Matt.14.1-Matt.14.12; Mark.6.14-Mark.6.29; Luke.9.7-Luke.9.9
Mark.6.14-Mark.6.29; Luke.3.19-Luke.3.20; Luke.9.7-Luke.9.9
Luke.3.1; Acts.13.1
Matt.14.1-Matt.14.12; Mark.6.14-Mark.6.29; Luke.9.7-Luke.9.9
Luke.3.1; Acts.13.1
Matt.16.14
Matt.16.14
Luke.3.19-Luke.3.20; Matt.11.2; John.3.24
Luke.3.19-Luke.3.20; Matt.11.2; John.3.24
Lev.18.16; Lev.20.21
Lev.18.16; Lev.20.21
Matt.21.26; Matt.21.46; Matt.11.9
Matt.21.26; Matt.21.46; Matt.11.9
Gen.40.20
Gen.40.20
Matt.9.14
Matt.9.14
Matt.14.13-Matt.14.21; Mark.6.32-Mark.6.44; Luke.9.10-Luke.9.17; John.6.1-John.6.13; Matt.15.32-Matt.15.38; Matt.16.9; Mark.8.2-Mark.8.9
Matt.14.13-Matt.14.21; Mark.6.32-Mark.6.44; Luke.9.10-Luke.9.17; John.6.1-John.6.13; Matt.15.32-Matt.15.38; Matt.16.9; Mark.8.2-Mark.8.9
Matt.9.36; Matt.9.36
Matt.9.36; Matt.9.36
Mark.6.30-Mark.6.44; Luke.9.10-Luke.9.17; John.6.1-John.6.14
Matt.14.22; Matt.15.23
Matt.14.22; Matt.15.23
2Kgs.4.42-2Kgs.4.44
2Kgs.4.42-2Kgs.4.44
Mark.7.34; John.11.41; John.17.1; Matt.26.26; 1Sam.9.13; Mark.8.7; Mark.14.22; Luke.24.30; 1Cor.14.16
Mark.7.34; John.11.41; John.17.1; Matt.26.26; 1Sam.9.13; Mark.8.7; Mark.14.22; Luke.24.30; 1Cor.14.16
Matt.14.22-Matt.14.33; Mark.6.45-Mark.6.51; John.6.15-John.6.21
Mark.6.45-Mark.6.56; John.6.15-John.6.56; John.6.21
Matt.8.18
Matt.14.22-Matt.14.33; Mark.6.45-Mark.6.51; John.6.15-John.6.21
Matt.8.18
Luke.6.12; Luke.9.28; Mark.1.35; Luke.5.16; Mark.13.35
Luke.6.12; Luke.9.28; Mark.1.35; Luke.5.16; Mark.13.35
Matt.14.22
Matt.14.22
Luke.24.37
Luke.24.37
Matt.17.7; Deut.31.6; Isa.41.13; Isa.43.1-Isa.43.2; John.16.33; Matt.17.7; Deut.31.6; Isa.41.13; Isa.43.1-Isa.43.2; John.16.33
Matt.17.7; Deut.31.6; Isa.41.13; Isa.43.1-Isa.43.2; John.16.33; Matt.17.7; Deut.31.6; Isa.41.13; Isa.43.1-Isa.43.2; John.16.33
John.21.7
John.21.7
Matt.8.25-Matt.8.26
Matt.8.25-Matt.8.26
Matt.6.30; Jas.1.6
Matt.6.30; Jas.1.6
Matt.14.30
Matt.14.30
Matt.14.22; Matt.8.2; John.6.14; Matt.16.16; Matt.26.63; Ps.2.7; Mark.1.1; Luke.1.35; Luke.4.41; John.1.49; John.10.36; John.11.27; John.20.31; Matt.3.17
Matt.14.22; Matt.8.2; John.6.14; Matt.16.16; Matt.26.63; Ps.2.7; Mark.1.1; Luke.1.35; Luke.4.41; John.1.49; John.10.36; John.11.27; John.20.31; Matt.3.17
Matt.14.34-Matt.14.36; Mark.6.53-Mark.6.56; John.6.24-John.6.25
Luke.5.1
Matt.14.34-Matt.14.36; Mark.6.53-Mark.6.56; John.6.24-John.6.25
Luke.5.1
Matt.4.24
Matt.4.24
Matt.9.20; Mark.3.10; Luke.6.19; Acts.5.15
Matt.9.20; Mark.3.10; Luke.6.19; Acts.5.15
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Ошол күндөрү дубан акими Ирод Ыйса жөнүндө угуп,
1 В то время Ирод четвертовластник услышал молву об Иисусе
2 өз карамагындагы адамдарына: «Бул – чөмүлдүрүүчү Жакан. Ал тирилиптир, ошондуктан кереметтерди көрсөтүп жатат», – деди.
2 и сказал служащим при нем: это Иоанн Креститель; он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им.
3 Ирод өзүнүн бир тууганы Филиптин аялы Иродия үчүн Жаканды байлатып, түрмөгө отургуздурган эле.
3 Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего,
4 Анткени Жакан ага: «Бул аялды албашың керек болчу», – деп айткан.
4 потому что Иоанн говорил ему: не должно тебе иметь ее.
5 Ирод Жаканды өлтүргүсү келген, бирок элден корккон. Анткени эл аны пайгамбар деп эсептечү.
5 И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка.
6 Ироддун туулган күнү белгиленип жатканда, Иродиянын кызы ортого чыгып бийлеп берди. Анын бийлегени Иродго жагып калгандыктан,
6 Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду,
7 ал эмнени гана сурабасын, берерин айтып, ант берди.
7 посему он с клятвою обещал ей дать, чего она ни попросит.
8 Кыз болсо энесинин үйрөтүүсү боюнча: «Мага азыр чөмүлдүрүүчү Жакандын башын идишке салдырып келип бер», – деди.
8 Она же, по наущению матери своей, сказала: дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя.
9 Буга падыша капа болду. Бирок конокторунун алдында ант берип койгондугу үчүн, анын сураганын орундатууну буйруду.
9 И опечалился царь, но, ради клятвы и возлежащих с ним, повелел дать ей,
10 Жакандын башын алууга түрмөгө киши жиберди.
10 и послал отсечь Иоанну голову в темнице.
11 Идишке салынган башты кызга алып келип беришти, кыз болсо аны энесине алып барып берди.
11 И принесли голову его на блюде и дали девице, а она отнесла матери своей.
12 Шакирттери келип, анын сөөгүн коюшту. Андан кийин алар барып, Ыйсага кабарлашты.
12 Ученики же его, придя, взяли тело его и погребли его; и пошли, возвестили Иисусу.
13 Ыйса муну укканда, Өзү жалгыз кайыкка түшүп, ээн жерге сүзүп кетти. Бул жөнүндө уккан адамдар өз шаарларынан чыгып, Анын артынан жөө ээрчишти.
13 И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один; а народ, услышав о том, пошел за Ним из городов пешком.
14 Жээкке чыгып, Ыйса чогулган көп элди көрдү. Аларга боору ооруп, оорулууларын айыктырды.
14 И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их.
15
Кеч киргенде, шакирттери Ыйсанын жанына келип: «Бул ээн жер экен, кеч да болуп кетти. Элди тарат, айылдарга барып, өздөрүнө тамак-аш сатып алышсын», – дешти.
15 Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали: место здесь пустынное и время уже позднее; отпусти народ, чтобы они пошли в селения и купили себе пищи.
16 Ошондо Ыйса аларга: «Элди таратуунун кереги жок, аларга тамак-ашты силер бергиле», – деди.
16 Но Иисус сказал им: не нужно им идти, вы дайте им есть.
17 Алар Ага: «Бизде беш нан, эки балык эле бар», – дешти.
17 Они же говорят Ему: у нас здесь только пять хлебов и две рыбы.
18 Ошондо Ыйса: «Аларды бул жерге, Мага алып келгиле», – деди.
18 Он сказал: принесите их Мне сюда.
19 Элге чөпкө отурууну буйругандан кийин, Ал беш нан менен эки балыкты алды да, асманды карап, Кудайга ыраазычылык билдирди. Нандарды сындырып, шакирттерине берди, алар болсо элге таратышты.
19 И велел народу возлечь на траву и, взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу.
20 Бардыгы тоё жешти. Артып калган нандарды чогултканда, он эки себет толду.
20 И ели все и насытились; и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных;
21 Аялдар менен бала-бакыраны эсептебегенде, тамактангандардын саны беш миңге жакын эле.
21 а евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей.
22
Ошондон кийин Ыйса Өзүнүн шакирттерине: «Кайыкка түшүп, Менден мурун наркы өйүзгө өтө бергиле», – деп буйруду. Өзү болсо элди таратыш үчүн калып калды.
22 И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ.
23 Элди таратып жибергенден кийин, Өзү жалгыз сыйынуу үчүн, тоого чыкты. Түн ортосуна чейин Ыйса ал жерде жалгыз болду.
23 И, отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине; и вечером оставался там один.
24 Ал убакта кайык көлдүн ортосуна жетип калган эле. Карама-каршы тараптан шамал соккондуктан, толкун кайыкты ары-бери чайпап жатты.
24 А лодка была уже на средине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный.
25 Түнкү төртүнчү күзөт убагында Ыйса көлдүн үстү менен басып, аларга келди.
25 В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю.
26 Көлдүн үстүндө басып келе жаткан Ыйсаны көргөн шакирттер коркуп кетип: «Бул – элес!» – деп кыйкырып жиберишти.
26 И ученики, увидев Его идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак; и от страха вскричали.
27 Бирок Ыйса ошол замат аларга: «Кайраттангыла! Бул Менмин, коркпогула!» – деди.
27 Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь.
28 Петир Ага: «Теңир! Эгерде бул Сен болсоң, буйрук бер, мен Сага суу үстү менен басып барайын», – деди.
28 Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне придти к Тебе по воде.
29 Ыйса ага: «Кел», – деди. Петир кайыктан түшүп, суу үстү менен басып, Ыйсага жакын барды.
29 Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу,
30 Бирок катуу шамалды көргөндө, коркуп кетип, чөгө баштады. Ошондо ал: «Теңир! Мени сакта!» – деп кыйкырды.
30 но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи! спаси меня.
31 Ыйса колун сунуп, аны дароо кармап калды. Анан ага: «Ишеними аз, эмнеге шектендиң?» – деди.
31 Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился?
32 Алар кайыкка түшкөндөн кийин, шамал басылып калды.
32 И, когда вошли они в лодку, ветер утих.
33 Кайыктагылар болсо: «Сен чын эле Кудайдын Уулу экенсиң», – деп, Ага таазим кылышты.
33 Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали: истинно Ты Сын Божий.
34
Наркы өйүзгө, Генисарет жерине сүзүп өтүштү.
34 И, переправившись, прибыли в землю Геннисаретскую.
35 Ал жердин тургундары Ыйсаны таанып, тегерек-четтегилердин баарына киши жиберишти. Ошондо Ыйсага оорулуулардын баарын алып келишип,
35 Жители того места, узнав Его, послали во всю окрестность ту и принесли к Нему всех больных,
36 Андан: «Кийимиңдин этегине эле колубузду тийгизүүгө уруксат бер», – деп өтүнүп жатышты. Анын кийимине колун тийгизгендер айыгып жатышты.
36 и просили Его, чтобы только прикоснуться к краю одежды Его; и которые прикасались, исцелялись.