Isa.51.12; Luke.2.25
Isa.51.12; Luke.2.25
Hos.2.14; 2Chr.36.22; Jer.25.12
Hos.2.14; 2Chr.36.22; Jer.25.12
Matt.3.3; Mark.1.3; Luke.3.4; John.1.23; Mal.3.1; Isa.57.14; Ps.67.5
Matt.3.3; Mark.1.3; Luke.3.4; John.1.23; Mal.3.1; Isa.57.14; Ps.67.5
Luke.3.5; Isa.49.11
Luke.3.5; Isa.49.11
Luke.3.6; Isa.1.20
Luke.3.6; Isa.1.20
1Pet.1.24-1Pet.1.25; Job.14.2; Ps.101.12; Ps.102.15; Jas.1.10
1Pet.1.24-1Pet.1.25; Job.14.2; Ps.101.12; Ps.102.15; Jas.1.10
Jas.1.11
Jas.1.11
Isa.52.7
Isa.52.7
Isa.59.16-Isa.59.17; Luke.11.22; Isa.62.11; Rev.22.12
Isa.59.16-Isa.59.17; Luke.11.22; Isa.62.11; Rev.22.12
Ezek.34.23; Zech.11.7; John.10.11; John.21.15; Acts.20.28; Matt.18.12; Luke.15.5; Num.11.12
Ezek.34.23; Zech.11.7; John.10.11; John.21.15; Acts.20.28; Matt.18.12; Luke.15.5; Num.11.12
Prov.30.4
Prov.30.4
Rom.11.34; 1Cor.2.16
Rom.11.34; 1Cor.2.16
Job.21.22
Job.21.22
Isa.29.5; Isa.41.1
Isa.29.5; Isa.41.1
Ps.49.10
Ps.49.10
Ps.61.10; Dan.4.32; Isa.41.12
Ps.61.10; Dan.4.32; Isa.41.12
Isa.40.25; Isa.46.5; Acts.17.29; Hos.13.2
Isa.40.25; Isa.46.5; Acts.17.29; Hos.13.2
Isa.40.18
Isa.40.18
Isa.46.6; Jer.10.3-Jer.10.5; Isa.44.9-Isa.44.15
Isa.46.6; Jer.10.3-Jer.10.5; Isa.44.9-Isa.44.15
Isa.40.28; Acts.14.17; Rom.1.19-Rom.1.20
Isa.40.28; Acts.14.17; Rom.1.19-Rom.1.20
Num.13.34; Job.9.8; Ps.103.2
Num.13.34; Job.9.8; Ps.103.2
Job.12.21; Ps.106.40
Job.12.21; Ps.106.40
Isa.41.2; Ps.82.14
Isa.41.2; Ps.82.14
Isa.40.18
Isa.40.18
Ps.146.4
Ps.146.4
Isa.49.14; Isa.49.4
Isa.49.14; Isa.49.4
Ps.120.4; Ps.146.5
Ps.120.4; Ps.146.5
Ps.102.5; Exod.19.4
Ps.102.5; Exod.19.4
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
«Менин элимди соороткула, соороткула, – дейт силердин Кудайыңар.
1 Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог ваш;
2 Иерусалимдин жүрөгүнө айткыла, ага анын күрөшүү мезгили аяктаганын жарыя кылгыла, анын күнөөсү кечирилгенин кабарлагыла, анткени ал Теңирдин колунан өзүнүн күнөөсү үчүн эки эсе жаза алды».
2 говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои.
3 Ээн талаада жар салган адамдын үнү: «Теңирге жол даярдагыла, талаага биздин Кудайга түз жол жасагыла.
3 Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему;
4 Ойдуңдун баары толтурулсун, тоолор менен дөңдөрдүн баары текшиленсин, ийри-буйру жерлер түздөлсүн, өңгүл-дөңгүл жолдор тегизделсин.
4 всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими;
5 Ошондо Теңирдин даңкы келет, ар бир адам Кудайдын куткаруусун көрөт, анткени муну Теңир Өз оозу менен айтты».
5 и явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие; ибо уста Господни изрекли это.
6 Үн мындай дейт: «Кабарла!» Мен: «Эмнени кабарлайын?» – деп сурадым. Ар бир адам – чөп, анын сулуулугу талаа гүлдөрү сыяктуу.
6 Голос говорит: возвещай! И сказал: что мне возвещать? Всякая плоть - трава, и вся красота ее - как цвет полевой.
7 Чөп куурайт, гүл соолуйт, Теңирдин деми элди үйлөгөндө, ал да чөпкө окшоп соолуйт.
7 Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа: так и народ - трава.
8 Чөп куурайт, гүл соолуйт, ал эми биздин Кудайыбыздын сөзү түбөлүк турат.
8 Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно.
9 Жакшы кабар таратуучу Сион, бийик тоого чык! Жакшы кабар таратуучу Иерусалим, үнүңдү катуу чыгар! Үнүңдү чыгар, коркпо, Жүйүт шаарларына: «Силердин Кудай мына!» – деп айт.
9 Взойди на высокую гору, благовествующий Сион! возвысь с силою голос твой, благовествующий Иерусалим! возвысь, не бойся; скажи городам Иудиным: вот Бог ваш!
10 Мына, Кудай-Теңир күч менен, Анын каруу-булчуңу бийлик менен келе жатат. Мына, Анын белеги Өзү менен, Анын жазасы да Өзүнүн алдында.
10 Вот, Господь Бог грядет с силою, и мышца Его со властью. Вот, награда Его с Ним и воздаяние Его пред лицем Его.
11 Ал Өзүнүн койлорун койчу сыяктуу кайтарат, козуларын колуна алып, бооруна кысып көтөрүп жүрөт, саандарын жетелеп алат.
11 Как пастырь Он будет пасти стадо Свое; агнцев будет брать на руки и носить на груди Своей, и водить дойных.
12
Ким сууну кочуштап өлчөдү? Ким асманды кадамдап ченеди? Ким жер топурагын идишке батырды? Ким тоолорду таразага тартты? Ким адырларды чөйчөккө салып, таразага тартты?
12 Кто исчерпал воды горстью своею и пядью измерил небеса, и вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы?
13 Ким Теңирдин рухун түшүндү? Ким Ага кеңешчи болду? Ким Ага акыл үйрөттү?
13 Кто уразумел дух Господа, и был советником у Него и учил Его?
14 Ал ким менен кеңешет? Аны ким акылга салат? Ким Аны чындыктын жолуна салып, акыл-насаат айтат? Ким Ага билим үйрөтөт? Ким Ага акылмандыктын жолун көрсөтөт?
14 С кем советуется Он, и кто вразумляет Его и наставляет Его на путь правды, и учит Его знанию, и указывает Ему путь мудрости?
15 Мына, элдер чакадан тамган тамчыдай, алар таразадагы чаңдын бир бүртүгүндөй болуп эсептелишет. Мына, Ал аралдарды топурактын күкүмүндөй сапырып жатат.
15 Вот народы - как капля из ведра, и считаются как пылинка на весах. Вот, острова как порошинку поднимает Он.
16 Курмандык чалынуучу жайдын отуна Лебанон да аздык кылат, анын жаныбарлары бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка аздык кылат.
16 И Ливана недостаточно для жертвенного огня, и животных на нем - для всесожжения.
17 Анын алдында бардык элдер эч нерсе эмес. Алар Ал үчүн санда жоктуктан да, жок нерседен да төмөн болуп эсептелишет.
17 Все народы пред Ним как ничто, - менее ничтожества и пустоты считаются у Него.
18 Ошондуктан силер Теңирди кимге окшоштурасыңар? Аны кайсы бейнеге салыштыра аласыңар?
18 Итак кому уподобите вы Бога? И какое подобие найдете Ему?
19 Бурканды сүрөтчү куят, зергер аны алтын менен каптайт, күмүш чынжырларды кошо жасайт.
19 Идола выливает художник, и золотильщик покрывает его золотом и приделывает серебряные цепочки.
20 Ал эми мындай тартууга жарды болгон адам бекем тура турган бурканды жасатыш үчүн, чирибес жыгачты тандап алып, мыкты сүрөтчүнү издейт.
20 А кто беден для такого приношения, выбирает негниющее дерево, приискивает себе искусного художника, чтобы сделать идола, который стоял бы твердо.
21 Чын эле, силер билбейсиңерби? Чын эле, силер уккан жок белеңер? Чын эле, силерге башынан айтылган жок беле? Чын эле, силер жердин негиздерин түшүнгөн жок белеңер?
21 Разве не знаете? разве вы не слышали? разве вам не говорено было от начала? разве вы не уразумели из оснований земли?
22 Ал – жер шарынын үстүндө отурган Теңир, ал эми жердин үстүндө жашагандын бардыгы Анын алдында чегиртке сыяктуу. Ал асманды жука кездемедей жазды, аны турак жай үчүн чатырдай кылып жайды.
22 Он есть Тот, Который восседает над кругом земли, и живущие на ней - как саранча пред Ним; Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья.
23 Төрөлөрдү жок нерсеге, башкаруучуларды санда жоктукка айландырган – Ал.
23 Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли.
24 Алар жаңы эле тигилип, себилгенде, алардын өзөгү жерге жаңы эле тамыр жайганда, Теңир аларды үйлөп койсо, алар кургап калат, аларды куюн самандай учуруп кетет.
24 Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился в земле ствол их, и как только Он дохнул на них, они высохли, и вихрь унес их, как солому.
25 «Мени кимге окшоштуруп, кимге салыштырып жатасыңар?» – дейт Ыйык.
25 Кому же вы уподобите Меня и с кем сравните? говорит Святый.
26 Башыңарды көтөрүп, асманды карагыла, аны ким жаратты? Ким Анын кошуундарын эсеби менен чыгарып турат? Ал алардын бардыгын өз аты менен атайт: Анын кудурети күчтүү болгондуктан, күч-кубаты зор болгондуктан, эч нерсе жоголуп кетпейт.
26 Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их? Кто выводит воинство их счетом? Он всех их называет по имени: по множеству могущества и великой силе у Него ничто не выбывает.
27 Анан сен кантип: «Менин жолум Теңирден жашыруун, Кудай менин ишимди унутуп койгон», – деп айтып жатасың, Жакып, Ысрайыл, сен ушундай сөздү кантип айтып жатасың?
27 Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь, Израиль: "путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего"?
28 Чын эле, сен билбейсиңби? Чын эле, сен бүт жер жүзүн жараткан түбөлүктүү Кудай-Теңир чарчабас жана алсырабас экенин уккан жок белең? Анын акылы изилденгис.
28 Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? разум Его неисследим.
29 Ал чарчаганга күч берет, алсыраганга кубат берет.
29 Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость.
30 Уландар да чарчашат, алсырашат, жаш адамдар да мүдүрүлүшөт.
30 Утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди падают,
31 Ал эми Теңирден үмүттөнгөндөр кайрадан күчкө толушат, бүркүттөй болуп канаттарын көтөрүшөт, чуркашат, бирок чарчашпайт, жөнөшөт, бирок алсырашпайт.
31 а надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут - и не устанут, пойдут - и не утомятся.