1Cor.4.16
1Cor.4.16
1Cor.4.17; 1Thess.3.6; 2Thess.2.15; 2Thess.3.6; 1Thess.4.1-1Thess.4.2
1Cor.4.17; 1Thess.3.6; 2Thess.2.15; 2Thess.3.6; 1Thess.4.1-1Thess.4.2
Eph.1.22; Eph.4.15; Eph.5.23; Col.1.18; Gen.3.16; 1Cor.3.23
Eph.1.22; Eph.4.15; Eph.5.23; Col.1.18; Gen.3.16; 1Cor.3.23
Luke.2.36; Acts.21.9; 1Cor.14.34; Num.5.18; Deut.21.12
Luke.2.36; Acts.21.9; 1Cor.14.34; Num.5.18; Deut.21.12
Gen.1.26; Prov.12.4
Gen.1.26; Prov.12.4
Gen.2.21-Gen.2.23; 1Tim.2.13
Gen.2.21-Gen.2.23; 1Tim.2.13
Gen.2.18
Gen.2.18
Gal.3.28
Gal.3.28
Rom.11.36
Rom.11.36
1Tim.6.3-1Tim.6.4; 2Thess.1.4; 1Thess.2.14; 1Cor.7.17; 1Cor.10.32
1Tim.6.3-1Tim.6.4; 2Thess.1.4; 1Thess.2.14; 1Cor.7.17; 1Cor.10.32
1Cor.1.10-1Cor.1.12; 1Cor.3.3
1Cor.1.10-1Cor.1.12; 1Cor.3.3
Matt.18.7; Luke.17.1; Acts.20.30; 1Tim.4.1; 2Pet.2.1; 1John.2.19; Deut.13.3
Matt.18.7; Luke.17.1; Acts.20.30; 1Tim.4.1; 2Pet.2.1; 1John.2.19; Deut.13.3
2Pet.2.13; Jude.1.12
2Pet.2.13; Jude.1.12
Acts.20.28; Prov.17.5; Jas.2.6
Acts.20.28; Prov.17.5; Jas.2.6
1Cor.11.23-1Cor.11.25; Matt.26.26-Matt.26.28; Mark.14.22-Mark.14.24; Luke.22.19-Luke.22.20
1Cor.15.3; Gal.1.12
1Cor.11.23-1Cor.11.25; Matt.26.26-Matt.26.28; Mark.14.22-Mark.14.24; Luke.22.19-Luke.22.20
1Cor.15.3; Gal.1.12
John.21.22
John.21.22
Num.9.10; Num.9.13; John.13.27; John.6.51; John.6.53-John.6.56
Num.9.10; Num.9.13; John.13.27; John.6.51; John.6.53-John.6.56
2Cor.13.5; Gal.6.4
2Cor.13.5; Gal.6.4
Matt.27.52
Matt.27.52
1John.1.9
1John.1.9
Prov.3.11; Rom.5.16
Prov.3.11; Rom.5.16
1Cor.11.21; 1Cor.11.22; 1Cor.7.17; Titus.1.5; 1Cor.4.19
1Cor.11.21; 1Cor.11.22; 1Cor.7.17; Titus.1.5; 1Cor.4.19
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Мен Машайактан үлгү алгандай эле, силер да менден үлгү алгыла.
1 Будьте подражателями мне, как я Христу.
2
Бир туугандар, силердин мен берген көрсөтмөлөрдү эсиңерден чыгарбай, мен үйрөткөндөй аткарып жүргөнүңөр мактоого арзырлык.
2 Хвалю вас, братия, что вы все мое помните и держите предания так, как я передал вам.
3 Бирок муну билип алышыңарды каалайм: ар бир эркектин башчысы – Машайак, аялдын башчысы – эркек, Машайактын башчысы – Кудай.
3 Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава - муж, а Христу глава - Бог.
4 Баш кийимчен сыйынган же баш кийимчен пайгамбарчылык кылган эркек өз башын өзү уятка калтырат.
4 Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытою головою, постыжает свою голову.
5 Жылаңбаш сыйынган же жылаңбаш пайгамбарчылык кылган аял өз башын өзү уятка калтырат, себеби бул чачын кырдырып салууга барабар.
5 И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытою головою, постыжает свою голову, ибо это то же, как если бы она была обритая.
6 Эгерде аял башын жапкысы келбесе, чачын кырктырып салсын. Кырктырып салгандан же кырдырып салгандан уялса, башын жапсын.
6 Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется; а если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается.
7 Эркек башын жаппашы керек, анткени эркек – Кудайдын бейнеси жана даңкы, аял болсо – күйөөсүнүн даңкы.
7 Итак муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия; а жена есть слава мужа.
8 Анткени эркек аял аркылуу эмес, аял эркек аркылуу жаратылган.
8 Ибо не муж от жены, но жена от мужа;
9 Эркек аял үчүн эмес, аял эркек үчүн жаратылган.
9 и не муж создан для жены, но жена для мужа.
10 Ошондуктан аял периштелерге өзүнүн бийлик астында экендигин көрсөтүш үчүн, башын жаап жүрүшү керек.
10 Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею, для Ангелов.
11 Бирок Теңирдин алдында аял эркекке, эркек аялга көз каранды.
11 Впрочем ни муж без жены, ни жена без мужа, в Господе.
12 Анткени аял эркек аркылуу жаратылгандай эле, эркек аялдан төрөлөт, бирок баары Кудайдан.
12 Ибо как жена от мужа, так и муж через жену; все же - от Бога.
13 Өзүңөр эле ойлоп көргүлөчү: аялдын Кудайга жылаңбаш сыйынганы адептүүлүккө жатабы?
13 Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытою головою?
14 Табият өзү эле айтып жатпайбы: чач өстүрүү эркек үчүн уятсыздык,
14 Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестье для него,
15 аял үчүн сыймык, анткени чач аялга жабуу ордуна берилген.
15 но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала?
16 Ким бул тууралуу талашып-тартышкысы келсе, билип койсун, бизде да, Кудайдын Жыйындарында да андай адат жок.
16 А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни церкви Божии.
17
Чогулганыңардын пайдасынан зыяны көп болгондуктан, төмөндөгү көрсөтмөлөрдү берем. Мен силерди мактай албайм.
17 Но, предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее.
18 Биринчиден, Жыйын катары чогулганыңарда, өз ара бөлүнөрүңөрдү уктум. Кандайдыр бир деңгээлде мен буга ишенем.
18 Ибо, во-первых, слышу, что, когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю.
19 Бирок араңарда ар кандай көз караштар да болушу керек, ошол аркылуу кимдердин ишенимдүү экендиги белгилүү болот.
19 Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные.
20 Чогулганыңар менен, Теңирдин Кечки Тамагын жеп-ичүү расмисин туура өткөргөн жоксуңар.
20 Далее, вы собираетесь, так, что это не значит вкушать вечерю Господню;
21 Анткени ар ким башканы күтпөй, өз тамагын жей баштайт. Ошентип, бири ачка калса, бири мас болуп калат.
21 ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается.
22 Үйүңөрдөн ичип-жесеңер болбойбу? Же Кудайдын Жыйынын барк албай, колунда жокторду басынткыңар барбы? Эмне дейин, силерди ушул үчүн мактайынбы? Жок, мактабайм.
22 Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? похвалить ли вас за это? Не похвалю.
23 Силерге үйрөткөндөрүмдү мен Теңирден алгам. Адамдардын колуна салынып берилер түнү Теңир Ыйса нанды алып,
23 Ибо я от Самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб
24 Кудайга ыраазычылык билдирип сыйынгандан кийин, нанды сындырып, мындай деген: «Алгыла, жегиле. Бул Менин силер үчүн сындырылган Денем. Бул нанды Мени эскериш үчүн жегиле».
24 и, возблагодарив, преломил и сказал: приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание.
25 Тамактан кийин чөйчөктү да алып, мындай деген: «Бул чөйчөк – Менин Каным менен бекитиле турган жаңы келишим. Бул шараптан ичкен сайын, Мени эскергиле».
25 Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание.
26 Бул нандан жеп, бул чөйчөктөгү шараптан ичкен сайын, Теңир келгенге чейин, силер Анын өлүмү жөнүндө жарыялайсыңар.
26 Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет.
27 Ошондуктан ким татыксыз түрдө бул нандан жесе жана Теңирдин чөйчөгүнөн ичсе, ал Теңирдин Денесине жана Канына каршы күнөө кылган болот.
27 Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней.
28 Адам адегенде өзүн өзү текшерсин, ошондон кийин гана бул нандан жеп, чөйчөктөгү шараптан ичсин.
28 Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей.
29 Ким Теңирдин Денеси жөнүндө ойлонбой, татыксыз түрдө ичип-жесе, ал өзүн өзү айыптуу кылат.
29 Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем.
30 Ошондуктан көпчүлүгүңөр алсызсыңар жана оорулуусуңар, араңарда өлгөндөр да аз эмес.
30 От того многие из вас немощны и больны и немало умирает.
31 Өзүбүздү өзүбүз текшерсек, сотко кабылмак эмеспиз.
31 Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы.
32 Бул дүйнө менен бирге соттолбошубуз үчүн, Теңир бизди соттоп, жазалап жатат.
32 Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром.
33 Ошондуктан, бир туугандарым, Кечки Тамакка чогулганыңарда, бири-бириңерди күткүлө.
33 Посему, братия мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите.
34 Ачка адам үйүнөн тамактансын. Кечки Тамак расмисин өткөрүүңөр сотко кабылууңарга себеп болбогондой болсун. Калганын өзүм барганда чечем.
34 А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду.