John.1.29; John.1.35; John.1.43; John.4.46; John.21.2
John.1.29; John.1.35; John.1.43; John.4.46; John.21.2
John.1.40-John.1.49
John.1.40-John.1.49
John.19.26; 2Sam.16.10; John.7.30; John.8.20; John.13.1
John.19.26; 2Sam.16.10; John.7.30; John.8.20; John.13.1
John.3.25; Mark.7.3-Mark.7.4; 2Chr.4.5
John.3.25; Mark.7.3-Mark.7.4; 2Chr.4.5
John.4.46
John.4.46
John.1.14; John.2.2
John.1.14; John.2.2
Matt.12.46
Matt.12.46
Matt.21.12-Matt.21.13; Mark.11.15-Mark.11.17; Luke.19.45-Luke.19.46; John.6.4-John.6.46; John.11.55
John.11.55; John.6.4; John.2.23; Deut.16.1-Deut.16.6; Luke.2.41
John.11.55; John.6.4; John.2.23; Deut.16.1-Deut.16.6; Luke.2.41
John.2.14-John.2.17; Matt.21.12-Matt.21.13; Mark.11.15-Mark.11.17; Luke.19.45-Luke.19.46; Mal.3.1-Mal.3.3
John.2.14-John.2.17; Matt.21.12-Matt.21.13; Mark.11.15-Mark.11.17; Luke.19.45-Luke.19.46; Mal.3.1-Mal.3.3
John.14.2; Luke.2.49
John.14.2; Luke.2.49
Ps.68.10
Ps.68.10
John.4.48; John.6.30; Exod.4.1; Exod.4.8; Exod.7.9; Matt.12.38
John.4.48; John.6.30; Exod.4.1; Exod.4.8; Exod.7.9; Matt.12.38
Matt.26.61; Matt.27.40; Mark.14.58; Mark.15.29; John.10.18
Matt.26.61; Matt.27.40; Mark.14.58; Mark.15.29; John.10.18
John.1.14; 1Cor.6.19; Col.2.9
John.1.14; 1Cor.6.19; Col.2.9
John.12.16; Luke.24.8; John.20.9; Ps.15.10
John.12.16; Luke.24.8; John.20.9; Ps.15.10
John.11.45
John.11.45
John.6.14-John.6.15; John.1.48; John.5.42; John.16.30; John.6.61; John.6.64; Matt.9.4
John.6.14-John.6.15; John.1.48; John.5.42; John.16.30; John.6.61; John.6.64; Matt.9.4
John.2.24
John.2.24
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Эки күндөн кийин Галилеядагы Каана шаарында үйлөнүү тою болду. Ыйсанын энеси ошол жерде болчу.
1 На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там.
2 Ыйса да шакирттери менен бирге тойго чакырылды.
2 Был также зван Иисус и ученики Его на брак.
3 Шарап жетпей калганда, энеси Ыйсага: «Шараптары түгөнүп калыптыр», – деди.
3 И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему: вина нет у них.
4 Ыйса ага: «Сен экөөбүздүн ишибиз эмне, аял! Менин убагым али келе элек», – деди.
4 Иисус говорит Ей: что Мне и Тебе, Жено? еще не пришел час Мой.
5 Энеси кулдарга: «Ал силерге эмнени айтса, ошону кылгыла», – деди.
5 Матерь Его сказала служителям: что скажет Он вам, то сделайте.
6 Ошол жерде жүйүттөрдүн тазалануу расмисин аткарууга арналган, эки-үч ченем суу баткан алты таш идиш турган эле.
6 Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения Иудейского, вмещавших по две или по три меры.
7 Ыйса кулдарга: «Идиштерге суу толтургула», – деди. Кулдар идиштерге мелт-калт кылып суу толтурушту.
7 Иисус говорит им: наполните сосуды водою. И наполнили их до верха.
8 Андан кийин аларга: «Эми сузуп алгыла да, той башкаруучуга алып баргыла», – деди. Алар алып барышты.
8 И говорит им: теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли.
9 Той башкаруучу шарапка айланган суудан татып көргөндөн кийин, (ал шараптын кайдан экенин билген жок, аны суу сузуп алган кулдар гана билишчү), күйөөнү чакырып:
9 Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, - а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, - тогда распорядитель зовет жениха
10 «Элдин баары адегенде шараптын жакшысын беришет, коноктор кызып калгандан кийин, начарын беришет. Сен болсо шараптын жакшысын ушул убакка чейин сактап коюптурсуң», – деди.
10 и говорит ему: всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее; а ты хорошее вино сберег доселе.
11 Ошентип, Ыйса Галилеядагы Каанада Өзүнүн эң алгачкы кереметин жасап, Өзүнүн даңкын көрсөттү. Ошондо шакирттери Ага ишенип калышты.
11 Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою; и уверовали в Него ученики Его.
12 Ошондон кийин Ыйса энеси, инилери жана шакирттери менен Капернаумга барып, ал жерде бир нече күн болду.
12 После сего пришел Он в Капернаум, Сам и Матерь Его, и братья его, и ученики Его; и там пробыли немного дней.
13
Жүйүттөрдүн Пасах майрамы жакындаганда, Ыйса Иерусалимге келип,
13 Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим
14 ийбадаткананын короосунда өгүз, кой, көгүчкөн саткандарды жана акча алмаштырып отургандарды көрдү.
14 и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег.
15 Аркандан камчы жасап алып, алардын баарын кой, өгүздөрү менен кошо ийбадаткананын короосунан кууп чыкты. Акча алмаштыруучулардын акчасын чачып, үстөлдөрүн көңтөрүп салды.
15 И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец и волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул.
16 Анан көгүчкөн саткандарга: «Буларыңарды бул жерден алып кеткиле! Атамдын үйүн базарга айландырбагыла!» – деди.
16 И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда и дома Отца Моего не делайте домом торговли.
17 Ошондо шакирттер Ыйык Жазуудагы «Сенин үйүңө болгон кызганыч Мени жеп жатат» деген сөздөрдү эстешти.
17 При сем ученики Его вспомнили, что написано: ревность по доме Твоем снедает Меня.
18 Жүйүттөр Ыйсадан: «Ушундай кылууга укугуң бар экенин кандай жышаан менен көрсөтө аласың?» – деп сурашты.
18 На это Иудеи сказали: каким знамением докажешь Ты нам, что имеешь власть так поступать?
19 Ыйса аларга: «Бул ийбадаткананы бузгула, Мен аны үч күндүн ичинде кайра тургузам», – деп жооп берди.
19 Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его.
20 Жүйүттөр буга: «Бул ийбадаткана кырк алты жылда курулуп бүткөн. Сен аны үч күндүн ичинде тургузуп коёсуңбу?» – дешти.
20 На это сказали Иудеи: сей храм строился сорок шесть лет, и Ты в три дня воздвигнешь его?
21 Ыйса болсо «ийбадаткана» деп, Өзүнүн денеси жөнүндө айткан эле.
21 А Он говорил о храме тела Своего.
22 Ыйса өлүп, кайра тирилгенден кийин, шакирттери Анын ушул жөнүндө айтканын эстешип, Ыйык Жазууда жазылгандарга жана Анын сөзүнө ишеништи.
22 Когда же воскрес Он из мертвых, то ученики Его вспомнили, что Он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус.
23 Көп адамдар Ыйсанын Иерусалимде, Пасах майрамында кылган кереметтерин көрүп, Ага ишенип калышты.
23 И когда Он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его.
24 Алардын баарынын кандай экендигин билгендиктен, Ыйса Өзүн аларга ишенип тапшырган жок.
24 Но Сам Иисус не вверял Себя им, потому что знал всех
25 Адамдын жүрөгүндө эмне бар экендигин билгендиктен, Ал кимдир бирөөнүн адам жөнүндө күбөлөндүрүүсүнө муктаж эмес эле.
25 и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо Сам знал, что в человеке.