Mark.3.1-Mark.3.6; Matt.12.9-Matt.12.14; Luke.6.6-Luke.6.11
Matt.12.10-Matt.12.14; Luke.6.6-Luke.6.11
Mark.1.29
Mark.3.1-Mark.3.6; Matt.12.9-Matt.12.14; Luke.6.6-Luke.6.11
Mark.1.29
Luke.14.1; Luke.20.20; Luke.11.54; John.8.6
Luke.14.1; Luke.20.20; Luke.11.54; John.8.6
Luke.14.3
Luke.14.3
Mark.3.34; Mark.5.32; Mark.10.23; Mark.10.21; Mark.6.52; Rom.11.25; Eph.4.18; 1Kgs.13.4
Mark.3.34; Mark.5.32; Mark.10.23; Mark.10.21; Mark.6.52; Rom.11.25; Eph.4.18; 1Kgs.13.4
Matt.12.14; Matt.12.14; Mark.12.13; Matt.22.16; Mark.8.15
Matt.12.14; Matt.12.14; Mark.12.13; Matt.22.16; Mark.8.15
Luke.4.42; Luke.6.17
Matt.12.15; Matt.4.25; Luke.6.17
Matt.12.15; Matt.4.25; Luke.6.17
Isa.34.5; Ezek.35.15; Matt.11.21
Isa.34.5; Ezek.35.15; Matt.11.21
Mark.6.32; Mark.6.45; Mark.8.10; Mark.5.24; Mark.5.31
Mark.6.32; Mark.6.45; Mark.8.10; Mark.5.24; Mark.5.31
Matt.4.23; Mark.5.29; Mark.5.34; Mark.6.56; Matt.9.20-Matt.9.21; Matt.14.36; Luke.6.19
Matt.4.23; Mark.5.29; Mark.5.34; Mark.6.56; Matt.9.20-Matt.9.21; Matt.14.36; Luke.6.19
Mark.1.26; Mark.1.34; Luke.4.41; Luke.8.28; Matt.14.33
Mark.1.26; Mark.1.34; Luke.4.41; Luke.8.28; Matt.14.33
Matt.12.16
Matt.12.16
Matt.10.1-Matt.10.4; Luke.6.12-Luke.6.16
Matt.10.1; Luke.6.12-Luke.6.13; Mark.6.7-Mark.6.13; Luke.9.1-Luke.9.2; John.13.18; John.15.16; John.15.19
Matt.10.1; Luke.6.12-Luke.6.13; Mark.6.7-Mark.6.13; Luke.9.1-Luke.9.2; John.13.18; John.15.16; John.15.19
Mark.3.13
Mark.3.13
Mark.3.13
Mark.3.13
Mark.3.16-Mark.3.19; Matt.10.2-Matt.10.4; Luke.6.14-Luke.6.16; Acts.1.13
Matt.16.18; John.1.42
Mark.3.16-Mark.3.19; Matt.10.2-Matt.10.4; Luke.6.14-Luke.6.16; Acts.1.13
Matt.16.18; John.1.42
Matt.4.21
Matt.4.21
Matt.9.9
Matt.9.9
Matt.12.22
Mark.7.17; Mark.9.28; Mark.6.31
Mark.7.17; Mark.9.28; Mark.6.31
John.7.5; Mark.3.31; 2Cor.5.13; John.10.20; Acts.26.24
John.7.5; Mark.3.31; 2Cor.5.13; John.10.20; Acts.26.24
Matt.12.24-Matt.12.29; Luke.11.14-Luke.11.20
Mark.7.1; Matt.15.1; Matt.9.34; Matt.12.24; Luke.11.15; Matt.10.25; John.7.20
Mark.7.1; Matt.15.1; Matt.9.34; Matt.12.24; Luke.11.15; Matt.10.25; John.7.20
Mark.3.23-Mark.3.27; Matt.12.25-Matt.12.29; Luke.11.17-Luke.11.22
Mark.3.23-Mark.3.27; Matt.12.25-Matt.12.29; Luke.11.17-Luke.11.22
Isa.49.24; Isa.53.12
Isa.49.24; Isa.53.12
Mark.3.28-Mark.3.30; Matt.12.31-Matt.12.32; Luke.12.10; Heb.6.4-Heb.6.6; Heb.10.26; 1John.5.16
Mark.3.28-Mark.3.30; Matt.12.31-Matt.12.32; Luke.12.10; Heb.6.4-Heb.6.6; Heb.10.26; 1John.5.16
Acts.7.51; Heb.10.29
Acts.7.51; Heb.10.29
Mark.3.31-Mark.3.35; Matt.12.46-Matt.12.50; Luke.8.19-Luke.8.21
Matt.12.46-Matt.12.50; Luke.8.19-Luke.8.21
Mark.6.3; Matt.13.55; John.2.12; John.7.3; John.7.5; John.7.10; Acts.1.14; 1Cor.9.5; Gal.1.19
Mark.3.31-Mark.3.35; Matt.12.46-Matt.12.50; Luke.8.19-Luke.8.21
Mark.6.3; Matt.13.55; John.2.12; John.7.3; John.7.5; John.7.10; Acts.1.14; 1Cor.9.5; Gal.1.19
Mark.3.5
Mark.3.5
John.15.14; Heb.2.11; Matt.7.21; Luke.11.28
John.15.14; Heb.2.11; Matt.7.21; Luke.11.28
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Ыйса кайрадан синагогага келди. Ал жерде бир колу шал болуп калган адам бар эле.
1 И пришел опять в синагогу; там был человек, имевший иссохшую руку.
2 Ыйсаны айыпташ үчүн, «Ал бул адамды да ишемби күнү айыктырар бекен», – деп, карап турушту.
2 И наблюдали за Ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить Его.
3 Ыйса болсо бир колу шал болуп калган адамга: «Ортого чык!» – деди да,
3 Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку: стань на средину.
4 тигилерден: «Ишембиде жакшылык кылуу керекпи же жамандык кылуу керекпи? Жанды куткаруу керекпи же өлтүрүү керекпи?» – деп сурады. Алар унчугушкан жок.
4 А им говорит: должно ли в субботу добро делать, или зло делать? душу спасти, или погубить? Но они молчали.
5 Ошондо Ыйса аларга ачуулана карап, жүрөктөрүнүн катуулугуна кайгырып, жанагы кишиге: «Колуңду сун», – деди. Ал колун сунду. Ошондо анын колу айыгып, экинчи колундай болуп калды.
5 И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку: протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая.
6 Фарисейлер сыртка чыгары менен, Ыйсаны өлтүрүү жөнүндө Иродду жактоочулар менен кеңешишти.
6 Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против Него, как бы погубить Его.
7
Ыйса шакирттери менен көл тарапка кетти. Ошондо Галилея, Жүйүт, Эдом аймагындагы,
7 Но Иисус с учениками Своими удалился к морю; и за Ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи,
8 Иерусалим шаарындагы, Иордандын наркы өйүзүндөгү көп эл Анын артынан барды. Анын кылган иштери жөнүндө уккан Тир жана Сидон аймактарындагы эл Ага агылып келип жатты.
8 Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что Он делал, шли к Нему в великом множестве.
9 Ошондо Ыйса көпчүлүктүн арасында кысылып калбаш үчүн, Өзүнө бир кайыкты даярдап коюуну шакирттерине дайындады.
9 И сказал ученикам Своим, чтобы готова была для Него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили Его.
10 Анткени Ыйса көп кишилерди айыктыргандыктан, оорулуулардын бардыгы Ага колдорун тийгизүү үчүн, жүткүнүп жатышкан эле.
10 Ибо многих Он исцелил, так что имевшие язвы бросались к Нему, чтобы коснуться Его.
11 Жиндер Ыйсаны көргөндө, Анын алдына жыгылып: «Сен Кудайдын Уулусуң!» – деп кыйкырып жатышты.
11 И духи нечистые, когда видели Его, падали пред Ним и кричали: Ты Сын Божий.
12 Бирок Ыйса алардын Өзү жөнүндө жарыялоосуна катуу тыюу салды.
12 Но Он строго запрещал им, чтобы не делали Его известным.
13
Андан кийин Ал тоого чыкты да, Өзү кимдерди кааласа, ошолорду Өзүнө чакырды. Алар Ыйсага келишти.
13 Потом взошел на гору и позвал к Себе, кого Сам хотел; и пришли к Нему.
14 Өзүнүн жанына алып жүрүш үчүн жана насаат айтууга жөнөтүш үчүн, Ал он эки кишини тандады да,
14 И поставил из них двенадцать, чтобы с Ним были и чтобы посылать их на проповедь,
15 аларга оорулууларды айыктырууга жана жиндерди кууп чыгарууга бийлик берди.
15 и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов;
16 Ыйса тандаган он эки киши мына булар: «Петир» деген ысым коюлган Шымон,
16 поставил Симона, нарекши ему имя Петр,
17 Бойанергес, башкача айтканда, «Чагылгандай чартылдагандар» деген ысым коюлган Зебедей уулдары Жакып менен Жакан;
17 Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекши им имена Воанергес, то есть "сыны громовы",
18 Андрей, Филип, Барталамей, Матай, Томас, Алпей уулу Жакып, Тадай, кааналык Шымон,
18 Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Кананита
19 Ага чыккынчылык кылган Жүйүт Искариот.
19 и Иуду Искариотского, который и предал Его.
20
Алар үйгө келишкенде, кайрадан көп эл чогулуп калды. Ошондуктан алар тамактана да албай калышты.
20 Приходят в дом; и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть.
21 «Ал акылынан айнып калыптыр», – деп айтып жатышканын уккан жакындары Аны алып кеткени келишти.
21 И, услышав, ближние Его пошли взять Его, ибо говорили, что Он вышел из себя.
22
Иерусалимден келген мыйзам окутуучулар болсо: «Анын ичинде Белзебул бар. Жиндерди Ал жиндердин башчысынын күчү менен кууп чыгарат», – дешти.
22 А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что Он имеет в Себе веельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя.
23 Ошондо Ыйса мыйзам окутуучуларды жанына чакырып, аларга үлгү-насаат аңгеме менен мындай деп сүйлөдү: «Шайтан шайтанды кантип кууп чыгарсын?
23 И, призвав их, говорил им притчами: как может сатана изгонять сатану?
24 Эгерде падышачылык ич ара бөлүнсө, анда ал падышачылык кулайт.
24 Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то;
25 Эгерде үй-бүлө ич ара бөлүнсө, анда ал үй-бүлө бузулат.
25 и если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот;
26 Эгерде шайтан да өзүнө өзү каршы чыгып бөлүнсө, анда ал тура албайт, анын күнү бүтөт.
26 и если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его.
27 Күчтүү адамды байлап салмайынча, анын үйүнө кирип, мал-мүлкүн уурдоо мүмкүн эмес. Аны байлап салгандан кийин гана үйүн тоноп кетсе болот.
27 Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его.
28 Силерге чындыкты айтып коёюн, адам баласынын бардык күнөөлөрү жана акарат келтирип айткан сөздөрү кечирилет,
28 Истинно говорю вам: будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили;
29 бирок ким Ыйык Рухка акарат келтирсе, ал түбөлүккө кечирилбейт, түбөлүккө күнөөлүү болот».
29 но кто будет хулить Духа Святаго, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению.
30 Ыйса бул сөздөрдү «Анын ичинде жин бар» деп айтышкандыгы үчүн айтты.
30 Сие сказал Он, потому что говорили: в Нем нечистый дух.
31
Энеси менен бир туугандары келип, сырттан Ыйсаны чакыртышты.
31 И пришли Матерь и братья Его и, стоя вне дома, послали к Нему звать Его.
32 Анын тегерегинде эл отурган эле. Ошондо Ага: «Энең, инилериң, карындаштарың сыртта Сени чакырып жатышат», – дешти.
32 Около Него сидел народ. И сказали Ему: вот, Матерь Твоя и братья Твои и сестры Твои, вне дома, спрашивают Тебя.
33 Ыйса аларга: «Менин энем жана бир туугандарым ким?» – деди да,
33 И отвечал им: кто матерь Моя и братья Мои?
34 айланасында отургандарды тегерете карап: «Мына, менин энем, мына, Менин бир туугандарым.
34 И обозрев сидящих вокруг Себя, говорит: вот матерь Моя и братья Мои;
35 Анткени ким Кудайдын эркин аткарса, ошол Менин иним, карындашым жана энем!» – деп жооп берди.
35 ибо кто будет исполнять волю Божию, тот Мне брат, и сестра, и матерь.