди.
14 И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон белый и чистый.
15 Анын оозунан элдерди кыра турган курч кылыч чыгып туруптур. Ал элдерди темир таяк менен кайтарат. Ал бардыгын кармап туруучу Кудайдын каарынын жана ачуусунун шарабы толтурулган жүзүм сыгылуучу жайды тебелеп жатат.
15 Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным; Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя.
16 Анын кийиминде жана санында Өзүнүн ысымы жазылган: «Падышалардын Падышасы жана теңирлердин Теңири».
16 На одежде и на бедре Его написано имя: "Царь царей и Господь господствующих".
17 Анан мен күндүн үстүндө турган бир периштени көрдүм. Ал бийик асманда учуп жүргөн бардык канаттууларга мындай деп кыйкырды: «Кудайдын улуу Кечки Тамагына чогулуп келгиле.
17 И увидел я одного Ангела, стоящего на солнце; и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим по средине неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божию,
18 Падышалардын, миң башылардын жана күчтүүлөрдүн этин, аттардын жана аларды мингендердин этин, эркин адамдардын жана кулдардын, чоңдордун жана кичинелердин этин жеш үчүн чогулгула».
18 чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых и великих.
19 Анан мен жырткычты, жер үстүндөгү падышаларды жана алардын чогулган аскерлерин көрдүм. Алар ат үстүндө Отурган менен, Анын аскерлери менен согушууга чогулушкан эле.
19 И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, чтобы сразиться с Сидящим на коне и с воинством Его.
20 Ошондо жырткыч жана аны менен бирге жалган пайгамбар колго түшүрүлдү. Ал жалган пайгамбар жырткычтын алдында көрсөткөн кереметтери менен жырткычтын белгисин кабыл алгандарды жана анын бейнесине табынгандарды азгырчу. Ал экөө тең күйүп жаткан күкүрттүү көлгө тирүүлөй ыргытылды.
20 И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою;
21 Ал эми калгандары ат үстүндө Отургандын оозунан чыккан кылыч менен өлтүрүлүштү. Бардык канаттуулар алардын өлүгүн жеп тоюшту.
21 а прочие убиты мечом Сидящего на коне, исходящим из уст Его, и все птицы напитались их трупами.